Byla A2.3.-5071-818/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Miroslavas Gvozdovičius, sekretoriaujant Viktorijai Šelmienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinėn atsakomybėn traukiamos R. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), administracine tvarka nebaustos, gyv. ( - ), dirbančios( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

22010 m. lapkričio 19 d. patikrinimo aktu Nr.VR-14.7-594 buvo nustatyta, kad UAB „Bioservice“ 2010 metų LR vidaus rinkai tiekiamos elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) apskaita vedama ne pagal nustatytą tvarką. UAB „Bioservice“ LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė EEĮ tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 m. priedų, neįsiregistravo gamintojų ir importuotuoju registravimosi sąvade. UAB „Bioservice“ 2010 metais į LR Vidaus rinką importavo ir vidaus rinkai pateikė EEĮ neįregistravus sąvade, neturint dokumento įrodančio, kad EEĮ atliekų tvarkymas bus finansuojamas. Tuo R. B. pažeidė LR atliekų tvarkymo įstatymo 311 str. 2 d. 1 p. ir 3 p.; 3416 str. 3 d.; LR Aplinkos ministro 2009-05-27 įsakymu Nr. D1-290 patvirtintų „Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų tiekimo taisyklių“ 11, 15 ir 20 punktų reikalavimus; LR aplinkos ministro 2009-05-27 įsakymo Nr. D1-290 3.3 punkto; LR aplinkos ministro 2009-05-27 įsakymo Nr.D1-291 2.5 punkto reikalavimus, t.y. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5124 str. 1 d., 5118 str. 4 dalyje, 5118 str. 7 dalyje, 5118 str. 9 dalyje.

3Administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina protokolui papildyti.

4ATPK 260 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma: jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigybė, pavardė, vardas; žinios apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį; administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė, šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas atsakomybę už šį pažeidimą nustatantis teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Būtent pastarieji įstatymo, reglamentuojančio administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymą, reikalavimai R. B. surašytame protokole neįvykdyti. Administracinio teisės pažeidimo protokole nėra išdėstytas LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros reikalavimų, dėl kurių neįvykdymo kaltinama R. B., turinys, tik pateikiama nuoroda į reikalavimų numerius. Tai yra protokolo trūkumas, nors pats savaime toks trūkumas nebūtų pagrindu perduoti bylą protokolą surašiusiai institucijai. Tačiau, analizuojant minėtą Vilniaus miesto agentūros protokolą Nr.066320 (b.l. 2) matyti, kad protokolo turinys nekonkretus ir neaiškus. Protokole neišvardinamas apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai pateikimo kiekiai, nors patikrinimo aktu Nr.VR-14.7-594 nurodyta, jog UAB „Bioservice“ 2009 m. į LR vidaus rinką importavo ir vidaus rinkai pateikė 0,082 tona atliekų, o 2010 m. I, II ir II ketvirčius pateikė 238,966 kg elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Iš esmės taip pat nėra formuluojamas reikalavimo nuostatos pažeidėjai dėl gamintojų ir importuotuoju registravimo sąvade bei privalomų ataskaitų pateikimo laikotarpiai – nenurodoma, nei iki kokio termino buvo privaloma pateikti atskaitingus duomenis (ataskaitas), nei prekių pavadinimo kategorijos.

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad „pareigūnas, surašantis administracinio teisės pažeidimo protokolą, privalo išsiaiškinti kada buvo įvykdytas teisės pažeidimas, ar kiek laiko jis truko. Šių aplinkybių nurodymas protokole yra itin reikšmingas asmeniui siekiančiam tinkamai realizuoti teisę į gynybą. Byloje nenustačius administracinio teisės pažeidimo padarymo laiko, o taip pat nenurodžius jo administracinio teisės pažeidimo protokole, vertintina, kad protokole yra netinkamai nurodyta pažeidimo esmė, pažeista asmens traukiamo administracinėn atsakomybėn teisė į gynybą, padarytas esminis administracinių bylų teisenos pažeidimas. Toks pažeidimas sudaro pagrindą <...> teismui grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus (byla N3 - 1135 – 05)“.

6Be to, reikalavimas yra imperatyvinio pobūdžio teisės taikymo aktas, todėl jame turi būti surašyti aiškūs ir konkretūs įpareigojimai, kurių atsakingas asmuo neįvykdė. Tokiame reikalavime reikėtų vengti vardinti tik bendro pobūdžio reikalavimus, kurių nevykdymas protokole traktuojamas kaip administracinis teisės pažeidimas. Taigi šiuo atveju nesilaikyta principo, jog administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi konkrečiai žinoti, kuo yra kaltinamas ir nurodyti reikalavime pažeidimai jam turi būti aiškūs bei suprantami. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog protokole nurodyta, jog už R. B. padarytą pažeidimą numatytą administracinė atsakomybė ATPK 5118 str. 4, 7 ir 9 dalyse. Ši norma yra blanketinė, todėl protokole turi būti nurodoma, kokias konkrečiais įstatymų nuostatas asmuo pažeidė. R. B. surašytame Vilniaus miesto agentūros administracinio teisės pažeidimo protokolo aprašomojoje dalyje, be kitų normų, nurodyta, jog ji „Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė EEĮ tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 m. priedų“. Reikalavimas yra imperatyvinio pobūdžio teisės taikymo aktas, todėl jame turi būti surašyti aiškūs ir konkretūs įpareigojimai, kurių atsakingas asmuo neįvykdė.

7Darytina išvada, kad R. B. administracinio teisės pažeidimo protokole suformuluotas kaltinimas nėra aiškus, negalima nustatyti pažeidimo esmės, laiko. Atsižvelgiant į išdėstytą Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme pateiktas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 066320 ir bylos medžiaga grąžintina iš naujo tirti institucijai, surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 260 straipsniu, 280 straipsniu, teismas,

Nutarė

9Administracinės bylos medžiagą grąžinti LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai nurodytiems administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumams pašalinti.

10Nutarimas per dešimt dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai