Byla eI-4435-402/2020
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos mokesčio priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Natalja Zelionkienė, sekretoriaujant Jūratei Žvinklei,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro prašymą atsakovei A. Č., trečiajam suinteresuotam asmeniui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos mokesčio priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras prašymu prašo priteisti iš atsakovės 140,78 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2019-09-30.

Pareiškėja prašyme nurodė, kad UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras teisės aktų nustatyta tvarka yra pavestas vietinės rinkliavos iš atliekų turėtojų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas. Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2007-11-27 sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, kurie buvo pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-31 sprendimu Nr. 5TS-801 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai). Pagal Nuostatų 8-9 punktus rinkliavos mokėtojų registrą kuria, atnaujina ir administruoja Rinkliavos administratorius - UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Nuostatų 11 punkte įtvirtinta, kad rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės taryba. Nuostatų 38 punkte nurodoma, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolos išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei paslaugos tiekėjo ir antstolių paslaugomis. Atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą Lazdijų rajono savivaldybėje.

5Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė. Teismo posėdyje proceso šalys nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims pranešta, byla nagrinėtina joms nedalyvaujant (ABTĮ 77 str. 3 d., 78 str. 5 d.).

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 31 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str.). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

8Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijoje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti. Šiose sistemose gali būti tvarkomos visos atliekos, išskyrus atliekas įmonių, kurių leidimuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

9Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2007-11-27 sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurie buvo pakeisti nuo 2017-03-31 įsigaliojusiais Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais, patvirtintais Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-31 sprendimu Nr. 5TS-801 (toliau – ir Nauji nuostatai).

10Nuostatų 2 punkte buvo nustatyta, kad vietinė rinkliava –tai Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatų 3 p. apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai – tai visi fiziniai, juridiniai asmenys, iš to skaičiaus ir vykdantys ūkinę komercinę veiklą, turintys nekilnojamojo turto savivaldybėje. Nuostatai nustatė, jog atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą. Pagal Nuostatų 12 punktą pareiškėjai pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

11Pagal nuo 2017-07-01 įsigaliojusių Naujų nuostatų 6.4. punktą, vietinė rinkliava - savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Vietinės rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta privaloma įmoka mokėti Rinkliavą (6.5. p.). Rinkliava sumokama į Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą (31 p.).

12Akivaizdu, kad ir pagal minėtą teisinį reglamentavimą, pareiškėjai yra pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius, taip pat išieškoti nesumokėtą vietinę rinkliavą iš mokėtojų įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą.

13Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovė yra nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ) savininkas. Taigi, pagal Nuostatų 3 punktą bei Naujų nuostatų 6.5. punktą atsakovas laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju.

14Iš pateiktų vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų ir įspėjimų matyti, kad atsakovas ginčo laikotarpiu nemokėjo jam priskaičiuotos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, dėl ko susidarė pareiškėjo nurodytas įsiskolinimas.

15Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti atsakovui draudžiama (LR CK 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Tai konstatavo ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr. A525-471/2010, administracinė byla Nr. A556-334/2014), formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose. Minėtose nutartyse teismas nurodė, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu). Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu, todėl nėra teisinio pagrindo prašymo netenkinimui dėl to, kad atsakovas nėra sudaręs sutarties.

16Teismas akcentuoja ir tai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) taip pat yra išaiškinęs, kad savaime nedraudžiama nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar naudojimu ir šio nekilnojamojo turto bendrojo ploto dydžiu. Toks vietinės rinkliavos nustatymo būdas neprieštarauja ir Europos Teisingumo Teismo išaiškinimui, kuriame ETT imperatyviai pabrėžė, jog rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai. ETT konstatavo, jog nacionalinės teisės nuostata komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti laikoma prieštaraujančia Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktui (Teisingumo Teismo 2009-07-16 sprendimas Nr. C-254/2008 Futura byloje Immobiliare srl Hotel Futura ir kt. (48–50 p.)).

17Sprendžiant dėl priteistinos rinkliavos dydžio, pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje (žr. LVAT nutartys Nr. A438-2346/2012; Nr. A438-2405/2012) ne kartą yra konstatuota, kad mokesčių teisiniuose santykiuose senaties terminai, per kuriuos gali būti išieškomi mokesčiai (tame tarpe rinkliavos ir kiti privalomi mokėjimai) paprastai yra nustatomi arba konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančiame teisės akte, arba Mokesčių administravimo įstatyme (toliau – ir MAĮ), kuris konkretaus mokesčio mokėjimo klausimus reglamentuojančio teisės akto atžvilgiu, yra bendroji teisės norma. Rinkliavų įstatyme nuostatų dėl senaties terminų nėra įtvirtinta, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi MAĮ nuostatomis. MAĮ 68 straipsnio 1 dalis, įtvirtinanti, jog tuo atveju, jeigu kitaip nenustatyta šiame straipsnyje ar atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką ir įvertinus nagrinėjamo ginčo pobūdį, spręstina, kad nagrinėjamos bylos kontekste MAĮ 68 straipsnyje nustatyto termino skaičiavimo pradžia sietina su pareiškėjo kreipimosi į teismą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo diena (žr., LVAT 2015-04-07 nutartį byloje Nr. eA-746-556/2015; 2015-04-20 nutartį administracinėje byloje Nr. A-888-556/2015). Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje nuosekliai laikosi pozicijos, jog mokestiniuose ginčuose mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatį teismas privalo taikyti savo iniciatyva (žr., LVAT 2005-04-27 nutartį administracinėje byloje Nr. A15-485/2005).

18Pareiškėjas nurodo, kad prašoma priteisti vietinės rinkliavos mokesčio suma 140,78 Eur susidarė už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2019-09-30. Pareiškėjas pareiškimu į teismą kreipėsi 2020-04-15, todėl vadovaujantis nurodytomis nuostatomis, pareiškėjui priteistina vietinė rinkliava galėjo ir turėjo būti apskaičiuojama už einamus 2020 metus ir tris praėjusius kalendorinius metus. Atitinkamai sprendžiant dėl skundo reikalavimų pagrįstumo yra reikšmingas laikotarpis nuo 2017-01-01 iki 2019-09-30. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovui už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2019-09-30 buvo priskaičiuota 98,34 Eur nesumokėto vietinės rinkliavos mokesčio suma. Nurodytų aplinkybių pagrindu, pareiškėjo reikalavimas mažintinas, priteisiant pareiškėjui iš atsakovo 98,34 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2019-09-30.

19Pareiškėja prašo priteisti patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidas.

20Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21Teismui pateiktas išrašas iš paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią advokatų profesinė bendrija „Protego“ įsipareigojo teikti prašymų dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą parengimo ir teikimo teismui paslaugas, Paslaugų suteikimo aktas, PVM sąskaita faktūra, mokėjimo nurodymas, patvirtina 16,94 Eur pareiškėjo išlaidas, sumokėtas advokatų profesinei bendrijai „Protego“ už prašymo parengimą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą administracinėse bylose. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos reikalavimas tenkinamas 70 proc. (98,34 / 140,78 x 100), todėl, įvertinus patenkintų reikalavimų dalį, išlaidų priteisimui taikytinas koeficientas 0,70 ir pareiškėjai iš atsakovo priteistina 11,85 Eur (16,94 x 0,70) išlaidų suma.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsniu, 84 straipsniu, 86-87 straipsniais 88 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

23Pareiškėjos prašymą tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš A. Č. trečiajam suinteresuotam asmeniui Lazdijų rajono savivaldybės administracijai 98,34 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2019-09-30.

25Priteisti iš A. Č. pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui 11,85 Eur bylinėjimosi išlaidų.

26Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Natalja... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 5. Atsakovė atsiliepimo į prašymą nepateikė. Teismo posėdyje proceso šalys... 6. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 7. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 8. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte... 9. Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2007-11-27 sprendimu Nr. 5TS-217... 10. Nuostatų 2 punkte buvo nustatyta, kad vietinė rinkliava –tai Lazdijų... 11. Pagal nuo 2017-07-01 įsigaliojusių Naujų nuostatų 6.4. punktą, vietinė... 12. Akivaizdu, kad ir pagal minėtą teisinį reglamentavimą, pareiškėjai yra... 13. Į bylą pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovė yra nekilnojamojo turto,... 14. Iš pateiktų vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų ir įspėjimų matyti,... 15. Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė... 16. Teismas akcentuoja ir tai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas... 17. Sprendžiant dėl priteistinos rinkliavos dydžio, pažymėtina, jog Lietuvos... 18. Pareiškėjas nurodo, kad prašoma priteisti vietinės rinkliavos mokesčio... 19. Pareiškėja prašo priteisti patirtas 16,94 Eur bylinėjimosi išlaidas.... 20. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje... 21. Teismui pateiktas išrašas iš paslaugų teikimo sutarties, pagal kurią... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. Pareiškėjos prašymą tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš A. Č. trečiajam suinteresuotam asmeniui Lazdijų rajono... 25. Priteisti iš A. Č. pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono... 26. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali...