Byla 2-689-845/2012
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Yglė“, UAB „Melinga“, UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, ADB „Seesam Lietuva“

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Dmitrijui Latušinskiui,

3dalyvaujant ieškovo atstovui V. P.,

4atsakovo UAB „Tonas“ atstovei advokatei Kristinai Balevičienei,

5trečiojo asmens UAB „Jungtinių architektų dirbtuvės“ atstovei advokatei Indrei Panavaitei,

6parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „TONAS“ ir UAB „Gedimino 20“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Yglė“, UAB „Melinga“, UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, ADB „Seesam Lietuva“ , ir

Nustatė

7ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų UAB „TONAS“ ir UAB „Gedimino 20“ solidariai 35 637 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovai UAB „Gedimino 20“ ir UAB „TONAS“ bei tretieji asmenys UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ ir ADB „Seesam Lietuva“ pateikė atsiliepimus, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti.

9Tretysis asmuo UAB „Melinga“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė pašalinti jį iš trečiųjų asmenų sąrašo.

102012-01-31 įvykusiame parengiamajame teismo posėdyje šalys pateikė prašymą patvirtinti tarp jų sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

11Ieškovo atstovas ir atsakovo UAB „TONAS“ atstovė parengiamajame teismo posėdyje prašymą patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį palaikė.

12Trečiojo asmens UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ atstovė taip pat palaikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, tačiau pateikė prašymą dėl 3 000 Lt dydžio atstovavimo išlaidų iš ieškovo priteisimo trečiojo asmens naudai.

13Atsakovo UAB „Gedimino 20“ ir trečiųjų asmenų UAB „Yglė“, UAB „Melinga“, ADB „Seesam Lietuva“ atstovai į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pastarieji buvo informuoti tinkamai, neatvykimo priežastys teismui nėra žinomos.

14CPK 140 str. 3 d. nurodyta, jog šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

15Šalių pateikta sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

16Iš teismui pateiktos 2012-01-16 šalių sudarytos taikos sutarties matyti, kad šią sutartį sudariusios šalys siekia taikiai išspręsti kilusius nesutarimus ir tokiu būdu užkirsti kelią teisminiam ginčui dėl šalių teisių ir pareigų, kilusių 2008-07-13 įvykusio įvykio, t.y.: AB APB „Apranga“ priklausančių patalpų bei prekių užliejimo, pagrindu. Šalys nurodė, kad sutartis sudaryta laisva valia, joms žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo bei patvirtinimo teisminio proceso tvarka pasekmės.

17Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuojama, kad taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (CK 6.983-6.986 str.), todėl yra pagrindas patvirtinti ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovų UAB „TONAS“, UAB „Gedimino 20“ 2012-01-16 sudarytą taikos sutartį.

18Ieškovas už pateiktą teismui pareiškimą sumokėjo 1067 Lt žyminį mokestį. CPK 87 str. 2 d. nustato, kad šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, ieškovui grąžintina 800,25 Lt žyminio mokesčio (1067 x 75 / 100).

19Kadangi šalys taikos sutarties 7 (c) punktu susitarė, jog visas išlaidas, susijusias su civilinės bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, padengs atsakovas UAB „Tonas“, teismas priteisia iš atsakovo UAB ‚Tonas“ į valstybės biudžetą 91,80 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 str.1 d. 3 p., 94 str.).

20Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo

21Trečiojo asmens UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ atstovė parengiamajame teismo posėdyje pateikė teismui prašymą priteisti 3000 Lt dydžio teisinės pagalbos išlaidas bei pridėjo įrodymus, pagrindžiančius prašomų priteisti išlaidų dydį.

22Pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Jų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos.

23Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką (LAT 2008-10-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-533/2008), teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Kasacinis tesimas pažymėjo, kad tuo atveju, jei realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia.

24Teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio, vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.

25Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, teismas, spręsdamas dėl trečiojo asmens atstovės prašomų priteisti teisinės pagalbos išlaidų, įvertina aplinkybes, jog tretysis asmuo UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ realiai patyrė atstovavimo ir teisinės pagalbos išlaidų, nes naudojosi advokatės pagalba surašant atsiliepimą į ieškinį, taip pat atstovė atvyko į 2012-01-31 parengiamąjį teismo posėdį. Tačiau, sprendžiant dėl jų dydžio, teismas įvertina advokatės darbo ir laiko sąnaudas: pažymėtina, kad atstovė dalyvavo tik viename parengiamajame teismo posėdyje, kuris trūko 15-20 min., juolab, kad jame jokie parengiamieji veiksmai nebuvo atliekami, o buvo sprendžiamas klausimas dėl taikos sutarties patvirtinimo. Taip pat teismas įvertina aplinkybes, jog atstovė neteikė teismui naujų įrodymų, neanalizavo naujų teisės aiškinimo ar taikymo klausimų, šios bylos atstovavimui ir procesinių dokumentų paruošimui nebuvo reikalingas specialus pasirengimas, taip pat įvertintina ir tai, kad UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ byloje yra tretysis asmuo. Atsižvelgiant į šias nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad advokato darbo ir laiko sąnaudos nebuvo didelės, todėl prašoma priteisti 3000 Lt suma yra mažintina iki 500 Lt. Teismo manymu, tokios išlaidos atitiktų protingumo reikalavimus. Pažymėtina, kad tretysis asmuo į bylą buvo įtrauktas ieškovo iniciatyva ir ieškinį prašė atmesti. Tokiu būdu teisinės pagalbos išlaidos trečiajam asmeniui priteistinos iš ieškovo.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 88 str., 93 str., 94 str., 98 str., 140 str. 3 d., teismas

Nutarė

27prašymą tenkinti. Patvirtinti tarp ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovų UAB „Gedimino 20“ (Atsakovas-1), UAB „TONAS“ (Atsakovas-2) bei trečiojo asmens Seesam Insurance AS 2012-01-16 sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitarė:

 1. Šalys susitaria užbaigti Civilinę Bylą šia Taikos Sutartimi ir joje numatytomis sąlygomis.
 2. Atsakovai ir Seesam Insurance AS (toliau – Seesam) įsipareigojo per 5 (penkias) darbo dienas nuo teismo nutarties, patvirtinančios šią Sutartį, įsiteisėjimo dienos sumokėti Ieškovui bendrą 27 000 Lt (dvidešimt septynių tūkstančių litų) sumą (toliau - Mokėtina Suma) šiomis dalimis:
 1. Atsakovas-1 sumoka Ieškovui 3 452,80 Lt (tris tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt du litus ir 80 ct.);
 2. Atsakovas-2 sumoka Ieškovui 14 500 Lt (keturiolika tūkstančių penkis šimtus litų);
 3. Seesam sumoka Ieškovui 9 047,20 Lt (devynis tūkstančius keturiasdešimt septynis litus ir 20 ct.).
 1. Visa Mokėtina Suma turi būti sumokama į Ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ), atidarytą banke Swedbank, AB. Atitinkamos Sumos laikomos sumokėtomis Ieškovui, kai jos įskaitomos šiame punkte nurodytoje Ieškovo banko sąskaitoje.
 2. Ieškovas šia Sutartimi besąlygiškai ir neatšaukiamai atsisako nuo visų ir bet kokių Ieškinyje keliamų reikalavimų.
 3. Atsakovams ir Seesam sumokėjus Ieškovui visą Mokėtiną Sumą, Ieškovas neatšaukiamai:
 1. patvirtina ir garantuoja, kad Ieškovas neturės ir įsipareigoja nereikšti Atsakovams (ar bet kuriam iš jų) ir/ar Seesam jokių turtinių ar bet kokių kitokių reikalavimų bei pretenzijų dėl aplinkybių ar įvykių, kurios sudarė Ieškinio pagrindą ir/ar dėl aplinkybių, kurios išaiškėjo pasirengimo Civilinės Bylos nagrinėjimui metu;
 2. patvirtina ir garantuoja, kad Atsakovai ir/ar Seesam ir/ar bet kurie kiti Civilinėje Byloje dalyvaujantys asmenys neprivalės mokėti Ieškovui jokių kitų sumų, mokesčių, kompensacijų ar kitokio pobūdžio mokėjimų dėl Ieškinyje keliamų reikalavimų ar aplinkybių, kurios sudarė Ieškinio pagrindą;
 3. įsipareigoja neinicijuoti jokių naujų teisminių ir/ar neteisminių procesų bei nedalyvauti ir neparemti kitų asmenų jų inicijuotuose ginčuose ar procesuose dėl Ieškinyje keliamų reikalavimų ar aplinkybių, kurios sudarė Ieškinio pagrindą, nepriklausomai nuo reikalavimų, kuriuos APB „Apranga" galėtų pareikšti Ieškovui dėl Civilinėje Byloje nagrinėjamų aplinkybių.
6.

28Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, teismui patvirtinus šią Sutartį, Ieškovas:

29(a) prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio sumokėto už pareikštą Ieškinį, t.y. 800,25 Lt.

30(b) patvirtina, kad šioje Civilinėje Byloje ar kitose bylose nereikalaus iš Atsakovo ir/ar Seesam priteisti ar kitaip atlyginti likusios 25 procentų dydžio už Ieškinį sumokėto žyminio mokesčio dalies, t.y. 266,75 Litus, kuri pagal galiojančius įstatymus negrąžinama. 7.

31Išskyrus aukščiau šioje Sutartyje numatytas išimtis, Šalys susitaria, kad:

 1. kiekviena Šalis pati padengs jos Ieškinio pagrindu iškeltoje Civilinėje Byloje turėtas visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas advokatų bei advokatų padėjėjų paslaugoms apmokėti, taip pat bet kokias kitas su Civilinės Bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas;
 1. kiekviena Šalis pati padengs jos turėtas išlaidas, susijusias su šios Sutarties sudarymu;
 1. išlaidas, susijusias su Civilinės Bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, padegs Atsakovas-2.
8.

32Kiekviena Šalis šiuo pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

 1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; gavo visus reikiamus leidimus, patvirtinimus, įgaliojimus ir/ar kitus dokumentus, kurie, remiantis galiojančiais teisės aktais ir/ar Šalies vidaus dokumentais, yra reikalingi šios Sutarties galiojimui ir jos vykdymui;
 2. nei šios Sutarties sudarymas, nei šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia: (i) jokių Šalies įstatų ar kitų vidaus dokumentų nuostatų, taip pat jokių Šalies organų priimtų sprendimų, įsakymų ar nurodymų; (ii) jokio Šaliai privalomo ar jai taikytino teismo ar kitos valstybės ar savivaldybės institucijos priimto sprendimo, nutarimo, įsakymo, nurodymo ar kitokio dokumento; (iii) jokios sutarties, kitokio sandorio ar pasižadėjimo, kurio šalimi ji yra; taip pat (iv) jokių Šaliai taikytinų įstatymų ar kitų galiojančių teisės aktų nuostatų;
 3. Šalių atstovai yra tinkamai įgalioti sudaryti šią Sutartį, ir Sutartis Šalims yra galiojantis ir jas saistantis įsipareigojimas, galintis būti priverstinai įgyvendintas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Po šios Sutarties įvykdymo šios S. Š. įsipareigoja nereikšti viena kitai jokių turtinių ar bet kokių kitokių reikalavimų bei pretenzijų subrogacijos ar regreso tvarka dėl pagal šią Sutartį išmokėtos sumos ir/ar aplinkybių ir/ar įvykių, kurios sudarė Ieškinio pagrindą ir/ar dėl aplinkybių, kurios išaiškėjo pasirengimo Civilinės Bylos nagrinėjimui metu.
 1. Ši Sutartis įsigalioja ir yra privaloma vykdyti nuo jos pasirašymo momento.
 2. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos CK 6.985 str. bei CPK 137 str. 2 d. 4 p., 140 str. 3 d. bei 293-294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, t.y. teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią; civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Sutartį.

33Civilinę bylą Nr. 2-689-845/12 pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „TONAS“ ir UAB „Gedimino 20“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Yglė“, UAB „Melinga“, UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, ADB „Seesam Lietuva“, nutraukti.

34Grąžinti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, 75 procentus žyminio mokesčio, t.y. 800,25 Lt (aštuonis šimtus Lt 25 ct), sumokėto 2011-07-12 mokėjimo nurodymu AB banke Swedbank į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą AB banke Swedbank. Išaiškinti ieškovui, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinės mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.

35Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, trečiojo asmens UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, į.k. 122016613, naudai 500 Lt (penkis šimtus Lt) atstovavimo išlaidų.

36Priteisti iš atsakovo UAB „Tonas“ į valstybės biudžetą 91,80 Lt (devyniasdešimt vieną Lt 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

37Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant Dmitrijui Latušinskiui,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui V. P.,... 4. atsakovo UAB „Tonas“ atstovei advokatei Kristinai Balevičienei,... 5. trečiojo asmens UAB „Jungtinių architektų dirbtuvės“ atstovei advokatei... 6. parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 7. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 8. Atsakovai UAB „Gedimino 20“ ir UAB „TONAS“ bei tretieji asmenys UAB... 9. Tretysis asmuo UAB „Melinga“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašė... 10. 2012-01-31 įvykusiame parengiamajame teismo posėdyje šalys pateikė... 11. Ieškovo atstovas ir atsakovo UAB „TONAS“ atstovė parengiamajame teismo... 12. Trečiojo asmens UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ atstovė taip pat... 13. Atsakovo UAB „Gedimino 20“ ir trečiųjų asmenų UAB „Yglė“, UAB... 14. CPK 140 str. 3 d. nurodyta, jog šalys bet kurioje proceso stadijoje gali... 15. Šalių pateikta sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 16. Iš teismui pateiktos 2012-01-16 šalių sudarytos taikos sutarties matyti, kad... 17. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuojama, kad taikos... 18. Ieškovas už pateiktą teismui pareiškimą sumokėjo 1067 Lt žyminį... 19. Kadangi šalys taikos sutarties 7 (c) punktu susitarė, jog visas išlaidas,... 20. Dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo... 21. Trečiojo asmens UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“ atstovė... 22. Pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš... 23. Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 24. Teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžio,... 25. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, teismas, spręsdamas dėl... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., 291... 27. prašymą tenkinti. Patvirtinti tarp ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir... 28. Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, teismui patvirtinus šią Sutartį,... 29. (a) prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo grąžinti 75 procentus žyminio... 30. (b) patvirtina, kad šioje Civilinėje Byloje ar kitose bylose nereikalaus iš... 31. Išskyrus aukščiau šioje Sutartyje numatytas išimtis, Šalys susitaria,... 32. Kiekviena Šalis šiuo pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 33. Civilinę bylą Nr. 2-689-845/12 pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“... 34. Grąžinti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, 75 procentus... 35. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į.k. 110051834, trečiojo... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „Tonas“ į valstybės biudžetą 91,80 Lt... 37. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus...