Byla 2-14711-430/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras” ieškinį atsakovui T. I. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2011-10-04 ieškovas su atsakovu pasirašė Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas įsipareigojo teikti ieškovui sutartyje numatytas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už paslaugų teikimą ir ieškovo suteiktą įrangą atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis bei įsipareigojo naudotis ieškovo teikiamomis paslaugomis ne trumpiau nei 24 mėnesius. Nurodo, kad atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, dėl ko susidarė 350,92 Lt įsiskolinimas. Ieškovas nuo 2012-02-20 vienašališkai nutraukė sutartį. Nurodo, kad nutraukus sutartį anksčiau nustatyto minimalaus termino, ieškovas patyrė 348,00 Lt nuostolių, kuriuos sudaro nuolaida įrangai ir mėnesiniams mokesčiams. Prašo priteisti iš atsakovo 350,92 Lt skolos, 348,00 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas, remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 123 straipsnio tvarka buvo informuota apie civilinės bylos iškėlimą ir atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2011-10-04 sudarė Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas, esant techninėms galimybėms, įsipareigojo teikti paslaugas Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, o atsakovas įsipareigojo su ieškovu atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir įrangą Sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 5-8). Mainais už suteiktas nuolaidas įrangai ir mėnesiniam mokesčiui, ieškovas Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 p. įsipareigojo ieškovo paslaugomis naudotis mažiausiai 24 mėnesius. Atsakovui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovas siuntė jam informacinį pranešimą-įspėjimą dėl skolos apmokėjimo (b.l. 11). Atsakovui nepašalinus Sutarties pažeidimo, ieškovas Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.6.1 p. pagrindu nuo 2012-02-20 vienašališkai nutraukė Sutartį su atsakovu (b.l. 1). Pažymėtina, kad atsakovas vienašališko Sutarties nutraukimo neginčija. Iš ieškovo pateiktos pažymos matyti, jog atsakovas už suteiktas paslaugas iki Sutarties nutraukimo liko skolingas ieškovui 350,92 Lt (b.l. 4). Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.4 p. numatyta, kad Sutarties nutraukimas dėl paslaugų gavėjo (atsakovo) kaltės neatleidžia paslaugų gavėjo nuo pareigos atsiskaityti su ieškovu už jam suteiktas paslaugas ir ieškovo įrangą iki Sutarties nutraukimo, taip pat, jeigu Sutartis nutraukta nepasibaigus minimaliam naudojimosi paslaugomis terminui, sumokėti ieškovui visas minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpiu suteiktas nuolaidas ieškovo įrangai ir paslaugų mokesčiams. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovui suteiktų nuolaidų suma sudaro 348,00 Lt, kurios pripažintinos ieškovo nuostoliais (b.l. 4). Taigi, ieškovo paskaičiavimu atsakovas liko skolingas ieškovui iš viso 698,92 Lt (b.l. 4). Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 3 d., ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 350,92 Lt skolos ir 348,00 Lt nuostolių, viso 698,92 Lt.

8LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (698,92 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-08-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

9Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis; b.l. 3).

10Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2,83 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

11Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, į.k. 120505210, iš atsakovo T. I., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 350,92 Lt (tris šimtus penkiasdešimt Lt 92 ct) skolos, 348,00 Lt (tris šimtus keturiasdešimt aštuonis 00 ct) nuostolių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 698,92 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-08-27 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidų.

14Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

15Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai