Byla 2-21039-528/2011
Dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytynių

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (kreditoriaus) Danske Bank A/S, atstovaujamo Lietuvos filialo Probleminių kreditų departamento specialistės Raimondos Jakubonytės, patikslintą pareiškimą Nr.dnk1113827 dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytynių,

Nustatė

2Kreditorius Danske Bank A/S patikslintu pareiškimu dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytynių Nr. dnk1113827, teisme gautu 2011 12 02, prašo: priimti nutartį iš varžytynių parduoti D. V. nuosavybės teise priklausantį turtą – 0,15000ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr.( - )), esantį ( - ), ir 0,3296ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) su priklausiniais: 259,00kv.m ploto gyvenamu namu (unikalus Nr. ( - )) bei kiemo statiniais /šuliniu, kiemo aikštele, stogine/ (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ); ne ginčo tvarka iš skolininkės D. V. išieškoti banko naudai 161.872,11 EUR (iš jų: 137.419,47 EUR negrąžinto kredito, 5.953,83 EUR palūkanų, 18.498,81 EUR delspinigių), o tai pagal banko nustatytą komercinį euro ir lito santykį (1EUR=3,4614 Lt) sudaro 560.304,12 Lt skolos, taip pat 206,50 Lt nesumokėtos įkeisto nekilnojamojo turto draudimo įmokos, 135,00 Lt žyminio mokesčio bei 11 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos skolos už laikotarpį nuo pareiškimo dėl skolos išieškojimo padavimo hipotekos skyriui iki visiško skolos sumokėjimo bankui (b.l.97-99). Pareiškėjas nurodo, kad: 2006 04 14 Kredito sutartimi Nr.BP2021060330 su vėlesniais susitarimais pareiškėjas (ankstesnis pavadinimas SAMPO bankas) suteikė D. V. 137.419,47 EUR kreditą laikotarpiui iki 2034 04 14, o kredito ir kitų su juo susijusių mokėjimų įvykdymo užtikrinimui hipotekos lakštais buvo įkeistas D. V. nuosavybės teise priklausantis turtas; D. V. savo įsipareigojimų pagal kredito sutartį nesilaikė – pažeisdama Kredito sutarties Bendrosios dalies 24 p. neužtikrino, jog D. V. vardu atidarytoje sąskaitoje kredito grąžinimo ir palūkanų bei draudimo įmokų mokėjimo dienomis būtų sukaupta pinigų suma, reikalinga kredito grąžinimui ir palūkanų bei draudimo įmokų sumokėjimui; banko darbuotojai ne kartą tiek telefonu, tiek raštu (raštai: 2010 09 03 Nr.4P_SB-2010-922523, 2010 10 03 Nr.4P_SB-2010-1036684, 2010 11 03 Nr.4P_SB-2010-l 159942, 2010 12 03 Nr.4P_SB-2010-1282254) ragino D. V. sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau skola taip ir liko nesumokėta; vėlavimai mokėti kredito įmokas bei palūkanas prasidėjo dar nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio; 2009 12 28 susitarimu Nr.BP2021060330-P-3 buvo nustatytas kredito grąžinimo atidėjimo terminas iki 2010 11 30, todėl nuo 2010 12 01 D. V. turėjo tęsti kredito grąžinimą Kredito sutartyje nustatyta kredito lėšų grąžinimo tvarka ir terminais, tačiau per šį laikotarpį jos mokamų sumų nepakako padengti net visiems palūkanų mokėjimo vėlavimams, todėl po paskutinio 2010 11 12 mokėjimo palūkanų mokėjimų vėlavimas susidarė nuo 2010 08 02; suėjus kredito grąžinimo atidėjimo terminui, D. V. nepradėjo mokėti kredito įmokų laiku; atsižvelgiant į tai, jog D. V. vengė vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, vadovaudamasis Kredito sutarties 55 p., bankas 2010 12 21 raštu Nr.dnk1015139, kuris D. V. buvo įteiktas 2010 12 28, kreipėsi į D. V. su raginimu sumokėti pradelstą mokėti sumą, kuri tai dienai už pradelstas kredito įmokas, palūkanas bei delspinigius buvo lygi 2.776,39 EUR, taip pat 51,52 Lt įkeisto nekilnojamojo turto draudimo įmokos, ir įspėjo skolininką/turto savininką, kad per 30 kalendorinių dienų nesumokėjus įsiskolinimo, kredito sutartis bus laikoma nutraukta be atskiro įspėjimo, o bankas pradės priverstinį skolos išieškojimą įstatymuose nustatyta tvarka iš įkeisto turto; minėto rašto išsiuntimo metu kredito įmokų mokėjimo vėlavimas buvo susidaręs nuo 2010 12 01, nes iki 2010 11 30 susitarimu Nr.BP2021060330-P-3 buvo nustatytas kredito grąžinimo atidėjimas, o palūkanų mokėjimo vėlavimas buvo susidaręs nuo 2010 08 02; praėjus duotam 30 dienų terminui D. V. bankui negrąžino visos įsiskolinimo sumos, t.y. nuo raginimo išsiuntimo dienos per duotą 30 dienų terminą neatliko jokių mokėjimų, todėl kredito sutartis laikoma nutrūkusia nuo 2010 12 21 rašte nurodytos dienos, t.y. nuo 2011 01 21, o mokėjimo terminai pagal šią sutartį laikomi suėję; Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011 02 22 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-5960-285/2011 pareiškėjo Danske Bank A/S prašymą dėl įkeisto turto arešto patenkino – areštavo bankui įkeistą D. V. nuosavybės teise priklausantį turtą – 1,5000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir 0,3296 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais: 259,00kv.m bendro ploto gyvenamu namu, unikalus Nr. ( - ), ir kiemo statiniais (šuliniu, kiemo aikštele, stogine), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), bei įspėjo skolininką/įkeisto turto savininką D. V., jog per vieną mėnesį nuo hipotekos teisėjos nutarties gavimo negrąžinus bankui skolos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių; minėta hipotekos teisėjos nutartis D. V. įteikta 2011 02 26, ji buvo apskųsta Kauno apygardos teismui, tačiau palikta galioti; praėjus daugiau kaip mėnesiui nuo nutarties įteikimo, skola bankui nebuvo grąžinta; 2006 04 14 Sutartimi (58. punktas) šalys susitarė, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos už teismo priteistą sumą mokamos 11% metinės palūkanos.

3Pareiškėjo (kreditoriaus) patikslintas pareiškimas tenkintinas dalinai.

4Iš bylos medžiagos nustatyta, kad: 2010 06 15 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), D. V., užtikrindama 137.419,47 EUR ir palūkanų, suteiktų jai pagal 2006 04 14 kredito sutartį Nr.BP2021060330 (toliau - Sutartis) su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, grąžinimą Danske Bank A/S Danijos Karalystės kredito įstaigai, įkeitė jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą – 1,5000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), bei 0,3296 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąją namą, plane pažymėtą 1A1p, 259,00kv.m bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius (šulinys k1, kiemo aikštelė b1, stoginė 2I1m), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ); įkeisto turto vertė šalių susitarimu 630.831,00 Lt, prievolės įvykdymo terminas 2034 04 14; skolininkei D. V. tinkamai bei laiku nevykdant prievolės kreditoriui Danske Bank A/S pagal 2006 04 14 kredito sutartį Nr.BP2021060330, 2011 02 22 hipotekos teisėjos nutartimi Nr.2-5960-285/2011 įkeistas turtas areštuotas, o ši nutartis Kauno apygardos teismo 2011 05 17 nutartimi palikta nepakeista (b.l.22,23,39); 2011 02 26 skolininkė ir įkeisto turto savininkė D. V. buvo įspėta, kad per vieną mėnesį negrąžinus skolos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių (b.l.22,23,32); 2011 07 15 Kauno miesto apylinkės teismo nutartis, kuria tenkintas kreditoriaus Danske Bank A/S pakartotinis pareiškimas Nr.dnk1108087 dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytynių, panaikinta 2011 11 09 Kauno apygardos teismo nutartimi, o prašymas dėl priverstinio išieškojimo perduotas nagrinėti iš naujo (b.l.57,58,85-87).

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Iš pareiškėjo (kreditoriaus) pateiktų sąskaitų išrašų ir skolos grafikų matyti, kad skolininkė D. V. nuo 2010 12 01 praktiškai nevykdė įsipareigojimų grąžinti kreditą ir mokėti sutartas palūkanas kreditoriui Danske Bank A/S pagal 2006 04 14 kredito sutartį Nr.BP2021060330 ir jos pagrindu sudarytus susitarimus (b.l.7-17,100-112). Šalių pasirašytos 2006 04 14 Sutarties bendrosios dalies 55., 55.1. ir 56. punktuose numatyta, kad, jei kredito gavėjas laiku negrąžina kredito ar jo dalies, nesumoka palūkanų ar kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų ir nepašalina pažeidimo per 30 kalendorinių dienų nuo banko raštiško pareikalavimo išsiuntimo dienos, bankas turi teisę pareikalauti pateikti papildomas prievolių užtikrinimo priemones arba nutraukti sutartį ir (arba) pareikalauti grąžinti prieš terminą visą likusį kreditą kartu su visomis priskaičiuotomis palūkanomis ir kitomis mokėtinomis sumomis, o Sutarties 63 punktas numato, kad mokėtinų sumų pagal mokėjimų grafiką sumažinimas neatleidžia kredito gavėjo nuo pareigos sukaupti savo sąskaitose banke sumą, reikalingą kredito grąžinimui ir palūkanų sumokėjimui užtikrinti, nepriklausomai nuo to ar kredito gavėjas kreipėsi į banką dėl pakoreguoto mokėjimo grafiko (b.l.10,11). Kaip matyti, kreditorius 2010 12 21 įspėjo kredito gavėją apie vienašališką sutarties nutraukimą be atskiro įspėjimo ir išieškojimo iš įkeisto turto pradėjimo, jei iki 2011 01 21 nebus sumokėtas 2.777,39 EUR įsiskolinimas ir 51,52 Lt įkeisto nekilnojamojo turto draudimo įmokos, o šis raštas kredito gavėjai įteiktas 2010 12 28 (b.l.18,113). Kadangi skolininkė per papildomai nustatytą terminą visiškai jokių įmokų nemokėjo, sutarties sąlygų pažeidimų nepašalino, tai pripažintina, kad kreditorius 2011 01 21 nutraukė Sutartį laikydamasis sutarties sąlygų (CK 6.217 str. 5d., CPK 177, 178, 185 str.). Vertinant šalių sudarytą Sutartį su papildomais susitarimais, kuri kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes Sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl kredito gavėja turėjo galimybę apsispręsti ar tokia sutartis jai priimtina ir ji pajėgi ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jos netenkino, tai ji turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jai priimtinesnės, juolab, kad 2006 m. kredito paslaugas Lietuvoje teikė daugiau kaip 10 bankų bei kredito unijų (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str.).

6Kreditorius nurodo, kad skolininkės D. V. skola sudaro 161.872,11 EUR, iš jų – 137.419,47 EUR paskola, 5.953,83 EUR palūkanos, 18.498,81 EUR delspinigiai, taip pat 206,50 Lt nesumokėtos įkeisto nekilnojamojo turto draudimo įmokos. Netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str. 1d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,08% per dieną netesybų dydžio nuo laiku nesumokėtos Sutartyje numatytų mokėjimų sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o tai reiškia, kad Sutarties šalys susitarė dėl netesybų ne tik už pagrindinės skolos sumos sumokėjimo termino praleidimą, bet ir už palūkanų mokėjimo termino praleidimą /sutarties 28. punktas/, o kadangi terminas grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai kreditoriaus reikalavimas dėl netesybų už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Civilinis kodeksas numato teismui teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str., 6.258 str. 3d.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010). Šiuo atveju Sutarties šalys sulygo dėl 0,08% netesybų dydžio (b.l.7 antra pusė, 10). Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, Sutartimi sutartas netesybų dydis nelaikytinas lupikišku ar neproporcingai dideliu ir jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros (CPK 185 str.). Palūkanų dydį šalys taip pat numatė Sutartyje /58. punktas/, todėl kreditorius turi teisę jų reikalauti (CK 6.59 str., 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d.).

7Prašymas išieškoti 206,50 Lt nesumokėtos įkeisto nekilnojamojo turto draudimo įmokos atmestinas, nes ši suma nepriskirtina hipoteka užtikrinamam pagrindiniam reikalavimui, iš šio reikalavimo atsirandančioms palūkanoms, netesyboms bei teismo išlaidoms, susijusioms su hipotekos vykdymu (CK 4.174 str. 1d., CPK 177, 178, 185 str.). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, laikytina, jog pareiškėjo prašymas pagrįstas dalinai, todėl tenkintinas dalinai – kreditoriui iš skolininkės D. V. priverstinai išieškotina 161.872,11 EUR skolos, 135,00 Lt žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą (CK 4.174 str. 1d., b.l.19).

8Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str.). Kadangi šalys sutartimi sutarė dėl 11% palūkanų dydžio (Sutarties 58. punktas), skolininkė prievolių tinkamai nevykdė, tai iš jos priteistinos 11% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už negrąžintą sumą, skaičiuojant bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o hipotekos procedūros atveju reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotino prašymo gavimo teisme (2011 07 12) iki nutarties išieškoti skolą įvykdymo (CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d.).

9Įkeistas turtas priverstinai parduotinas iš varžytynių (CK 4.192 str. 1d., CPK 558 str. 2d.).

10Vadovaudamasi CK 4.192 str. 1d., CPK 290-292, 442, 443, 544, 545 str., 558 str. 2d., Teismų įstatymo 17 str.,

Nutarė

11Pareiškėjo (kreditoriaus) patikslintą pareiškimą tenkinti iš dalies.

12Kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo (kodas 301694694, buveinė Vilniuje, Saltoniškių g.2) reikalavimų įvykdymui priverstinai išieškoti iš D. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) 161.872,11 EUR (vieno šimto šešiasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų 11 ct ) skolą, 11% dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (161.872,11 EUR), skaičiuojant nuo 2011 07 12 iki nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo, ir 135,-Lt (vieno šimto trisdešimt penkių litų) žyminį mokestį.

13Priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą D. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą – 1,5000 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ): 0,3296 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, plane 1A1p, 259,00kv.m bendro ploto, unikalus Nr. ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (šulinys k1, kiemo aikštelė b1, stoginė 2I1m), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

14Likusioje dalyje pareiškėjo (kreditoriaus) patikslintą pareiškimą atmesti.

15Pavesti Centrinės hipotekos įstaigos filialui hipotekos skyriui prie Kauno miesto apylinkės teismo, vadovaujantis šia nutartimi, padaryti žymą apie įkeisto turto pardavimą iš varžytynių Hipotekos registro duomenų bazėje.

16Pranešti apie įkeisto turto priverstinį pardavimą iš varžytynių VĮ Registrų centro Kauno filialui, suinteresuotiems asmenims.

17Nutartį pavesti vykdyti Kaišiadorių ir Trakų rajonų bei Kauno miesto ir rajono apylinkių teismų veiklos teritorijos antstolių kontoroms kreditoriaus pasirinkimu.

18Priverstinai pardavus įkeistąjį turtą, pardavimo aktas, pažyma apie kitus išieškotojus turi būti pateikti Centrinės hipotekos įstaigos filialui Hipotekos skyriui prie Kauno miesto apylinkės teismo, į.k.188692535, ir gautos lėšos pervestos į depozitinę sąskaitą Nr.( - ) „Swedbank“, AB.

19Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, rašytinio... 2. Kreditorius Danske Bank A/S patikslintu pareiškimu dėl įkeisto turto... 3. Pareiškėjo (kreditoriaus) patikslintas pareiškimas tenkintinas dalinai.... 4. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad: 2010 06 15 hipotekos lakštu,... 5. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 6. Kreditorius nurodo, kad skolininkės D. V. skola sudaro... 7. Prašymas išieškoti 206,50 Lt nesumokėtos įkeisto nekilnojamojo turto... 8. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 9. Įkeistas turtas priverstinai parduotinas iš varžytynių (CK 4.192 str. 1d.,... 10. Vadovaudamasi CK 4.192 str. 1d., CPK 290-292, 442, 443, 544, 545 str., 558 str.... 11. Pareiškėjo (kreditoriaus) patikslintą pareiškimą tenkinti iš dalies.... 12. Kreditoriaus Danske Bank A/S Lietuvos filialo (kodas 301694694, buveinė... 13. Priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą D. V.... 14. Likusioje dalyje pareiškėjo (kreditoriaus) patikslintą pareiškimą atmesti.... 15. Pavesti Centrinės hipotekos įstaigos filialui hipotekos skyriui prie Kauno... 16. Pranešti apie įkeisto turto priverstinį pardavimą iš varžytynių VĮ... 17. Nutartį pavesti vykdyti Kaišiadorių ir Trakų rajonų bei Kauno miesto ir... 18. Priverstinai pardavus įkeistąjį turtą, pardavimo aktas, pažyma apie kitus... 19. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...