Byla 2-4126-894/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir pagal pareiškėjo G. V. skundą dėl antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Živilei Skarelienei, dalyvaujant pareiškėjo G. V. atstovei advokatei R. G., nedalyvaujant G. V., antstoliui Robertui Vaitkevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio bylos nagrinėjimo tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui G. V. dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir pagal pareiškėjo G. V. skundą dėl antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmų,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme 2011-02-01 buvo iškelta civilinė byla pagal pareiškėjo Roberto Vaitkevičiaus 2011 m. sausio 28 d. pareiškimą dėl sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko G. V., civilinės bylos Nr. 2-4547-199/2011. Antstolis kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko G. V. 588,42 Lt vykdymo išlaidų, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Pareiškime nurodoma, kad antstolis vykdė Kauno m. VPK VP EPT 2010-09-29 nutarimą Nr. 20N-486721 dėl skolos išieškojimo iš G. V.. Skolininkui nesumokėjus skolos iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, antstolis atliko pirminius vykdomuosius veiksmus, išsiuntė užklausimus apie skolininko turtą ir pajamas ir taikė priverstinio vykdymo priemones. 2011-01-12 antstolio kontoroje faksimilinio ryšio priemonėmis gautas įmokos mokėjimo kvitas, patvirtinantis paskirtos baudos sumokėjimą. Į kontorą paskambinusi skolininko sutuoktinė buvo informuota apie vykdymo išlaidas, tačiau jas apmokėti atsisakė. 2011-01-13 gautas Kauno apskrities VPK KP valdybos raštas dėl informacijos pateikimo, iš kurio matyti, kad bauda pagal nutarimą Nr. 20N-486721 sumokėta 2011-01-11, t.y. po to, kai buvo gautas vykdymui vykdomasis dokumentas ir pradėti priverstinio vykdymo veiksmai. Vykdomojoje byloje Nr. 0147/10/04510 atlikti vykdymo veiksmai ir apskaičiuotos vykdymo išlaidos – 828,42 Lt. Antstolis siekia užtikrinti prievolės įvykdymą ir garantuoti antstolio atlyginimą dėl minimaliai patirtų nuostolių, atsiradusių skolininkui gera valia laiku neįvykdžius piniginės prievolės, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.261 straipsniu, numatančių, jog skolininkas privalo sumokėti penkis procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, įgyja teisę reikalauti iš skolininko palūkanų už pinigines prievoles. Kartu nurodo, kad antstolis, atsižvelgdamas į protingumo ir sąžiningumo principus, turi teisę prašyti mažesnės už paskaičiuotą vykdymo išlaidų sumos priteisimo, todėl 240 Lt (60x3=180+33,2%) sumažina apskaičiuotas vykdymo išlaidas, t.y. už patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą paskaičiuodamas po 5 Lt (5x3=15+33,2%=20 Lt) tik už patvarkymo parengimą. Paaiškina, kad nustačius, jog su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis yra įvykdyta, skolininkui registruotu laišku buvo išsiųstas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas. Pagal Civilinio proceso kodekso 604 straipsnį, šis raštiškas siūlymas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Skolininkas G. V. siūlyme nurodytos vykdymo išlaidų sumos į antstolio R. Vaitkevičiaus depozitinę sąskaitą nepervedė, todėl pareiškėjas prašo teismo šias sumas priteisti (b.l. 105-106).

32011 m. sausio 21 d. Kauno miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškėjo G. V. skundas dėl vykdymo išlaidų sumažinimo (b.l. 3-4). 2011 m. vasario 14 d. priimtas patikslintas skundas dėl priteistinų 520,00 Lt vykdymo išlaidų sumažinimo iki 100,00 Lt ir iškelta civilinė byla Nr. 2-4126-894/2011 (b.l. 15-16). 2011 m. liepos 11 d. pareiškėjas dar kartą patikslino skundą (priimtas 2011-07-13), kuriuo prašo: pripažinti antstolio R. Vaitkevičiaus veiksmus, apskaičiuojant vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0147/10/04510, neteisėtais ir sumažinti apskaičiuotas išieškotinas sumas, nurodytas 2011-01-04 vykdymo išlaidų apskaičiavime, nuo 828,42 Lt iki 520,00 Lt; atleisti nuo dalies vykdymo išlaidų (420,00 Lt) sumokėjimo, nustatant sumokėti 100,00 Lt vykdymo išlaidų; priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 156-157). Teismas nagrinės bylą pagal vėliausiai priimtą patikslintą skundą ir į jį pateiktą suinteresuoto asmens antstolio R. Vaitkevičiaus atsiliepimą.

4Pareiškėjas skunde nurodo, kad antstolis R. Vaitkevičius 2010-12-23 patvarkymu priėmė vykdymui Kauno m. VPK VP EPT nutarimą Nr. 20N-486721-10, išduotą 2010-09-29, dėl 400,00 Lt skolos išieškojimo iš jo, išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai. Prie 2011-01-13 siūlymo Nr. 0147/10/04510 sumokėti vykdymo išlaidas antstolis pridėjo 2011-01-04 vykdymo išlaidų apskaičiavimą, su kuriuo pareiškėjas nesutinka, nes jos yra neteisingai apskaičiuotos. Iš 2011-01-04 vykdymo išlaidų apskaičiavimo matyti, kad būtinąsias vykdymo išlaidas sudaro 79,92 Lt, prie papildomų vykdymo išlaidų sumos iš viso nurodyta 468,00 Lt, kitas vykdymo išlaidas sudaro 14,10 Lt, atlygis antstoliui 266,40 Lt. Nurodo, kad vykdymo išlaidų apskaičiavime, antstolis neteisingai įkainavo patvarkymus, nes vadovaujantis Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. lR-352 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau – Instrukcija), už juos turi būti skaičiuojamos 5,00 Lt dydžio vykdymo išlaidos, tačiau antstolis už patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą apskaičiuoja 65,00 Lt, o su indeksavimu – 260, 00 Lt. Be to, vykdymo išlaidų paskaičiavime antstolis prie papildomų išlaidų indeksavimo nenurodo, kokį taikė vartojimo kainų indeksą apskaičiuojant papildomas vykdymo išlaidas. Pažymi, kad antstolio nurodytas vartojimo kainų indeksas 33,2 proc. yra netaikytinas, kadangi Statistikos departamento duomenimis, sprendimų vykdymo išlaidas koreguojantis vartojimo kainų indeksas vykdymo veiksmų atlikimo metu sudarė 127,4. Be to, Instrukcijos 3 lentelės 1-3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą netaikomas privalomai pagal Civilinio proceso kodekso normas siųstinam dokumentui, antstolis privalomus siųsti dokumentus apmokestina, nurodydamas kiekvieno nuorašo įkainį su indeksavimu po 4 Lt. Atsižvelgiant į išdėstytą ir vadovaujantis Instrukcijos 47 punktu, būtinosios vykdymo išlaidos turi būti mažinamos iki 60 Lt, pritaikius 27,4 proc. vartojimo kainų indeksą, iš viso – 76,00 Lt; papildomos vykdymo išlaidos mažintinos iki 148,00 Lt, pritaikius 27,4 proc. vartojimo kainų indeksą, iš viso – 189,00 Lt; atlyginimas antstoliui, pritaikius 27,4 proc. vartojimo kainų indeksą, sudarytų 255,00 Lt. Visos vykdymo išlaidos – 520,00 Lt. Pareiškėjas kartu pažymi, kad yra vedęs, augina du nepilnamečius vaikus, iš kurių vienam yra nustatytas neįgalumo lygis, todėl reikalinga speciali priežiūra, brangūs medikamentai. Yra bedarbis, registruotas darbo biržoje, pragyvena iš sutuoktinės nedidelių pajamų, todėl šeimos turtinė padėtis yra labai sunki. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Instrukcijos 28 punktu, pateikė antstoliui prašymą sumažinti vykdymo išlaidas, nurodydamas, kad baudos per nustatytą teminą negalėjo sumokėti, kadangi yra bedarbis. Į prašymą antstolis neatsižvelgė, vykdymo išlaidų nesumažino ir neatidėjo jų mokėjimo. Mano, kad šie antstolio veiksmai yra nepagrįsti, todėl prašo sumažinti 520,00 Lt vykdymo išlaidas iki 100,00 Lt. Taip pat pažymi, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007). Nurodo, kad antstolis neteisingai apskaičiavo vykdymo išlaidas, todėl antstolis veikė ultra vires, tokiu būdu pažeisdamas antstolio veiklos teisėtumo principą (b.l. 156-157).

5Suinteresuotas asmuo antstolis R. Vaitkevičius pateikė atsiliepimą į patikslintą skundą, kuriuo prašo skundą atmesti. Kartu nurodo, kad palaiko visus savo 2011-03-16 atsiliepime nurodytus argumentus. 2011-03-16 atsiliepime antstolis nurodo, kad vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 4 dalimi, patvarkymas areštuoti pinigines lėšas yra prilyginamas turto arešto aktui, todėl antstolis šį patvarkymą įkainojo 65 Lt. 2011-03-16 atsiliepime antstolis taip pat teigia, jog Antstolių rūmų internetiniame tinklalapyje išplatintas informacinis pranešimas dėl 27,4 proc. vartojimo kainų indekso taikymo apskaičiuojant sprendimų vykdymo išlaidas neturi teisinės galios, kadangi indeksas nebuvo paskelbtas „Valstybės žiniose“, kaip numato Civilinio proceso kodekso 82 straipsnio 3 dalis. Antstolis nurodo, jog vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 605, 610 straipsniais bei Instrukcijos 3 lentele, pagrįstai buvo skaičiuojamos vykdymo išlaidos už vykdomojoje byloje padarytus dokumentų nuorašus (b.l. 18). 2011-08-01 atsiliepime nurodo, jog Civilinio proceso kodekso 594 straipsnyje nustatyta, kad apylinkės teismas, kurio veiklos teritorijoje yra antstolis, kontroliuoja antstolio procesinę veiklą ir, nustačius atitinkamus proceso pažeidimus, antstolis privalo juos nedelsiant pašalinti. Nurodo, kad pareiškėjas prašymą sumažinti vykdymo išlaidas reiškia ne tam subjektui, kadangi teismas tokios teisės neturi. Teismas gali tik įvertinti apskaičiuotų vykdymo išlaidų pagrįstumą ir mažinti jas tik ta dalimi, kurioje jos apskaičiuotos nesivadovaujant imperatyviomis įstatymų nuostatomis. Tuo tarpu prašymas dėl pagrįstai apskaičiuotų ir antstolio realiai patirtų vykdymo išlaidų mažinimo yra reiškiamas antstoliui. Todėl skolininko prašymas teismui sumažinti vykdymo išlaidas iki 100,00 Lt vykdomojoje byloje Nr. 0147/10/04510 yra pateiktas nepagrįstai ir netinkamai ir teismo negali būti nagrinėjamas. Taip pat nurodo, kad apie patirtas bylinėjimosi išlaidas skolininkas pažymi tik 2011-07-11 patikslintame skunde. Civilinių bylų nagrinėjimas vyksta vadovaujantis rungimosi principu, t.y. kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Teismas neturi teisinio pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi nei teismas, nei pareiškėjas antstoliui nepateikė jokių įrodymų, kad tokios išlaidos buvo patirtos, o patikslintame skunde net nenurodoma, kokio dydžio ir pobūdžio tos išlaidos buvo. Taip pat pažymi, jog Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad civilines bylas narinėjant ypatingosios teisenos tvarka, bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, nebent pasireikštų dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausias Teismas 2010-02-08 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010 konstatavo, jog Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Civilinio proceso kodekso 633 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojas ir skolininkas laikomi vykdymo proceso šalimis, o 2 dalyje – kad asmenys, kuriems vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, laikomi suinteresuotais asmenimis vykdymo procese. Pagal šias įstatymo normas, antstolis vykdymo procese negali būti nei šalis, nei suinteresuotas asmuo, nes pagal Civilinio proceso kodekso 598 straipsnio 1 dalį antstoliui galima pareikšti nušalinimą Civilinio proceso kodekso 65 straipsnyje nurodytais pagrindais . Apylinkės teismas, kontroliuodamas antstolio veiksmų teisėtumą, gali tik įpareigoti antstolį atlikti tam tikrus veiksmus, ar juos pašalinti, o antstolis, kaip išaiškino Lietuvos Aukščiausias Teismas, jokio suinteresuotumo bylos baigtimi negali turėti. Todėl prašymas atlyginti turėtas bylinėjimosi išlaidas yra nepagrįstas ir negali būti tenkintinas (b.l. 165-169).

6Nustačius, kad Kauno miesto apylinkės teisme iškeltose civilinėse bylose Nr. 2-4126-894/2011 ir Nr. 2-4547-199/2011 skundo ir pareiškimo pagrindas ir dalykas iš esmės yra tas pats, tai yra ginčijamas vykdymo išlaidų apskaičiavimo pagrįstumas, jų dydis, bylose dalyvaujantys asmenys yra tie patys, ir atsižvelgiant į 2011-06-02 Kauno apygardos teismo nutartį Nr. 2S-1167-273/20011, kurioje apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas bylas turėjo sujungti, o ne vieną jų stabdyti, teismas sprendė, jog yra tikslinga šias bylas nagrinėti kartu vienoje civilinėje byloje, nes, teismo nuomone, taip jos bus greičiau ir teisingai išnagrinėtos, bus galima išvengti skirtingų teismo sprendimų ir 2011-07-12 nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjo G. V. 2011 m. sausio 20 d. skundą dėl antstolio R. Vaitkevičiaus veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolis R. Vaitkevičius, bylos Nr. 2-4126-894/2011, sujungė su civiline byla pagal pareiškėjo antstolio R. Vaitkevičiaus 2011 m. sausio 28 d. pareiškimą dėl sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko G. V., bylos Nr. 2-4547-199/2011, ir naujai civilinei bylai pagal antstolio R. Vaitkevičiaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui G. V. dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir pagal pareiškėjo G. V. skundą dėl antstolio R. Vaitkevičiaus veiksmų, suteikė numerį 2-4126-894/2011 (b.l. 100).

7Į teismo posėdį neatvyko antstolis R. Vaitkevičius, kuriam apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir vadovautis atsiliepime nurodytais motyvais (b.l. 171). Į teismo posėdį neatvyko pareiškėjas G. V., apie posėdžio laiką ir vietą pranešta jo atstovei advokatei R. G..

8Pareiškėjo atstovė advokatė R. G. teismo posėdyje prašė G. V. pareiškimą tenkinti ir priteisti iš antstolio turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad antstolio R. Vaitkevičiaus pareiškimas tenkintinas iš dalies, t.y. 520,00 Lt sumai. Atstovė paaiškino, kad G. V. nesutinka su antstolio pareiškimu ir palaiko patikslintame skunde išdėstytus reikalavimus. Nurodė, kad antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavime vykdymo išlaidos yra suskaičiuotos neteisėtai, todėl turėtų būti sumažintos. Dalies veiksmų antstolis nėra atlikęs, būtent, neturėtų būti apskaičiuota suma už patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti nuorašą – 4 Lt, turto arešto akto nuorašą – 4 Lt, patvarkymo dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turto buvimo vietą nuorašą – 4 Lt ir išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo nuorašą – 4 Lt. Vertino, kad 3 patvarkymai areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą neteisingai įkainuoti 65 Lt sumai, nes pagal Instrukcijos 3 lentelės 8 punktą jų įkainis yra 5 Lt. Nurodė, kad būtinos vykdymo išlaidos turėtų būti mažinamos iki 76 Lt, papildomos išlaidos – iki 189 Lt, atlygis antstoliui turėtų būti 255 Lt. Antstolio nurodytas 33,2 proc. vartotojų kainų indeksas netaikytinas, kadangi Statistikos departamento duomenimis sprendimų vykdymo išlaidas koreguojantis vartotojų kainų indeksas vykdymo veiksmų atlikimo metu sudarė 127,4. Pažymėjo, jog Instrukcijos 3 lentelės 1, 3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą yra netaikytinas, kadangi šis dokumentas yra privalomai siunčiamas pagal Civilinio proceso kodekso reikalavimus. Nurodė, kad vykdymo išlaidų suma turėtų būti mažinama nuo 828 Lt iki 520 Lt. Kartu paaiškino, kad vadovaujantis Instrukcijos 28 punktu, pareiškėjas prašo atleisti jį nuo dalies vykdymo išlaidų sumokėjimo nustatant, jog jis turi sumokėti 100 Lt vykdymo išlaidų. Pažymėjo, jog antstolis, gavęs duomenis, patvirtinančius skolininko sunkią turtinę padėtį, ir vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, privalėjo taikyti Instrukcijos 28 punktą ir atleisti jį nuo dalies vykdymo išlaidų mokėjimo. Atkreipė dėmesį, jog objektyvūs duomenys patvirtina, kad G. V. augina du nepilnamečius vaikus, vienam iš jų yra nustatytas neįgalumo lygis, pats pareiškėjas yra bedarbis, registruotas darbo biržoje, vienintelės šeimos pajamos yra sutuoktinės pajamos, todėl, turėtų būti pripažinta, kad šeimos turtinė padėtis yra sunki ir vadovaujantis Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais principais, pareiškėjas turėtų būti atleistas nuo dalies vykdymo išlaidų. Paaiškino, kad bylinėjimosi išlaidos G. V. turėtų būti priteistos, kadangi byloje dalyvaujantys asmenys turi priešingą teisinį interesą. Nurodė, jog antstolio ir pareiškėjo santykiai negali būti prilyginti kreditoriaus ir skolininko santykiams, o vykdymo išlaidos negali būti prilygintos prievolei, kadangi tai yra pagal teisės aktus už konkrečius vykdymo veiksmus apskaičiuota piniginė suma.

9Antstolio R. Vaitkevičiaus pareiškimas ir G. V. skundas tenkintini iš dalies.

10Teismas apibrėžia, kad bylos nagrinėjimo dalyką sudaro du antstolio R. Vaitkevičiaus pareiškime nurodyti reikalavimai: 1) antstolio R. Vaitkevičiaus naudai priteisti iš skolininko G. V. 588,42 Lt vykdymo išlaidas; 2) antstolio R. Vaitkevičiaus naudai priteisti iš skolininko G. V. penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir trys G. V. patikslintame skunde suformuluoti reikalavimai: 1) pripažinti antstolio R. Vaitkevičiaus veiksmus, apskaičiuojant vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0147/10/04510 neteisėtais ir sumažinti apskaičiuotas išieškotinas sumas, nurodytas 2011-01-04 vykdymo išlaidų apskaičiavime, nuo 828,42 Lt iki 520,00 Lt; 2) atleisti nuo dalies vykdymo išlaidų – 420,00 Lt – sumokėjimo, įpareigojant sumokėti 100 Lt vykdymo išlaidų; 3) priteisti iš antstolio R. Vaitkevičiaus turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir jų dydžio

12Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis privalo griežtai laikytis Civilinio proceso kodekso bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. CPK 610 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog įvykdžius vykdomąjį dokumentą, vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Tais atvejais, kai skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos, tarp jų ir atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Kadangi G. V. baudą pagal nutarimą Nr. 20N-486721 sumokėjo 2011-01-11, t.y. po to, kai buvo priimtas vykdymui vykdomasis dokumentas ir pradėti priverstinio vykdymo veiksmai (2010-12-23) (v.b. l. 2), antstolis pagrįstai reikalauja priteisti atlyginimą bei kitas vykdymo eigoje patirtas išlaidas. Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą, prašydamas tas sumas priteisti. Šios procesinės nuostatos suponuoja, kad vykdymo išlaidos antstoliui gali būti sumokamos arba paties skolininko gera valia, arba teismo nutarties, priimtos dėl antstolio pareiškimo, pagrindu. Byloje nepateikta duomenų, kad skolininkas G. V. per antstolio 2011-01-13 siūlyme sumokėti vykdymo išlaidas nustatytą 5 d. terminą gera valia sumokėjo vykdymo išlaidas, todėl antstolis pagrįstai kreipėsi į teismą, prašydamas jas priteisti.

13Jei išieškotinos sumos dydis yra nuo 200 iki 1000 Lt, būtinosios vykdymo išlaidos sudaro 60 Lt, o atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą – 200 Lt (Instrukcijos 1 lentelė). Nagrinėjamos bylos atveju, išieškotina suma sudarė 400 Lt, todėl turėjo būti taikomi aukščiau nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai.

142011-03-16 atsiliepime antstolis nurodė, kad vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 4 dalimi, patvarkymas areštuoti pinigines lėšas yra prilyginamas turto arešto aktui, todėl antstolis šį patvarkymą įkainojo 65 Lt (b.l. 18). Teismas nesutinka su tokiais antstolio argumentais. Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodekso 689 straipsnis skirtas reglamentuoti skolininko piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose bei pas kitus asmenis, areštą. Šio straipsnio normos netaikytinos areštuojant skolininko pinigines lėšas. Be to, teismo vertinimu, Instrukcijos 3 lentelėje (eilės Nr. 8), kaip atskira vykdymo išlaidų rūšis nurodoma patvarkymo areštuoti lėšas parengimas, o jo išlaidų dydis nurodytas 5 Lt. Todėl antstolis nepagrįstai pritaikė 65 Lt įkainį už patvarkymą areštuoti lėšas ir pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą, kadangi už šio patvarkymo parengimą yra nustatytas 5 Lt vykdymo išlaidų dydis (Instrukcijos 3 lentelė), todėl šios išlaidos mažintinos nuo 65 Lt iki 5 Lt ir už tris patvarkymus paskaičiuotina 15 Lt vykdymo išlaidų.

15Vykdymo išlaidų apskaičiavimo lentelėje antstolis paskaičiavo po 5 Lt už patvarkymą dėl turto arešto panaikinimo ir už patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo. Kartu antstolis paskaičiavo vykdymo išlaidas už patvarkymo dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, turto arešto akto, patvarkymo dėl reikalavimo pateikti duomenis apie turto buvimo vietą, išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo ir patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo nuorašus, tačiau vykdomojoje byloje nėra jokių objektyvių duomenų, tinkamai pagrindžiančių, jog antstolis turėjo išvardintas vykdymo išlaidas. Nesant tokių duomenų, jos negali būti priteisiamos iš skolininko, kadangi yra nepagrįstos.

16Atkreiptinas dėmesys, kad 2011-01-04 vykdymo išlaidų apskaičiavime (v.b.l. 24) paskaičiuota vykdymo išlaidų suma už 2 registruotus laiškus, tačiau vykdomojoje byloje pateikti įrodymai tik dėl vieno registruoto laiško siuntimo G. V. (v.b.l. 22), todėl paskaičiuotos 10,88 Lt pašto išlaidos mažinamos pusiau ir sudaro 5,44 Lt.

17Įvertinus minėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog antstolis, užbaigęs vykdomąją bylą ir neteisingai apskaičiavęs vykdymo procese turėtas išlaidas, pažeidė Civilinio proceso kodekso 609 straipsnio ir Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimus. Todėl papildomos vykdymo išlaidos mažintinos iki 140,73 Lt (be indeksavimo).

18Dėl penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos

19Antstolio prašymą priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, teismas vertina kaip nepagrįstą, todėl atmestiną. Antstolio veikla vykdymo procese yra valstybės įgalioto asmens proceso teisės normų reglamentuojama procesinė veikla, todėl antstolio atliekamų vykdymo veiksmų negalima pripažinti paslaugų teikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2005, 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-645/2006), kartu pripažįstant, kad tarp šalių yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai. Tuo tarpu, Civilinio kodekso 6.37 straipsnis ,,Palūkanos pagal prievoles“, numatantis prašomas priteisti palūkanas, taikomas būtent prievoliniams santykiams. Antstolis nėra skolininko kreditorius. Skolininkas vykdomojoje byloje yra skolingas valstybei. Antstolis, vykdydamas priverstinį išieškojimą, tik vykdo jam valstybės pavestą pareigą, neviršydamas teisės aktų jam suteiktų įgaliojimų. Pažymėtina ir tai, jog antstolis prašo palūkanas priteisti nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tuo tarpu skolininko pareiga sumokėti antstoliui vykdymo išlaidas atsiranda tik įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria tos vykdymo išlaidos priteisiamos. Akcentuotina, jog ir vykdymo procesą reglamentuojančios specialiosios teisės normos – Civilinio proceso kodekso VI dalis ir Sprendimų vykdymo instrukcija nenustato procesinių palūkanų priteisimo antstoliui.

20Dėl vykdymo išlaidų indeksavimo

21Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytąsias procentine išraiška, indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, atlygį antstoliui, išskyrus nustatytą procentine išraiška, ir apskaičiuotą sumą padauginant iš ketvirčio vartojimo kainų indekso. Skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, išskyrus tas, kurias apmokėjo išieškotojas, indeksuojamos tokiu ketvirčio vartojimo kainų indeksu, koks galioja antstoliui parengiant siūlymą skolininkui dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo – parengiant siūlymą skolininkui sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas arba siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas (Instrukcijos 2 ir 20 priedai). Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų nesumoka per šiame punkte nurodytuose siūlymuose nustatytą terminą, taikomas ketvirčio vartojimo kainų indeksas, galiojantis skirstant išieškotas lėšas ar kreipiantis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo (Instrukcijos 32.2 p.).

22Siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas antstolio buvo parengtas 2011-01-13 (v.b. l. 23), o į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo antstolis kreipėsi 2011-01-28. Byloje yra gautas 2011-05-17 Statistikos departamento raštas Nr. (9.24-140) NUA-67, kuriame nurodyta, jog vartotojų kainų indeksas 2010 m. gruodžio mėnesį, palyginti su 2005 m. lapkričio mėnesiu, sudarė 129,0 (b.l. 78). Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei į byloje gautus oficialius duomenis apie vartotojų kainų indeksą, galiojusį tiek antstoliui parengiant siūlymą skolininkui sumokėti vykdymo išlaidas, tiek antstoliui kreipiantis į teismą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, teismas daro išvadą, kad apskaičiuojant būtinas, papildomas vykdymo išlaidas ir atlygį antstoliui, antstolis R. Vaitkevičius nepagrįstai taikė 133,2 vartojimo kainų indeksą, kadangi turėjo būti taikomas mažesnis vartojimo kainų indeksas – 129,0. Todėl 2011-01-04 vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytos vykdymo išlaidos perskaičiuotinos taikant vartojimo kainų indeksą – 129,0. Būtinosios vykdymo išlaidos sudarė 77,40 Lt (60 Lt x 1,29=77,40 Lt). Papildomos vykdymo išlaidos sudarė 181,54 Lt (140,73 Lt x 1,29=181,54 Lt). Atlygis antstoliui sudarė 258 Lt ( 200 Lt x 1,29=258 Lt). Iš viso vykdymo išlaidos (su indeksavimu) sudarė – 516,94 Lt (77,40 Lt+181,54 Lt+258 Lt=516,94 Lt).

232011-03-16 atsiliepime antstolis teigia, jog Antstolių rūmų internetiniame tinklalapyje išplatintas informacinis pranešimas dėl 27,4 proc. vartojimo kainų indekso taikymo apskaičiuojant sprendimų vykdymo išlaidas neturi teisinės galios, kadangi indeksas nebuvo paskelbtas „Valstybės žiniose“ kaip numato Civilinio proceso kodekso 82 straipsnio 3 dalis. Teismas nesutinka su tokia antstolio pozicija. Aplinkybė, kad vartojimo kainų indeksai, taikytini sprendimo vykdymo išlaidoms indeksuoti, nėra skelbiami ,,Valstybės žiniose“, teismo nuomone, nėra pagrindas šiuo indeksu nesivadovauti. Pažymėtina, kad šis indeksas yra skelbiamas Antstolių rūmų internetiniame tinklalapyje. Pagal CPK 82 str. 3 dalį, Vyriausybės įgaliota institucija, tai yra Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės, „Valstybės žiniose“ skelbia būtent teismų taikomus indeksus.

24Dėl prašymo atleisti nuo dalies vykdymo išlaidų sumokėjimo.

25Civilinio proceso kodekso 609-611 straipsnių normos, reglamentuoja vykdymo išlaidų klausimus vykdomajame procese. 609 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. Visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Išimtys dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo gali būti nustatytos sprendimų vykdymo instrukcijoje. Įvykdžius sprendimą, šios išlaidos išieškomos iš skolininko (CPK 610 str.). Apibendrinant minėtą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad aptartos kodekso normos yra banketinės ir vykdymo išlaidų klausimais, įskaitant atleidimo nuo jų ir išimtis dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo, daro nuorodą į poįstatyminį teisės aktą – Sprendimų vykdymo instrukciją.

26Teismas nesutinka su teismo posėdyje G. V. atstovės nurodytais argumentais, jog antstolis, vykdomojoje byloje gavęs skolininko prašymą sumažinti vykdymo išlaidas dėl sunkios skolininko turtinės padėties, privalėjo vadovautis Instrukcijos 28 punktu ir mažinti apskaičiuotas vykdymo išlaidas. Teismo nuomone, minėtas punktas taikytinas išieškotojo vykdomojoje byloje, o ne skolininko atžvilgiu.

27Instrukcijos 1 punkte nurodyta, kad Instrukcija nustato Civilinio proceso kodekso VI dalies normų taikymo tvarką, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką. Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 punkte nustatyta, jog atsižvelgdamas į išieškotojo – fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti. Visos vykdymo išlaidos, išskyrus Instrukcijoje numatytas išimtis, išieškomos iš skolininko pagal Instrukcijoje nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos. Teismas daro išvadą, jog nurodytas teisinis reguliavimas nenumato skolininkui galimybės dėl sunkios turtinės padėties ar kitokiais pagrindais būti antstolio pilnai ar iš dalies atleistam nuo vykdymo išlaidų.

28Civilinio proceso kodekso 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ar nutarimo privalomumo principas taip pat reiškia ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Taigi kiekvienas asmuo, dėl kurio teismas ar kita įgaliota institucija priima atitinkamą sprendimą, šiam įsiteisėjus, privalo jį įvykdyti. Tais atvejais, kai sprendimas nevykdomas, asmuo, kurio naudai jis priimtas, gali prašyti įvykdyti sprendimą priverstinai. Priverstinis vykdytino dokumento vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas (CPK 610 straipsnis).

29Papildomai teismas pažymi, kad G. V. prašymą atleisti jį nuo 420 Lt vykdymo išlaidų sumokėjimo, įpareigojant sumokėti 100 Lt vykdymo išlaidų, grindžia Kauno miesto apylinkės teismo 2011-01-21 išduota pažyma Nr. 006-339B apie A. V. uždarbį, Kauno teritorinės darbo biržos 2011-01-25 pažyma Nr. 655 Dėl bedarbio registravimo laikotarpių ir nedarbo draudimo išmokų mokėjimo, iš kurios matyti, kad bedarbis G. V. buvo įregistruotas darbo biržoje nuo 2009-09-10 iki 2010-09-27 ir nuo 2011-01-05, dukrų S. V., gim. ( - ), gimimo liudijimu AB Nr. 044396 ir M. V., gim. ( - ), gimimo liudijimu AA Nr. 526850 bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2011-01-26 išduota M. V. neįgalumo lygio pažyma NL-3 Nr. 0049019 (b.l. 8-12). Duomenų apie turimą turtą pareiškėjas teismui nepateikė. Ypatingąja teisena nagrinėjamos bylos yra nedispozityvios. Teismas šiose bylose yra aktyvus. Todėl teismas, siekdamas nustatyti objektyvią tiesą byloje, užklausė VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacijos bei nustatė, jog pareiškėjui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso šis nekilnojamasis turtas: dalis žemės sklypo, esančio Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Šilelio g. 12, unikalus Nr. 4400-0671-0885; butas, esantis Kauno r. sav., Užliedžių sen., Vijūkų k., Šilelio g. 12-3, unikalus Nr. 4400-0601-6938:1703; butas, esantis ( - ), unikalus Nr. 1999-0003-9018:0031; asmeninės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Pelenių k., unikalus Nr. 4400-0518-3119 (b.l. 178-197). Teismas konstatuoja, jog byloje esantys įrodymai apie pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą, paneigia G. V. įrodinėtą aplinkybę apie labai sunkią jo turtinę padėtį. Atkreiptinas dėmesys, kad nors G. V. įrodinėja, kad jo turtinė padėtis yra labai sunki, tačiau iš į bylą pateiktos su advokate sudarytos atstovavimo sutarties ir advokatei sumokėto atyginimo (b.l. 35, 92) matyti, jog jis nėra kreipęsis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo ir išgali susimokėti už advokato paslaugas. Dėl šių aplinkybių, teismo vidiniu įsitikinimu, laikytina, kad G. V. neįrodė aplinkybės, jog 516,94 Lt vykdymo išlaidų sumokėjimas sukels jam ypatingai neigiamų turtinių pasekmių.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

31G. V. prašo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Bendroji taisyklė yra ta, kad ypatingosios teisenos bylose bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 443 straipsnio 6 dalis). Tačiau jeigu dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims arba priteisti jas iš asmens, kurio pareiškimas atmestas (2011-06-17 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2011).

32Teismas sprendžia, jog antstolis R. Vaitkevičius atsiliepime į patikslintą G. V. skundą neteisingai nurodė, jog antstolis civilinėje byloje neturi procesinio teisinio interesuotumo ir nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010 suformuota praktika, kadangi minėtoje nutartyje suformuota teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė, jog antstolis negali būti nei šalimi, nei suinteresuotu asmeniu vykdymo procese. Nagrinėjamos bylos atveju, sprendžiamas antstolio, kaip byloje dalyvaujančio asmens, teisinis suinteresuotumas šios civilinės bylos baigtimi.

33Pažymėtina, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja teismų praktiką taip, kad bylinėjimosi išlaidos, konkrečiai – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš antstolio priteisiamos, nes, esant antstolio ir skolininko ginčui dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, yra akivaizdus interesų priešingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008). Nagrinėjamoje byloje esant antstolio ir skolininko ginčui dėl vykdymo išlaidų dydžio, konstatuotinas akivaizdus G. V. ir R. Vaitkevičiaus interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos iš antstolio priteistinos.

34Iš G. V. patikslintame skunde reikštų dviejų materialinių teisinių reikalavimų buvo patenkintas vienas. Patenkinus 50,00 proc. skundo reikalavimų dalį, iš antstolio R. Vaitkevičiaus proporcingai patenkintų skundo reikalavimų daliai pareiškėjui G. V. priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 2 dalis, Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2, 8.18 punktai). 2011-06-30 teismo posėdyje pareiškėjo atstovė advokatė R. G. pateikė 2011-06-27 pinigų priėmimo kvitą Nr. 604377 300 Lt sumai. Advokatė R. G. surašė procesinį dokumentą – patikslintą skundą (b.l. 156-157), dalyvavo teismo posėdžiuose (b.l. 93-95; 159-160; 174-177), todėl pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 178 straipsnis). Iš antstolio R. Vaitkevičiaus proporcingai patenkintų skundo reikalavimų daliai priteistinos G. V. turėtos bylinėjimosi išlaidos – 150 Lt advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 92).

35Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291, 513 straipsniais,

Nutarė

36antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą ir G. V., a.k. ( - ) skundą patenkintini iš dalies.

37Priteisti iš skolininko G. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), – 516,94 Lt (penki šimtai šešiolika litų 94 centai) vykdymo išlaidų antstoliui Robertui Vaitkevičiui (depozitinė sąskaita Nr. ( - ), Swedbank AB, banko kodas 73000).

38Likusioje dalyje antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimo netenkinti.

39Pripažinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmus, apskaičiuojant vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0147/10/04510, neteisėtais ir sumažinti apskaičiuotas vykdymo išlaidas iki 516,94 Lt (penki šimtai šešiolika litų 94 centai) ir iš antstolio Roberto Vaitkevičiaus proporcingai patenkintų skundo reikalavimų daliai priteisti G. V., a.k. ( - ) jo turėtas bylinėjimosi išlaidas – 150 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

40Likusioje dalyje pareiškėjo G. V., a.k. ( - ) skundą atmesti.

41Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant... 2. Kauno miesto apylinkės teisme 2011-02-01 buvo iškelta civilinė byla pagal... 3. 2011 m. sausio 21 d. Kauno miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškėjo G.... 4. Pareiškėjas skunde nurodo, kad antstolis R. Vaitkevičius 2010-12-23... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis R. Vaitkevičius pateikė atsiliepimą į... 6. Nustačius, kad Kauno miesto apylinkės teisme iškeltose civilinėse bylose... 7. Į teismo posėdį neatvyko antstolis R. Vaitkevičius, kuriam apie posėdžio... 8. Pareiškėjo atstovė advokatė R. G. teismo posėdyje prašė G. V.... 9. Antstolio R. Vaitkevičiaus pareiškimas ir G. V. skundas tenkintini iš... 10. Teismas apibrėžia, kad bylos nagrinėjimo dalyką sudaro du antstolio R.... 11. Dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir jų dydžio... 12. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 13. Jei išieškotinos sumos dydis yra nuo 200 iki 1000 Lt, būtinosios vykdymo... 14. 2011-03-16 atsiliepime antstolis nurodė, kad vadovaujantis Civilinio proceso... 15. Vykdymo išlaidų apskaičiavimo lentelėje antstolis paskaičiavo po 5 Lt už... 16. Atkreiptinas dėmesys, kad 2011-01-04 vykdymo išlaidų apskaičiavime (v.b.l.... 17. Įvertinus minėtas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog antstolis,... 18. Dėl penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo... 19. Antstolio prašymą priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo... 20. Dėl vykdymo išlaidų indeksavimo ... 21. Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytąsias procentine... 22. Siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas antstolio buvo parengtas 2011-01-13 (v.b.... 23. 2011-03-16 atsiliepime antstolis teigia, jog Antstolių rūmų internetiniame... 24. Dėl prašymo atleisti nuo dalies vykdymo išlaidų sumokėjimo.... 25. Civilinio proceso kodekso 609-611 straipsnių normos, reglamentuoja vykdymo... 26. Teismas nesutinka su teismo posėdyje G. V. atstovės nurodytais argumentais,... 27. Instrukcijos 1 punkte nurodyta, kad Instrukcija nustato Civilinio proceso... 28. Civilinio proceso kodekso 18 straipsnyje įtvirtintas įsiteisėjusio teismo... 29. Papildomai teismas pažymi, kad G. V. prašymą atleisti jį nuo 420 Lt vykdymo... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 31. G. V. prašo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Bendroji taisyklė yra... 32. Teismas sprendžia, jog antstolis R. Vaitkevičius atsiliepime į patikslintą... 33. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų... 34. Iš G. V. patikslintame skunde reikštų dviejų materialinių teisinių... 35. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291, 513 straipsniais,... 36. antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą ir G. V., a.k. ( - ) skundą... 37. Priteisti iš skolininko G. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), – 516,94 Lt (penki... 38. Likusioje dalyje antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimo netenkinti.... 39. Pripažinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmus, apskaičiuojant vykdymo... 40. Likusioje dalyje pareiškėjo G. V., a.k. ( - ) skundą atmesti.... 41. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno...