Byla eI-1422-505/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Algio Markevičiaus, sekretoriaujant Sigitai Damidavičienei, Oksanai Berezovskei, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ atstovui advokatui Linui Meškiui, atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei J. S., L. R., R. M., trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ „Žaliasis taškas“ atstovui advokatui Pauliui Čelkiui, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ skundą atsakovui Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Super Montes“ (toliau – UAB „Super Montes“) skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“.

5Pareiškėja skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėja UAB „Super Montes” – nepavojingų atliekų tvarkytoja. Pareiškėja iš įvairių įmonių bei fizinių asmenų surenka nebetinkamas naudojimui nepavojingas atliekas, tame tarpe ir pakuočių (stiklinės, plastikinės, medinės ir pan.), atliekas.

6Pareiškėja, surinkusi pakuočių atliekas, jas išrūšiuoja ir perdirba. Pareiškėja yra Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše, todėl pareiškėja turi teisę išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

7KRAAD Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius atliko pareiškėjos patikrinimą, patikrinimo tikslas ir rūšis – neplaninis patikrinimas dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo už 2014 m. – 2015 m. laikotarpį, kurio pasekoje surašė 2017 m. rugsėjo 6 d. Patikrinimo aktą Nr. MAKP-54.

8Pareiškėja dėl RAAD 2017 m. rugsėjo 6 d. Patikrinimo akte Nr. MAKP-54 nustatytų aplinkybių pateikė rašytines pastabas.

9RAAD skundžiamu 2017 m. lapkričio 6 d. Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.S12-20, atsižvelgęs į pareiškėjos pateiktas pastabas, nusprendė iš dalies patvirtinti 2017 m. rugsėjo 6 d. Patikrinimo aktą Nr. MAKP-54, ir šiuo sprendimu galutinai pripažino negaliojančiais dalį pareiškėjos išduotų atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų.

10Mano, kad RAAD 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.S12-20 (toliau – Sprendimas) yra neteisėtas, todėl turi būti panaikintas.

11Tiek Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, tiek Lietuvos Respublikos atlieku? tvarkymo įstatymas, tiek kiti Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktai įtvirtina principą “teršėjas moka”. Principas „teršėjas moka“ reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas. Vyriausybe? teise?s aktais gali detalizuoti šios pareigos vykdymo tvarka?.

12Vienas iš principo „terše?jas moka“ i?gyvendinimo bu?du? yra pareiga gaminių gamintojams ir importuotojams mokėti mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis, kuri yra nustatyta Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme. Įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už tą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį.

13Pareiškėja yra nepavojingų atliekų, tame tarpe pakuočių atliekų, tvarkytoja, kuri turi teisę išrašyti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus tiek šių atliekų gamintojams ir importuotojams, tiek šių atliekų surinkėjams.

14Skundžiamu RAAD Sprendimu buvo panaikinta dalis pareiškėjos už 2014 m. ir 2015 m. laikotarpius išrašytų pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų. RAAD Sprendime taip pat nurodoma, kad pripažintas neteisėtu pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas už ne Lietuvoje surinktą pakuočių atliekų kiekį: 2015 m. gautą iš UAB „EKO TARNYBA” 469,42 t plastikinės pakuotės kiekį, kuris pirminiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytas kaip surinktas ne Lietuvoje.

15Pareiškėja pažymėjo, kad šis tariamai neteisėtas pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo faktas nebuvo konstatuotas 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. MAKP-54, kurį iš dalies RAAD patvirtino Sprendimu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai nebuvo suteikta galimybė pateikti paaiškinimus raštu dėl šių aplinkybių.

16Pabrėžė, kad RAAD nepagrįstai nurodo, jog pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas už ne Lietuvoje surinktą pakuočių kiekį yra pripažintinas neteisėtu. Pažymėjo, kad pareiškėja jokių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų už šį ne Lietuvoje surinktą 469,42 t plastikinės pakuotės kiekį nėra išrašiusi.

17Kadangi pareiškėja nėra išrašiusi jokių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų už ne Lietuvoje surinktą pakuočių atliekų kiekį, todėl nėra jokio pagrindo pripažinti tokius dokumentus negaliojančiais.

18RAAD Sprendimu pripažino pareiškėjos licencijuotoms organizacijoms VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija” ir VšĮ „Žaliasis taškas” išduotus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus negaliojančiais dėl to, kad pareiškėja, RAAD įsitikinimu, pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425straipsnio 8 dalyje nustatytą reikalavimą.

19Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (toliau ir – Taisyklės) (redakcija galiojusi aktualiam 2014 – 2015 m.laikotarpiui) 3 priede pateiktoje Atliekų apskaitos metinės ataskaitos užpildymo tvarkoje nurodyta, kad pildant ataskaitos skiltį „šaltinis” yra pildomas atliekų geografinės kilmės kodas, atliekų kilmės kodas, įmonės, kurioje susidarė (arba iš kurios priimta tvarkyti) atliekos, kodas, bei įmonės, kurioje susidarė (iš kurios priimta tvarkyti) atliekos, pavadinimas. Taisyklėse nurodyta, kad jeigu atliekos surinktos iš gyventojų ar smulkių įmonių, skiltyje „kodas” nurodomas savivaldybės kodas, o skiltyje „pavadinimas” nurodomas savivaldybės pavadinimas, kurioje buvo surinktos atliekos.

20Pareiškėja 2014 m. ir 2015 m. vykdydama atliekų tvarkymo apskaitą, vadovavosi Taisyklių nuostatomis, galiojusiomis 2014-2015 metų laikotarpiu, ir todėl priimdama atliekas iš fizinių asmenų – gyventojų, atliekų tvarkymo apskaitoje nurodydavo duomenis pagal Taisyklėse nurodytą instrukciją. RAAD reikalavimas nurodyti atliekų gavimo šaltinį – fizinį asmenį, iš kurio priimtos atliekos, dar detaliau, t. y. nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, adresą ar kitus asmeninius duomenis yra nepagrįsti. Tokio fizinio asmens identifikavimo nereglamentavo nei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, nei Taisyklių nuostatos, galiojusios 2014-2015 m. laikotarpiu.

21Pažymėjo, kad Taisyklių reikalavimas, priimant atliekas iš fizinių asmenų nurodyti šių asmenų vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, atsirado tik nuo 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai šių Taisyklių redakcijai. Iki 2017 m. sausio 1 d. tokio reikalavimo nebuvo, todėl atsižvelgiant į lex retro non agit principą, RAAD nepagrįstai reikalauja, kad pareiškėja 2014-2015 metais vesdama atliekų apskaitą laikytųsi reikalavimų, kurie atsirado tik 2017 metais. Prašė skundą tenkinti.

22Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į skundą prašė skundo netenkinti.

23Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepime į skundą ir įgaliotos atstovės teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėja yra nepavojingų atliekų tvarkytoja, vykdanti nepavojingų atliekų tvarkymo ūkinę veiklą pagal Departamento 2007 m. gruodžio 21 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 5/25 (paskutinį kartą koreguotas 2013 m. rugsėjo 24 d.). UAB „Super Montes” iš įvairių įmonių bei fizinių asmenų surenka nebetinkamas naudojimui nepavojingas atliekas, tarp jų ir pakuočių (stiklinės, plastikinės, medinės ir pan.) atliekas. UAB „Super Montes“ yra Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąraše.

24Departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės atliko pareiškėjos neplaninį patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo už 2014 m. - 2015 m. laikotarpį. Šio neplaninio patikrinimo rezultatai įforminti 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. MAKP-54 (toliau - Patikrinimo aktas). Patikrinimo akto išvadose nurodyti UAB „Super Montes“ apskaitos vykdymo pažeidimai vedant 2014 m. - 2015 m. atliekų tvarkymo apskaitą ir nustatyta, kad: atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodyti duomenys (gautų - perduotų atliekų kiekiai, kodai) nesutampa su pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais; UAB „Super Montes“ nesilaikė reikalavimo, vykdant atliekų apskaitą nurodyti atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta; UAB „Super Montes“ 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu nepagrįstai išdavė mokestinę lengvatą patvirtinančius dokumentus už pakuočių atliekų sutvarkymą; UAB „Super Montes“ 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu kaip atliekų surinkėjo išrašyti licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ kai kurie (ne visi) mokestinę lengvatą įrodantys dokumentai laikytini neteisėtais.

25Įvertinus pateiktas pareiškėjos pastabas dėl Patikrinimo akte nurodytų nustatytų aplinkybių, skundžiamu Sprendimu buvo iš dalies patvirtintas Patikrinimo aktas. Sprendimu galutinai nuspręsta pripažinti negaliojančiais UAB „Super Montes“ neteisėtai išduotus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius Dokumentus, patvirtinančius mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis lengvatas.

26Organizacijos VšĮ ,,Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ nurodytų dokumentų pagrindu išrašė patvirtinimus savo nariams, gamintojams ir (ar) importuotojams, kurie pasinaudojo mokestine lengvata, nemokėjo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Atsakovo atstovės nesutinka su pareiškėjos skunde pateikta nuomone, kad atsakovo reikalavimas nurodyti atliekų gavimo šaltinį - fizinį asmenį, iš kurio priimtos atliekos, dar detaliau, t. y. nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, adresą ar kt. asmeninius duomenis yra nepagrįstas, o Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąrašas, kai dokumentas, įrodantis atliekų sutvarkymą, yra laikomas neteisėtu, yra baigtinis. Pareiškėja tik sau naudinga prasme interpretuoja teisės aktų reikalavimus.

27Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalimi, gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už tą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį.

28Pagal Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. Dl-359 „Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinimo“ (toliau – ir Aprašas) 38 punktą, jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus pažeisdami Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnyje ir Aprašo 11, 16, 20, 25, 30, 35 punktuose nurodytus reikalavimus, laikoma, kad dokumentai išrašyti neteisėtai. Dėl šių priežasčių, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Sprendime teisėtai buvo pripažintos nepagrįstomis pareiškėjos pateiktos pastabos dėl fizinių asmenų identifikavimo, vykdant Atliekų tvarkymo apskaitą.

29Pareiškėja pažeidė įstatymu nustatytą reikalavimą ir atliekų apskaitos dokumentuose nenurodė privalomų nurodyti duomenų: fizinio asmens duomenų, identifikuojančių asmenį, konkretaus fizinio asmens pristatytą atliekų kiekį. Tokių duomenų pareiškėja nepateikė atliekamo patikrinimo metu bei rašytinių pastabų teikimo metu. Todėl pareiškėja neįrodė, kad iš fizinių asmenų surinkti kiekiai teisėti: nepateikė įrodymų, kad pareiškėjos apskaitoje nurodyti fizinių asmenų pristatyti pakuočių kiekiai realūs (kokiu būdu pas fizinius asmenis susidarė šimtai tonų pakuočių atliekų ). Pareiškėjai nepateikus pagrįstų paaiškinimų ir įrodymų apie iš fizinių asmenų gautus pakuočių atliekų kiekius ir jų kilmę, darytina išvada, kad fiziniai asmenys, pareiškėjai galimai pristatę šimtus tonų per metus pakuočių atliekų, užsiima nelegalia atliekų surinkimo veikla ir tokie atliekų kiekiai negali būti pripažinti surinktais teisėtai Lietuvos Respublikos teritorijoje.

30Atsakovas nesutiko su pareiškėjos pateikta nuomone dėl UAB EKO TARNYBA ne Lietuvoje surinktų 469,42 t plastikinės pakuotės atliekų kiekio. Klaidingas pareiškėjos teiginys, kad pareiškėjai nebuvo suteikta galimybė pateikti paaiškinimus raštu dėl patikrinimo metu nustatyto neteisėto šio pakuočių atliekų kiekio apskaitymo faktinių aplinkybių. 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akto Nr. MAKP-54, 3 priedo „Pastabų“ grafoje detalizuota informacija apie pirkimo, pardavimo dokumentuose fiksuotus UAB EKO TARNYBA surinktus 469,42 t. plastikinės pakuotės kiekius ne Lietuvoje. Patikrinimo akte šie kiekiai fiksuoti kaip surinkti plastikinės pakuotės kiekiai už kuriuos negali būti išduoti mokestinę lengvatą patvirtinantys dokumentai. Todėl šis surinktas atliekų kiekis buvo mažinamas vertinant 2015 m. sausio 1 d. plastikinių atliekų likučius. Prašė skundą atmesti.

31Tretysis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ su pareiškėjos skundo sutiko ir prašė jį tenkinti.

32Skundas tenkintinas.

33Byloje nustatyta, kad pareiškėja yra nepavojingų atliekų tvarkytoja, vykdanti nepavojingų atliekų tvarkymo ūkinę veiklą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas, RAAD) 2007 m. gruodžio 21 d. išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 5/25 (paskutinį kartą koreguotas 2013 m. rugsėjo 24 d.). Pareiškėja UAB “Super Montes” iš įvairių įmonių bei fizinių asmenų surenka nebetinkamas naudojimui nepavojingas atliekas, tame tarpe ir pakuočių (stiklinės, plastikinės, medinės ir pan.) atliekas. Pareiškėja yra įrašyta į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (pagrindas: Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. AV. 275, 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. AV.292, 2014 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. AV-202, 2014 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. AV-345).

34Departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vedėja L. R. ir vyriausioji specialistė R. M. - vyresniosios valstybinės aplinkos apsaugos inspektorės atliko pareiškėjos neplaninį patikrinimą dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo teisėtumo už 2014 m. - 2015 m. laikotarpį. Šio neplaninio patikrinimo rezultatai įforminti 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. MAKP-54 (toliau - Patikrinimo aktas). Patikrinimo akto išvadose nurodyta, kad patikrinimo metu buvo nustatyta:

35patikrinimo metu nustatyti apskaitos vykdymo pažeidimai vedant 2014 m. - 2015 m. atliekų tvarkymo apskaitą. Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodyti duomenys (gautų - perduotų atliekų kiekiai, kodai) nesutampa su pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais. Įmonė nesilaikė reikalavimo vykdant atliekų apskaitą nurodyti atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta. Tuo pažeisti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalis, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 16, 18, 22, 24 punktų reikalavimai;

36įmonė 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu nepagristai išdavė mokestinę lengvatą patvirtinančius dokumentus už pakuočių atliekų sutvarkymą. Tuo pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalį, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 42 punktą;

37Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalimi, 35 straipsnio 1 dalimi, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 42 punktu, įmonės 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu kaip atliekų surinkėjo išrašyti mokestinę lengvatą įrodantys dokumentai laikomi neteisėtais:

382014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ už 1450,1 t stiklinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr.1411KA0004-5644-5513 (858,890 t) ir dalis dokumento Nr. 1411KA0003-5644-5513 (591.21 t);

392014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 549,9 t stiklinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr. 1411KA0003-5644-5513 (549.9 t);

402014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ už 359,95 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr. 1418KA0001-5644-5513 (359,95 t);

412014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 104,652 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1418KA0001-5644-4687 (104,652 t);

422015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 553,078 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1518KA0002-5644-4687 (553,078 t);

432015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ už 77,84 t tekstilės pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašyti dokumentai Nr. 1516KA0004-5644-5513 (13,08 t) Nr. 1516KA0003-5644-5513 (20.26 t), Nr. 1516KA0002-5644-5513 (44,5 t);

442015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 28,479 t tekstilės pakuočių atliekų sutvarkymą. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1516KA0001-5644-5513 (28,479 t);

452015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ už 519,04 t stiklo pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr. 1511KA0001 -5644-5513 (519,04 t);

462015 m, licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 4141,812 t stiklo pakuočių atliekų sutvarkymą. Išrašytas dokumentas Nr. 1511KA0002-5644-4687 (3705,0 t) ir dalis dokumento Nr. 1511KA0001-5644-4687 (436.812 t).

47Pareiškėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 131 straipsnio 1 dalimi, pateikė rašytines pastabas dėl patikrinimo akto ir pagrįsti kitas aplinkybes, kurios svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus dėl Departamento 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. MAKP-54 nustatytų aplinkybių.

48Departamentas skundžiamu 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, atsižvelgęs į pareiškėjos pateiktas pastabas, nusprendė iš dalies patvirtinti 2017 m. rugsėjo 6 d. Patikrinimo aktą Nr. MAKP-54 (toliau- ir Sprendimas).

49Sprendime nurodė, jog įvertintos pateiktos pastabos dėl atliekų kiekio nesutapimo Atliekų tvarkymo apskaitoje (gautų - perduotų atliekų kiekiai, kodai) su pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais. Įvertinus įmonės antrinių žaliavų išrūšiavimo aktus bei Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale pateiktą informaciją, priimta, kad įmonės Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodytas 2014 m. iš UAB „ŠVYTURYS UTENOS ALUS“, UAB „EKSTARA“, 2015 m. iš UAB „ŠVYTURYS - UTENOS ALUS“, UAB „NAUJASIS NEVĖŽIS', UAB „KITRON“, UAB „Theca furniture“ gautas atliekų kiekis - teisingas. Todėl įmonės naudai perskaičiuoti atliekų likučiai 2015 m. sausio 1 d. (1 priedas).

50Įmonės naudai įvertintos faktinės aplinkybės dėl Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinėje sistemoje įvykusios techninės klaidos teikiant perdirbėjo ataskaitas. Todėl pripažįstami teisėtai išrašytais pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai už įmonės surinktą ir perdirbtą 2000 t stiklinės pakuotės kiekį 2014 m. laikotarpiu.

51Pripažintas neteisėtu pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas už ne Lietuvoje surinką pakuočių atliekų kiekį: 2015 m. gauta iš UAB „EKO TARNYBA“ 469,42 t plastikinės pakuotės kiekį, kuris pirminiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytas kaip surinktas ne Lietuvoje (2 priedas).

52Nepagristomis pripažintos įmonės pateiktos pastabos dėl fizinių asmenų identifikavimo, vykdant Atliekų tvarkymo apskaitą. Įmonės pateikta nuomonė prieštarauja Lietuvos Respublikos atlieku tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalyje aiškiai įteisintam reikalavimui atliekų tvarkytojui, kuris išrašo gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus: „Į atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) privalo svėrimo įrenginiu pasverti kiekvieną vienu kartu gautą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį ir apskaitą tvarkyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka taip, kad būtu galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta, šios atliekų siuntos svorį, gavimo datą.“ Įmonė pažeidė įstatymu nustatytą reikalavimą ir atliekų apskaitos dokumentuose nenurodė privalomų nurodyti duomenų: fizinio asmens duomenų, identifikuojančių asmenį, konkretaus fizinio asmens pristatytą atliekų kiekį ir pristatymo datą. Tokių duomenų įmonė nepateikė atliekamo patikrinimo metu bei rašytinių pastabų teikimo metu. Tuo nepagristas teisėtas pakuočių atliekų surinkimas. Todėl priimta, kad 2014 m., 2015 m. už iš neidentifikuotų fizinių asmenų priimtus pakuočių atliekų kiekius įmonė neteisėtai išrašė pakuočių atliekų sutvarkyme įrodančius dokumentus.

53Šiuo Sprendimu galutinai buvo nuspręsta pripažinti negaliojančiais RUAB „Super Montes“ neteisėtai išduotus pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus (toliau - ir Dokumentai), patvirtinančius mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis lengvatas (duomenys apie 2014 m. – 2015 m. perskaičiuotus atliekų kiekius yra 3 ir 4 prieduose).

54Tokiu būdu Sprendimu pripažinti negaliojančiais RUAB „Super Montes“ neteisėtai išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai:

55už 2014 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ už 359,95 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Išrašytas dokumentas Nr. 1418KA0001 -5644-5513 (359,95 t);

56už 2014 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas" už 104,652 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1418KA0001-5644-4687 (104,652 t);

57už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas'' už 553,078 t medinių pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1518KA0002-5644-4687 (553,078 t);

58už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija" už 77,84 t tekstilės pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Išrašyti dokumentai Nr. 1516KA0004- 5644-5513 (03,08 t), Nr. 1516KA0003-5644-5513 (20,26 t), Nr. 1516KA0002-5644-5513 (44,5 t);

59už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 28,479 t tekstilės pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Naikinama dalis išrašyto dokumento Nr. 1516KA0001- 5644-4687 (28,479 t);

60už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ už 519,04 t stiklo pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Išrašytas dokumentas Nr. 1511KA0001- 5644-5513 (519,04 t);

61už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 3913,352 t stiklo pakuočių atliekų sutvarkymą komunaliniame sraute. Išrašytas dokumentas Nr. 1511KA0002-5644-4687 (3705,0 t) ir dalis dokumento Nr. 1511KA0001 -5644-4687 (208352 t).

62Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 9 punktu šiuo Sprendimu buvo konstatuota, kad organizacijos VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ aukščiau nurodytų Dokumentų pagrindu išrašė patvirtinimus savo nariams, gamintojams ir (ar) importuotojams, kurie pasinaudojo mokestine lengvata, nemokėjo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalį (gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis už tą gaminių ir (ar) pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos gaminių ir (ar) pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių gaminių ar pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teigė, kad organizacijų VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ nariai, gamintojai ir (ar) importuotojai neįvykdė Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių, nes organizacijos išrašė patvirtinimus apie surinktus ir perdirbtus pakuočių atliekų kiekius, aukščiau nurodytų negaliojančių Dokumentų pagrindu. Dėl šių priežasčių organizacijų nariai, gamintojai ir (ar) importuotojai privalo nustatyta tvarka apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis už 2014 m. ir 2015 m. mokestinius laikotarpius.

63Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ teisėtumo ir pagrįstumo.

64Pareiškėja, prašydama panaikinti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ pagrindiniu argumentu jo neteisėtumui pagrįsti nurodo tai, jog 2014 m. ir 2015 m. vykdydama atliekų tvarkymo apskaitą, pareiškėja vadovavosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatomis, galiojusiomis 2014-2015 metų laikotarpiu, ir todėl priimdama atliekas iš fizinių asmenų – gyventojų, atliekų tvarkymo apskaitoje nurodydavo duomenis pagal Taisyklėse nurodytą instrukciją. Departamento reikalavimas nurodyti atliekų gavimo šaltinį – fizinį asmenį, iš kurio priimtos atliekos, dar detaliau, t. y. nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, adresą ar kitus asmeninius duomenis, yra nepagrįstas. Tokio fizinio asmens identifikavimo nereglamentavo nei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo, nei Taisyklių nuostatos, galiojusios 2014-2015 m. laikotarpiu. Pažymėjo, kad Taisyklių reikalavimas priimant atliekas iš fizinių asmenų nurodyti šių asmenų vardą, pavardę, asmens kodą ir adresą, atsirado tik nuo 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai šių Taisyklių redakcijai.

65Atsakovas gi atsiliepime į skundą nurodė, ir jo atstovės teismo posėdžio metu paaiškino, jog pagal Aprašo 38 punktą (2014 - 2015 metais galiojusi redakcija), jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus pažeisdami Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnyje ir Aprašo 11, 16, 20, 25, 30, 35 punktuose nurodytus reikalavimus, laikoma, kad dokumentai išrašyti neteisėtai. Dėl šių priežasčių, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, ginčo sprendime teisėtai buvo pripažintos nepagrįstomis pareiškėjo pateiktos pastabos dėl fizinių asmenų identifikavimo, vykdant Atliekų tvarkymo apskaitą. Pareiškėjo pateikta nuomonė prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalyje aiškiai įteisintam reikalavimui. Pareiškėjas pažeidė įstatymu nustatytą reikalavimą ir atliekų apskaitos dokumentuose nenurodė privalomų nurodyti duomenų: fizinio asmens duomenų, identifikuojančių asmenį, konkretaus fizinio asmens pristatytą atliekų kiekį. Tokių duomenų pareiškėja nepateikė atliekamo patikrinimo metu bei rašytinių pastabų teikimo metu. Todėl pareiškėjas neįrodė, kad iš fizinių asmenų surinkti kiekiai teisėti: nepateikė įrodymų, kad pareiškėjo apskaitoje nurodyti fizinių asmenų pristatyti pakuočių kiekiai realūs (kokiu būdu pas fizinius asmenis susidarė šimtai tonų pakuočių atliekų).

66Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas) (akto redakcija, galiojusi nuo 2017 05 17 iki 2018 01 01) nustato reikalavimus gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantiems dokumentams (toliau – dokumentai), šių dokumentų išrašymo ir jų teisėtumo kontrolės tvarką (Aprašo 1 punktas).

67RAAD kasmet iki rugsėjo 1 d. patikrina dokumentus išduodančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus), eksportuotojus ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojus, kaip laikomasi Aprašo nustatytų reikalavimų (Aprašo 54 punktas).

68Jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus pažeisdami bent vieną iš Aprašo 12 , 13, 19, 20, 26, 27, 33, 34, 40, 41, 46, 47, 51, 52 punktuose nurodytų reikalavimų, laikoma, kad dokumentai ir patvirtinimai, įskaitant išrašytus remiantis pažeidžiant minėtus reikalavimus išrašytais dokumentais, išrašyti neteisėtai (Aprašo 55 punktas).

69Sprendimus dėl neteisėtai išrašytų dokumentų ir patvirtinimų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasis Aprašo 55 punktu, priima RAAD (Aprašo 56 punktas).

70Dokumentų ir patvirtinimų pripažinimas neteisėtai išrašytais įforminamas patikrinimo aktu, kuris patvirtinamas RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais (Aprašo 57 punktas).

71Dokumentas (dėl viso dokumente nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl dalies dokumente nurodyto atliekų kiekio) ir (ar) patvirtinimas (dėl viso patvirtinime nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl dalies patvirtinime nurodyto atliekų kiekio) laikomas netekusiu galios nuo sprendimo priėmimo dienos (Aprašo 58 punktas).

72Pagal Aprašo 59 punktą RAAD, priėmęs sprendimą dėl dokumento ir (ar) patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu, per 3 darbo dienas praneša: 59.1. atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui), eksportuotojui ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuris išrašė dokumentą, ir (ar) organizacijai, kuri išrašė patvirtinimą; 59.2. organizacijai ir (ar) gamintojui ar importuotojui, ir (ar) atliekų surinkėjui, ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuriems dokumentas buvo išrašytas, ir (ar) gamintojui ar importuotojui, kuriam patvirtinimas buvo išrašytas; 59.3. apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, jeigu gamintojas ar importuotojas išrašytu dokumentu ar patvirtinimu atleidžiamas nuo mokesčio už aplinkos teršimą (gavus informaciją dėl sprendimo dėl dokumento ar patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu apskundimo ir reikalavimo užtikrinimo priemonių pritaikymo, RAAD per 3 darbo dienas apie tai informuoja apskrities valstybinę mokesčių inspekciją); 59.4. RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota organizacijos ir (ar) gamintojo ar importuotojo, ir (ar) atliekų surinkėjo, ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojo, kuriems dokumentas ir (ar) patvirtinimas buvo išrašytas, buveinė; 59.5. Aplinkos apsaugos agentūrai.

73Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašo redakcija, galiojusi 2014 -2015 metais) 37 punktas numatė, kad RAAD kasmet iki rugsėjo 1 d. patikrina dokumentus išduodančius atliekų surinkėjus, naudotojus (perdirbėjus), eksportuotojus ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojus, kaip laikomasi Aprašo nustatytų reikalavimų.

74Pagal Aprašo 38 punktą jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojai išrašė dokumentus pažeisdami Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnyje ir Aprašo 11, 16, 20, 25, 30, 35 punktuose nurodytus reikalavimus, laikoma, kad dokumentai išrašyti neteisėtai. Sprendimus dėl neteisėtai išrašytų dokumentų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasis Aprašo 38 punktu, priima RAAD (Aprašo 39 punktas).

75Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalį (akto redakcija, galiojusi 2014-2015 m. laikotarpiu ir ginčo sprendimo priėmimo metu) numatė, kad į atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) privalo svėrimo įrenginiu pasverti kiekvieną vienu kartu gautą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį ir apskaitą tvarkyti aplinkos ministro nustatyta tvarka taip, kad būtų galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta, šios atliekų siuntos svorį, gavimo datą.

76Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - ir VAĮ) (redakcija, galiojusi ginčijamo sprendimo priėmimo metu) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

77Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad VAĮ 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (LVAT 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-450/2010). Tikrinant viešojo administravimo subjekto sprendimą (bendrine prasme) VAĮ 8 straipsnio aspektu turi būti nustatyta, ar asmuo, kuriam adresuotas aktas, iš esmės galėjo ir turėjo suvokti (suprasti) priimto sprendimo faktinius ir teisinius pagrindus, jo priėmimo motyvus. Tokių aplinkybių konstatavimas (galėjo ir turėjo suprasti) įgalintų nepripažinti VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimo arba esamus trūkumus, nepaneigiančius priimtino sprendimo esmės suvokimo, vertinti kaip neesminius, nesudarančius savarankiško ir pakankamo pagrindo ginčijamą sprendimą pripažinti neteisėtu bei jį panaikinti (LVAT 2013 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-990/2013).

78Administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą viešo administravimo procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių aktų, kurie atskirai administraciniam teismui neturi būti skundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Jei atitinkamas individualus administracinis aktas yra priimamas ankstesnių procedūrinių dokumentų pagrindu, individualiame administraciniame akte nėra būtina pakartoti tuose dokumentuose nustatytas aplinkybes. Tokiu atveju individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje pakanka nurodyti tuos procedūrinius dokumentus, kurių pagrindu priimtas individualus administracinis aktas, ir juos pridėti prie individualaus akto. Administracinių teismų praktikoje tokie atvejai traktuojami, kad individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje nurodyti procedūriniai dokumentai yra to individualaus akto sudėtinė dalis (LVAT 2015 m. vasario 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-327-146/2015).

79Aukščiau aptartas teisinis reglamentavimas, pareiškėjos ir jos atstovo paaiškinimai bylos nagrinėjimo metu, patvirtina, jog pareiškėja, kuriai adresuotas aktas, iš esmės negalėjo ir neturėjo suvokti (suprasti) priimto sprendimo faktinių ir teisinių pagrindų, jo priėmimo motyvų, nes jis nepagrįstas teisės aktų normomis.

80Iš procedūrinio dokumento, t. y. 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akto Nr. MAKP-54 turinio (išvadų), matyti, kad 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu įmonės, kaip atliekų surinkėjos, išrašyti mokestinę lengvatą įrodantys dokumentai laikomi neteisėtais vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalimi (į atliekų tvarkytojų sąrašą įrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) privalo svėrimo įrenginiu pasverti kiekvieną vienu kartu gautą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį ir apskaitą tvarkyti aplinkos ministro nustatyta tvarka taip, kad būtų galima atskirti (nustatyti) šių atliekų susidarymo šaltinį, asmenį, iš kurio gauta tokia atliekų siunta, šios atliekų siuntos svorį, gavimo datą), 35 straipsnio 1 dalimi (asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka), Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo Aprašo 42 punkto (RAAD, gavęs 40.7–40.8 papunkčiuose ir (ar) 41 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą), (2014-2015 metais galiojusi redakcija numatė, kad RAAD, priėmęs sprendimą dėl dokumento pripažinimo negaliojančiu, per 3 darbo dienas praneša: 42.1. atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui), eksportuotojui ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojui, kuris išrašė dokumentą; 42.2. organizacijai ir (arba) gamintojui ar importuotojui, kuriems dokumentas buvo išrašytas; 42.3. apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kai dokumentu atleidžiama nuo mokesčio už aplinkos teršimą) pagrindu.

812017 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ nurodyta, jog 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu RUAB „Super Montes”, kaip atliekų surinkėjo/perdirbėjo, pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai (anksčiau nurodyti), patvirtinantys mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis lengvatas, išrašyti pažeidžiant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 2 dalies 2 punkto (neteisėtu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento išrašymu laikoma, kai toks dokumentas yra išrašytas už ne Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį), 8 dalies reikalavimus, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčiu administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 3 dalimi (sprendimus dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasi aplinkos ministro nustatyta tvarka, priima Aplinkos ministerijos įgaliota institucija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2017 01 05) 12 punktu (RAAD pripažįsta negaliojančiomis išduotas Pažymas (dėl viso Pažymoje nurodyto perdirbto (panaudoto) atliekų kiekio ar jo dalies), jei atlikus Tvarkytojo Patikrinimą paaiškėja, kad Tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Pažymas išdavė neteisėtai (išdavė Pažymų didesniam atliekų kiekiui, nei buvo perdirbęs (panaudojęs), išdavė Pažymą po termino, nustatyto Pažymoms išduoti, išdavė Pažymas už tas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti Pažymas neturėjo teisės, išdavė Pažymas už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, išdavė Pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo įtrauktas į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą ar kitaip pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą), 14 punktu (Pažymų pripažinimas negaliojančiomis įforminamas Patikrinimo aktu. Patikrinimo aktas patvirtinamas RAAD direktoriaus ar jo įgalioto asmens Sprendimu Mokesčių administravimo įstatymo 132 straipsnyje nustatytais terminais), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. Dl-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 42 punktu (RAAD, gavęs 40.7–40.8 papunkčiuose ir (ar) 41 punkte nurodytą informaciją, per 1 darbo dieną elektroniniu paštu arba spaudu „Gauta“ (priklausomai nuo informacijos gavimo formos) patvirtina informacijos gavimą) (Aprašo 2014-2015 metais galiojusi redakcija numatė, kad RAAD, priėmęs sprendimą dėl dokumento pripažinimo negaliojančiu, per 3 darbo dienas praneša: 42.1. atliekų surinkėjui, naudotojui (perdirbėjui), eksportuotojui ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdortoojui, kuris išrašė dokumentą; 42.2. organizacijai ir (arba) gamintojui ar importuotojui, kuriems dokumentas buvo išrašytas); 43 punktu (atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau – mišrių komunalinių atliekų apdorotojas), įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina gaminių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams, kai gaminių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas individualiai, arba patvirtina gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį organizacijai, kai gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas vykdomas kolektyviai. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos) (Aprašo 2014-2015 metais galiojusi redakcija numatė, RAAD sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka), 44 punktu (gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai) ir (ar) eksportuotojai, įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, naudodamiesi IKS patvirtina gaminių ir (ar) pakuočių atliekų perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį mišrių komunalinių atliekų apdorotojams, įrašytiems į Tvarkytojų sąrašą. Dokumentai naudojantis IKS išrašomi per kalendorinius metus ar jiems pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos) (Aprašo 2014-2015 metais galiojusi redakcija numatė, kad atliekų surinkėjas, naudotojas (perdirbėjas), eksportuotojas ir (ar) mišrių komunalinių atliekų apdorotojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie savo išrašytus dokumentus, organizacija teikia ataskaitas apie išrašytus patvirtinimus) pripažįstami neteisėtais ir negaliojančiais.

82Teisėjų kolegija, įvertinusi tiek ginčo sprendime, tiek procedūriniame dokumente pateiktą teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą, pripažįsta, jog motyvų ir faktų išdėstymas nėra adekvatus, aiškus ir pakankamas šiam teisiniam pagrindui. O pripažįstant, jog nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai yra aiškūs ir pakankami, pripažintina, jog teisinis pagrindas neatitinka nustatytų faktinių aplinkybių ir įrodymų. Tokiu būdu, asmeniui (pareiškėjai), kuriai adresuotas aktas, iš esmės negalėjo ir neturėjo suvokti (suprasti) priimto sprendimo teisinio pagrindo, o būtent ar sprendimas dėl neteisėtai išrašytų dokumentų ir patvirtinimų pripažinimo negaliojančiais, priimtas vadovaujantis Aprašo 55 punkte numatytais teisiniais pagrindais (akto redakcija, galiojusi nuo 2017 05 17 iki 2018 01 01), ar Aprašo 38 punkte numatytais teisiniais pagrindais (akto redakcija, galiojusi 2014- 2015 m. laikotarpiu). Taigi sprendimo turinys neatitinka teisės normų reikalavimų.

83Ir nors 2017 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akte Nr. MAKP-54 ir nurodyta, jog 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu RUAB „Super Montes”, kaip atliekų surinkėjo/perdirbėjo, pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai (anksčiau nurodyti), patvirtinantys mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis lengvatas, išrašyti pažeidžiant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalies reikalavimus, tačiau juose nėra nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (toliau - ir Taisyklės) (Taisyklių redakcija, galiojusi 2014 - 2015 metais) nuostatos, reglamentuojančios atliekų tvarkymo apskaitą, kurių pažeidimu pareiškėjas yra kaltinamas, tačiau tik apsiribota Taisyklių 16, 18, 22, 24 punktų, reglamentuojančių pirminės atliekų apskaitos metinės ataskaitos ir atliekų apskaitos metinės ataskaitos teikimo tvarką ir terminus, nurodymu.

84Kaip minėta, VAĮ 8 straipsnio 1 dalis siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus, tačiau nagrinėjimu atveju šie VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti reikalavimai nėra įvykdyti.

85Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ yra priimtas nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų bendrųjų reikalavimų individualiam administraciniam aktui, nes sprendimo turinys neatitinka teisės normų reikalavimų (teisinio pagrindimo), todėl šis sprendimas laikytinas neteisėtu ir naikintinas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, kaip priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, nes, administracinio akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi administraciniame akte ar jo sudedamosiose dalyse, o ginčijamo sprendimo priėmimo motyvų nurodymas atsiliepime į skundą ar teismo proceso metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto ginčijamo sprendimo pripažinimui teisėtu.

86Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

87Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ skundą tenkinti.

88Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“.

89Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Super Montes“ (toliau – UAB... 5. Pareiškėja skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad... 6. Pareiškėja, surinkusi pakuočių atliekas, jas išrūšiuoja ir perdirba.... 7. KRAAD Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius atliko pareiškėjos... 8. Pareiškėja dėl RAAD 2017 m. rugsėjo 6 d. Patikrinimo akte Nr. MAKP-54... 9. RAAD skundžiamu 2017 m. lapkričio 6 d. Sprendimu dėl patikrinimo akto... 10. Mano, kad RAAD 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimas dėl patikrinimo akto... 11. Tiek Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, tiek Lietuvos... 12. Vienas iš principo „terše?jas moka“ i?gyvendinimo bu?du? yra pareiga... 13. Pareiškėja yra nepavojingų atliekų, tame tarpe pakuočių atliekų,... 14. Skundžiamu RAAD Sprendimu buvo panaikinta dalis pareiškėjos už 2014 m. ir... 15. Pareiškėja pažymėjo, kad šis tariamai neteisėtas pakuočių atliekų... 16. Pabrėžė, kad RAAD nepagrįstai nurodo, jog pakuočių atliekų sutvarkymą... 17. Kadangi pareiškėja nėra išrašiusi jokių pakuočių atliekų sutvarkymą... 18. RAAD Sprendimu pripažino pareiškėjos licencijuotoms organizacijoms VšĮ... 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.... 20. Pareiškėja 2014 m. ir 2015 m. vykdydama atliekų tvarkymo apskaitą,... 21. Pažymėjo, kad Taisyklių reikalavimas, priimant atliekas iš fizinių asmenų... 22. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 23. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 24. Departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vyresniosios... 25. Įvertinus pateiktas pareiškėjos pastabas dėl Patikrinimo akte nurodytų... 26. Organizacijos VšĮ ,,Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis... 27. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5... 28. Pagal Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų... 29. Pareiškėja pažeidė įstatymu nustatytą reikalavimą ir atliekų apskaitos... 30. Atsakovas nesutiko su pareiškėjos pateikta nuomone dėl UAB EKO TARNYBA ne... 31. Tretysis suinteresuotas asmuo VšĮ „Žaliasis taškas“ su pareiškėjos... 32. Skundas tenkintinas.... 33. Byloje nustatyta, kad pareiškėja yra nepavojingų atliekų tvarkytoja,... 34. Departamento Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vedėja L. R. ir... 35. patikrinimo metu nustatyti apskaitos vykdymo pažeidimai vedant 2014 m. - 2015... 36. įmonė 2014 m. - 2015 m. laikotarpiu nepagristai išdavė mokestinę lengvatą... 37. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi, 2... 38. 2014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo... 39. 2014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 549,9 t... 40. 2014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo... 41. 2014 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 104,652 t... 42. 2015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 553,078 t... 43. 2015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo... 44. 2015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 28,479 t... 45. 2015 m. licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių tvarkymo... 46. 2015 m, licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas“ už 4141,812... 47. Pareiškėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo... 48. Departamentas skundžiamu 2017 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. S12-20 „Dėl... 49. Sprendime nurodė, jog įvertintos pateiktos pastabos dėl atliekų kiekio... 50. Įmonės naudai įvertintos faktinės aplinkybės dėl Aplinkosauginių... 51. Pripažintas neteisėtu pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų... 52. Nepagristomis pripažintos įmonės pateiktos pastabos dėl fizinių asmenų... 53. Šiuo Sprendimu galutinai buvo nuspręsta pripažinti negaliojančiais RUAB... 54. Tokiu būdu Sprendimu pripažinti negaliojančiais RUAB „Super Montes“... 55. už 2014 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių... 56. už 2014 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis taškas"... 57. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis... 58. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių... 59. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis... 60. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Pakuočių... 61. už 2015 m. laikotarpį licencijuotai organizacijai VšĮ „Žaliasis... 62. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d.... 63. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos aplinkos... 64. Pareiškėja, prašydama panaikinti Kauno regiono aplinkos apsaugos... 65. Atsakovas gi atsiliepime į skundą nurodė, ir jo atstovės teismo posėdžio... 66. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.... 67. RAAD kasmet iki rugsėjo 1 d. patikrina dokumentus išduodančius atliekų... 68. Jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai), eksportuotojai ir (ar)... 69. Sprendimus dėl neteisėtai išrašytų dokumentų ir patvirtinimų... 70. Dokumentų ir patvirtinimų pripažinimas neteisėtai išrašytais įforminamas... 71. Dokumentas (dėl viso dokumente nurodyto atliekų kiekio) ar jo dalis (dėl... 72. Pagal Aprašo 59 punktą RAAD, priėmęs sprendimą dėl dokumento ir (ar)... 73. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.... 74. Pagal Aprašo 38 punktą jei atliekų surinkėjai, naudotojai (perdirbėjai),... 75. Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 8 dalį... 76. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - ir VAĮ)... 77. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs,... 78. Administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą viešo... 79. Aukščiau aptartas teisinis reglamentavimas, pareiškėjos ir jos atstovo... 80. Iš procedūrinio dokumento, t. y. 2017 m. rugsėjo 6 d. patikrinimo akto Nr.... 81. 2017 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto... 82. Teisėjų kolegija, įvertinusi tiek ginčo sprendime, tiek procedūriniame... 83. Ir nors 2017 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. S12-20 „Dėl patikrinimo akto... 84. Kaip minėta, VAĮ 8 straipsnio 1 dalis siejama su teisėtumo principu, pagal... 85. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Lietuvos Respublikos aplinkos... 86. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 – 87... 87. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Super Montes“ skundą... 88. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos... 89. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...