Byla 1-2114-70/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Algimantas Šimkaitis, sekretoriaujant J.Radauskaitei, dalyvaujant prokurorui D.Jančiauskui viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2R. D., a.k( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštesniojo išsilavinimo, dirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 138str.1d.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4kaltinamasis R. D. 2010-12-17 apie 23val., Kaune, ( - ), koridoriuje, iš pykčio, kilus tarpusavio konfliktui, tyčia sudavė nemažiau du smūgius peiliu nukentėjusiajam R. J. į krūtinės sritį bei kitas kūno vietas, tuo padarė nukentėjusiajam įbrėžimą dešinės rankos rieše, krūtinės dešinėje pusėje, dešinėje galvos pusėje virš ausies, durtinę - pjautinę žaizdą pilvo sienoje, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

5Šiais savo veiksmais R. D. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138str.1d.

6Kaltinamasis R. D. pagal pareikštą kaltinimą kaltu neprisipažino ir parodė, kad įvykio dieną buvo jo dukros gimtadienis. Dukros gimtadienį šventė namuose - ( - ), todėl vartojo alkoholį. Nurodo, kad galėjo būti išgėręs butelį alkoholio ir dar alaus. Dukra nuėjo pasikviesti draugų į gimtadienį, jis iš mašinos paėmė peilį, užsikišo už nugaros ir nuėjo paskui dukrą pasižiūrėti kur ji nuėjo. Atėjęs į kiemą pastebėjo, kad vienas iš liudytojų norėjo dukrai duoti į veidą. Su tais žmonėmis kalbėjo pakeltu tonu, prasidėjo barnis. Jis parodė, kad turi peilį, perspėjo ir užsikišo už nugaros. Nežino kodėl ten visi subėgo į kambarį, jis nuėjo iš paskos. Aiškina, kad koridoriuje paslydo ir parkrito. Paskui pajuto, kad kažkas jį pastūmė, patraukė už kojų ir išspyrė per duris. Nurodo, kad gal buvo daugiau išgėręs, kad ne viską prisimena. Aiškina, kad koridoriuje peilio netraukė, tik po to kai atsikėlė nuo grindų peilis buvo - gulėjo ant grindų šone. Jis J. nežalojo, nežino kas ji sužalojo, nes koridoriuje buvo tamsu. J. teigia, kad jis jį sužalojo, turbūt nori pinigų.

7Nukentėjusysis R. J. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta. 2010-12-17 jis su draugais D. ir D. vaišinosi alkoholiniais gėrimais. Atėjo kaltinamasis į kambarį kažką pasakė ir jie nekonfliktavo, pavaišino degtine ir jis išėjo į lauką. Jis į lauką neišėjo, o nuėjo pas draugę į kambarį. Po kiek laiko jie visi atėjo į kambarį ir baliavojo. Vėliau išgirdo, kad koridoriuje kažkas rėkauja, atidarė duris, matė, kad kaltinamojo dukra atėjusi koliojasi su jo drauge. Stovėjo A., L. draugas šalia, o jos buvo susikabinusios už plaukų. Jis pabandė L. nustumti nuo draugės ir pamatė, kad atsidarė duris ir ateina kaltinamasis su peiliu rankose. Kaltinamasis ėjo link jo kažką sakydamas ir mosikuodamasis su peiliu, bet jis nesuprato, ką sakė, nes buvo žmonių. Kaltinamasis jam smogė, pirmas smūgis į rankos plaštaką ir kairės pusės galvoje prie ausies, buvo perdrėksta peiliu, buvo galvoje 3 cm., rankoje apie 3 cm., o kaip smogė antrą kartą tiesiai į pilvo apačią, jam pasidarė silpną, bet kiek prisimena jis kaltinamąjį ištempė į lauką. Paskui prisimena, kad atsirado greitojoje pagalboje. Nurodo, kad ankščiau tą peilį buvo matęs, nes kaltinamasis jam buvo parodęs. Nurodo, kad po įvykio kaltinamasis neatsiprašė. Jis siūlė taikytis, bet kaltinamasis nenorėjo. Per kaltinamojo dukrą sakė, kad nori susitaikyti. Nurodo, kad byloje pareikšto 20000 Lt ieškinio jis atsisako, nieko neprašo priteisti. Neįsivaizduoja, kodėl kaltinamasis puolė, gal todėl, kad pats nesuvokė, jog išgėręs. Nurodo, kad koridoriuje buvo A. L. draugas, jo draugė D.. Iš koridoriuje buvusių žmonių peilį turėjo R. - kaltinamasis, kuris jį sužalojo.

8Liud. L. D. parodė, kad kaltinamasis jos tėvas. Įvykio dieną ji šventė savo gimtadienį. Ją D. I. pasveikino su gimtadieniu. Ji atėjo iki jų. Jie buvo pas R. – nukentėjusįjį namuose. Ji atėjo D. pakviesti į gimtadienį ir truputį apsipyko. Ji išėjo namo, nes atėjo sesuo ją pakviesti. Sesuo pasiliko tenai, ji grįžo namo. Po kurio laiko sugalvojo eiti pasikviesti sesę. Ji iš namų išėjo viena ir nematė, kad tėvas ėjo. Atėjusi matė kaip D. ir kiti stovi prie nukentėjusio durų ir rūkė. Kadangi ji buvo apsipykusi su D., jis pradėjo ją užgaulioti, norėjo stumti, kad ji išeitu. Tuo momentu atėjo tėvas ir užsipuolė D., girdėjo lauke konfliktą, kas buvo negali pasakyti, nes nematė. Vėliau girdėjo, kad vyrai yra kambaryje ar koridoriuje, ji nuėjo į vidų, tada išlindo D., kuri pradėjo ją vyti, sakė, kad nesikištų, ji sakė, kad reikia išskirti juos. Kai ji su D. susikibo ir koridoriuje susistumdė, tada atėjo A. ir jas išskyrė. Dar norėjo R. – nukentėjęs įsikišti, bet jinai jį patraukė ir pati išėjo. Jai išeidinėjant tėvas atsikėlė nuo grindų ir abu išėjo. Grįžo su tėvu namo, tada virtuvėje matė kaip tėvas pasidėjo peilį. Matė kaip tėvas peilį išsitraukė iš už nugaros ir pasidėjo ant stalo. Konflikto metu pas kitus žmones, kurie buvo konflikto metu peilio nematė. Tėvas pasakojo, jog pasimosikavo peiliu D. ir D., kad nesikištų. Po kiek laiko atvažiavo policija į namus.

9Liud. D. N. parodė, kad iš matymo kaltinamąjį pažįsta. Nukentėjusįjį pažįsta. 2010-12-17 ( - ) buvo susirinkę draugai, buvo broliai D. , D. I.. Ji buvo kitame kambaryje ir visko nematė, bet po kiek laiko R. - nukentėjusysis atėjo pas ją į kambarį, jie kalbėjosi, tada įbėgo D. ir pakvietė jį, kad jis padėtų. Jie išėjo iš kambario ir išgirdo, kad triukšmas, tada pati išėjo pasižiūrėti. Vyko susistumdymai, ją griebė už plaukų L.. Kaip išsiskirstė, tiksliai nepasakys, kada jie visi išsiskirstė, ir tada R. - nukentėjęs pasakė, kad kviestų greitąją, nes bėgo kraujas. Nukentėjusysis pasakė, kad įdurta. Jis mažai šnekėjo, nes buvo labai silpnas tik sėdėjo ant lovos, o ji kalbino, kad neprarastų sąmonės. Nurodo, kad matė kaip kaltinamasis buvo susikibęs su nukentėjusiuoju koridoriuje, ji nematė, kad kas nors iš buvusių žmonių turėtų peilį. Kai nukentėjusysis – R. atsigavo, sakė, kad kai vyko grumtynės jam įdūrė, o dūrė peiliu kaltinamasis.

10Liud. D. I. parodė, kad nukentėjusįjį ir kaltinamąjį pažįsta. Susiėjo visi pašvęsti Kalėdas, o kaltinamojo dukra šventė gimtadienį. Atėjo kaltinamasis pasakė, kad L. - jo dukra eitų namo, nes ji buvo atėjusi pas nukentėjusįjį į namus. Jie pasveikino kaltinamojo dukrą su gimtadieniu. Po to matė kaip kaltinamasis koridoriuje ėjo link nukentėjusio. Nurodo, kad kaltinamasis jį pastumdamas turėjo peilį. Peilis buvo kaip kareiviškas. Po kurio laiko pradėjo visi išeidinėti. Kambaryje jis pamatė nukentėjusįjį su durtine žaizda, kuris pasakė, kad tai padarė kaltinamasis. Nurodo, kad nepastebėjo, kad kas nors turėtų peilį be kaltinamojo.Po to atvažiavo greitoji, policija ir policija liepė parodyti, kur gyvena kaltinamasis.

11Liud. D. I. parodė, kad įvykio dieną pas nukentėjusį atėjo L. ir pakvietė D. pakalbėti. Po to atėjo kaltinamasis, jis buvo išgėręs, kiek pabuvo iš išėjo į kiemą. Nurodo, kad jis taip pat po kiek laiko išėjo į lauką ir pamatė R. - kaltinamąjį, kuris turėjo didelį peilį, peilį turėjo tik kaltinamasis. Išsigandęs, toliau nieko nematė, kas vyksta, nes pabėgo į virtuvę. Po kiek laiko atėjo R. – nukentėjęs, pasakė, kad jam įdūrė.

12Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino jo kaltė, įrodyta nukentėjusiojo, liudytojų brolių Ivanauskų, liudytojos D. N., o taip pat liudytojos L. D. parodymais, kiek jie neprieštarauja byloje surinktų ir teisme išnagrinėtų įrodymų visumai. Neginčijamai nustatyta, kad visi įvykio dalyviai, tiek pats kaltinamasis pripažino, kad eidamas pas nukentėjusįjį pasiėmė peilį, juo mosikavo prieš žmones, tačiau neigia, kad peiliu sužeidė nukentėjusįjį. Peilio turėjimą įvykio vietoje pas kaltinamąjį patvirtino nukentėjęs, kurio parodymai ikiteisminio tyrimo metu ir teisme nagrinėjant bylą nuoseklūs, taip pat liudytojai, kurie nurodė, kad niekas apart kaltinamojo peilio neturėjo - tik kaltinamasis. Kaltinamojo kaltė taip pat įrodyta ir bylos rašytine medžiaga: tarnybiniu pranešimu (b.l. 3), kur nurodyta, kad sužalotas R. J., kuris pristatytas Į KMUK, įvykio vietos apžiūros protokolu (b.l. 4-9), kur apžiūrėta įvykio vieta, Kaune, ( - ). Įvykio vietos apžiūros metu paimtas balto metalo auskaras bei užvalkalas, apžiūros protokolu (b.l. 10-12), kur apžiūrėtas baltos spalvos užvalkalas, ant kurio matomos raudonos spalvos dėmės, nutarimu pripažinti nukentėjusiuoju (b.l. 20), kur R. J. pripažintas nukentėjusiuoju, civiliniu ieškiniu (b.l. 21), kur R. J. nurodo 20000 Lt ieškinio sumą už sužalojimą, nutarimu pripažinti civ.ieškovu (b.l. 22), kur R. J. pripažintas civ.ieškovu 20000 Lt sumai, specialisto išvada (b.l. 27), kurioje nustatyta, kad R. J. konstatuota durtinė - pjautinė žaizda pilvo sienoje. Sužalojimas padarytas aštriu duriančiu -pjaunančiu daiktu paveikus kairio klubo sritį. Durtinė - pjautinė žaizda pilvo sienoje atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (b.l. 32), kuriuo buvo pateiktos trumpikės, kelnės su diržu, batai, kojinės, bliuzonas, marškinėliai, daiktų apžiūros protokolu (b.l. 33-41), kuriame nurodyta, kad ant pateiktų daiktų matosi raudonos dėmės, skylės, daiktų, Kauno teritorinės ligonių kasos raštu ir ieškiniu (b.l. 57-58), kur nurodyta, kad padaryta žala 1212,18 Lt sumai už R. J. gydymą, nutarimu pripažinti civ.ieškovu (b.l. 62), kur ligonių kasa pripažinta civ.ieškovu 1212,18 Lt sumai, dokumentų pateikimo protokolu (b.l. 64), kur matyti pateiktas peilis, įdėtas į juodos spalvos dėklą, juodos spalvos kelnės, daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (b.l. 65), kuriuo pateiktas megztinis, apžiūros protokolais (b.l. 66-77), kur nurodyta, kad pateiktas tirti peilis yra pramoninės gamybos, pagamintas pagal išgyvenimui skirtų peilių pavyzdžius. Išgyvenimui skirti peiliai prie nešaunamųjų ginklų nepriskiriami, todėl ir pateiktas peilis nepriskiriamas prie nešaunamųjų ginklų.

13Esant šioms nustatytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad nukentėjusįjį peiliu sužalojo kaltinamasis, kuris padarė nukentėjusiam nesunkų sveikatos sutrikdymą, todėl kaltinamojo nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 138str.1d.

14Kaltinamasis kaltas ir baustinas.

15Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė tai, kad nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.

16Skiriant bausmę teismas atsižvelgia į nusikaltimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, į tai, kad kaltinamasis 13 kartų baustas administracine tvarka kas rodo, kaltinamojo pavojingumą visuomenei, todėl jam skirtina laisvės atėmimo bausmė atidedant jos vykdymą, suteikiant kaltinamajam galimybę pakeisti savo gyvenimo būdą.

17Valstybinės ligonių kasos 1212,18 Lt civilinis ieškinys pagrįstas ir priteistinas iš kaltinamojo.

18Daiktai, įvykio vietos apžiūros metu išimtas auskaras, paimtas užvalkalas, trumpikės, kelnės su diržu, batai, kojinės, bliuzonas, maikė, peilis, įdėtas į juodos spalvos dėklą, juodos spalvos kelnės, megztinis – grąžinti asmenims, iš kurių jie paimti. Peilis su dėklu kaip nusikaltimo įrankis sunaikintinas.

19Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 298 str., 302 str., 303 str., 307str.,

Nutarė

20R. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138str.1d. ir nuteisti, - laisvės atėmimu 1(vieneriems) metams 7 mėnesiams. Vadovaujantis LR BK 75str. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamos vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laiką išbūtą sulaikyme nuo 2010-12-17 iki 2010-12-18.

21Priteisti iš R. D. civilinį ieškinį 1212,18 Lt Valstybinei ligonių kasai.

22Kardomąją priemonę –rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendis įsiteisės.

23Daiktinius įrodymus po nuosprendžio įsiteisėjimo: auskarą, esantį byloje voke, drabužius, užvalkalą, pagalvės užvalką grąžinti jų savininkams. Peilį su dėklu sunaikinti. Nuosprendis per 20 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Algimantas Šimkaitis, sekretoriaujant... 2. R. D., a.k( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštesniojo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. kaltinamasis R. D. 2010-12-17 apie 23val., Kaune, ( - ), koridoriuje, iš... 5. Šiais savo veiksmais R. D. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK... 6. Kaltinamasis R. D. pagal pareikštą kaltinimą kaltu neprisipažino ir... 7. Nukentėjusysis R. J. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta. 2010-12-17 jis su... 8. Liud. L. D. parodė, kad kaltinamasis jos tėvas. Įvykio dieną ji šventė... 9. Liud. D. N. parodė, kad iš matymo kaltinamąjį pažįsta. Nukentėjusįjį... 10. Liud. D. I. parodė, kad nukentėjusįjį ir kaltinamąjį pažįsta. Susiėjo... 11. Liud. D. I. parodė, kad įvykio dieną pas nukentėjusį atėjo L. ir... 12. Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino jo kaltė, įrodyta nukentėjusiojo,... 13. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad nukentėjusįjį... 14. Kaltinamasis kaltas ir baustinas.... 15. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, jo atsakomybę... 16. Skiriant bausmę teismas atsižvelgia į nusikaltimo pobūdį, jo padarymo... 17. Valstybinės ligonių kasos 1212,18 Lt civilinis ieškinys pagrįstas ir... 18. Daiktai, įvykio vietos apžiūros metu išimtas auskaras, paimtas užvalkalas,... 19. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297 str., 298 str., 302 str., 303 str., 307str.,... 20. R. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138str.1d. ir... 21. Priteisti iš R. D. civilinį ieškinį 1212,18 Lt Valstybinei ligonių kasai.... 22. Kardomąją priemonę –rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 23. Daiktinius įrodymus po nuosprendžio įsiteisėjimo: auskarą, esantį byloje...