Byla e2-3807-340/2017
Dėl VĮ „Lietuvos oro uostai“ viešojo pirkimo komisijos vykdomame „Vilniaus oro uosto inžinerinių tinklų ir įrenginių eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų“ pirkime priimtų sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Mano būstas“ ieškinį atsakovei VĮ „Lietuvos oro uostai“ dėl VĮ „Lietuvos oro uostai“ viešojo pirkimo komisijos vykdomame „Vilniaus oro uosto inžinerinių tinklų ir įrenginių eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų“ pirkime priimtų sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2

 1. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos Pirkimo komisijos priimtą sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Santjana“ kvalifikaciją atitinkančia Pirkimo sąlygų reikalavimus; priteisti iš atsakovės visas ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas.
  1. Nurodė, kad Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai skelbiamų derybų būdu vykdo „Vilniaus oro uosto inžinerinių tinklų ir įrenginių eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų“ pirkimą pagal atsakovės viešojo pirkimo komisijos patvirtintas Pirkimo sąlygas. UAB „Mano Būstas“, vadovaudamasis Pirkimo sąlygų reikalavimais, pateikė pasiūlymą Pirkime, o vėliau prašymą susipažinti su kito Pirkime dalyvavusio tiekėjo pasiūlymu.
  2. Susipažinus su vieno iš Pirkime dalyvaujančių tiekėjų - UAB „Santjana“ pasiūlymu, paaiškėjo, jog šio dalyvio kvalifikacija neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes pastarasis dalyvis pateikė neteisingą (galimai melagingą) informaciją apie savo kvalifikaciją. Atsižvelgiant į tai, ieškovė 2017-02-22 pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria reikalavo iš naujo įvertinti UAB „Santjana“ kvalifikaciją ir atmesti UAB „Santjana“ pasiūlymą dėl to, jog minėto tiekėjo kvalifikacija neatitiko reikalavimų, nustatytų Pirkimo sąlygose. Atsakovė į pretenziją atsakė 2017-03-03, informuodama Tiekėją, jog jo pretenzija buvo atmesta. Ieškovės įsitikinimu, atsakovė neįvertino pretenzijoje nurodytų argumentų, o sprendimas atmesti ieškovės pateiktą pretenziją iš esmės yra grindžiamas formalumais ir netinkamomis interpretacijomis, kurios nėra suderinamos ne tik su viešųjų pirkimų teisiniu reglamentavimu, tačiau ir su teismų praktika.
  3. Pirkimo dokumentų 3.3.3 punkte pateiktos lentelės 6 p. buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos yra įvykdęs ar vykdantis panašią, su pirkimo objektu susijusią sutartį (sutarties objektas - šilumos energijos, vėdinimo, vandentiekio, priešgaisriniu sistemų eksploatacija, remontas ir (ar) techninė priežiūrai, kurios vertė ne mažesnė kaip 300 000,00 EUR be PVM. Tiekėjai, norėdami įrodyti savo atitiktį šiam kvalifikaciniam reikalavimui, turėjo pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame turėjo būti nurodytas objektas, kuriame buvo atliekamos paslaugos, aprašytas suteiktų paslaugų pobūdis, vertė ir atlikimo laikotarpis. Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjas taip pat turėjo pateikti jei užsakovas buvo perkančioji organizacija, - jos patvirtintą pažymą, jei užsakovas - ne perkančioji organizacija, - jo pažymą, o jos nesant - tiekėjo deklaraciją. UAB „Santjana“ pateikė Lietuvos kariuomenės pažymą, kurioje pažymėta tik tai, jog UAB „Santjana“ pagal tam tikrą sutartį inžinerines sistemas prižiūri tinkamai, tačiau šioje pažymoje inžinerinės sistemos nėra detalizuojamos, taigi nėra galimybės įsitikinti, ar yra prižiūrimos visos inžinerinės sistemos, kurios turės būti prižiūrimos ir Pirkimo sutarties pagrindu.
  4. Be to, patikrinus viešai prieinamą informaciją, buvo nustatyta, jog sutartis, kuria rėmėsi UAB „Santjana“ buvo sudaryta pirkimo, kuris neapėmė priešgaisriniu sistemų priežiūros, pagrindu. Taigi UAB „Santjana“, teikdama pažymą, kurioje nurodė, jog vykdo sutartį, kurios pagrindu prižiūri ir remontuoja ir priešgaisrines sistemas, akivaizdžiai siekė suklaidinti Perkančiąją organizaciją ir pateikė melagingus duomenis apie savo kvalifikacija.
  5. Perkančioji organizacija, atsakydama į ieškovės pretenziją, nurodė, jog „UAB „Santjana“ pateikta sutartis su Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba apima ir priešgaisrinės sistemos priežiūrą, tačiau UAB „Santjana“ nurodytos sutarties apimtyje buvo atliekamas priešgaisrinio vandentiekio monitoringas, gedimų šalinimas, eksploatavimas. Priešgaisrinės sistemos dalių priežiūra yra žymiai sudėtingesnė, nei priešgaisrinio vandentiekio priežiūra, t. y. priešgaisrinis vandentiekis iš esmės yra pati elementariausia ir paprasčiausia priešgaisrinės sistemos sudedamoji dalis, kurios priežiūrai, nors ir reikia tam tikrų žinių ir patirties, tačiau ne tokio lygio bei apimties, kaip kitoms sistemoms. Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija, bandydama pateisinti savo neteisėtą sprendimą pripažinti UAB „Santjana“ kvalifikaciją tinkama, visiškai nepagrįstai išskiria vieną iš priešgaisrinės sistemos sudedamųjų dalių - priešgaisrinį vandentiekį, aiškindama, neva patirtį priešgaisrinių sistemų priežiūroje galima grįsti patirtimi tik vienoje iš tokią sistemą sudarančių dalių.
  6. Ieškovė atkreipė dėmesį, jog atsižvelgiant į Pirkimo objekto specifiką (Vilniaus tarptautinis oro uostas aptarnauja po beveik 3 mln. keleivių per metus, kas sudaro po beveik 10 tūkst. žmonių kiekvieną dieną), tinkamas priešgaisrinės sistemos veikimas ir jos priežiūra yra itin svarbus ir reikšmingas. Būtent dėl šios priežasties yra būtina užtikrinti, jog tokiame svarbiame objekte priešgaisrines sistemas prižiūrėtų ir aptarnautų subjektas, turintis atitinkamą patirtį tokių sistemų priežiūroje bei aptarnavime. Priešingu atveju, nepatyrusiam tiekėjui atėjus „mokytis“ aptarnauti tokias sistemas objekte, kuriame kiekvieną dieną būna po 10 tūkst. žmonių, tai galėtų sukelti labai liūdnas ir netgi katastrofiškas pasekmes. Tiekėjo, kuris neturi pakankamos patirties priešgaisrinių sistemų priežiūroje ir aptarnavime, Išrinkimas laimėtoju šiame Pirkime pažeistų ne tik VP| įtvirtintus principus, tačiau potencialiai sukeltų ir didelę grėsmę viešojo intereso užtikrinimui bei nacionalinės reikšmės objekto saugumui.
  7. Perkančioji organizacija nukrypo nuo iš anksto paskelbtų reikalavimų ir traktavo bei interpretavo Pirkimo sąlygas priešingai, nei jas būtų supratęs bet kuris nešališkas, protingas asmuo, dalyvavęs ar ketinęs dalyvauti Pirkime. Akivaizdu, jog ieškovės tiek pretenzijoje, tiek šiame ieškinyje pateikti argumentai bei motyvai neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, jog UAB „Santjana“ kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus ir yra pakankama norint tinkamai suteikti priešgaisrinių sistemų priežiūros paslaugas. Priešingai - visa aplinkybių visuma leidžia daryti visiškai priešingą išvadą - jog UAB „Santjana“ kvalifikacija yra akivaizdžiai neatitinkanti reikalavimų, nustatytų Pirkimo sąlygose, o pats subjektas neturi reikiamos patirties prižiūrint tokio mąsto priešgaisrines sistemas. Taigi, ir Pirkimo atveju, Perkančioji organizacija privalėjo ne tik formaliai įvertinti pateiktus kvalifikaciją neva patvirtinančius dokumentus, tačiau veikti aktyviai ir Įsitikinti, ar UAB „Santjana“ tikrai turi tinkama patirti ir reikiama kvalifikaciją norint tinkamai teikti visas Pirkimo pagrindu įsigyjamas paslaugas, konkrečiai - priešgaisriniu sistemų priežiūra.
 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija, keldama minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nebuvo detalizavusi konkrečios priešgaisrinės sistemos, todėl tiekėjas savo patirties pagrindimui galėjo pateikti įrodymus, kad yra vykdęs sutartį, kurios objektu buvo bet kurio priešgaisrinės sistemos elemento priežiūra.
  1. Ieškovė be jokio pagrindo 3.3.3 punkto 6 dalyje nurodytą kvalifikacinį patirties reikalavimą sieja su patirtimi visose perkamų paslaugų techninėje specifikacijoje aprašytose antrosios pirkimo objekto dalies sudedamosiose dalyse, nes minimalūs kvalifikaciniai patirties reikalavimai kiekvienu atveju nustatomi savarankiškai ir pati perkančioji organizacija sprendžia, kokia patirtis yra būtina kvalifikuotam perkamų paslaugų teikimui užtikrinti.
  2. Iš kartu su atsiliepimu į prašymą pateiktų dokumentų aišku, kad ieškovė, teikusi perkamas paslaugas Vilniaus oro uosto teritorijoje pastaruosius keletą metų ir jas tebeteikiantis iki 2017 m. gegužės 1 d., nebenori prarasti savo rinkos dalies. Kita vertus, bandymas įrodyti konkurencinį pranašumą patirtimi, kurios pati perkančioji organizacija, nustatydama minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nereikalauja, yra nesuderinamas tiek su VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais, tiek su draudimo piktnaudžiauti savo teise principu (CK 1.137 str. 3 d.). Iš ieškinyje dėstomų argumentų galima spręsti, kad ieškovė norėtų, jog pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto 6 dalyje būtų įtvirtinta pirkimo dalyvių prievolė pateikti dokumentus, pagrindžiančius pirkimo dalyvio vykdytą Vilniaus oro uosto priešgaisrinės sistemos ar analogiškos sistemos priežiūrą, kurią šiuo metu atlieka pati ieškovė, tačiau tokio kvalifikacinio reikalavimo, kaip prieštaraujančio VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems viešųjų pirkimų principams ir tikslui, pirkimo sąlygose nėra.
  3. Konkrečiu atveju UAB „Santjana“ atitikimas pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto 6 dalyje numatytam kvalifikaciniam reikalavimui atsakovei nesukėlė abejonių, o papildomai po ieškovės pretenzijos UAB „Santjana“ pateikti papildomi duomenys tik dar kartą patvirtino tokią atitiktį. Pažymėtina, kad UAB „Santjana“ teisė atlikti visos priešgaisrinės sistemos priežiūrą, ieškovės apskritai nekvestionuojama.
  4. Nepagrįsto ieškovės reikalavimo pateikimas neturėtų sutrukdyti perkančiajai organizacijai įsigyti paslaugas racionaliai naudojant lėšas (VPĮ 3 str, 2 d.), nes šiuo metu aišku, kad ieškovės konkurentas, atitinkantis pirkimo sąlygose keltus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (įskaitant pirkimo sąlygų 3.3.3 p. 6 d.), pirkimo objekto antrosios dalies paslaugas gali pasiūlyti žymiai pigiau.
 3. Ieškovė pateikė dubliką, kuriuo prašė ieškinio reikalavimus tenkinti.
  1. Pažymėjo, jog ieškovė nekvestionuoja atsakovės, kaip perkančiosios organizacijos, teisės pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius ar kitokio pobūdžio kvalifikacinius reikalavimus, todėl atsakovės teiginiai, susiję su Rekomendacijomis, ar Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingi, kadangi ginčas yra kilęs ne dėl atsakovės teisės nustatyti kvalifikacinius reikalavimus, bet dėl atsakovės jau nustatytų kvalifikacinių reikalavimų išplėstinio aiškinimo po pasiūlymu pateikimo termino, bei atitikties šiems vertinimo.
  2. Būtent Pirkimo sąlygų 3.3.3 p. 6 dalyje nustatyto kvalifikacinio reikalavimo aiškinimas jau po pasiūlymų pateikimo termino, ieškovės nuomone, galimai lėmė ne tik Pirkime dalyvavusių tiekėjų suklaidinimą, tačiau galimai lėmė ir kai kurių ūkio subjektų nedalyvavimą pirkime apskritai. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog atsakovė tik po pasiūlymų pateikimo termino ir tik ieškovei kreipusis į atsakovę, paaiškino, jog minėtas Pirkimo sąlygų punktas turi būti aiškinamas ne taip, kaip jį būtų supratęs bet kuris protingas asmuo, ir bent vidutinę patirtį viešuosiuose pirkimuose turintis asmuo, tačiau taip, jog nustatytas kvalifikacinis reikalavimas gali būti suprantamas kaip tik vienos iš minėtame reikalavime nustatytų sistemų dalių priežiūra ir pan., kitaip tariant - pagal atsakovės įsivaizdavimą.
  3. Vadovaujantis tokiu atsakovės aiškinimu, Pirkime, galėtų dalyvauti tiekėjai, kurie yra kada nors remontavę tik vieną ar kelias šilumos kameras, tačiau neturintys jokios patirties nei šilumos punktų priežiūroje, nei apskritai tokių sistemų derinime ir reguliavę (kadangi šilumos kameros yra sudėtinė šilumos sistemos dalis, o anot atsakovės pakanka turėti patirties bent dalyje sistemų), taip pat tiekėjai, kurie yra vykdę, pavyzdžiui tik lietaus kanalizacijos priežiūrą, tačiau neturintys patirties jokiose kitose vandentiekio sistemose ir pan.
  4. Nėra aišku, kuo remdamasi atsakovė teigia, jog kvalifikacinis reikalavimas, nustatytas Pirkimo sąlygų 3.3.3 p. 6 d. neturi būti siejamas su Pirkimo technine specifikacija ir joje nurodytomis apimtimis. Pažymėtina, jog kvalifikaciniai reikalavimai kaip tik turi būti susiję su perkamomis paslaugomis, o ne būti nustatomi ir aiškinami neatsižvelgiant į perkamą objektą, o tik pagal subjektyvų ir iš anksto nepaskelbtą atsakovės įsivaizdavimą.
 4. Atsakovė pateikė tripliką, kuriame nurodė, jog nėra jokio pagrindo teigti, kad būtinas kvalifikacinis tiekėjo patirties reikalavimas siekiant dalyvauti viešajame pirkime privalo apimti (būti vertinamas kaip apimantis) visas techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų sudėtines dalis. Trečiojo asmens, kaip ir paties ieškovo, atitiktis perkančiosios organizacijos iškeltiems kvalifikaciniams reikalavimams, įskaitant 3.3.3 punkto 6 dalies reikalavimą, buvo įvertinta laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str.; 2 priedas) ir atsakovei nekelia abejonių, ką dar kartą patvirtino ir Užsienio reikalų ministerijos 2017 m. vasario 23 d. raštas Nr. (7.1.1)3-1071.
  1. Ieškovė kvestionuoja trečiojo asmens atitikimą pirkimo sąlygų 3.3.3 punkte numatytam kvalifikaciniam patirties reikalavimui, nekvestionuodama trečiojo asmens teisės atlikti visus techninėje specifikacijoje numatytus darbus.
  2. Pažymėjo, kad ieškovė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos apskritai nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl kvestionuojamo 3.3.3 punkto 6 dalies paaiškinimo, o pretenziją pateikė tik sužinojusi konkurentų siūlomą antrosios pirkimo objekto dalies kainą, todėl toks ieškovo elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas savo teise, siekiant nesąžiningo tikslo nepagrįstai riboti konkurenciją.
  3. Faktas, kad tam tikriems atsakovės priešgaisrinės signalizacijos sistemos priežiūros darbams atlikti ieškovė pasitelktų UAB „Fima“, negali būti vertinamas kaip suteikiantis ieškovei konkurencinį pranašumą.

3Ieškinys atmestinas.

 1. Nustatyta, kad atsakovė Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai skelbiamų derybų būdu vykdo „Vilniaus oro uosto inžinerinių tinklų ir įrenginių eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų“ pirkimą (pirkimo Nr. 180142), paskelbta CVP IS priemonėmis 2016-10-27.
 2. 2016 m. gruodžio 23 d. protokolinio sprendimo Nr. 2P-S-198 3 p. atsakovės viešųjų pirkimų komisija, atlikus Konkurso dalyvio UAB „Santjana“ kvalifikacijos vertinimą, pripažino šio Konkurso dalyvio kvalifikaciją atitinkančia Konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, nutarė jį pakviesti pateikti pasiūlymą Konkursui.
 3. 2017-02-22, susipažinusi su tiekėjo UAB „Santjana“ pasiūlymu, ieškovė pateikė pretenziją, kuria reikalavo iš naujo vertinti UAB „Santjana“ kvalifikaciją ir atmesti jos pasiūlymą, nes šio tiekėjo kvalifikacija neatitinka reikalavimų, nustatytų Pirkimo sąlygose.
 4. 2017-03-03 atsakovė atmetė ieškovės pretenziją.
 5. 2017-03-20 ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos Pirkimo komisijos priimtą sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Santjana“ kvalifikaciją atitinkančia Pirkimo sąlygų reikalavimus.
 6. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.). Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.
 7. Ginčas tarp šalių kilo dėl trečiojo asmens UAB „Santjana“ kvalifikacijos tinkamumo, kartu keliama Pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto 6 lentelės (vienos iš kvalifikacijos sąlygų) nuostatų aiškinimo problema. Pažymėtina, kad bylos duomenimis, trečiojo asmens pasiūlymo kaina – 457 012,44 Eur, ieškovės pasiūlymo – 517 275,00 Eur.
 8. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi.
 9. Įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė kolegija 2017 m. vasario 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-23-248/2017 pakeitė ankstesnius kasacinio teismo praktikos precedentus dėl VPĮ 34 straipsnio taikymo; teisėjų kolegija inter alia nurodė, kad perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas.
 10. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto 6 lentelė nustato kvlaifikacinį reikalavimą, pagal kurį tiekėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) turi būti įvykdęs ar vykdantis panašią, su pirkimo objektu susijusią sutartį (sutarties objektas - šilumos energijos, vėdinimo, vandentiekio, priešgaisrinių sistemų eksploatacija, remontas ir (ar) techninė priežiūra), kurios vertė ne mažesnė kaip 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) EUR be PVM. Jei teikiama informacija apie vykdomą sutartį, laikoma, kad tiekėjo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei įvykdytos sutarties dalies vertė yra ne mažesnė kaip 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) EUR be PVM. Tiekėjas turi pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, kuriame nurodyta: objektas, kuriame buvo atliekamos paslaugos, aprašytas suteiktų paslaugų pobūdis, vertė, atlikimo laikotarpis. Įrodymui apie paslaugų suteikimą tiekėjas taip pat pateikia: jei užsakovas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – tiekėjo deklaraciją, kuria patvirtinama, kad (a) suteiktos paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus, (b) paslaugos buvo teikiamos kvalifikuotų specialistų, kokybiškai, (c) paslaugos buvo teikiamos nustatytais terminais.
 11. Trečiasis asmuo UAB „Santjana“ pateikė Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnybos pažymą, patvirtinančią, kad tiekėjas nuo 2014 m. rugsėjo 23 d. pagal šalių pasirašytą sutartį Nr. U-333, vykdo inžinerinių sistemų ir įrenginių priežiūros paslaugas; suteiktų paslaugų vertė daugiau kaip 300 000 Eur. Atsakovei pareikalavus, trečiasis asmuo pateikė papildomus dokumentus: 2014-09-23 sutarties Nr. U-333 techninė užduotį ir paaiškinimą, patikslino, kad pagal nurodytą sutartį buvo atliekamas priešgaisrinio vandentiekio monitoringas, gedimų šalinimas, eksploatavimas. Tiekėjas pabrėžė, kad vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintomis Bendrosiomis priešgaisrinės apsaugos taisyklėmis, priešgaisrinis vandentiekis priklauso priešgaisrinei sistemai, t.y. tiekėjas visiškai atitinka pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto nustatytą reikalavimą.
 12. Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos 2.1 punktas numato, kad antroji pirkimo objekto dalis apima gaisro gesinimo vandeniu sistemų, dūmų šalinimo sistemų, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų techninės priežiūros paslaugas; priešgaisrinis vandentiekis sudaro tik dalį priešgaisrinių sistemų. Techninės specifikacijos 2.6 punkte yra pateikiamas gaisrinės ir priešgaisrinės sistemos inventoriaus sąrašas. Ieškovės vertinimu, iš paminėtų techninės specifikacijos nuostatų akivaizdu, jog pagrindinė ir didžioji dalis priešgaisrinės sistemos priežiūros yra susijusi ne su priešgaisriniu vandentiekiu, o kitomis priešgaisrinės sistemos sudedamosiomis dalimis. Perkančioji organizacija siekia įsigyti pilną priešgaisrinės sistemos priežiūrą, o ne jos atskiras dalis, todėl trečiojo asmens patekta sutartis su Lietuvos kariuomene nepagrindžia jos kvalifikacijos tinkamumo ir gebėjimo vykdyti viešojo pirkimo sutartį visą apimtimi.
 13. Atsakovė su ieškovės Pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto 6 lentelės kvalifikacinio reikalavimo aiškinimu nesutinka; atsakovė pabrėžia, kad tiekėjas turi būti įvykdęs ar vykdantis panašią, su pirkimo objektu susijusią sutartį, kurios vertė (ar sutarties įvykdytos dalies vertė) ne mažesnė kaip 300 000 Eur. Perkančioji organizacija kėlė tiekėjams minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl tiekėjas savo patirties pagrindimui galėjo pateikti įrodymus, kad vykdo panašią sutartį, kuriuos objektu būtų bet kuriuo priešgaisrinės sistemos elemento priežiūra. Atsakovės vertinimu, trečiojo asmens pateikti dokumentai pilnai pagrindžia jo kvalifikacijos tinkamumą.
 14. Konstatuojama, kad tarp šalių kilo ginčas dėl pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto 6 lentelėje įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo aiškinimo; ieškovės vertinimu, tiekėjas turi pagristi savo kvalifikacijos tinkamumą, pateikdamas sutartį, kurios objektas yra tapatus Pirkimo objektui ir apima visų priešgaisrinių sistemų priežiūrą, tuo tarpu, perkančiosios organizacijos vertinimu, tiekėjas gali pagrįsti savo kvalifikacijos tinkamumą, pateikdamas sutartis, kurių objektai yra panašūs, t.y. sutarties objektu gali būti bet kuriuo priešgaisrinės sistemos elemento priežiūra.
 15. Kasacinio teismo praktikoje nustatytos viešųjų pirkimų sąlygų aiškinimo taisyklės; nuosekliai aiškinama, kad ...“ tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus); <....> kita vertus, sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška... „ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).
 16. Teismas, įvertinęs perkančiosios organizacijos pozicijos nuoseklumą, sprendžia, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto 6 lentelėje įtvirtino minimalų kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams būti įvykdžiusiems paslaugų sutartį, kurios objektas yra panašus į nagrinėjamo pirkimo objektą ir kurios vertė (ar sutarties įvykdytos dalies vertė) ne mažesnė kaip 300 000 Eur be PVM; pirkimo objekto panašumas reiškia, kad tam, kad įrodyti kvalifikaciją, nereikia įrodinėti, kad įvykdytos sutarties dalykas yra visiškai tapatus pirkimo objektui ir apima visų priešgaisrinės priežiūros sistemų eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugas. Ieškovės pateiktas Pirkimo sąlygų 3.3.3 punkto 6 lentelės nuostatų turinio aiškinimas atmetamas, kaip nustatantis perteklinius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai bei varžantis tiekėjų konkurencijos laisvę.
 17. Tiekėjo kvalifikacija vertinama išimtinai pagal pirkimo sąlygose įtvirtintas nuostatas ir kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, todėl teismas sprendžia, kad atsakovas, pripažinęs tiekėjų kvalifikaciją atitinkančia Konkurso sąlygas, tinkamai aiškino ir taikė Konkurso sąlygų, nustatančių kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams nuostatas, nepažeidė imperatyviųjų Viešųjų pirkimo įstatymo normų, viešųjų pirkimo principų bei tikslo (VPĮ 3, 39 str.) ir perkančiosios organizacijos 2016 m. gruodžio 23 d. protokolinio sprendimo Nr. 2P-S-198 3 punktas, kuriuo Konkurso dalyvio UAB „Santjana“ kvalifikaciją buvo pripažinta atitinkančia Konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, dėl to ieškinys atmetamas.
 18. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.
 19. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovo) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalimi , teismas

Nutarė

5ieškovės UAB „Mano būstas“ ieškinį atsakovei VĮ „Lietuvos oro uostai“ dėl viešojo pirkimo komisijos „Vilniaus oro uosto inžinerinių tinklų ir įrenginių eksploatacijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugų“ pirkime priimtų sprendimų panaikinimo atmesti.

6Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai