Byla eI-8039-394/2019
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovės J. M

1

2Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Jarūnė Sedalienė,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujamos advokato Lino Songailos, prašymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovės J. M..

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau tekste – pareiškėja), atstovaujama advokato Lino Songailos, kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės J. M. 47,32 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2017-04-01 iki 2019-06-30, bei 18,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

6Pareiškėja nurodė, kad atsakovė J. M. įsiskolinimo laikotarpiu buvo nekilnojamojo turto objekto, esančio (duomenys neskelbiami), gyventoja ir per laikotarpį nuo 2017-04-01 iki 2019-06-30 tinkamai nemokėjo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl susidarė 47,32 Eur įsiskolinimas.

7Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis nustato, jog vietinė rinkliava – tai savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, o 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas – kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006-06-29 sprendimu Nr. T-209, 2014-09-25 sprendimu Nr. T-268 bei 2017-07-27 sprendimu Nr. T-289 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais. Nuostatų 10 punktas (redakcija, galiojusi iki 2018-01-01), Nuostatų 4.11, 31 ir 32 punktai (redakcija, galiojanti nuo 2018-01-01), nustato, kad pareiškėjas administruoja šią vietinę rinkliavą – ją apskaičiuoja ir siunčia pranešimą mokėtojui, kontroliuoja jos mokėjimą. Pareiga mokėti šią vietinę rinkliavą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 8 punkto, 12 straipsnio 2 punkto, Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalies bei Nuostatų pagrindu. Nuostatų 4.1. ir 4.2. punktai (redakcija, galiojusi iki 2018-01-01), 4.12., 12 ir 15 punktai (redakcija, galiojanti nuo 2018-01-01), nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra gyvenamosios paskirties patalpų, esančių savivaldybės teritorijoje, savininkai, savivaldybės gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkai, gyvenamosios paskirties patalpų, esančių savivaldybės teritorijoje, vienas iš gyventojų bei gyventojai, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti vykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Atsakovė įsiskolinimo laikotarpiu buvo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objekto gyventoja, todėl yra pareiškėjo administruojamos vietinės rinkliavos mokėtoja. Atsakovė taip pat privalo atlyginti pareiškėjos patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindžia pateikti dokumentai.

8Atsakovė J. M. atsiliepimo į pareiškėjos prašymą nepateikė, pareiškėjos prašymo su priedais nuorašas jai įteiktas, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu, nes įteikti registruota pašto siunta nepavyko.

9Pareiškėjos viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro prašymas tenkinamas.

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

112006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-4 Šiaulių miesto savivaldybės taryba nuo 2007 m. sausio 1 d. įvedė privalomą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-210 pavedė pareiškėjui rinkliavos administravimą ir 2006 gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-452 patvirtino Šiaulių miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, kurių 34 p. nustatė, kad atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą, o 36 p. – naudotis tik Šiaulių mieste esančiais atliekų konteineriais. Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-206 patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais, keistais 2007-10-25 sprendimu Nr. T-386, 2008-06-26 sprendimu Nr. T-211, 2009-09-24 sprendimu Nr. T-293, 2010-11-25 sprendimu Nr. T-344, 2014-09-25 sprendimu Nr. T-268, 2017-07-27 sprendimu Nr. T-289. Pagal Nuostatų (redakcija, galiojusi iki 2018-01-01) 4.1. ir 4.2. p., šios vietinės rinkliavos mokėtojai yra ir fiziniai asmenys, gyvenamosios paskirties patalpų, esančių Šiaulių mieste, savininkai ir savivaldybės gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkai, kurie moka vietinę rinkliavą priklausomai nuo gyventojų, kurių gyvenamoji vieta nustatyta tvarka deklaruota šių asmenų gyvenamojoje patalpoje, skaičiaus, bei gyvenamosios paskirties patalpų, esančių savivaldybės teritorijoje, vienas iš gyventojų, taip pat gyventojai, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojantys Nuostatai numato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, pagal Nuostatus turintys pareigą mokėti vietinę rinkliavą (4.12. p.), vietinė rinkliava nustatoma savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų savininkams, jų atstovams arba kitiems asmenims, taikoma dvinarė vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų.

12Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, kad atsakovės J. M. gyvenamoji vieta nuo 2008-05-26 deklaruota adresu (duomenys neskelbiami), nuosavybės teisė šiuo adresu nėra įregistruota, todėl pagal Nuostatų, galiojusių iki 2018-01-01, 4.2. punktą bei Nuostatų, galiojančių nuo 2018-01-01, 4.12. p., atsakovė laikotarpiu nuo 2017-04-01 iki 2019-06-30 buvo vietinės rinkliavos mokėtoja, kaip Šiaulių mieste esančios gyvenamosios patalpos gyventoja, atsakingas už visų gyventojų įmokų sumokėjimą. Iš pateiktos pažymos apie gyventojų skaičių ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą matyti, kad atsakovė tinkamai nemokėjo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą bei tvarkymą ir už nurodytą laikotarpį liko skolinga pareiškėjai 47,32 Eur. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose, yra nurodęs, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu), vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, tvarkomas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (administracinė byla Nr. A525-471/2010). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas neturi teisinio pagrindo netenkinti pareiškėjos reikalavimo dėl vietinės rinkliavos, suskaičiuotos už laikotarpį nuo 2017-04-01 iki 2019-06-30, iš atsakovės priteisimo.

13Taip pat tenkinamas ir pareiškėjos prašymas priteisti iš atsakovės 18,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nes proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis). Išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis yra pagrįstas ir įrodytas byloje pateiktais dokumentais.

14Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Pareiškėjos prašymą tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės J. M. pareiškėjai viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 47,32 Eur (keturiasdešimt septynis Eur 32 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2017-04-01 iki 2019-06-30, bei 18,00 Eur (aštuoniolika Eur 00 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per sprendimą priėmusio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai