Byla eI-5800-739/2018
Dėl nutarimo skirti ekonominę sankciją panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Pranckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Čekanauskienės ir Dalytės Zlatkuvienės, sekretoriaujant Virginijai Kriukovienei, dalyvaujant atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovui atstovui A. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos bankrutavusios kredito unijos „Baltija“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl nutarimo skirti ekonominę sankciją panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja bankrutavusi kredito unija „Baltija“ (žr. teismų informacinė sistemoje LITEKO 2018m. birželio 27d. įsiteisėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018m. birželio 15d. nutartis civilinėje byloje B2-335-232/2018)(toliau – ir pareiškėja, ir BKU „Baltija“) administraciniam teismui paduotu skundu prašo panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento(toliau – ir Panevėžio RAAD) 2018m. gegužės 29d.nutarimą „ Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje“ Nr. ( - )(toliau – ir Nutarimas). Pareiškėjo atsakovu įtrauktas Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas 2018m. rugpjūčio 3d.Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų nutartimi buvo pakeistas po reorganizavimo veikiančiu jo teisių ir pareigų perėmėju Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos(toliau – ir atsakovas, ir Aplinkos apsaugos departamentas) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 54 straipsnis).

4Pareiškėja skunde paaiškino, kad Panevėžio RAAD 2017m. gruodžio 4d. privalomuoju nurodymu Nr. ( - )(toliau – ir Privalomas nurodymas)įpareigojo pareiškėją iki 2018m. vasario 2d.surinkti atliekas, išrūšiuoti, priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms ir pateikti Panevėžio RAAD tai įrodančius dokumentus. Terminas Privalomojo nurodymo įvykdymui buvo pratęstas iki 2018m. balandžio 5d. Pareiškėja 2018m. balandžio 5 d. išsiuntė Panevėžio RAAD pranešimą dėl Privalomojo nurodymo įvykdymo. Pareiškėja teigia, kad 2018m. kovo 30d. UAB „Gerenta“ sąrašas patvirtina, kad iš pareiškėjai priklausančio objekto ( - ) buvo surinkta, surūšiuota ir perduota į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą 53,10 t. betono, 1750,24 t. plytų ir 18,96 t. mišrių statybinių ir griovimo atliekų. Tačiau Panevėžio RAAD 2018m. balandžio 13d. patikrinimo aktu Nr. ( - ) nustatė, kad liko nesurinktos asbestinio šiferio atliekos, tepaluotos atliekos, stiklo duženos ir dalis statybinių atliekų. Todėl pareiškėjai skundžiamu Nutarimu buvo paskirta 600Eur bauda už Privalomojo nurodymo neįvykdymą laiku. Pareiškėja, mano, kad bauda paskirta nepagrįstai, nes 2018m. balandžio 13d. patikrinimo metu, kuris buvo atliktas praėjus tam tikram laikotarpiui nuo Privalomojo nurodymo įvykdymo, buvo rastos ne pareiškėjai priklausančios atliekos, o trečiųjų asmenų atneštos ir paliktos atliekos. Be to, likusios nesurinktos atliekos : 0,11 t. statybinių atliekų ir 0,09t. stiklo, sudarė nežymią dalį visų pareiškėjos surinktų ir perduotų tvarkymui Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui, atliekų kieko ir jos buvo surinktos bei perduotos tvarkymui 2018m. gegužės 15d. Panevėžio RAAD 2018m. gegės 21d. patikrinimo akte Nr. ( - ) konstatavo, kad Privalomasis nurodymas yra įvykdytas. Todėl paskirtojo bauda yra nesąžininga ir neproporcinga, pareiškėja bendradarbiavo su Panevėžio RAAD ir ėmėsi būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią žalingiems padariniams kilti. Be to, pareiškėja teigė, kad Privalomasis nurodymas buvo suformuluotas abstrakčiai bei, kad pareiškėja baudžiama už tą patį kelis kartus, nes ruošiamasi skirti baudą ir pareiškėją administruojančiam N. Č.

5Atsakovas atsiliepime į skundą ir jo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad Panevėžio RAAD Panevėžio agentūra 2018m. balandžio 13d. patikrinimo metu nustatė, kad pareiškėja išvalė jai priklausančias patalpas ( - ), surinko ir pridavė dalį atliekų, naudotų padangų, statybinio plastiko, mišrias statybines ir griuvimo atliekas, perdavė atliekas tvarkančioms įmonėms, tačiau nesurinko pavojingųjų asbestinio šiferio atliekų, tepaluotų atliekų, stiklo duženų ir dalies statybinių atliekų. Dėl šių aplinkybių patikrinimo metu buvo konstatuota, kad pareiškėja laiku neįvykdė Privalomojo nurodymo. Atsakovas ir jo atstovas atmeta pareiškėjos argumentus, kad likusios nesurinktos atliekos buvo paliktos trečiųjų asmenų, kadangi tai paneigė pareiškėjos įgaliotas asmuo UAB „JK Ranga“ Panevėžio padalinio vadovas G. S., kuris patikrinimo ir bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad atliekos laiku nebuvo surinktos ir perduotos tvarkymui, kadangi dėl darbų gausos pritrūko laiko. Be to, atsakovas atsiliepime teigia, kad asbesto turinčių atliekų buvo rasta pareiškėjai priklausančiame objekte dar prieš duodant Privalomąjį nurodymą, o pareiškėjos iki 2018m. balandžio 5d.pateiktuose dokumentuose dėl Privalomojo nurodymo įvykdymo nebuvo domenų apie asbesto turinčių atliekų pridavimą. Kadangi bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta pareiškėjos atsakomybę lengvinanti aplinkybė, ta yra, kad padaręs pažeidimą juridinis padėjo tyrimui teikdamas paaiškinimus, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvo nustatyta, pareiškėjai buvo paskirta minimali bauda, kaip tai numatyta Aplinkos apsaugos įstatymo 51 straipsnio 4 dalyje.

6Byloje nagrinėjamas ginčas dėl 2018m. gegužės 29d. Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo Nr. ( - ), kuriuo pareiškėjai paskirta ekonominė sankcija – 600 eurų bauda už Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 1 dalyje numatytą juridinio asmens padarytą aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą.

7Bylos duomenys patvirtina, kad 2017m. gegužės 18d. Panevėžio RAAD Panevėžio agentūros patikrinimo aktu Nr. ( - ) buvo nustatyta, jog kredito unijos „Baltija“ pastate ( - ) išpiltos įvairios atliekos. 2017m. gegužės 23d. Panevėžio RAAD Panevėžio agentūros vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius G.M., vadovaudamasis Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 punktu, davė Privalomąjį nurodymą Nr. ( - ), kuriuo kredito unijai „Baltija“ nurodė pastate laikomas atliekas priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms ir pateikti Panevėžio RAAD tai įrodančius dokumentus iki 2017m. birželio 23d. Pagal kredito unijos „Baltija“ prašymą šio privalomojo nurodymo įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2017m. liepos 21d. Iš 2017m. gruodžio 4d. Panevėžio RAAD patikrinimo akto Nr. ( - ) nustatyta, kad bankrutuojančiai kredito unijai „Baltija“ priklausančiame pastate ir aplinkui jį adresu ( - ) išpiltos įvairios atliekos. Patikrinimo akte nurodyta, kad dėl atliekų toje pačioje vietoje surinkimo kredito unijai „Baltija“ 2017m. gegužės 23d. jau buvo duotas privalomasis nurodymas, tačiau jis nebuvo įvykdytas. Patikrinimo metu dalyvavo bankrutuojančios kredito unijos „Baltija“ atstovas, jis pasirašė patikrinimo aktą. 2017m. gruodžio 4d. Panevėžio RAAD Panevėžio agentūros vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius G.M., nustatęs, kad dėl bankrutuojančios kredito unijos „Baltija“ neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai ir siekdamas, kad būtų išvengta žalos aplinkai ar ji būtų sumažinta, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 18 straipsnio 1 punktu, surašė Privalomąjį nurodymą Nr. ( - ), kuriuo įpareigojo bankrutuojančią kredito uniją „Baltija“ iki 2018m. vasario 2d. surinkti atliekas, jas išrūšiuoti, priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms ir pateikti Panevėžio RAAD tai įrodančius dokumentus bei atsakymą apie Privalomojo nurodymo įvykdymą. Privalomojo nurodymo vykdymo terminas pagal bankrutuojančios kredito unijos „Baltija“ prašymus nustatyta tvarka buvo pratęstas du kartus: pirmą kartą Privalomojo nurodymo vykdymo terminas buvo pratęstas iki 2018m. kovo 5d., o antrą kartą - iki 2018m. balandžio 5d.

8Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad pareiškėja Panevėžio RAAD elektroniniu paštu 2018m. balandžio 5d. išsiuntė pranešimą apie Privalomojo nurodymo įvykdymą. Taip pat pareiškėja pateikė Panevėžio RAAD pateikė 2018m. kovo 30d. UAB „Gerenta“ išduotą dokumentą, patvirtinantį atliekų pridavimą tvarkymui į Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrą: 53,10 t. betono, 1750,24 t. plytų, 18,96t. mišrių statybinių ir griovimo atliekų; UAB „JK Ranga“ 2018m. kovo 30d. dokumentus, patvirtinančius šių ir kitų atliekų (5t. plastiko, 0,3 t. naudotų padangų) pridavimą tvarkymui, kitus dokumentus dėl atliekų surinkimo, perdavimo tvarkymui.

92018m. balandžio 13d. Panevėžio RAAD Panevėžio agentūra, dalyvaujant pareiškėjos įgaliotam atstovui G. S., atliko patikrinimą dėl Privalomojo nurodymo įvykdymo ir nustatė, kad pareiškėja Privalomojo nurodymo jame numatytu ir du kartus pratęstu terminu neįvykdė. Patikrinimo akte užfiksuota, kad pareiškėja išvalė patalpas, surinko ir pridavė dalį atliekų, panaudotų padangų, statybinio plastiko mišrias statybines ir griovimo atliekas tvarkančioms įmonėms, tačiau taip pat buvo nustatyta ir tai, kad pareiškėja nesurinko pavojingų asbestinio šiferio atliekų, krentančių nuo stogo, tepaluotų atliekų, stiklo duženų ir dalies statybinių atliekų. Tai užfiksuota nuotraukomis.

10Remiantis 2018m. balandžio 13d. atlikto patikrinimo duomenimis, Panevėžio RAAD Panevėžio agentūros vedėjo pavaduotojas vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius G.M. surašė Juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo protokolą Nr. ( - )(toliau – Protokolas), kuriuo užfiksuota, kad pareiškėja nustatytu terminu neįvykdė Privalomojo nurodymo surinkti atliekas, išrūšiuoti, priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms, kadangi nesurinko pavojingų asbestinio šiferio atliekų, krentančių nuo stogo, tepaluotų atliekų, stiklo duženų ir dalies statybinių atliekų.

11Dėl šio protokolu užfiksuoto pažeidimo pareiškėjos įgaliotas atstovas paaiškino, jog Privalomasis nurodymas nebuvo laiku įvykdytas dėl gausos darbų ir pritrūkus laiko.

12Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, gamtos išteklių naudotojai ir asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, kuri šio straipsnio 12 punkte apibrėžta kaip ūkinė ir kitokia veikla, privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos aplinkai, žmonių sveikatai ir gyvybei, kitų asmenų turtui ir interesams, o padariusieji žalos aplinkai privalo kuo skubiau imtis veiksmų, užtikrinančių teršalų ir (arba) kitokių darančių žalą aplinkai veiksnių skubią kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą siekiant sumažinti ar išvengti didesnės žalos aplinkai, neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar tolesnio aplinkos elementų funkcijų pablogėjimo. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 punktas privalomąjį nurodymą apibrėžia, kaip aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančio pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji sumažinta, arba likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones. Pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 punktą, privalomieji nurodymai, be kita ko, duodami, kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti. Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad neįvykdymas laiku ar aiškiai aplaidus įvykdymas reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme, kuris buvo duotas, kai dėl padaryto teisės aktų pažeidimo gali kilti žala aplinkai ir siekiama tokio pažeidimo ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.

13Juridinio asmens padaryto pažeidimo byloje Nr. ( - ) nustatyta, kad Privalomasis nurodymas bankrutuojančiai kredito unijai „Baltija“ buvo duotas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės 18 straipsnio 1 punktu, tai yra, nustačius, kad pareiškėjai priklausančiame pastate, jo aplinkoje yra nesurinktos atliekos ir dėl pareiškėjos neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai bei siekiant išvengti žalos aplinkai ar ją sumažinti, pareikalauta nustatytu terminu surinkti atliekas, jas išrūšiuoti ir priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms. Taip pat nustatyta, kad pareiškėja privalomojo nurodymo iki nurodyto termino, tai yra iki 2018m. balandžio 5d. neįvykdė, kadangi 2018m. balandžio 13d. patikrinimo metu rasta, kad pareiškėja visų atliekų nesurinko, neišrūšiavo ir nepridavė atliekas tvarkančioms įmonėms bei Panevėžio RAAD nepateikė tai įrodančių dokumentų.

14Todėl teismas daro išvadą, kad 2018m. gegužės 29d. Panevėžio RAAD Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas, vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius A. K., išnagrinėjęs juridinio asmens padaryto pažeidimo bylą Nr. ( - ), įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, pareiškėjos atstovo paaiškinimą, pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja neįvykdė Privalomajame nurodyme nustatyto reikalavimo iki 2018m. balandžio 5d. surinkti ( - ) esančias atliekas, jas išrūšiuoti ir priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms bei pateikti Panevėžio RAAD tai įrodančius dokumentus ir šį juridinio asmens padarytą pažeidimą teisingai kvalifikavo pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 1 dalį bei, atsižvelgęs į pareiškėjos atsakomybę lengvinančią aplinkybę – pažeidimą padariusio asmens padėjimą tyrimui teikiant paaiškinimus, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 51 straipsniu už pažeidimo padarymą pareiškėjai paskyrė minimalią 600 Eur baudą.

15Pareiškėja skunde dėl Nutarimo panaikinimo tvirtina, kad atliekos, kurios buvo rastos 2018m. balandžio 13d. patikrinimo metu, buvo atneštos ir paliktos trečiųjų asmenų arba galėjo nukristi nuo apleisto pastato stogo, todėl nėra pareiškėjos kaltės. Tačiau pareiškėjas nenurodė, kokie tretieji asmenys atnešė ir paliko atliekas, nepateikė savo teiginius patvirtinančių įrodymų. 2018m. spalio 26d. teismo posėdyje liudytoju apklaustas visuose patikrinimuose dalyvavęs ir privalomuosius nurodymus davęs G.M. patvirtino, jog atliekant patikrinimus su pareiškėją atstovaujančiais asmenimis buvo išsiaiškinta, kad atliekos, dėl kurių surinkimo, išrūšiavimo ir pridavimo buvo duotas Privalomasis nurodymas, buvo būtent pareiškėjai priklausančiame apleistame pastate, taip pat nuo šio pastato stogo buvo nukritusios asbestcementinės dangos dalys, kurios mėtėsi aplink pastatą visu pastato perimetru. Jis parodė, kad 2018m. balandžio 13d. patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėja nesurinko visų statybinių atliekų, dalį jų paliko. Liudytojas G. S. parodė, kad jis pareiškėjos pavedimu organizavo ir vykdė atliekų surinkimą, išrūšiavimą ir pridavimą, tačiau jų pilnai surinkti ir išgabenti nespėjo, todėl jos buvo paliktos, tarp jų – šiferis( asbestcementinės dangos atliekos) ir kitos atliekos, kurių dalis netgi buvo sukrautos į maišus, bet nespėtos išvežti. Taigi, liudytojų parodymais yra paneigti pareiškėjos teiginiai apie tai, kad nesurinktos atliekos buvo atneštos trečiųjų asmenų bei kad asbestcementinės dangos atliekos nukrito tik po 2018m.balandžio 5d., tai yra jau po Privalomojo nurodymo įvykdymo termino pasibaigimo.

16Pareiškėjos argumentai dėl to, kad Privalomajame nurodyme nebuvo nurodytos konkrečios atliekos, kurias reikalinga surinkti, išrūšiuoti ir priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms, atmetami kaip nepagrįsti, kadangi pareiškėja neginčijo Privalomojo nurodymo ir jį vykdė, todėl daroma išvada, kad pareiškėjai Privalomasis nurodymas buvo aiškus ir suprantamas. Taip pat teismas sprendžia, kad pareiškėjos skundo argumentas, jog pareiškėjos bankroto administratorius taip pat yra kviečiamas protokolo dėl padaryto pažeidimo surašymui, nagrinėjamu atveju neturi reikšmės juridinio asmens atsakomybės kilimui ir yra atmetamas.

17Nors Privalomajame nurodyme, Protokole ir Nutarime yra nurodyta pareiškėjai priklausančio pastato adresas ( - ), o pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis pareiškėjai nuosavybės teise priklauso pastatas ( - ), tačiau iš bylos duomenų yra akivaizdu, kad dokumentuose įrašant pastato numeryje esančią raidę padaryta rašymo apsirikimo klaida. Jau minėta, kad 2017m. gegužės 18d. patikrinimo metu pareiškėjai priklausančiame pastate ( - ), buvo rastos įvairios atliekos ir 2017m. gegužės 23d. privalomuoju nurodymu Nr. ( - ) pareiškėja buvo įpareigota jos pastate laikomas atliekas priduoti atliekas tvarkančioms įmonėms, o 2017m. gruodžio 4d. patikrinimo akte buvo konstatuota, kad dėl šio patikrinimo metu nustatytų atliekų toje pačioje vietoje 2017m. gegužės 23d. jau buvo surašytas privalomasis nurodymas, kuris liko neįvykdytas. Tačiau 2017m. gruodžio 4d. patikrinimo akte, nurodant tos pačios vietos adresą apsirikta įrašant pastato numerio raidę, ir šis apsirikimas toliau buvo kartojamas vėlesniuose dokumentuose. Kad minėtas apsirikimas yra rašymo metu įsivėlusi klaida, patvirtina liudytojų G.M. ir G.S. parodymai, kuriais įrodomas konkretaus pastato su atliekomis priklausymas pareiškėjai. Šie liudytojai parodė, jog faktiškai buvo išsiaiškinta, kad pastatas su atliekomis yra pareiškėjos. Be to, pagal nekilnojamojo turto registro duomenis būtent pareiškėjos pastatas ( - )(un. Nr. ( - )) yra su asbestcemenčio dangos stogu. Liudytojas G.M. parodė, kad nuo pastato visu perimetru krito asbestcementinės stogo dangos gabalai(šiferis). Pastatas, kurio numeris yra ( - ), priklauso visai kitam savininkui ir jo stogo danga yra metalinė. Be to, pareiškėja niekada neginčijo, kad pastatas, kuriame buvo rastos atliekos, priklausė ne jai.

18Pareiškėja skunde taip pat rėmėsi aplinkybėmis, kad jai skirta bauda yra neproporcinga padarytam pažeidimui, nes pareiškėja iki Privalomuoju nurodymu nustatyto termino surinko labai didelę dalį atliekų, jas išrūšiavo ir pridavė atliekas tvarkančioms įmonėms. Po 2018m. balandžio 13d. patikrinimo, pareiškėja nedelsdama efektyviai surinko ir perdavė Panevėžio regiono atliekų centrui patikrinimo metu rastas atliekas ir tai patvirtino 2018m. gegužės 21d. patikrinimo aktas Nr. ( - ).

19Aplinkos apsaugos įstatymo 52 straipsnis nustato, kad skundą dėl nutarimo skirti ekonominę sankciją nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes, dėl kurių atitinkama bauda teisės pažeidėjui būtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga, bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, turi teisę skirti mažesnę baudą, negu šio įstatymo nustatyta minimali bauda už juridinio asmens padarytą teisės pažeidimą. Atsižvelgus į Aplinkos apsaugos įstatymo 52 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, daroma išvada, kad teismui nėra suteikta teisė apskritai netaikyti ekonominės sankcijos arba skirti ne baudą, o kitokio pobūdžio sankciją.

20Atsižvelgus į nurodytą teisinį reguliavimą, nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar yra aplinkybių, sudarančių pagrindą už Aplinkos apsaugos įstatymo 126 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą skirti pareiškėjai mažesnę baudą, negu šio įstatymo nustatyta minimali bauda už juridinio asmens padarytą teisės pažeidimą.

21Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, jog teisingumo ir teisinės valstybės konstituciniai principai reiškia tai, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp teisės pažeidimų ir už šiuos pažeidimus nustatytų nuobaudų turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija); teisingumo ir teisinės valstybės principai neleidžia nustatyti už teisės pažeidimus tokių nuobaudų, kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos teisės pažeidimui bei siekiamam tikslui (2000 m. gruodžio 6 d. nutarimas); už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, tačiau neturi asmens varžyti akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (2001 m. spalio 2 d. nutarimas). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas proporcingumo principo taikymą, yra nurodęs, kad būtina rasti balansą tarp padaryto pažeidimo ir taikytos poveikio priemonės dydžio. Todėl sprendžiant dėl proporcingumo principo taikymo, turi būti atsižvelgta į ūkio subjekto finansinę padėtį; nustatant mažesnio dydžio ekonominio poveikio priemonę, turi būti siekiama, kad ji padarytų atgrasantį poveikį kitiems asmenis ir kad nebūtų visiškai išvengta atsakomybės arba ji nebūtų tiek lengva ir nepadarytų poveikio pažeidimą padariusiam asmeniui bei kad padarytų atgrasantį poveikį kitiems asmenis; paliktos poveikio priemonės dydis būtų pakankamai svarus, tačiau nevaržytų asmens daugiau, nei būtina tikslams pasiekti. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ekonominės sankcijos sumažinimas, atsižvelgus į teisės pažeidimo pobūdį, jo mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes, atitinka teisingumo, protingumo kriterijus.

22Teismas, įvertinęs į pareiškėjos skundo argumentus ir atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjai 2017m. spalio 20d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla, įtakojusi pareiškėjos kaip juridinio asmens teises ir pareigas, ir įvertinęs, kad pareiškėja iki Privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos surinko, išrūšiavo ir pridavė atliekas tvarkančioms įmonėms didelį kiekį atliekų, taip pat į tai, kad nors ir pavėlavusi, tačiau ėmėsi priemonių surinkti ir surinko likusias atliekas, pažeidimo tyrimo metu jos įgalioti asmenys bendradarbiavo su Panevėžio RAAD pareigūnais, teikė paaiškinimus dėl Privalomojo nurodymo neįvykdymo nustatytu terminu priežasčių, sprendžia, kad atsižvelgus į pareiškėjos padaryto teisės pažeidimo pobūdį ir mastą, nustatytas juridinio asmens juridinio asmens atsakomybę lengvinančias aplinkybes, į tai, kad bylos nagrinėjimo metu pareiškėja jau yra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kitas aplinkybes, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, daro išvadą, kad pareiškėjai paskirtos 600 Eur dydžio ekonominės sankcijos taikymas pažeistų proporcingumo bei teisingumo principus, tokio dydžio ekonominė sankcija būtų per didelė, todėl yra mažinama iki 250 Eur sumos.

23Atsižvelgiant į aptartą, skundas tenkinamas iš dalies. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, pareiškėjos sumokėto žyminio mokesčio dalis iš atsakovo nepriteisiama, kadangi atsakovas priėmė pagrįstą ir teisėtą Nutarimą, o ekonominės sankcijos mažinimas yra ne priskiriamas atsakovo kompetencijai.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

25skundą patenkinti iš dalies.

26Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento 2018m. gegužės 29d. nutarimą „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. ( - ) ir juo paskirtą ekonominę sankciją sumažinti iki 250 Eur.

27Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų teisėjų... 2. Teismas... 3. Pareiškėja bankrutavusi kredito unija „Baltija“ (žr. teismų... 4. Pareiškėja skunde paaiškino, kad Panevėžio RAAD 2017m. gruodžio 4d.... 5. Atsakovas atsiliepime į skundą ir jo atstovas teismo posėdyje paaiškino,... 6. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl 2018m. gegužės 29d. Panevėžio regiono... 7. Bylos duomenys patvirtina, kad 2017m. gegužės 18d. Panevėžio RAAD... 8. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad pareiškėja Panevėžio RAAD... 9. 2018m. balandžio 13d. Panevėžio RAAD Panevėžio agentūra, dalyvaujant... 10. Remiantis 2018m. balandžio 13d. atlikto patikrinimo duomenimis, Panevėžio... 11. Dėl šio protokolu užfiksuoto pažeidimo pareiškėjos įgaliotas atstovas... 12. Pagal Aplinkos apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, gamtos išteklių... 13. Juridinio asmens padaryto pažeidimo byloje Nr. ( - ) nustatyta, kad... 14. Todėl teismas daro išvadą, kad 2018m. gegužės 29d. Panevėžio RAAD... 15. Pareiškėja skunde dėl Nutarimo panaikinimo tvirtina, kad atliekos, kurios... 16. Pareiškėjos argumentai dėl to, kad Privalomajame nurodyme nebuvo nurodytos... 17. Nors Privalomajame nurodyme, Protokole ir Nutarime yra nurodyta pareiškėjai... 18. Pareiškėja skunde taip pat rėmėsi aplinkybėmis, kad jai skirta bauda yra... 19. Aplinkos apsaugos įstatymo 20. Atsižvelgus į nurodytą teisinį reguliavimą, nagrinėjamoje byloje... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs,... 22. Teismas, įvertinęs į pareiškėjos skundo argumentus ir atsižvelgdamas į... 23. Atsižvelgiant į aptartą, skundas tenkinamas iš dalies. Vadovaujantis... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. skundą patenkinti iš dalies.... 26. Pakeisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono... 27. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...