Byla 2-115-734/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Elvyrai Stancikienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovėms advokatei Beatai Vilienei, I. L.,

4atsakovui T. J., jo atstovui advokatui J. M.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos ieškinį atsakovui T. J. dėl įpareigojimo pranešti duomenis ir

Nustatė

6ieškovo atstovės nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo tenkinti: įpareigoti atsakovą T. J. per 2 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pranešti ieškovui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai prisijungimo prie šių ieškovo keturių serverių slaptažodžius (kodus): Firewall (Ugniasienė) serverio, buhalterinės apskaitos serverio, PHP puslapiai (verslo moterys serverio) ir serverio, kuriame įdiegta DBVS Sybase ASA 5.5, taip pat prisijungimo prie ieškovo valdomo subdomeno gsl.lt slaptažodžius kodus bei priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovo atstovės paaiškino, kad atsakovas T. J. dirbo pas ieškovą informacinių technologijų techniku pagal 2006-10-10 darbo sutartį nuo 2006-10-11 iki 2009-10-27. Pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (toliau - Asociacija) informacinių technologijų techniko pareiginius nuostatus, kuriuos 2006-10-11 patvirtino Asociacijos vadovas ir su kuriais pasirašytinai buvo supažindintas atsakovas, atsakovas turėjo vykdyti: ieškovo kompiuterinės technikos priežiūrą; ieškovo duomenų perdavimo tinklo administravimą; likviduoti ieškovo kompiuterinės technikos ir duomenų perdavimo tinklo gedimus; administruoti programą „Skaita CRM“; diegti technologijas, reikalingas efektyviam ieškovo darbui bei užtikrinti informacinio tinklo saugumą; vykdyti kitas pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas. Ieškovo atstovių teigimu, atsakovo darbinių funkcijų vykdymui atsakovui buvo suteikti prisijungimo prie ieškovo keturių serverių slaptažodžiai (kodai) bei prisijungimo prie ieškovo valdomo subdomeno gs1.lt slaptažodžiai (kodai), tačiau atsakovas, nutraukęs darbo sutartį su ieškovu, minėtų kodų ieškovui neperdavė.

8Ieškovo atstovės laiko, kad atsakovui pareikštų ieškinio reikalavimų pagrįstumas visiškai įrodytas byloje esančiais dokumentais ir liudytojų parodymais. Tai yra atsakovo T. J. paaiškinimai, liudytojo D. P. parodymai 2010-11-17 teismo posėdžio metu, antstolės D.Milevičienės 2009-10-27 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad atsakovo darbo pas ieškovą laikotarpiu pareikšto ieškinio dalyku esantys prisijungimo prie ieškovo serverių slaptažodžiai (kodai) buvo nustatyti. Tai, kad šie slaptažodžiai (kodai) buvo žinomi atsakovui, patvirtina 2010-02-23 UAB „Pirotechnika“ raštas, liudytojų A. J. ir S. B. parodymai 2010-11-17 teismo posėdžio metu. Ieškovo atstovės prašo kritiškai vertinti liudytojo D. P. parodymus, nes šio liudytojo ir ieškovo santykiai yra konfliktiški, be to, D. P. ir atsakovas T. J. yra asociacijos „Nacionalinė GS1 organizacija“ valdybos nariai, todėl yra suinteresuoti palaikyti vienas kitą. Byloje surinkta medžiaga leidžia daryti išvadą, kad nežinodamas serverių slaptažodžių, atsakovas nebūtų galėjęs vykdyti kompiuterių priežiūros ir administravimo, kaip tai įpareigojo atsakovą daryti jo pareiginiai nuostatai. UAB „Microsoft Lietuva“ 2011-01-26 rašte nurodė, kad nesant lokaliame tinkle, prisijungti nuotoliniu būdu be slaptažodžio negalima, taip pat nurodė, kad įprasta praktika, kad sistemų administratorius paprastai žino tarnybinių stočių (serverių) prisijungimo duomenis (prisijungimo vardą ir slaptažodį). Ieškovo atstovės paaiškino, kad ieškovas yra veikiantis ūkio subjektas, šiandien ir toliau vykdantis prekių numeravimo ir kodavimo brūkšninias kodais pagal Tarptautinės prekių numeravimo asociacijos GS1 sistemos reikalavimus veiklą, tačiau ieškovo veikla yra sutrikdyta, kadangi ieškovui yra neprieinami visi seni duomenų bazėse buvę duomenys (kai kurie duomenys yra atkurti iš atsakovo profilyje rastos senos rezervinės kopijos). Dėl senų duomenų neturėjimo ieškovas jau patyrė nuostolius, nes išdavė prekių kodus, besidubliuojančius su senais prekių kodais. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, jog serverių slaptažodžiai (kodai) ieškovui nereikalingi, nes esą ieškovas gali senus duomenis gauti „nulauždamas“ šiuos slaptažodžius, kadangi atsakovo nurodytu būdu prisijungus prie serverių yra didelė duomenų sugadinimo tikimybė. Tai patvirtinama tiek Lietuvos Teismo ekspertizės centras 2011-01-20 rašte, tiek UAB „Microsoft Lietuva“ 2011-01-26 rašte. Atsakovas, kaip buvęs ieškovo darbuotojas, nei paskutinę darbo dieną, nei vėliau neperduodamas slaptažodžių (kodų), reikalingų prisijungimui prie ieškovo serverių ir subdomeno gs1.lt, pažeidžia ieškovo kaip darbdavio teises ir įstatymo saugomus interesus, nes be kodų ieškovas negali tinkamai naudotis savo nuosavybe (serveriais), taip pat negali tinkamai vykdyti prekių numeravimo ir kodavimo brūkšniniais kodais pagal Tarptautinės prekių numeravimo asociacijos GS1 sistemos reikalavimus. Paminėtais veiksmais atsakovas pažeidė Darbo kodekso 35 ir 228 straipsnius, todėl įpareigotinas pranešti ieškovui prisijungimo prie ieškovo serverių kodus.

9Atsakovas T. J. su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį, kaip nepagrįstą ir neįrodytą, atmesti. Ieškovas neįrodė, kad ieškinio dalyku esantys kodai atsakovui buvo perduoti, todėl atsakovas negali pranešti ieškovui kodų, kurių niekada neturėjo. Atsakovas neginčija, kad ieškovo reikalaujamais kodais naudojosi kiti asmenys, tačiau atsakovas turėjo tik vienos dienos suteiktą slaptažodį, tai, kad buvo galimybė jungtis prie serverių su vienos dienos slaptažodžiu patvirtino ir liudytojas V. N.. 2010-11-17 teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad serverio kodais naudojosi pas ieškovą dirbęs D. P., tuo tarpu atsakovas ieškinyje nurodytų ieškovo serverių slaptažodžiais niekada nesinaudojo, iškilus problemoms su serveriais, atvykdavo UAB „Prototechnika“ specialistai, kurie, kaip serverius aptarnaujanti įmonė, galėjo su savo slaptažodžiais prieiti prie serverių. Atsakovas paaiškino, kad nuotoliniu būdu galėjo prisijungti suvesdamas slaptažodį taip pat, kaip ir jungiantis darbe prie kompiuterio, tačiau būdamas namie, t.y. nuotoliniu būdu negalėjo prisijungti prie ieškovo serverių ir nieko keisti negalėjo (b.l. 160-162). Atsakovas nebuvo materialiai atsakingas už ieškovo serverius ir jų kontrolę, serveriuose veikiančias programas instaliuodavo ir prižiūrėdavo serverius pardavusios įmonės, tuo tarpu atsakovo darbo funkcijoms atlikti serveriai nebuvo reikalingi, todėl atsakovui nebuvo poreikio turėti ir naudotis serverio kodais. Pagal pareiginius nuostatus atsakovui nepriklausė prižiūrėti GS1 duomenų bazės ar kitos su ja susijusios programinės įrangos (taip pat ir subdomeno gs1.lt), todėl atsakovui nebuvo suteikti jokie slaptažodžiai ar kiti prisijungimo duomenys, susiję su šia sistema. Mano, kad ieškinys pareikštas ne tam atsakovui.

10Liudytoja A. J. (b.l. 162-163), dirbusi pas ieškovą biuro administratore, 2010-11-17 teismo posėdyje parodė, kad atsakovas, dirbdamas pas ieškovą, buvo atsakingas už kompiuterių tinkamą naudojimą, jei kas neveikdavo, ieškovo darbuotojai kreipdavosi į atsakovą, atsakovas veikė kaip kompiuterių administratorius, paruošdavo kompiuterius naujiems darbuotojams. Atsakovas prie tinklo galėjo prisijungti ir nuotoliniu būdu. Nurodė, kad UAB „Prototechnika“ darbuotojus kviesdavo finansininkė. Liudytoja parodė, kad serveriai yra atskiroje patalpoje, kurios raktus turėjo atsakovas, D. P., Š.

11Liudytojas S. B. (b.l. 163), dirbantis pas ieškovą mokymų projektų vadovu, parodė, kad atsakovas buvo kviečiamas, kai būdavo serverio ar kompiuterio gedimas, atsakovas eidavo į serverį ir kažką keisdavo.

12Liudytojas D. P. (b.l. 164-165) parodė, kad dirbo pas ieškovą 14 metų, pradėjo nuo generalinio direktoriaus pareigų, vėliau dirbo su informacine priežiūra. Parodė, kad rangovai jam perduodavo serverio slaptažodžius, kai rangovai sutvarkydavo programos veikimą, išeidami pasakydavo naujus slaptažodžius, slaptažodžiai buvo perduodami surašant priėmimo-perdavimo aktus, buvo duodamas lapelis su užrašytais slaptažodžiais, kuris buvo saugomas seife. Slaptažodis būdavo iš tam tikrų ženklų kombinacijos, parašytas raštu ir įdedamas į voką, liudytojas paaiškino, kad priimdamas slaptažodį pasirašydavo ir atiduodavo buhalterei. Liudytojas D. P. parodė, kad atsakovui suteikdavo laikiną slaptažodį, tada atsakovas leisdavo UAB „Prototechnika“ darbuotojui prisijungti prie serverio, tačiau atsakovas negalėjo naudotis pagrindiniais slaptažodžiais. Liudytojas V. P. teigė, kad neturėjo jokio pagrindo perleisti atsakovui slaptažodžių ir atsakovui slaptažodžių niekada neperdavė. Teoriškai slaptažodžiai turėtų gulėti seife.

13Liudytojas V. N. (b.l. 235-237), dirbantis UAB „Prototechnika“ direktoriumi, parodė, kad 2002 m. UAB „Prototechnika“ su ieškovu sudarė sutartį dėl kompiuterių priežiūros, UAB „Prototechnika“ atliko pas ieškovą programinės įrangos įdiegimą, iš pradžių reikia įdiegti savo slaptažodžius kompiuteryje, o vėliau naudojant programinę įrangą. Nurodė, jog prie programinės įrangos ieškovui buvo suteikti slaptažodžiai, slaptažodžių suteikimui yra nurodomas atsakingas asmuo, įdiegus programinę įrangą, nurodytam asmeniui yra pasakomi slaptažodžiai, rašytinės formos nėra. Liudytojas parodė, kad slaptažodžiai buvo pasakyti D. P., kuris tuo metu dirbo pas ieškovą. Ar išėjus iš darbo D. P., pirminiai slaptažodžiai buvo suteikti atsakovui T. J., liudytojui nežinoma, pirminių slaptažodžių suteikimo įmonės darbuotojams tvarka yra pačios įmonės reikalas. Nurodė, kad vartotojui gali būti suteiktas vienos dienos slaptažodis.

14Ieškinys atmestinas.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas T. J. laikotarpiu nuo 2006-10-11 iki 2009-10-27 dirbo pas ieškovą Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijoje informacinių technologijų techniku pagal šalių sudarytą darbo sutartį (b.l. 19-20). Pagal Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (toliau - Asociacija) informacinių technologijų techniko pareiginius nuostatus, kuriuos 2006-10-11 patvirtino Asociacijos vadovas ir su kuriais pasirašytinai buvo supažindintas atsakovas, atsakovas turėjo vykdyti šias pareigas: ieškovo kompiuterinės technikos priežiūrą; ieškovo duomenų perdavimo tinklo administravimą; likviduoti ieškovo kompiuterinės technikos ir duomenų perdavimo tinklo gedimus; administruoti programą „Skaita CRM“; diegti technologijas, reikalingas efektyviam ieškovo darbui bei užtikrinti informacinio tinklo saugumą; vykdyti kitas pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas (b.l. 21). Ieškovo teigimu, atsakovo darbinių funkcijų vykdymui atsakovui buvo suteikti prisijungimo prie ieškovo keturių serverių slaptažodžiai (kodai) bei prisijungimo prie ieškovo valdomo subdomeno gs1.lt slaptažodžiai (kodai), tačiau atsakovas, nutraukęs darbo sutartį su ieškovu, minėtų kodų ieškovui neperdavė, todėl ieškovas pareikštu ieškiniu prašo teismo įpareigoti atsakovą nurodytų serverių kodus pranešti ieškovui. Iš į bylą pateiktų rašytinių ieškovo paaiškinimų (b.l. 103-104), taip pat iš ieškovo atstovių paaiškinimų bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad ieškinio dalyku esančių slaptažodžių (kodų) perdavimas atsakovui T. J. nebuvo įformintas jokiais perdavimo-priėmimo aktais ar kitais rašytiniais dokumentais, tačiau, ieškovo teigimu, minėti kodai buvo būtini atsakovo tiesioginiam darbui, todėl atsižvelgiant į atsakovo eitas pareigas ir vykdytas funkcijas, akivaizdu, jog minėti kodai atsakovui buvo žinomi.

16Liudytojų D. P., V. N. parodymais nustatyta, kad ieškinio dalyku esantys kodai buvo D. P. žinioje, kuris nuo 2003-09-02 iki 2009-06-22 dirbo pas ieškovą vyr.informacijos vadybininku (b.l. 168-171). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas, atleisdamas iš darbo D. P., būtų jį pareikalavęs pranešti (perduoti) ieškovui ieškovo serverių kodus ar šiuos kodus nurodęs perduoti atsakovui T. J. arba kitam ieškovo darbuotojui. D. P. teigė, jog ieškovo serverio kodų atsakovui niekada neperdavė, tuo tarpu atsakovas T. J. teigė, jog kodų niekada negavo. Į bylą pateiktame UAB „Prototechnika“ 2010-02-22 atsakyme ieškovui (b.l. 63) nurodyta, kad „UAB „Prototechnika“ darbuotojai prisijungimui prie DBVS Sybase ASA 5.5 naudojo tą patį anksčiau jiems perduotą administratoriaus slaptažodį (t.y. perduotą D. P.); informacijos, ar atsakovas T. J. žinojo sistemos GS1 Lietuva administratoriaus slaptažodį UAB „Prototechnika“ nurodė neturinti. Tas pačias aplinkybes patvirtino ir UAB „Prototechnika“ direktorius V. N., apklaustas liudytoju byloje, nurodęs, jog pirminiai slaptažodžiai buvo suteikti D. P. ir liudytojui nežinoma, ar pastarajam išėjus iš darbo, pirminiai slaptažodžiai buvo suteikti atsakovui T. J., nes pirminių slaptažodžių suteikimo įmonės darbuotojams tvarka yra pačios įmonės reikalas. Į bylą pateiktas UAB „Microsoft“ raštas nepateikia vienareikšmiškų atsakymų į ieškovo apteiktus klausimus (b.l. 207-208), nurodydamas, kad tiksliems atsakymams buvo būtina tiksliai žinoti, kokios informacinės sistemos veikė pas ieškovą, kaip jos buvo konfigūruotos, kokie serverio nustatymai, koks yra numatytas darbuotojų darbo režimas, todėl atsakymai gali būti vertinami tik kaip orientacinė nuomonė. Ekspertizė dėl ginčo dalyko byloje CPK nustatyta tvarka nebuvo atlikta, nes šalys prašymo skirti ekspertizę teismui neišreiškė.

17Teismas laiko, kad byloje nėra jokių tiesioginių įrodymų, galinčių patvirtinti, jog atsakovo darbo funkcijoms atlikti buvo būtini ieškovo nurodytų serverių kodai, taip pat neįrodyta, kad serverių kodai, kuriais disponavo D. P., turėjo būti ir buvo perduoti naudotis atsakovui. Pareiga aprūpinti darbuotoją darbuotojui pavestam darbui atlikti reikalingomis darbo priemonėmis tenka darbdaviui. Darbo kodekso 256 str. 1 d. nustato atvejus, kada su darbuotojais sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Tokia sutartis gali būti dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Darbo priemonės priklauso darbdaviui, todėl jis, siekdamas išvengti žalos, turi užtikrinti tinkamą jų naudojimą, tinkamai įforminti darbo priemonių perdavimą. Į bylą pateikti duomenys, apklaustų liudytojų parodymai neleidžia daryti išvados, kad ieškinio dalyku esantys kodai buvo perduoti atsakovui, kad atsakovas buvo atsakingas už šių kodų tinkamą naudojimą ir kad vienintelis atsakovas galėjo ir turėjo šiais kodais naudotis. Taip pat įvertintina tai, kad nėra duomenų, galinčių patvirtinti, jog atsakovas buvo paskirtas materialiai atsakingu už serverinę (patalpą, kurioje saugomi serveriai), byloje nustatyta, kad į serverinę galėjo patekti ne tik atsakovas, bet ir kiti ieškovo darbuotojai. Įvertinus nustatytas byloje aplinkybes, ieškovo ieškinys, kaip nepagrįstas ir neįrodytas, atmestinas (DK 229 str., CPK 178 str.).

18Atsakovo prašymas priteisti turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas atmestinas, nes įrodymas, patvirtinantis turėtų išlaidų dydį, pateiktas bylos nagrinėjimą iš esmės paskelbus baigtu, baigiamųjų kalbų metu, todėl nurodytos išlaidos negali būti priteisiamos iš ieškovo (CPK 98 str. 1 d., 253 str. 4 d.).

19Vadovaujantis CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., iš ieškovo priteistina 8 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje siuntimu, valstybės naudai (b.l. 1).

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

21

Nutarė

22atmesti ieškinį.

23Priteisti iš ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos 8 Lt bylinėjimosi išlaidų Valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Elvyrai Stancikienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovėms advokatei Beatai Vilienei, I. L.,... 4. atsakovui T. J., jo atstovui advokatui J. M.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos... 6. ieškovo atstovės nurodė, kad ieškinį palaiko ir prašo tenkinti:... 7. Ieškovo atstovės paaiškino, kad atsakovas T. J. dirbo pas ieškovą... 8. Ieškovo atstovės laiko, kad atsakovui pareikštų ieškinio reikalavimų... 9. Atsakovas T. J. su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį, kaip nepagrįstą ir... 10. Liudytoja A. J. (b.l. 162-163), dirbusi pas ieškovą biuro administratore,... 11. Liudytojas S. B. (b.l. 163), dirbantis pas ieškovą mokymų projektų vadovu,... 12. Liudytojas D. P. (b.l. 164-165) parodė, kad dirbo pas ieškovą 14 metų,... 13. Liudytojas V. N. (b.l. 235-237), dirbantis UAB „Prototechnika“... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas T. J. laikotarpiu nuo 2006-10-11 iki... 16. Liudytojų D. P., V. N. parodymais nustatyta, kad ieškinio dalyku esantys... 17. Teismas laiko, kad byloje nėra jokių tiesioginių įrodymų, galinčių... 18. Atsakovo prašymas priteisti turėtas advokato teisinės pagalbos išlaidas... 19. Vadovaujantis CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., iš ieškovo priteistina... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str., ... 21. ... 22. atmesti ieškinį.... 23. Priteisti iš ieškovo Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas...