Byla 2-2926-466/2012
Dėl įpareigojimo parduoti butą už nustatytą kainą

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovei T. R., ieškovės atstovui advokatui Benediktui Paulauskui, atsakovo atstovei I. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės T. R. ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl įpareigojimo parduoti butą už nustatytą kainą,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybę parduoti ieškovei 23,92 kv m ploto kambarį su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 44-1 iki 44-5 (1/2 iš 39,17 kv m), t.y. 19,58 kv m, esantį ( - ), už 63 000 Lt arba šiai artimą kainą. Ieškovė rėmėsi UAB „Delfa“ atliktu gyvenamosios patalpos įvertinimu, taip pat pateikė UAB „Liturta“, UAB „Ad Notam“ ir UAB „RK matavimai“ konsultacines išvadas apie ginčo patalpos vertę (b.l.97-99).

3Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad ginčo buto rinkos vertė LR Vyriausybės nustatyta tvarka buvo apskaičiuota pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Konkursą laimėjusi UAB „Tikslo siekis“ lyginamosios vertės metodu nustatė gyvenamosios patalpos rinkos vertę 103 000 Lt. Vertinimo ataskaita nėra nuginčyta, todėl atsakovas neturi pagrindo vadovautis kito turto vertintojo išvadomis. Atsakovui įstatymų nėra numatyta imperatyvi pareiga parduoti savivaldybei priklausantį turtą, nes savivaldybė civiliniuose teisniuose santykiuose dalyvauja lygiais pagrindais su kitais šių santykių dalyviais. Nesant savivaldybės valios parduoti ieškovei gyvenamąją patalpą atsakovas neturi būti verčiamas parduoti turtą už atsakovo netenkinančią kainą, nes tai prieštarauja sutarties laisvės principui.

4Ieškinys atmestinas.

5Nustatyta, kad ieškovei T. R. nuosavybės teise priklauso 24,68 kv m bendro ploto butas su 19,59 kv m bendro naudojimo patalpomis 44-1, 44-2, 44-3, 44-4, 44-5, esantis ( - ) (b.l.4-6). Į ieškovės prašymą dėl leidimo parduoti papildomą plotą – 23,92 kv m ploto butą ( - ), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo paslaugų departamentas 2011-06-07 ir 2011-07-12 ieškovei atsakė, kad kambarys su bendro naudojimo patalpomis gali būti ieškovei parduotas tik už konkursą laimėjusio nekilnojamojo turto vertintojo UAB „Tikslo siekis“ nustatytą kainą, kuri nustatė 103 000 Lt minėtos patalpos rinkos vertę (b.l.7-9, 112-124). Ieškovės užsakymu atlikusi 23,92 kv m ploto su 19,58 kv m ploto bendro naudojimo patalpomis buto ( - ), vertinimą UAB „Delfa“ nustatė 63 000 Lt rinkos vertę (b.l.11-38). Nesutikdama su savivaldybės sprendimu parduoti ieškovei papildomą gyvenamąjį plotą už UAB “Tikslo siekis“ nustatytą kainą ieškovė padavė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2012-01-05 nutartimi nutarė perduoti nagrinėti ginčą bendrosios kompetencijos teismui (b.l.48-50,84,85).

6LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. 2 d. numato, kad Savivaldybės (valstybės) gyvenamosios patalpos privatizuojamos už kainą, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. LR vyriausybės 2001-08-21 nutarimu Nr 1013 patvirtinto „Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo (pardavimo) ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo“ bendrosios dalies (I) 2 p. nurodyta, kad gyvenamųjų patalpų jų priklausinių, pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimą (pardavimą) atsižvelgiant į nuosavybės formą vykdo savivaldybių institucijos arba valstybės valdžios ir valdymo institucijos, valstybės įmonės, įstaigos, organizacijos, patikėjimo teise valdančios valstybės gyvenamąsias patalpas, jų priklausinius, pagalbinio ūkio paskirties pastatus ar jų dalis. Remiantis aprašo bendrosios dalies (I) 3 p. sprendimą dėl gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų dalių privatizavimo priima privatizavimą vykdančios institucijos valdymo organas. Pirkimo - pardavimo sutartis sudaroma vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu (aprašo bendrosios dalies (I) 4.1 p.). Remiantis aprašo III dalies 13.3.1 p. parduodamos gyvenamosios patalpos įkainojamos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-02-14 nutarimu „Dėl turto vertinimo metodikos“, kuriuo vertinimo metu vadovavosi UAB „Tikslo siekis“, atlikdama ginčo buto įvertinimą (b.l.113). Pagal aprašo III dalies 13.3.2 p. apskaičiuota privatizuojamų (parduodamų) gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų dalių kaina įforminama parduodamų gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų dalių įkainojimo aktu, su kuriuo pasirašytinai supažindinamas gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių, pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų dalių pirkėjas. Ieškovė turi teisę nesutikti su įkainojimo aktu, tačiau pripažintina, jog atsakovas, spręsdamas galimos parduoti gyvenamosios patalpos įkainojimo klausimą nepažeidė teisės aktų reikalavimų.

7LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų 24 str. 3 d. numato, kad turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovė UAB „Tikslo siekis“ turto vertinimo ataskaitos, taikytų vertinimo metodų neginčijo, o tik prašė vadovautis UAB „Delfa“ parengta vertinimo ataskaita. Tačiau ieškovės užsakymu parengta vertinimo ataskaita nepaneigia UAB „Tikslo siekis“ vertinimo ataskaitos, kuri pripažintina galiojančia. Todėl savivaldybė pagrįstai vadovaujasi šio turto vertintojo nustatyta ginčo buto rinkos verte. Ieškovė neprašė teismo skirti ekspertizę pageidaujamos pirkti gyvenamosios patalpos vertei nustatyti. Ieškovės pateiktos kitų nekilnojamojo turto vertintojų konsultacinės išvados (b.l.138-150) pripažintinos turinčiomis mažesnę, nei turto vertinimo ataskaita galią, todėl, teismo nuomone, nepaneigia UAB „Tikslo siekis“ išvadų.

8Pagal LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 9 str. 5 d. privatizavimo objektą vertina Turto fondas arba viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parinktos turtą vertinančios įmonės. Pažymėtina, kad ginčo turto vertinimą atliko atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizuotą atitinkamos paslaugos viešajį konkursą laimėjusi UAB „Tikslo siekis“, todėl atsakovui nėra pagrindo vadovautis kito, šiuo atveju ieškovės nurodyto vertintojo parengta ataskaita.

9Kaip minėta, perkant patalpas pagal LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 12 str. pirkimo pardavimo sutartis sudaroma vadovaujantis LR civiliniu kodeksu. LR CK 2.36 str.1d. numato, kad valstybė, savivaldybė ir jų institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai. Remiantis LR CK 6.156 str. šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Atsižvelgtina į atsakovo statusą sprendžiant buto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymą, t.y., kad savivaldybė nėra laisva nustatyti savo nuožiūra parduodamo buto kainą, o ji nustatoma vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Pripažintina, kad nebuvo suderinta abiejų šalių valia (LR CK 6.159 str.), o šalių galimybė tartis dėl kainos apribota atsakovui – savivaldos institucijai taikomų normų, reglamentuojančių savivaldybės turto privatizavimą, apimtimi. Nenustačius atsakovo padarytų pažeidimų sprendžiant ginčo patalpos vertės nustatymą, nenuginčijus UAB „Tikslo siekis“ vertinimo ataskaitos bei nesuderinus šalių valios sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį, ieškinys atmetamas.

10Vadovaujantis LR CPK 93 str. 2 d., atmetant ieškinį, iš ieškovės valstybės naudai išieškomos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 str., 96 str.1d.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 263, 269, 270, 307 str.,

Nutarė

12Ieškinį atmesti.

13Priteisti iš T. R., a.k. ( - ), 13 Lt pašto išlaidas į valstybės biudžetą (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

14Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai