Byla eI-155-422/2019
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų (toliau – ir teismas) teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko, Jolantos Medvedevienės ir Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Deivydui Aidukui, dalyvaujant pareiškėjo S. R. atstovui advokatui D. G., atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ Alytaus filialo, ir atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ Alytaus filialo atstovei S. V., trečiojo suinteresuoto asmens valstybės įmonės „Regitra“ atstovui M. Ž.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. R. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“ Alytaus filialo, valstybės įmonės „Regitra“ Alytaus filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei „Regitra“ dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas S. R. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės „Regitra“ Alytaus filialo (toliau – ir atsakovas, VĮ „Regitra“ Alytaus filialas) 2018 m. kovo 29 d. pranešimą Nr. 15387215 dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę; 2) panaikinti valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – ir VĮ „Regitra“) 2018 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. (1.15)-24-18/2466 „Dėl VĮ „Regitra“ 2018-03-29 sprendimo Nr. 15387215 panaikinimo ir įpareigojimo įregistruoti transporto priemonę“; 3) įpareigoti įregistruoti 2001 metų laidos transporto priemonę „S. I. WRX“ (VIN (duomenys neskelbtini)) (toliau – ir Automobilis); 4) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įmonės „Regitra“ Alytaus filialo, 1 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

5Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog skundžiami sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti. Pareiškėjas Automobilį įsigijo 2016-02-01 Jungtinėje Karalystėje iš D. A.. Rašytinė pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, o Automobilis buvo registruotas pareiškėjo vardu registracijos tarnyboje DVLA buvusio savininko adresu (duomenys neskelbtini). Parsivežus Automobilį į Lietuvą 2016 metų vasarą jo valdymo sistema buvo perdaryta iš dešinės pusės į kairę. Darbus atliko kolegos sportininkai, su kuriais pareiškėjas dalyvauja automobilių varžybose. 2017-09-04 jis kreipėsi į Austrijos Respublikos transporto priemonių registracijos tarnybą įregistruoti Automobilį, kuriam buvo išduotas registracijos liudijimas Nr. (duomenys neskelbtini ) bei registracijos numeris (duomenys neskelbtini). 2017-09-06 ginčo Automobilį pardavė savo sužadėtinei A. Z., kuri 2017-12-28 kreipėsi dėl Automobilio įregistravimo į VĮ „Regitra“ Prienų grupę, tačiau ten buvo atsisakyta jį registruoti nurodant, kad pateiktos transporto priemonės atitiktis neįvertinta (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau – ir Registravimo taisyklės) 4.2 punktas), transporto priemonės valdymo sistemą perkėlus į kairę pusę. Įsigijęs Automobilį iš A. Z. po atsisakymo šią transporto priemonę registruoti VĮ „Regitra“, pareiškėjas ją įregistravo savo vardu Didžiosios Britanijos transporto priemonių registracijos tarnyboje DVLA ir pateikė atsakovui tai patvirtinantį registracijos liudijimą, siekdamas šią transporto priemonę įregistruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau atsakovas 2018 m. kovo 29 d. pranešimu Nr. 15387215 atsisakė registruoti Automobilį pagal Registravimo taisyklių 4.2 punktą, nurodydamas, kad pateiktos transporto priemonės atitiktis neįvertinta. Šį pranešimą pareiškėjas apskundė VĮ „Regitra“, kuri šioje byloje skundžiamu 2018 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. (1.15)-24-18/2466 tuo pačiu pagrindu taip pat atsisakė registruoti Automobilį.

6Pareiškėjo nuomone, atsisakymas registruoti Automobilį prieštarauja Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyvos 1999/37/EB, nuostatoms, įtvirtinančioms, jog, perregistruojant transporto priemonę kitoje valstybėje narėje, vienoje valstybėje narėje išduotas registracijos liudijimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse, taip pat suformuotai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai šios kategorijos bylose. Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017 išaiškino, jog sisteminis Registravimo taisyklių 67.4, 45 ir 44 punktų aiškinimas suponuoja, jog transporto priemonę perdirbus prieš Registravimo taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodyto dokumento išdavimą, t. y. prieš EEE šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą, kuris išduotas registruojant transporto priemones, atitinkančias Europos Bendrijos patvirtintą tipą arba kurioms yra suteiktas individualus Europos Bendrijos patvirtinimas, tokią transporto priemonę registruojant kitoje valstybėje narėje, šiuo atveju – Lietuvoje, pakanka pateikti EEE šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą (Registravimo taisyklių 44.2.1 p. nurodytą dokumentą). Teigė, jog tokių teisės aiškinimo nuostatų laikomasi ir kitoje LVAT administracinėje byloje Nr. eA-1664-415/2018.

7Tvirtino, jog Automobilis perdirbtas prieš Registravimo taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodyto dokumento (Austrijos Respublikos išduoto transporto priemonės registracijos liudijimo ir Jungtinės Karalystės transporto priemonės registracijos liudijimo) išdavimą, todėl pagal Registravimo taisyklių 45 punktą pareiškėjas atsakovui neturėjo pareigos pateikti 44.1.1 papunktyje nurodyto dokumento (pagal Tvarkos aprašą – techninės ekspertizės pažymėjimo).

8Pažymėjo, jog faktas, kad motorinė transporto priemonė jau buvo užregistruota kitoje valstybėje narėje, reiškia, kad jos kompetentingos institucijos nusprendė, jog motorinė transporto priemonė atitiko ten galiojančius techninius reikalavimus. Dėl techninės apžiūros negali būti atliekama tokia pat kontrolė, kokia jau vykdoma pagal kitas procedūras toje pačioje ar kitoje valstybėje narėje. Kai transporto priemonė techniškai apžiūrima valstybėje narėje, Tarybos direktyvos 96/96/EB (2) 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas lygiavertiškumo ir abipusio pripažinimo principas reikalauja, kad visos kitos valstybės narės pripažintų išduotą liudijimą. Europos Bendrijų Komisijos 2007 m. vasario 14 d. komunikate (Aiškinamasis komunikatas dėl motorinių transporto priemonių, kurių kilmės šalis yra kita valstybė narė, registravimo tvarkos) (toliau – ir Komunikatas) išdėstyta, jog Direktyva 1999/37/EB taip pat taikoma laikiniems registracijos liudijimams, kuriuos valstybės narės turėtų pripažinti pagal šios Direktyvos 1 straipsnį, 2 straipsnio b punktą ir 4 straipsnį. Komunikate taip pat nurodoma, jog valstybės narės gali išduoti laikinos registracijos liudijimą, kuris nesiskirtų arba labai nedaug skirtųsi nuo Direktyvoje 1999/37/EB nustatyto modelio. Tokiu atveju kitos valstybės narės yra įpareigotos pripažinti laikinos registracijos liudijimą, išduotą valstybės narės transporto priemonei identifikuoti tarptautiniame eisme, jei vairuotojas turi I registracijos liudijimo dalį pagal Direktyvos 5 straipsnio 1 dalį.

9Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu teigė, jog Automobilis Jungtinėje Karalystėje buvo įregistruotas jau po vairo sistemos perkėlimo iš dešinės pusės į kairę, Jungtinė Karalystė yra ES valstybė narė, pareiškėjo Automobilio techninė apžiūra atlikta Lietuvoje patvirtino, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, todėl atsakovo reikalavimas pateikti transporto priemonės atitikties įvertinimą negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, atsakovo atsisakymas registruoti automobilį yra neteisėtas, turi būti panaikintas, atsakovą įpareigojant įregistruoti 2001 metų laidos transporto priemonę „(duomenys neskelbtini)“ (VIN (duomenys neskelbtini)), priteisiant iš Lietuvos valstybės 1 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą dėl pareiškėjo patirtų nepatogumų, dvasinių išgyvenimų, įtampos, bejėgiškumo jausmo, dėl atsakovo savivaliavimo, suformuotos teismų praktikos ignoravimo ir pan. Prašė skundą patenkinti.

10Atsakovas VĮ „Regitra“ Alytaus filialas, atstovaudamas ir atsakovei Lietuvos valstybei, bei trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsakovas atsiliepime ir atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog Automobilyje perkėlus valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę, Jungtinėje Karalystėje techninis įvertinimas nebuvo atliktas, iš Austrijos Respublikos pateiktas dokumentas skirtas Automobilio transportavimui, todėl atsakovo atsisakymas Registravimo taisyklių 4.2 punkto pagrindu registruoti jį yra pagrįstas.

12Atkreipė teismo dėmesį, kad pareiškėjo nurodytose bylose nesutampa faktinės aplinkybės ir teisinis reglamentavimas, nes tuo metu galiojo kita, t. y. 2014 m. gruodžio 9 d. Registravimo taisyklių redakcija, pagal tose bylose nustatytas faktines aplinkybes transporto priemonės registracija buvo vykdoma valstybėse, kuriose eismas vyksta dešine puse, automobilius registruojanti įmonė pati atliko techninę ekspertizę. Šioje administracinėje byloje ginčo transporto priemonė registruota Jungtinėje Karalystėje, kurioje eismas vyksta kaire puse. Minėtoje šalyje transporto priemonių registracijos procedūros yra išskirtinės. Pažymėjo, jog pareiškėjas, nors ir tvirtino, kad ginčo transporto priemonė Jungtinėje Karalystėje buvo įregistruota po jos perdirbimo, t. y. jos vairo mechanizmo perkėlimo iš dešinės pusės į kairę, tačiau tokių įrodymų nei atsakovui, nei teismui nepateikė. Perkėlus valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę, Jungtinėje Karalystėje nebuvo atliktas techninis įvertinimas, todėl atsisakymas įregistruoti transporto priemonę, nepateikus patvirtinimą įrodančių dokumentų dėl valdymo prietaisų perkėlimo, yra pagrįstas ir teisės aktų reikalavimų nepažeidė. Pažymėjo, jog atsakovas, atsisakydamas įregistruoti ginčo transporto priemonę, pagrįstai taikė teisės nuostatas, reglamentuojančias šiuos ginčo teisinius santykius, taip siekdamas apsaugoti eismo dalyvių bei kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą. Nėra jo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir neturtinės žalos, todėl reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 000 Eur neturtinę žalą nepagrįstas.

13Skundas netenkintinas.

14Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo valstybės įmonės „Regitra“ Alytaus filialo 2018 m. kovo 29 d. pranešimo Nr. 15387215 ir valstybės įmonės „Regitra“ 2018 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. (1.15)-24-18/2466, priimto išnagrinėjus pareiškėjo skundą ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, teisėtumo ir pagrįstumo bei dėl įpareigojimo įregistruoti automobilį ir atlyginti 1 000 Eur neturtinę žalą dėl atsisakymo įregistruoti transporto priemonę.

15Iš skundžiamų sprendimų matyti, jog jais atsisakyta įregistruoti Lietuvoje 2001 m. laidos automobilį „(duomenys neskelbtini)“, VIN (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 4.2 punkto pagrindu, nes, automobilio valdymo sistemą perkėlus į kairę pusę, nebuvo įvertinta transporto priemonės atitiktis.

16Pareiškėjas, vadovaudamasis Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyvos 1999/37/EB nuostatomis, įtvirtinančiomis, jog, perregistruojant transporto priemonę kitoje valstybėje narėje, vienoje valstybėje narėje išduotas registracijos liudijimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse, taip pat suformuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šios kategorijos bylose, nesutiko su atsakovo atsisakymu įregistruoti ginčo transporto priemonę Lietuvoje, tvirtindamas, jog prieš jo perdirbimą (vairo perkėlimą iš dešinės į kairę), Automobilis buvo įregistruotas kitoje Europos Sąjungos valstybėje – Didžiojoje Britanijoje, prieš tai buvo įregistruotas Austrijoje, todėl nacionalinė institucija gali atsisakyti išduoti tokios transporto priemonės registracijos patvirtinimą tik tuo atveju, jei ši transporto priemonė tikrai kelia pavojų visuomenės sveikatai.

17Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas S. R. 2018 m. kovo 29 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“ Alytaus filialą, prašydamas įregistruoti Lietuvoje automobilį „(duomenys neskelbtini)“, VIN duomenys neskelbtini, su prašymu pateikdamas Jungtinės Karalystės 2018 m. vasario 16 d. S. R. išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą Nr. (duomenys neskelbtini).

18Pareiškėjo teigimu, ginčo transporto priemonė buvo perdirbta (jos valdymo sistema perkelta iš dešinės į kairę pusę) 2016 metų vasarą, t. y. prieš EEE šalyje išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą, todėl transporto priemonės atitikties dokumentas, kurio reikalavo atsakovas pagal Registravimo taisyklių 4.2 punktą, nebuvo reikalingas, atsakovas privalėjo registruoti Automobilį pareiškėjo pateiktų Automobilio registracijos EEE šalyse duomenų pagrindu.

19Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka registruotoms motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms <...>. To paties įstatymo 2 straipsnio 35 dalyje numatyta, jog motorinės transporto priemonės arba jos priekabos registracija – procedūra, kurią sudaro motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymas, jos duomenų įrašymas į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą, leidimo dalyvauti viešajame eisme būtinų sąlygų atitikties patikrinimas, valstybinio registracijos numerio ženklų ir dokumento, liudijančio apie transporto priemonės įregistravimą, išdavimas ir kurią baigus įgyjamas leidimas motorinei transporto priemonei arba jos priekabai dalyvauti viešajame eisme. Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 3 punktą, užtikrindama eismo saugumą, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jos įgaliotos institucijos nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo ir apskaitos tvarką.

20Įgyvendindamas šią tvarką, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtino Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisykles (ginčui aktuali 2017-06-12 įsakymo Nr. 1V-423 redakcija, galiojanti nuo 2017-09-01). Registravimo taisyklių 4 punkte numatytos visos sąlygos, kuriomis Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos, o būtent turi būti nustatytas transporto priemonės tapatumas (transporto priemonė identifikuota) (4.1 p.), transporto priemonei atlikta ir galioja Lietuvos Respublikos privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra, išskyrus naujas transporto priemones iki jų pateikimo pirmajai privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai datos ir taisyklių 64.1.4 papunktyje nurodytą transporto priemonės registravimo atvejį (4.3 p.), transporto priemonei atliktos visos privalomos muitinės procedūros (jei taikoma) (4.4 p.), sumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai (jei taikoma) (4.5 p.), transporto priemonė apdrausta Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (4.6 p.). Taip pat 4.2 punkte numatyta sąlyga, kurioje įtvirtinta, jog transporto priemonė registruojama, jeigu ji atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, patvirtintą tipą arba transporto priemonei yra suteiktas individualus transporto priemonės patvirtinimas (toliau – transporto priemonės patvirtinimas), išskyrus tas transporto priemones, kurioms Lietuvos Respublikoje transporto priemonės patvirtinimas neturi būti atliekamas.

21Registravimo taisyklių 5 punktas nustato, jog transporto priemonių patvirtinimas atliekamas Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

22Registravimo taisyklių VII skyriaus, reglamentuojančio transporto priemonių įregistravimą, 67 punkto nuostatose įtvirtinta, jog transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis pareiškėjas VĮ „Regitra“, be kita ko, pateikia transporto priemonės patvirtinimo dokumentą, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė buvo nuolat registruota EEE šalyje ar Šveicarijoje, yra neperdirbta ir pareiškėjas pateikia taisyklių 44.2.1.1 ar 44.2.1.2 papunktyje nurodytą transporto priemonės kilmės dokumentą (67.4 p.). Pagal Registravimo taisyklių 44 punktą, transporto priemonės kilmės dokumentais laikytini: naujų transporto priemonių (kai transporto priemonės nebuvo registruotos ir (ar) naudotos) gamintojų arba jų prekybos atstovų išduoti transporto priemonės valdymą patvirtinantys dokumentai (44.1 p.), o naudotų transporto priemonių (44.2 p.) – Europos ekonominės erdvės šalyse ar Šveicarijoje išduotas transporto priemonės registracijos liudijimas (kai šį dokumentą sudaro dvi dalys, transporto priemonėms registruoti teiktinos abi dokumento dalys) (44.2.1.1 p.) ir kompetentingų institucijų išduotas transporto priemonės eksporto dokumentas arba kitas transporto priemonės registraciją patvirtinantis dokumentas (44.2.1.2 p.).

23Taigi pagal pirmiau nurodyto teisės akto ginčui reikšmingos redakcijos nuostatas, kreipiantis dėl EEE šalyse naudotos ir perdirbtos transporto priemonės įregistravimo Lietuvoje, yra būtina pateikti transporto priemonės patvirtinimo dokumentą. Transporto priemonės atitikties dokumentas nereikalingas ir pakanka pateikti Taisyklių 44.2.1.1 ar 44.2.1.2 papunktyje nurodytus dokumentus (transporto priemonės registracijos liudijimą ar kompetentingų institucijų išduotą transporto priemonės eksporto dokumentą arba kitą transporto priemonės registraciją patvirtinantį dokumentą) tik tuo atveju, kai transporto priemonė buvo nuolat registruota EEE šalyje ar Šveicarijoje ir yra neperdirbta.

24Pareiškėjas konkrečiu atveju remiasi Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyvos 1999/37/EB nuostatomis, pagal kurias perregistruojant transporto priemonę kitoje valstybėje narėje, vienoje valstybėje narėje išduotas registracijos liudijimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse. Teismas pažymi, jog Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų 1 straipsnyje numatyta, jog ši direktyva taikoma dokumentams, kuriuos valstybė narė išduoda registruojant transporto priemonę. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad iš paties Direktyvos 1999/37/EB 4 straipsnio teksto, kuriame nustatyta, jog vienoje valstybėje narėje išduotas šios Direktyvos priede pateikto pavyzdžio registracijos liudijimas turi būti pripažįstamas kitose valstybėse narėse perregistruojant transporto priemonę tose valstybėse, matyti, kad šia nuostata valstybėms narėms nepaliekama jokios diskrecijos dėl transporto priemonių registracijos liudijimų pripažinimo principo laikymosi (žr. 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę, C 150/11, EU:C:2012:539, 73 punktą). Kaip matyti iš Direktyvos 1999/37/EB 3, 5 ir 6 konstatuojamųjų dalių, šia Direktyva siekiama prisidėti prie laisvo judėjimo kitų valstybių narių teritorijose esančiais keliais, numatant būtiną sąlygą, registruojant anksčiau kitoje valstybėje narėje jau registruotą transporto priemonę, pateikti registraciją ir transporto priemonės technines charakteristikas liudijantį dokumentą, kad anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotos transporto priemonės būtų lengviau sugrąžintos į eismą ir taip būtų padėta vidaus rinkai tinkamai veikti (žr. sprendimo Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę 74 punktą). Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, jog anksčiau kitose valstybėse narėse registruotų naudotų transporto priemonių techninės charakteristikos gali būti nustatytos remiantis jau esančiais registravimo dokumentais (žr. 2008 m. birželio 5 d. sprendimo Komisija prieš Lenkiją, C 170/07, EU:C:2008:322, 38 punktą, sprendimo Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę 75 punktą). Teisingumo Teismas byloje Komisija prieš Belgijos Karalystę nusprendė, jog Belgijos Karalystė negali pateisinti sistemingo reikalavimo pateikti atitikties sertifikatą būtinumu patikrinti registracijos liudijimą turinčių transporto priemonių technines charakteristikas (76 punktas). Pastarojoje byloje įvertinta, jog tokiu reikalavimu iš esmės panaikinamas kitose valstybėse narėse išduotų registracijos liudijimų pripažinimo principas, numatytas Direktyvos 1999/37/EB 4 straipsnyje (77 punktas). Minėtoje byloje pripažinta, jog Belgijos Karalystė negali remtis viena iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsnyje apibrėžtų bendrojo intereso priežasčių arba vienu iš Teisingumo Teismo praktikoje nustatytų imperatyvių reikalavimų, nes iš to, kas pasakyta, matyti, kad, išskyrus laikino registravimo atvejį, Direktyva 1999/37/EB valstybėms narėms neleidžiama, registruojant anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotą transporto priemonę, reikalauti kito dokumento nei registracijos liudijimas. Kai klausimo reglamentavimas suderintas Sąjungos lygiu, visos su juo susijusios nacionalinės priemonės turi būti vertinamos atsižvelgiant į tokios suderinimo priemonės nuostatas, o ne į pirminės teisės nuostatas (šiuo klausimu žr. 1993 m. spalio 12 d. sprendimo (duomenys neskelbtini), C 37/92, EU:C:1993:836, 9 punktą; 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimo (duomenys neskelbtini), C 324/99, EU:C:2001:682, 32 punktą ir 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo L. M., C 132/08, EU:C:2009:281, 42 punktą) (79 p.).

25Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1664-415/2018 yra konstatavęs, jog sisteminis Registravimo taisyklių 67.4, 45 ir 44 punktų (buvo remiamasi ankstesne, iki 2017-06-12 įsakymo Nr. 1V-423 priėmimo, galiojusia redakcija) aiškinimas suponuoja, jog transporto priemonę perdirbus prieš Registravimo taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodyto dokumento išdavimą, t. y. prieš EEE šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą, kuris išduotas registruojant transporto priemones, atitinkančias Europos Bendrijos patvirtintą tipą, tokią transporto priemonę registruojant kitoje valstybėje narėje, šiuo atveju – Lietuvoje, pakanka pateikti EEE šalyse išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą (Registravimo taisyklių 44.2.1 p. nurodytą dokumentą). Toks aiškinimas buvo grindžiamas anksčiau išdėstytu iš Europos Sąjungos nuostatų išplaukiančiu teisiniu reguliavimu bei Teisingumo Teismo praktika.

26Į bylą nėra pateikta įrodymų, paneigiančių pareiškėjo ir jo atstovo nurodytą aplinkybę, jog 2018 m. vasario 16 d., t. y. transporto priemonės registracijos liudijimo Nr. (duomenys neskelbtini) Jungtinėje Karalystėje išdavimo metu, Automobilis jau buvo perdirbtas, tačiau vien ši aplinkybė, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo skundo tenkinimui.

27Iš į bylą pateiktų duomenų, t. y. užklausos Nr. (duomenys neskelbtini) apie Automobilio registraciją Didžiojoje Britanijoje duomenų (paieškos sistemoje EUCARIS-2 rezultato), matyti, jog minėta transporto priemonė pirmą kartą Jungtinėje Karalystėje buvo registruota 2001-09-01, nurodant jos tipą D.2, variantą (duomenys neskelbtini), versiją 080. 2018 m. vasario 16 d. automobilio registracijos liudijime Nr. (duomenys neskelbtini) esami duomenys dėl automobilio tipo, jo kodavimo, techninių charakteristikų nepasikeitę, t. y. nurodyti tie patys. VĮ „Regitra“ užklausus „Subaru“ gamintojo oficialų atstovą – UAB „JMA centras“, minėta įmonė 2018 m. lapkričio 2 d. raštu „Dėl automobilio „(duomenys neskelbtini)“ vairo padėties“ nurodė, jog tipo patvirtinimo numeriu e1 (duomenys neskelbtini), variantu (duomenys neskelbtini), versija 080, koduojamos transporto priemonės „S. I.“, pagamintos su vairo padėtimi dešinėje pusėje.

28Iš ginčo priemonės registracijos liudijimo Nr. (duomenys neskelbtini) turinio matyti, jog ši transporto priemonė buvo naudota Didžiojoje Britanijoje. Jame fiksuotas 12 transporto priemonės valdytojų skaičius, S. R. pagal jo gyvenamąją vietą registruotas Automobilio valdytoju nuo 2016-02-01, ankstesnis Automobilio vairuotojas, registruotas nuo 2013-11-03, – D. A.. Šiame registracijos liudijime, be deklaruotų Automobilio valdytojo gyvenamosios vietos pasikeitimo Jungtinėje Karalystėje duomenų, nėra jokių duomenų apie užfiksuotus transporto priemonės techninio pobūdžio pasikeitimus, t. y. kad būtų pakeistas ir užfiksuotas Jungtinės Karalystės transporto priemonių registre automobilio tipas iš vairo padėties dešinėje pusėje į kairę pusę. Registracijos liudijime nėra jokio įrašo ar kitų duomenų, kad automobilis skirtas eismui dešine puse. Taigi iš teismui pateiktų duomenų akivaizdu, jog perdirbtos transporto priemonės techniniai duomenys neatitinka įrašų jos registracijos liudijime Nr. (duomenys neskelbtini).

29Teismas pažymi, jog Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, vadovaudamasis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.9 papunkčiu ir įgyvendindamas 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL 2007 L 263, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 540/2014 (OL 2014 L 158, p. 131), ir 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančią Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 399), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/15/ES (OL 2013 L 158, p. 172), 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 patvirtino Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisykles (toliau – ir Taisyklės, Atitikties įvertinimo taisyklės, aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-12-20). Jų 2 punkte įtvirtinta, jog Taisyklės, be kita ko, taikomos iš kitų šalių įvežtoms transporto priemonėms, kurias ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje ir apie kurias neturima duomenų arba jų trūksta, arba kai transporto priemonės duomenys neatitinka įrašų registracijos dokumentuose, kurių reikia norint jas įregistruoti Lietuvos Respublikoje, taip pat šalyje registruojamoms perdirbtoms transporto priemonėms, kai transporto priemonės duomenys neatitinka įrašų registracijos dokumentuose. Pagal Taisyklių 4 punkto nuostatas, atitikties įvertinimas taikomas pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojamoms perdirbtoms transporto priemonėms, kai transporto priemonės duomenys neatitinka įrašų registracijos dokumentuose (4.7 p.). Transporto priemonėms, kurios eksploatacijos metu buvo perdirbtos, t. y. buvo pakeista konstrukcija, pasikeitė transporto priemonės tipas ar įrašai, nurodyti transporto priemonės registracijos liudijime, yra taikoma individualaus patvirtinimo procedūra. Transporto priemonei individualus patvirtinimas atliekamas prieš jos įregistravimą (Taisyklių 112 p.).

30Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 patvirtinti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai (toliau – ir Reikalavimai), kurie taikomi Lietuvos Respublikoje gaminamoms vienetinės ir smulkiaserijinės gamybos, šalyje eksploatuojamoms, perdirbtoms ir perdirbamoms, taip pat iš užsienio įvežamoms transporto priemonėms (3 p.), nustato Transporto priemonių kodavimo reikalavimus (vienodą transporto priemonių kategorijų, klasių, jų kėbulų tipų bei transporto priemonės paskirties žymėjimo metodiką).

31Pareiškėjas teismui nepateikė duomenų apie tai, kad, perkėlus Automobilio valdymo įtaisus iš dešinės pusės į kairę, Jungtinėje Karalystėje buvo atliktas techninis įvertinimas. Jungtinės Karalystės 2018 m. vasario 16 d. S. R. išduotame transporto priemonės registracijos liudijime Nr. (duomenys neskelbtini) transporto priemonės duomenys atitinka Automobilio faktinę situaciją iki jos perdirbimo, nes jame nėra duomenų, kurie patvirtintų Automobilio konstrukcijos ir kodavimo pakeitimus po vairo padėties pakeitimo, todėl atsakovo atsisakymas įregistruoti transporto priemonę, nepateikus jos atitikties patvirtinimą įrodančių dokumentų dėl valdymo prietaisų perkėlimo, yra pagrįstas ir teisės aktų reikalavimų nepažeidė, skundo tenkinimui nėra pagrindo.

32Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdyje tvirtino, jog transporto priemonės atitikties įvertinimą patvirtina UAB „Skirlita“ 2017-09-19 Techninės apžiūros rezultatų kortelės (Ataskaitos) Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – ir Ataskaita) duomenys. Kaip minėta, transporto priemonės techninė apžiūra yra tik viena iš automobilio registravimo sąlygų, numatytų Registravimo taisyklių 4 punkte, tačiau nepaneigia reikalavimo dėl transporto priemonės atitikties įvertinimo pateikimo.

33Teismas pažymi, jog transporto priemonės techninė apžiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 (aktuali 2018 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 3-79 redakcija) patvirtinto Privalomosios transporto priemonių apžiūros atlikimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatomis. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros tikslas – įvertinti transporto priemonių techninę būklę vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintais Techniniais motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimais, siekiant užtikrinti, kad jas būtų saugu naudoti viešajame eisme ir kad jos atitiktų eismo saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus (Aprašo 2 punktas).

34Iš Ataskaitos duomenų matyti, jog 2017-09-19 UAB „Skirlita“ buvo atlikta ketinamos registruoti Lietuvos Respublikoje transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra. Išvadoje nurodyta, jog transporto priemonė atitinka techninius reikalavimus, techninė apžiūra galioja iki 2019-09-16. Pažymėtina tai, kad ši transporto priemonės techninė apžiūra buvo atlikta ketinamai įregistruoti transporto priemonei, tačiau ji nebuvo įregistruota.

35Iš byloje esamų dokumentų matyti, jog dėl to paties Automobilio įregistravimo Lietuvoje jau buvo kreiptasi anksčiau. VĮ „Regitra“ Kauno filialo Prienų grupės 2017 m. gruodžio 28 d. pranešimu Nr. (duomenys neskelbtini), kuris priimtas dėl A. Z. prašymo, buvo atsisakyta įregistruoti šią transporto priemonę tuo pačiu, kaip ir skundžiamame sprendime nurodytu, teisiniu pagrindu (pagal Registravimo taisyklių 4.2 punktą). VĮ „Regitra“ 2018 m. vasario mėn. sprendimu Teritorinio registratoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. atsisakymas registruoti transporto priemonę registre buvo pripažintas teisėtu.

36Iš minėtų sprendimų turinio ir kitų teismui pateiktų duomenų matyti, jog A. Z. kreipiantis su ankstesniu prašymu dėl to paties Automobilio įregistravimo Lietuvoje jis jau perdirbtas. Tuo metu VĮ „Regitra“ teritoriniam registratoriui buvo pateikta Austrijos transporto priemonės registracijos liudijimo I dalis, iš kurios matyti, jog transporto priemonė buvo įregistruota su laikinu registracijos numeriu laikotarpiui nuo 2017-09-04 iki 2017-09-06. Teritorinis registratorius, vadovaudamasis Austrijos transporto įstatymu, iš Austrijos kompetentingos institucijos gauta papildoma informacija, nustatė, jog transporto priemonei buvo išduoti laikinieji numeriai, skirti transporto priemonės transportavimui, ir atsisakė ją registruoti nepateikus patvirtinimą įrodančių dokumentų dėl valdymo prietaisų perkėlimo.

37Pažymėtina, jog minėti administraciniai aktai nebuvo ginčijami, nėra panaikinti, todėl juose nustatytos aplinkybės nebegali būti kvestionuojamos iš naujo, juolab kad pareiškėjas, kreipdamasis į VĮ „Regitra“ 2018-03-29 prašyme, kurio pagrindu priimtų sprendimų teisėtumas nagrinėjamas šioje byloje, nepateikė naujų dokumentų, vadovavosi tik Jungtinėje Karalystėje 2018 m. vasario 16 d. išduotu Automobilio registracijos liudijimu. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, jog argumentai dėl anksčiau priimtų atsakovo sprendimų buvo nurodyti tik siekiant įrodyti aplinkybę, jog ginčo Automobilis buvo pertvarkytas iki registracijos liudijimo išdavimo Jungtinėje Karalystėje, o ginčo dėl pirmiau priimtų administracinių aktų šioje byloje nekelia. Teismas pažymi, jog Austrijos registracijos liudijime nurodyti tie patys Automobilio kodavimo duomenys dėl jo tipo, kurie skirti automobiliams su vairo padėtimi dešinėje pusėje žymėti, todėl, net ir manant, kad atsakovas privalėjo vertinti ir iš Austrijos pateiktus laikinosios registracijos duomenis, jie nepatvirtina, kad prieš atliekant laikiną registraciją Austrijoje, Automobiliui buvo atliktas techninis jo atitikties įvertinimas, duomenų apie nuolatinę jo registraciją minėtoje šalyje nėra, automobilio laikinosios registracijos terminas pasibaigęs.

38Teismas pažymi, jog Registravimo taisyklių 44.2.1 nustato šiuos kilmės dokumentus: EEE šalyse išduotus transporto priemonės registracijos liudijimus, kurie atitinka 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 2003/127/EB, reikalavimus ir yra išduoti registruojant transporto priemones, atitinkančias Europos Bendrijos patvirtintą tipą arba kurioms yra suteiktas individualus Europos Bendrijos patvirtinimas, tačiau tokių duomenų pareiškėjas nei atsakovui, nei teismui nepateikė.

39Pareiškėjas skundo reikalavimus grindė LVAT praktika, prašydamas vadovautis 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017 ir 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1664-415/2018. Teismo vertinimu, ginčas minėtose bylose nėra analogiškas šioje byloje nagrinėjamai situacijai, nes nurodytose bylose buvo nagrinėjamos aplinkybės dėl VĮ „Regitra“ atsisakymo įregistruoti automobilius Lietuvoje pagal pateiktus jų registracijos liudijimus iš Europos Sąjungos valstybių, kurioje eismas vyksta dešine kelio puse (Latvijos ir Vokietijos). Pagal minėtų bylų duomenis, teismui, be automobilių registracijos liudijimų, buvo pateikti papildomi duomenys, patvirtinantys įrašų registracijos dokumentuose atitiktį perdirbtų automobilių duomenims (administracinėje byloje Nr. eA-697-662/2017 – automobilio techninės ekspertizės išvada iš Latvijos, kuri atlikta prieš automobilio registraciją, administracinėje byloje Nr. eA-1664-415/2018 – Vokietijos ekspertinėje įstaigoje „TUV NORD M. G.&Co.KG“ išduotas dokumentas bei registruojant transporto priemonę Vokietijoje buvo pateikta pirminė EB tipo atitikties deklaracija). Be to, minėtose bylose iš automobilių registracijos liudijimų buvo matyti automobilių pasikeitę duomenys po jų atlikto perdirbimo. O šioje nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog po automobilio perdirbimo nebuvo pakeisti jo duomenys registracijos liudijime, taip pat nebuvo pateikti dokumentai nei iš Jungtinės Karalystės, nei iš Austrijos apie automobilio atitiktį, todėl remtis minėtais teismo sprendimais kaip precedentu šioje byloje, tiesiogiai taikant Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyvos 1999/37/EB 1 straipsnio, 4 straipsnio, Europos Bendrijų Komisijos 2007 m. vasario 14 d. komunikato nuostatas, teismui nėra pagrindo.

40Remiantis išdėstytais argumentais, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir jas patvirtinančius duomenis, darytina išvada, jog atsakovas pagrįstai šioje byloje skundžiamais sprendimais atsisakė registruoti Automobilį Registravimo taisyklių 4.2 punkto pagrindu, nurodydamas, kad pateiktos transporto priemonės atitiktis neįvertinta, todėl nėra pagrindo skundžiamų sprendimų panaikinimui ir išvestinio reikalavimo dėl įpareigojimo įregistruoti transporto priemonę tenkinimui.

41Pareiškėjas prašo atlyginti jam padarytą 1 000 Eur neturtinę žalą, motyvuodamas tuo, kad atsakovui neteisėtai, ignoruojant suformuotą teismų praktiką, atsisakius įregistruoti ginčo transporto priemonę, jis patyrė nepatogumų, dvasinių išgyvenimų, įtampą, bejėgiškumo jausmą.

42Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. CK 6.271 straipsnyje nustatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Taigi, reikalavimas dėl žalos atlyginimo (ir turtinės, ir neturtinės) gali būti patenkinamas nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad, nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą (LVAT administracinės bylos Nr. A5-665/2005, Nr. A525-1355/2010, Nr. A82-932/2011). Neteisėti veiksmai konstatuojami, kai valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Iš pirmiau atliktos teisės aktų analizės ir bylos faktinių aplinkybių matyti, jog teismas atsakovo veiksmuose nenustatė neteisėtų veiksmų (ar neveikimo), priešingai, teismas konstatavo, jog atsakovas atlikdamas jam priskirtas funkcijas veikė pagal įstatymų reikalavimus, nepažeisdamas teisės aktų nuostatų, pagrįstai ir teisėtai. Taigi, atsakovas savo veiksmais nesudarė sąlygų žalos atsiradimui, todėl reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo netenkintinas.

43Visus kitus proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais, nesusijusiais su skundo pagrindu ir dalyku, neturinčiais teisinės reikšmės skundo atmetimui (patenkinimui). Dėl šios priežasties šie argumentai detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje aiškinant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo normas, taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-196/2008, 2009 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-194/2009, 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

44Netenkinus pareiškėjo skundo, nėra pagrindo jam priteisti bylinėjimosi išlaidų, todėl šis prašymas taip pat netenkinamas (ABTĮ 40 str.).

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

47Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų (toliau – ir teismas)... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas S. R. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 5. Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog... 6. Pareiškėjo nuomone, atsisakymas registruoti Automobilį prieštarauja Tarybos... 7. Tvirtino, jog Automobilis perdirbtas prieš Registravimo taisyklių 44.2.1... 8. Pažymėjo, jog faktas, kad motorinė transporto priemonė jau buvo... 9. Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu teigė, jog... 10. Atsakovas VĮ „Regitra“ Alytaus filialas, atstovaudamas ir atsakovei... 11. Atsakovas atsiliepime ir atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog... 12. Atkreipė teismo dėmesį, kad pareiškėjo nurodytose bylose nesutampa... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo valstybės įmonės... 15. Iš skundžiamų sprendimų matyti, jog jais atsisakyta įregistruoti Lietuvoje... 16. Pareiškėjas, vadovaudamasis Tarybos 1999 m. balandžio 29 d. direktyvos... 17. Administracinės bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas S. R. 2018 m.... 18. Pareiškėjo teigimu, ginčo transporto priemonė buvo perdirbta (jos valdymo... 19. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio... 20. Įgyvendindamas šią tvarką, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras... 21. Registravimo taisyklių 5 punktas nustato, jog transporto priemonių... 22. Registravimo taisyklių VII skyriaus, reglamentuojančio transporto priemonių... 23. Taigi pagal pirmiau nurodyto teisės akto ginčui reikšmingos redakcijos... 24. Pareiškėjas konkrečiu atveju remiasi Tarybos 1999 m. balandžio 29 d.... 25. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 17 d.... 26. Į bylą nėra pateikta įrodymų, paneigiančių pareiškėjo ir jo atstovo... 27. Iš į bylą pateiktų duomenų, t. y. užklausos Nr. (duomenys neskelbtini)... 28. Iš ginčo priemonės registracijos liudijimo Nr. (duomenys neskelbtini)... 29. Teismas pažymi, jog Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras, vadovaudamasis... 30. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos... 31. Pareiškėjas teismui nepateikė duomenų apie tai, kad, perkėlus Automobilio... 32. Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdyje tvirtino, jog transporto... 33. Teismas pažymi, jog transporto priemonės techninė apžiūra atliekama... 34. Iš Ataskaitos duomenų matyti, jog 2017-09-19 UAB „Skirlita“ buvo atlikta... 35. Iš byloje esamų dokumentų matyti, jog dėl to paties Automobilio... 36. Iš minėtų sprendimų turinio ir kitų teismui pateiktų duomenų matyti, jog... 37. Pažymėtina, jog minėti administraciniai aktai nebuvo ginčijami, nėra... 38. Teismas pažymi, jog Registravimo taisyklių 44.2.1 nustato šiuos kilmės... 39. Pareiškėjas skundo reikalavimus grindė LVAT praktika, prašydamas vadovautis... 40. Remiantis išdėstytais argumentais, atsižvelgiant į byloje nustatytas... 41. Pareiškėjas prašo atlyginti jam padarytą 1 000 Eur neturtinę žalą,... 42. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje... 43. Visus kitus proceso dalyvių argumentus teismas laiko pertekliniais,... 44. Netenkinus pareiškėjo skundo, nėra pagrindo jam priteisti bylinėjimosi... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 47. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...