Byla eI-2126-342/2018
Dėl atsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino, Eglės Kiaurakytės ir Aušrelės Mažrimienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jurgitai Žvilauskienei,

22018 m. balandžio 12 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Linų” vaistinės skundą atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl atsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Linų” vaistinė (toliau – ir pareiškėja) skundu prašo:

  1. panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos parengtą 2018-01-09 atsakymą „Dėl informacijos suteikimo” Nr. (4.28.)-R2-86;
  2. įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje dienos pateikti šiuos 2017-12-06 prašyme dėl informacijos pateikimo nurodytus dokumentus ir informaciją:
  1. pateikti administracinių aktų, kurių pagrindu buvo organizuojamas viešas patalpų, esančių ( - ) nuomos konkursas (nustatytos konkurso sąlygos, patvirtinta turto nuomos komisijos sudėtis ir kt.) tinkamai patvirtintas kopijas;
  2. pateikti tikslią ir konkrečią informaciją, kur ir kada buvo patalpinti skelbimai apie vykdomą viešą patalpų, esančių ( - ), nuomos konkursą;
  3. pateikti tinkamai patvirtintas 2.2. punkte nurodytų skelbimų apie vykdomą viešą patalpų, esančių ( - ), nuomos konkursą bei informacijos apie jų paskelbimą kopijas;
  4. pateikti turto nuomos konkurso komisijos posėdžių (inter alia 2012-05-29 posėdžio), kuriuose buvo sprendžiami patalpų, esančių ( - ), nuomos klausimai (inter alia UAB „Rovifarma” vaistinė pripažįstama viešo nuomos konkurso nugalėtoju), protokolų tinkamai patvirtintas kopijas;
  5. pateikti patalpų, esančių ( - ), nuomos sutarčių (inter alia 2015-04-09 Turto nuomos sutarties Nr. J9-615) sudarytų su UAB „Rovifarma” vaistinė tinkamai patvirtintas kopijas;
  6. pateikti administracinių aktų, kurių pagrindu buvo priimti sprendimai Turto nuomos sutartį su UAB „Rovifarma” vaistinė pratęsti ar atnaujinti, tinkamai patvirtintas kopijas;

53) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėja skunde nurodo, jog yra įmonė, kurios veiklos tikslas yra verstis vaistinės veikla, todėl siekdama užtikrinti savo vykdomos veiklos nepertraukiamumą, nuolatos ieško tinkamų patalpų vaistinės veiklos vykdymui, dalyvauja patalpų nuomos konkursuose bei domisi sutartimis dėl šio konkretaus turto (patalpų) nuomos, kurių galiojimo terminas eina į pabaigą. Teigia, kad 2017-11-17 kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją (toliau – ir atsakovė) su prašymu „Dėl informacijos pateikimo” (toliau – ir 2017-11-17 prašymas), kuriuo reikalavo pateikti informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto - patalpų, esančių ( - ) (toliau – ir Patalpos), nuomą. Pažymi, kad atsakydama į minėtą prašymą, atsakovė 2017-12-01 raštu „Dėl informacijos suteikimo” Nr. (4.28.)-R2-3359 informavo apie tai, kad atsakovės patikėjimo teise valdomos Patalpos yra išnuomotos UAB „Rovifarma” viešo nekilnojamojo turto nuomos konkurso būdu, tačiau kartu su šiuo raštu nepateikė jokių 2017-11-17 prašyme nurodytų dokumentų. Akcentuoja, kad dėl minėtos aplinkybės vėl kreipėsi į atsakovę su 2017-12-06 prašymu „Dėl informacijos pateikimo” (toliau – ir 2017-12-06 prašymas), kuriuo prašė pateikti anksčiau minėtus dokumentus ir informaciją. Nurodo, kad atsakydama į 2017-12-06 prašymą dėl dokumentų ir informacijos pateikimo, atsakovė ginčijamu atsakymu atsisakė pateikti minėtus dokumentus ir informaciją.

7Nesutinka su ginčijamame rašte išdėstyta pozicija. Argumentuoja, kad ginčijamame rašte nurodyti pagrindai, kuriais remiantis buvo nuspręsta atmesti 2017-12-06 prašymą dėl dokumentų ir informacijos pateikimo, yra visiškai nepagrįsti. Vadovaujasi Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatomis bei aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir teigia, kad skirtingai nei nurodyta ginčijamame rašte, Taisyklių nuostatose viešojo turto nuomos konkurso procedūros sąvoka apskritai nėra vartojama ir tokios procedūros eiga nėra įtvirtina kaip pagrindas atsisakyti tenkinti asmenų prašymus dėl informacijos suteikimo. Daro išvadą, kad ginčijamame rašte nurodyti pagrindai, kuriais buvo atsisakyta pateikti dokumentus ir informaciją, paremti atitinkamomis nuorodomis į viešojo turto nuomos konkurso procedūras reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, yra akivaizdžiai nepagrįsti.

8Mano, kad ginčijamo rašto turinys pagrindžia, kad šiuo raštu buvo atsisakyta pateikti prašomus dokumentus, nurodant priežastis, kurios visiškai nėra susijusios su 2017-12-06 prašymu dėl informacijos ir dokumentų pateikimo. Pažymi, kad teikdama 2017-12-06 prašymą dėl informacijos pateikimo, net nebuvo nurodžius, jog turi kokių nors intencijų skųsti Patalpų viešo nuomos konkurso rezultatus, todėl šie skundžiamame rašte nuryti pagrindai, kuriais remiantis buvo atsisakyta pateikti prašomus dokumentus, neturi jokių tiesioginių ir/ar netiesioginių sąsajų su 2017-12-06 prašymo turiniu. Daro išvadą, jog ginčijamas raštas išėjo už pateikto prašymo turinio ribų, tokiu būdu sudarydamas situaciją, kuomet buvo pateikta akivaizdžiai nepagrįsta ir net loginiu požiūriu nesuprantama informacija apie atsakovės atsisakymą pateikti dokumentus.

9Taip pat nurodo, kad 2017-12-06 prašymas teisine prasme kvalifikuotinas kaip prašymas pateikti atsakovės dispozicijoje esančią informaciją. Teigia, kad atsakovė privalėjo vadovautis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis. Teigia, kad prašomi pateikti dokumentai nėra paskelbti šios institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones. Akcentuoja, kad atsakovė nesivadovavo teisės aktuose įtvirtintų veiklos principų.

10Pažymi, kad 2017-12-06 prašymas dėl informacijos ir dokumentų pateikimo buvo pateiktas pareiškėjos vardu, o teikiant šį 2017-12-06 prašymą pareiškėjos interesus atstovavo advokatas Gilbertas Kinderevičius. Daro išvadą, kad 2017-12-06 prašyme nurodyta ir prašoma pateikti informacija bei dokumentai yra neišvengiamai susiję su teisinių paslaugų Pareiškėjai teikimu, todėl ginčijamas raštas reiškia ir akivaizdų Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – ir Advokatūros įstatymas) 44 straipsnio 1 punkto nuostatų pažeidimą. Mano, kad ginčijamu raštu buvo užkirstas kelias veiksmingų teisinių paslaugų klientui, t. y. pareiškėjai suteikimui ir tuo pačiu pareiškėjos teisei ginti savo galimai pažeistus interesus.

11Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – ir atsakovė) su pareiškėjos skundu nesutinka.

12Mano, kad šis ginčas nenagrinėtinas administraciniuose teismuose, nes ginčas dėl turto nuomos konkurso informacijos teikimo yra išvestinis iš susiklosčiusių civilinių santykių. Teigia, kad Pareiškėjas teisę gauti informaciją sieja su Viešo administravimo įstatymo reikalavimais ir Savivaldybės administracijos kaip viešo administravimo subjekto pareigomis, tačiau jo prašymo turinys yra nukreiptas ne kaip viešo administravimo subjektui, bet kaip turto, kurį nuomotis galimai norėtų pareiškėjas, savininkui ar valdytojui. Argumentuoja, kad turto nuomos teisiniai santykiai yra civilinio teisinio pobūdžio ir turėtų būti sprendžiami vadovaujantis civilinėje teisėje galiojančiais principais. Daro išvadą, kad savivaldybės administracijos priimti sprendimai dėl turto nuomos, valdymo ar disponavimo turto neturėtų būti laikomi administraciniais aktais ir informacijos apie tokius sprendimus teikimas neturėtų būti vertinamas kaip administracinė paslauga, kuriai taikytini Viešo administravimo ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo reikalavimai.

13Nurodo, kad ginčijamame atsakyme yra pateikta informacija, kad 2012-05-29 įvyko nuomos konkursas dėl pareiškėją dominančių patalpų. Vadovaujasi Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi, pagal kurią savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pažymi, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T2-401 buvo patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas (toliau – ir Nuomos tvarka). Vadovaujasi Nuomos tvarkos 11 bei 12 punktais. Teigia, kad šių metų pavasarį turėtų vykti patalpų, esančių ( - ), nuomos konkursas. Akcentuoja, kad viešo konkurso teisinius santykius reglamentuoja Civilinio kodekso XLIX skyriaus nuostatos ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, o viešo nuomos konkurso vieni iš pagrindinių principų, suformuotų bendrosios kompetencijos teismų praktikoje. Mano, kad šiuo atveju pareiškėjas aiškiai išreiškė pageidavimą, kad norėtų nuomotis Savivaldybei priklausančias patalpas, todėl akivaizdu, kad jis ketina tapti būsimo konkurso dalyviu. Teigia, kad išsamios informacijos pateikimas dar prieš konkursą vienam iš potencialių dalyvių pažeistų viešo konkurso dalyvių teisę konkuruoti vienodomis sąlygomis ir disponuoti vienoda informacija. Pareiškėjo prašoma informacija atskleistų buvusių potencialių konkurentų duomenis, jų siūlytas kainas ir kt. informaciją ir tai gali suteikti konkurencinį pranašumą. Pažymi, kad paskelbus konkursą konkurso dalyviams suteikiama teisė gauti informaciją apie konkurso objektą, tačiau visiems konkurso dalyviams teikiama vienoda informacija.

14Taip pat teigia, kad Pareiškėjo prašyme nurodytas informacijos gavimo tikslas visiškai nesutampa su prašomų dokumentų apimtimi ir turiniu - prašoma 2012 m. įvykusio nuomos konkurso visų procedūrų dokumentų; istoriniai duomenys apie įvykusį konkursą reikalingi arba siekiant įgyti pranašumą prieš konkurentus konkurso metu, arba siekiant atrasti konkurso procedūrų trūkumų. Argumentuoja, kad konkurso procedūrų apskundimui ir peržiūrai taikoma sutrumpinta ieškinio senatis (Civilinio kodekso 1.125 str. 3 d.), todėl procedūrų ir rezultato apskundimas nebegalimas.

15Mano, jog kadangi pareiškėjo prašomos informacijos tikslas yra išsamių duomenų apie šiuo metu išnuomotas patalpas surinkimas, esamas nuomininkas pagal Nuomos tvarką gali turėti pirmumo teisę atnaujinti nuomos sutartį už konkurse pasiūlytą kainą ir prašoma pateikti turto nuomos sutartį su dabartiniu nuomininku, tai sudaro prielaidas pareiškėjui kištis į Savivaldybės administracijos ir turto nuomininko teisinius santykius bei pažeisti civilinėje teisėje taikomą sutarčių uždarumo principą.

16Akcentuoja, kad argumentai, kad informaciją teikti įpareigoja Advokatūros įstatymas, šiuo atveju atmestini, nes Pareiškėjo prašymas neturi ryšio su teisinėmis paslaugomis, todėl nesudaro teisės išskirtinai ar kitokiais pagrindais gauti duomenis. Pažymi, kad advokato statusas ir šio statuso suteikiamos teisės neturėtų būti naudojamos tam, kad būtų gauta informacija, kuri neturėtų būti atskleidžiama potencialiems nuomos konkurso dalyviams ir suteiktų pareiškėjui konkurencinį pranašumą.

17Taip pat mano, kad pateiktas prašymas, be kita ko, turėtų būti atmestas kaip pateiktas praleidus teisės aktuose nustatytus apskundimo terminus, todėl ši byla turėtų būti dėl šios priežasties nutraukta. Argumentuoja, kad Pareiškėjo 2017-11-21 prašymo turinys yra iš esmės identiškas ir atsakymo turinys taip pat iš esmės identiškas, todėl pareiškėjas apie savo teisių galimą pažeidimą turėjo sužinoti jau gavęs 2017-12-01 atsakymą į prašymą. Daro išvadą, kad Pareiškėjo pakartotinis prašymas ar kiti su teisių gynimu nesusiję veiksmai negali būti vertinami kaip pagrindas netaikyti teisės aktuose nustatytą terminą ar jį atnaujinti.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19Byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018-01-09 atsakymo „Dėl informacijos suteikimo” Nr. (4.28.)-R2-86 (minėta, toliau – ir ginčijamas raštas) teisėtumo ir pagrįstumo. Panaikinus ginčijamą raštą, pareiškėja prašo įpareigoti Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje dienos pateikti 2017-12-06 pakartotiniame prašyme dėl informacijos pateikimo nurodytus dokumentus ir informaciją (toliau – ir prašomi pateikti dokumentai ir informacija).

20Dėl teismingumo

21Atsakovė atsiliepime ir papildomame paaiškinime teigia, kad šis ginčas nenagrinėtinas administraciniuose teismuose, nes ginčas dėl turto nuomos konkurso informacijos teikimo yra išvestinis iš susiklosčiusių civilinių santykių.

22Teisėjų kolegija iš administracinės bylos medžiagos nustatė, kad pareiškėja 2017-11-16 prašymu „Prašymas dėl informacijos pateikimo” (minėta, toliau – ir 2017-11-16 prašymas) kreipėsi į atsakovę. Pareiškėja 2017-11-16 prašyme, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 44 straipsniu, Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 14 straipsniu, prašė pateiktį tokią informaciją: 1) ar adresu ( - ), esantis ilgalaikis materialusis turtas buvo išnuomotas UAB „Rovifarma” viešojo konkurso būdu ar be konkurso; 2) jei be konkurso, tai pateikti: a) administracinių aktų, kurių pagrindu buvo priimti sprendimai Turtą išnuomoti be konkurso, tinkamai patvirtintas kopijas; b) pateikti turto nuomos konkurso komisijos posėdžių kuriuose buvo sprendžiami patalpų, esančių ( - ), nuomos klausimai protokolų tinkamai patvirtintas kopijas; 3) jei viešo konkurso būdu, tai pateikti: a) administracinių aktų, kurių pagrindu buvo priimti organizuotas viešas konkursas, tinkamai patvirtintas kopijas; b) informaciją apie tai, kur ir kada buvo patalpinti skelbimai apie vykdomą viešą Turto nuomos konkursą bei tinkamai patvirtintas kopijas apie tai; c) pateikti turto nuomos konkurso komisijos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami patalpų, esančių ( - ), nuomos klausimai, protokolų tinkamai patvirtintas kopijas; 4) 2015-04-09 Turto nuomos sutarties Nr. J9-615 tinkamai patvirtintą kopiją, o jei šia sutartimi pratęsta ar atnaujinta anksčiau sudaryta sutartis – ankstesnės sutarties ir administracinių aktų, kurių pagrindu buvo priimti sprendimai Turto nuomos sutartį pratęsti ar atnaujinti, tinkamai patvirtintas kopijas.

23Atsakovė 2017-12-01 raštu „Dėl informacijos pateikimo” (toliau – ir 2017-12-01 raštas) informavo, kad turtas, apie kurį prašoma informacijos, yra išnuomotas UAB „Rovifarma” po viešo nekilnojamojo turto nuomos konkurso, kuris įvyko 2012-05-29. Nurodyta, jog informacija apie konkursą buvo skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt ir vietinėje spaudoje.

24Pareiškėja 2017-12-06 pakartotiniu prašymu „Pakartotinis prašymas dėl informacijos pateikimo” (minėta, toliau – ir 2017-12-06 prašymas) informuoja atsakovę, kad 2017-12-01 rašte suteikta ne visa 2017-11-21 prašyme nurodyta informacija, todėl pakartotinai prašoma pateikti dokumentus ir informaciją.

25Atsakovė ginčijamu raštu, papildomai nei 2017-12-01 rašte, nurodo, kad skundų ar pretenzijų dėl nurodyto viešo nuomos konkurso procedūrų vykdymo gauta nebuvo. Pažymi, kad turto nuomos santykius reglamentuoja civilinės teisės normos, pagal kurias yra praleistas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas konkurso rezultatams apskųsti. Daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo pateikti prašomų dokumentų.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) yra konstatavęs, kad skundas dėl skundžiamo sprendimo dalies, kuria išspręstas klausimas dėl informacijos (duomenų) pateikimo pareiškėjui, panaikinimo, patenka į administracinių teismų kompetencijos sritį. Pareiškėjas, manydamas, kad minėtas atsakovo atsisakymas (administracinės procedūros sprendimas, priimtas išnagrinėjus pareiškėjo kreipimąsi) pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus, turi teisę prašyti teismą spręsti šį ginčą, be kita ko, įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, kurie įstatymų priskirti jo, kaip viešojo administravimo subjekto, kompetencijai (žr., pvz. LVAT 2014-06-18 nutartį administracinėje byloje Nr. I-2472-644/2014, 2015-11-16 nutartį administracinėje byloje Nr. A-1929-556/2015 ir kt.).

27Teisėjų kolegija iš ginčijamo sprendimo turinio daro išvadą, jog jame yra išreikšta viešojo administravimo institucijos valia, t. y. nurodyta, jog pareiškėjos prašoma informacija (dokumentai) nebus teikiama, todėl jis laikytinas individualiu administraciniu aktu. Be to, šiuo atveju nagrinėjamos administracinės bylos dalyką iš esmės sudaro ne nuomos (civiliniai) teisiniai santykiai (pareiškėja nei 2017-11-16 prašyme, nei 2017-12-06 pakartotiniame prašyme, nei skunde neprašo panaikinti viešojo konkurso rezultatų, nuomos sutarties ar pan.), o pareiškėjos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įgyvendinimas. Taigi, šioje byloje spręstinas klausimas, ar atsakovė turėjo pareigą pateikti pareiškėjos prašomus dokumentus ir informaciją.

28Dėl skundo padavimo termino

29Atsakovė teigia, kad prašymas turėtų būti atmestas, nes praleistas skundo teismui padavimo terminas. Nurodo, kad 2017-11-21 prašymo bei atsakymo į šį prašymą (2017-12-01 rašto) turinys yra analogiški 2017-12-06 pakartotinio prašymo bei ginčijamo rašto turiniui.

30Iš byloje esančių dokumentų turinio matyti, kad atsakovė 2017-12-01 rašte pateikė tik dalį 2017-11-21 prašyme prašytos informacijos (dokumentų), tačiau nepateikė išsamaus atsakymo į pareiškėjos 2017-11-21 prašymą, t. y. atsakovė iš dalies neįvykdė pareiškėjos reikalavimo pateikti jos 2017-11-21 prašyme nurodytą informaciją (dokumentus). Dėl nurodytų aplinkybių, pareiškėja 2017-12-06 pakartotiniu (patikslintu) prašymu kreipėsi į atsakovę pateikti kitą dalį informacijos, kurios 2017-12-01 raštu atsakovė nepateikė. Atsakovei ginčijamu raštu atsisakius teikti prašomą informaciją (dokumentus), pareiškėja kreipėsi į teismą.

31Iš esmės pareiškėja savo teisių pažeidimą sieja su ginčijamu raštu, kuriuo atsisakyta teikti 2017-12-06 prašyme nurodytą informaciją (dokumentus), todėl skundo teismui padavimo terminas skaičiuojamas nuo ginčijamo rašto pareiškėjai įteikimo dienos, ir nagrinėjamos bylos atveju nėra praleistas.

32Dėl ginčijamo akto teisėtumo ir pagrįstumo

33Nagrinėjamos bylos atveju pareiškėja 2017-12-06 pakartotiniu prašymu prašė atsakovės pateikti šiuos dokumentus ir informaciją: administracinių aktų, kurių pagrindu buvo organizuojamas viešas Turto nuomos konkursas (nustatytos konkurso sąlygos, patvirtinta turto nuomos komisijos sudėtis ir kt.) tinkamai patvirtintas kopijas; tikslią ir konkrečią informaciją, kur ir kada buvo patalpinti skelbimai apie vykdomą viešą Turto nuomos konkursą; tinkamai patvirtintas nurodytų skelbimų apie vykdomą viešą patalpų, esančių ( - ), nuomos konkursą bei informacijos apie jų paskelbimą kopijas; turto nuomos konkurso komisijos posėdžių, kuriuose buvo sprendžiami patalpų, esančių ( - ), nuomos klausimai, protokolų tinkamai patvirtintas kopijas; Turto nuomos sutarčių (inter alia 2015-04-09 Turto nuomos sutarties Nr. J9-615) sudarytų su UAB „Rovifarma” vaistinė tinkamai patvirtintas kopijas; administracinių aktų, kurių pagrindu buvo priimti sprendimai Turto nuomos sutartį su UAB „Rovifarma” vaistinė pratęsti ar atnaujinti, tinkamai patvirtintas kopijas.

34Atsakovė, atsakydama teikti dokumentus, nurodė, jog konkursas įvyko 2012-05-29, jo dalyviu ir laimėtoju Komisija pripažino UAB „Rovifarma”; informacija apie konkursą buvo skelbiama internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt ir vietinėje spaudoje; su UAB „Rovifarma” sudaryta materialiojo turto nuomos sutartis. Pažymėjo, kad nuomos santykius reglamentuoja civilinės teisės normos, pagal kurias iš konkurso rezultatų kylantiems santykiams taikomas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas ir šis terminas yra pradelstas.

35Pareiškėja savo nesutikimą su ginčijamu raštu iš esmės grindžia jo neatitikimu Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) ir kitų teisės aktų nuostatoms.

36Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnį žmogui neturi būti kliudoma gauti ir skleisti informaciją (2 dalis); laisvė gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymo, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai (3 dalis).

37Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2017-11-01 iki 2017-12-30) paskirtis yra viešosios informacijos rinkimo, rengimo, skelbimo ir platinimo tvarkos nustatymas, viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų ir jų veiklą reglamentuojančių institucijų teisių, pareigų ir atsakomybės reglamentavimas, todėl nagrinėjamoje byloje netaikytinas. Pažymėtina, jog Visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį. Pagal aptariamo straipsnio 3 dalį valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją, taip pat turimą privačią informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama.

38Asmenų teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų reglamentuoja Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (šiai bylai aktuali teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2017-04-01; toliau – ir Įstatymas), kuris nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką, reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims bei sudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų disponuojamą informaciją ir ją panaudoti teisėtiems tikslams (1 straipsnis). Įstatymu yra įgyvendinta tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta teisė gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie asmenį, susijusią su viešojo administravimo funkcijų vykdymu, tiek siekiama sudaryti palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams.

39Pažymėtina, jog Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dokumentas – institucijos veikloje užfiksuota informacija ar jos dalis, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis. Pagal aptariamo straipsnio 5 dalį, teikiama informacija - žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga, įskaitant informaciją apie jų darbuotojų darbo užmokestį. Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.

40Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog informacija apie institucijos veiklą yra vieša ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiama institucijos interneto svetainėje. Pagal aptariamo straipsnio 3 dalį visa informacija apie institucijos veiklą pareiškėjams teikiama neatlygintinai.

41Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinti dokumentų teikimo principai, nurodant, kad institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi šiais principais: dokumentų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys dokumentai; 2) dokumentų tikslumo – pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus; 3) teisėtumo – institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; 4) objektyvumo – institucijos darbuotojai, teikdami dokumentus, turi būti nešališki ir objektyvūs; 5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus; 6) dokumentų prieinamumo – sudaromos palankios sąlygos pareiškėjams naudoti dokumentus neatsižvelgiant į jų veiklos tikslus ir teisinę formą, o prireikus nustatomos tik būtiniausios teisinės, techninės ir (arba) finansinės dokumentų teikimo pareiškėjams sąlygos; 7) abipusio naudojimo – institucija pareiškėjui pateiktus dokumentus prireikus toliau pati juos naudoja.

42Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti atvejai, kada įstatymas netaikomas. Be kita ko įstatymas netaikomas: dokumentams, kuriuos teikti draudžia įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti norminiai teisės aktai, įskaitant dokumentus, kurie nėra prieinami dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų slaptumo, komercinio konfidencialumo arba kurie sudaro valstybės, tarnybos, banko, komercinę, profesinę paslaptį (2 straipsnio 2 dalies 3 punktas); dokumentams, kuriuos teikti riboja įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti norminiai teisės aktai, taip pat kai pareiškėjai turi pagrįsti dokumentų, kurių prašo, panaudojimo tikslą (2 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Aptariamo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu dokumentų tvarkymą, teikimą ir skelbimą reglamentuoja kiti įstatymai, šis įstatymas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai nenustato kitaip.

43Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai, kada institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus: tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tų pačių dokumentų, kurie jam jau buvo pateikti (1 punktas); prašomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetainėje, visuomenės informavimo priemonėse, taip pat naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos pareiškėjui nurodomas jų paskelbimo šaltinis (2 punktas); pagal pareiškėjo prašymą reikėtų specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis (3 punktas); nėra galimybės nustatyti pareiškėjo tapatumo (6 punktas); pareiškėjas kreipiasi dėl dokumentų, kurių teikimui šio įstatymo nuostatos netaikomos šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais (7 punktas). Aptariamo straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu institucija nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytus atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui pagrindus, ji per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos priima sprendimą dėl atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui; nustačiusi, kad yra pagrindas atsisakyti pateikti jam dokumentus, institucija kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo apie tai privalo pranešti pareiškėjui, nurodyti teisinį pagrindą ir informuoti apie šio sprendimo apskundimo tvarką; jeigu atsisakoma pateikti dokumentus šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, pranešime nurodomas asmuo, kuriam priklauso intelektinės nuosavybės teisės, jeigu tas asmuo žinomas, arba nurodomas teisių turėtojas, iš kurio institucija yra gavusi pareiškėjo prašomus dokumentus.

44VAĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte, kaip viena iš administracinių paslaugų, yra įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims. Asmens prašymas suteikti VAĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 - 5 punktuose nustatytas administracines paslaugas nėra susijęs su asmens teisių pažeidimu, todėl yra nagrinėjamas ne pagal administracinės procedūros taisykles, nustatytas VAĮ 19 - 36 straipsniuose, bet pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles (toliau – ir Taisyklės; aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2017-11-23) (žr., pvz., LVAT 2012-03-22 nutartį administracinėje byloje Nr. A63–1446/2012, 2013-02-21 nutartį administracinėje byloje Nr. A261-334/2013, ir kt.).

45Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (Taisyklių 35.1 punktas); į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (Taisyklių 35.2 punktas).

46Sprendžiant pareiškėjos argumentų pagrįstumo klausimą pažymėtina, kad atsakovė, įgyvendinanti įstatymuose ir kituose teisės aktuose jai pavestus uždavinius, atskirais atvejais atlieka ir viešojo administravimo funkcijas ir savo veikloje privalo, be kita ko, vadovautis ir bendraisiais viešosios teisės principais. Tai reiškia, jog atsakovė privalo laikytis ir VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešojo administravimo principų.

47VAĮ 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Vadovaujantis objektyvumo principu, „administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs” (VAĮ 3 str. 2 p.). Atitinkamai VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje detalizuota, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 str. 2 d.).

48LVAT savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad pastarosios VAĮ 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr., pvz., LVAT 2010-08-24 sprendimą administracinėje byloje Nr. A756‑450/2010, 2010-11-15 sprendimą administracinėje byloje Nr. A556‑15/2010, ir kt.). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, kad būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (žr., pvz., LVAT 2008-11-19 nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008-12-19 nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2012-03-22 nutartį administracinėje byloje Nr. A502 -212/2012 ir kt.).

49Vadovaujantis LVAT praktika įstaigos: 1) privalo teikti disponuojamą informaciją; 2) atsisakyti teikti informaciją gali tik įstatymo nustatyta tvarka (paisydamos teisės aktais nustatytų apribojimų) (žr., pvz., LVAT 2016-11-21 nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1865-492/2016, 2017-06-15 nutartį administracinėje byloje Nr. A-604-438/2017, 2018-03-07 nutartį administracinėje byloje Nr. A-58-822/2018 ir kt.). Atsakovui tenka pareiga pateikti tik tą pareiškėją dominančią informaciją, kurią jis turi (žr. pvz. LVAT 2018-03-07 nutartį administracinėje byloje Nr. A-58-822/2018 ir kt.).

50Taigi, iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad teikiamai informacijai (duomenims, dokumentams) taikomas reikalavimas, jog ji būtų pateikiama visa, teiktina pagal teisės aktus ir atitinkanti prašymo turinį (žr., pvz., 2015-03-12 nutartį administracinėje byloje Nr. A-1048-502/2015 ir kt.). Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje išvardintas baigtinis sąrašas pagrindų, kada Institucija atsisako pateikti prašomus dokumentus. Aptariamo straipsnio 2 dalyje imperatyviai nurodyta, kad nustačius 15 straipsnio 1 dalyje numatytus atsisakymo pateikti dokumentus pagrindus, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos priimamas sprendimas dėl atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui, nurodant atsisakymo teisinį pagrindą bei informuojant apie šio sprendimo apskundimo tvarką. Darytina išvada, kad institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams prašomus pateikti dokumentus. Atsisakyti pateikti dokumentus galima tik teisės aktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju turi būti priimtas motyvuotas sprendimas, kuriame nurodomas atsisakymo teisinis pagrindas.

51Išanalizavus pareiškėjos 2017-12-06 prašyme suformuluotų prašymų turinį ir ginčijamame rašte pateiktą informaciją, konstatuotina, jog atsakovė nesilaikė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnyje nustatytų principų – pateikti visą prašomą ir pagal teisės aktus teiktiną informaciją (dokumentus). Pažymėtina, kad nei ginčijamame rašte, nei teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose, atsakovė nenurodo konkrečių Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnyje ar kituose teisės aktuose įtvirtintų pagrindų, kuriais vadovaujantis pareiškėjos prašomi dokumentai neteiktini. Atsiliepime į skundą atsakovė tik paaiškina, kad pareiškėjo prašomos informacijos tikslas yra išsamių duomenų apie šiuo metu išnuomotas patalpas surinkimas, o tai sudaro prielaidas pareiškėjui kištis į Savivaldybės administracijos ir turto nuomininko teisinius santykius bei pažeisti civilinėje teisėje taikomą sutarčių uždarumo principą. Tačiau atsakovė neteikia įrodymų ir (ar) duomenų, jog prašomų pateikti dokumentų (duomenų) neturi ir negali jų pateikti, ar kad prašomi pateikti dokumentai kokiu nors pagrindu yra laikoma konfidencialia informacija. Be to, matyti ir tai, jog nurodytame internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt pareiškėjos prašoma informacija bylos nagrinėjimo teisme metu nėra skelbiama.

52Taigi, teisėjų kolegija įvertinusi ginčijamo rašto dėl pareiškėjos 2017-12-06 prašymo turinį, sprendžia, jog jis nėra pagrįstas objektyviais duomenimis (įrodymais), nepakankamai motyvuotas, jame nenurodytos teisės aktuose nustatytos pareiškėjos prašomos informacijos (dokumentų kopijų) nesuteikimo priežastys, nenurodyta akto apskundimo tvarka. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad atsakovės priimtas individualus administracinis aktas neatitinka Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio, taip pat esminių Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų. Vertindama nustatytus individualaus akto trūkumus viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, Taisyklių 35.1 – 35.2 punktų bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio prasme, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šie individualaus administracinio akto trūkumai nagrinėjamos bylos kontekste yra esminiai (nepagrįstas objektyviais duomenimis bei teisės aktų nuostatomis, nemotyvuotas, nenurodytos atsisakymo suteikti informaciją priežastys), todėl ginčijamas raštas naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas (ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

53Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

54Pareiškėja skundu prašo įpareigoti atsakovę per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti prašyme nurodytus duomenis ir dokumentus.

55Teisėjų kolegija pažymi, jog teismas nėra viešojo administravimo institucija ir neatlieka viešojo administravimo atitinkamoje srityje, bet sprendžia ginčus dėl teisės (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas neįpareigoja viešojo administravimo subjekto priimti konkretaus turinio administracinį sprendimą, įpareigodamas tik iš naujo atlikti veiksmus, kurie pripažinti atliktais nesilaikant teisės aktų reikalavimų, todėl nagrinėjamoje byloje netenkintinas pareiškėjos prašymas įpareigoti atsakovę patenkinti prašymą ir išduoti prašomus dokumentus (informaciją). Nagrinėjamu atveju atsakovė įpareigotina tinkamai išnagrinėti pareiškėjos 2017-12-06 prašymą dėl informacijos pateikimo.

56Pagal Taisyklių 25 punktą asmenų prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsnį, jei kiti įstatymai nenustato kitaip, institucija nagrinėja pareiškėjo prašymą ir pareiškėjui pateikia dokumentus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.

57Vadovaujantis anksčiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis, atsakovė įpareigotina išnagrinėti pareiškėjos 2017-12-06 prašymą per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

58Dėl bylinėjimosi išlaidų

59Pareiškėja skundu prašo priteisti turėtas teismo išlaidas. Į bylą pateiktas 2018-04-11 prašymas „Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo”, kuriuo prašoma priteisti 726,00 Eur skundo ir rašytinių paaiškinimų rengimo išlaidų. 2018-04-10 PVM sąskaita faktūra bei mokėjimo nurodymas patvirtina, kad pareiškėja savo atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui sumokėjo 726,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

60ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 40 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. ABTĮ 39 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad prie bylinėjimosi išlaidų priskiriamos: sumos, išmokėtos liudytojams, vertėjams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms; išlaidos advokato ar advokato padėjėjo teisinėms paslaugoms apmokėti (išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo konsultacijas, pagalbą rengiant bei paduodant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant bylą teisme); kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, nesusijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai.

61Teismas, vadovaudamasis 40 straipsnio 1 dalies, 41 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, bei įvertinęs į bylą pateiktą medžiagą, sprendžia, jog yra pagrindas pareiškėjo naudai iš atsakovo priteisti teismo išlaidas.

62CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Minėtas dydis nustatytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (taikoma įsakymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2015-03-20; TAR, 2015, Nr. 2015-03968; toliau – ir Rekomendacijos).

63Rekomendacijų 8.2 punktas numato, jog rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis už dokumentų parengimą (skundo surašymą) yra 2,5 Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių).

64Kadangi procesiniai veiksmai (skundo surašymas) buvo atliekami 2018 m. I ketvirtyje, pagrindu imami 2017 m. III ketvirčio rodikliai. Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktais duomenimis (www.socmin.lt), vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2017 m. III ketvirtį buvo 850,8 Eur, todėl maksimali priteistina suma už skundo surašymą yra 2127,00 Eur (850,8 x 2,5).

65Prašomas priteisti 726,00 Eur dydis už procesinio dokumento surašymą neviršija Rekomendacijose nustatyto dydžio. Tačiau, vadovaujantis LVAT praktika aplinkybė, jog prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių, pati savaime nėra pakankamas teisinis pagrindas tenkinti proceso šalies pateiktą prašymą dėl patirtų išlaidų priteisimo visiškai. Rekomendacijos nustato priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalų dydį, tačiau kiekvienu atveju teismas, nustatydamas konkretų priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgia į Rekomendacijų 2 punkte įtvirtintus kriterijus (t. y. į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes) (žr., pvz., LVAT 2017-03-01 nutartį administracinėje byloje Nr. AS-158-146/2017, 2018-04-19 nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-257-822/2018 ir kt.).

66Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos vardu parengtus procesinius dokumentus advokato suteiktų teisinių paslaugų turinio bei apimties požiūriu, sprendžia, kad jų parengimas nereikalavo ypatingų advokato intelektinių pastangų ir didelių organizacinės veiklos sąnaudų, šioje byloje nebuvo sprendžiami nauji ar itin sudėtingi teisiniai klausimai. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pats skundas surašytas nedidelės apimties, jam surašant nereikėjo naudoti teismų ar tarptautinės praktikos, o tai rodo, kad skundo surašymas, dokumentų rinkimas buvo nesudėtingas procesas. Bet to, skundas tenkintas iš dalies.

67Įvertinusi minėtų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjos prašomas priteisti 726,00 Eur atlyginimas už skundo bei papildomų paaiškinimų parengimą turi būti mažinamas. Atsižvelgdama į tai, bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisėjų kolegija sprendžia, kad 400,00 Eur atlyginimas už skundo bei papildomų paaiškinimų parengimą nagrinėjamos bylos atžvilgiu yra pakankama suma.

68Iš byloje esančio 2018-01-24 Lėšų pervedimo nurodymo matyti, kad pareiškėja Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sumokėjo 22,50 Eur dydžio žyminį mokestį. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi 40 straipsnio 1 dalies, 41 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, bei įvertinusi į bylą pateiktą medžiagą, sprendžia, jog yra pagrindas pareiškėjos naudai iš atsakovės priteisti žyminį mokestį.

69Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, teisėjų kolegija pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjamoje administracinėje byloje tenkina iš dalies ir pareiškėjai iš atsakovės priteisia 422,50 Eur (400,00 Eur už procesinių dokumentų surašymą ir 22,50 Eur žyminio mokesčio) bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje prašymas atmestinas kaip nepagrįstas.

70Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86 - 87 straipsniais, 88 straipsniu, 132 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

71Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Linų” vaistinės skundą atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl atsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus tenkinti iš dalies.

72Panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018-01-09 raštą „Dėl informacijos pateikimo”.

73Įpareigoti atsakovę Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją per 20 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš naujo išnagrinėti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Linų” vaistinės 2017-12-06 prašymą dėl informacijos pateikimo.

74Kitoje dalyje pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Priteisti iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (į. k.188710823) pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Linų” vaistinė (į. k. 304471077) 422,50 Eur (keturis šimtus dvidešimt du eurus ir 50 centų) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

75Kitoje dalyje prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

76Sprendimą per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija,... 2. 2018 m. balandžio 12 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėja UAB „Linų” vaistinė (toliau – ir pareiškėja) skundu... 5. 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 6. Pareiškėja skunde nurodo, jog yra įmonė, kurios veiklos tikslas yra verstis... 7. Nesutinka su ginčijamame rašte išdėstyta pozicija. Argumentuoja, kad... 8. Mano, kad ginčijamo rašto turinys pagrindžia, kad šiuo raštu buvo... 9. Taip pat nurodo, kad 2017-12-06 prašymas teisine prasme kvalifikuotinas kaip... 10. Pažymi, kad 2017-12-06 prašymas dėl informacijos ir dokumentų pateikimo... 11. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – ir... 12. Mano, kad šis ginčas nenagrinėtinas administraciniuose teismuose, nes... 13. Nurodo, kad ginčijamame atsakyme yra pateikta informacija, kad 2012-05-29... 14. Taip pat teigia, kad Pareiškėjo prašyme nurodytas informacijos gavimo... 15. Mano, jog kadangi pareiškėjo prašomos informacijos tikslas yra išsamių... 16. Akcentuoja, kad argumentai, kad informaciją teikti įpareigoja Advokatūros... 17. Taip pat mano, kad pateiktas prašymas, be kita ko, turėtų būti atmestas... 18. Teisėjų kolegija... 19. Byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos... 20. Dėl teismingumo... 21. Atsakovė atsiliepime ir papildomame paaiškinime teigia, kad šis ginčas... 22. Teisėjų kolegija iš administracinės bylos medžiagos nustatė, kad... 23. Atsakovė 2017-12-01 raštu „Dėl informacijos pateikimo” (toliau – ir... 24. Pareiškėja 2017-12-06 pakartotiniu prašymu „Pakartotinis prašymas dėl... 25. Atsakovė ginčijamu raštu, papildomai nei 2017-12-01 rašte, nurodo, kad... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) yra... 27. Teisėjų kolegija iš ginčijamo sprendimo turinio daro išvadą, jog jame yra... 28. Dėl skundo padavimo termino... 29. Atsakovė teigia, kad prašymas turėtų būti atmestas, nes praleistas skundo... 30. Iš byloje esančių dokumentų turinio matyti, kad atsakovė 2017-12-01 rašte... 31. Iš esmės pareiškėja savo teisių pažeidimą sieja su ginčijamu raštu,... 32. Dėl ginčijamo akto teisėtumo ir pagrįstumo... 33. Nagrinėjamos bylos atveju pareiškėja 2017-12-06 pakartotiniu prašymu... 34. Atsakovė, atsakydama teikti dokumentus, nurodė, jog konkursas įvyko... 35. Pareiškėja savo nesutikimą su ginčijamu raštu iš esmės grindžia jo... 36. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnį žmogui neturi būti... 37. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (redakcija, galiojusi... 38. Asmenų teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų... 39. Pažymėtina, jog Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių... 40. Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog informacija apie institucijos... 41. Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinti dokumentų teikimo principai, nurodant, kad... 42. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti atvejai, kada įstatymas... 43. Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai, kada institucija atsisako... 44. VAĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte, kaip viena iš administracinių... 45. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: į prašymą... 46. Sprendžiant pareiškėjos argumentų pagrįstumo klausimą pažymėtina, kad... 47. VAĮ 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas... 48. LVAT savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad pastarosios VAĮ 8 straipsnio... 49. Vadovaujantis LVAT praktika įstaigos: 1) privalo teikti disponuojamą... 50. Taigi, iš aptarto teisinio reguliavimo matyti, kad teikiamai informacijai... 51. Išanalizavus pareiškėjos 2017-12-06 prašyme suformuluotų prašymų turinį... 52. Taigi, teisėjų kolegija įvertinusi ginčijamo rašto dėl pareiškėjos... 53. Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus... 54. Pareiškėja skundu prašo įpareigoti atsakovę per 5 darbo dienas nuo teismo... 55. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismas nėra viešojo administravimo... 56. Pagal Taisyklių 25 punktą asmenų prašymai turi būti išnagrinėjami per 20... 57. Vadovaujantis anksčiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis, atsakovė... 58. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 59. Pareiškėja skundu prašo priteisti turėtas teismo išlaidas. Į bylą... 60. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 61. Teismas, vadovaudamasis 40 straipsnio 1 dalies, 41 straipsnio 1 ir 2 dalių... 62. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su... 63. Rekomendacijų 8.2 punktas numato, jog rekomenduojamas priteisti maksimalus... 64. Kadangi procesiniai veiksmai (skundo surašymas) buvo atliekami 2018 m. I... 65. Prašomas priteisti 726,00 Eur dydis už procesinio dokumento surašymą... 66. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjos vardu parengtus procesinius... 67. Įvertinusi minėtų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 68. Iš byloje esančio 2018-01-24 Lėšų pervedimo nurodymo matyti, kad... 69. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, teisėjų kolegija... 70. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86... 71. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Linų” vaistinės skundą... 72. Panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2018-01-09 raštą... 73. Įpareigoti atsakovę Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją per 20... 74. Kitoje dalyje pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Priteisti iš... 75. Kitoje dalyje prašymą atmesti kaip nepagrįstą.... 76. Sprendimą per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...