Byla 2-8309-191/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo AB “Lietuvos dujos” pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti jam nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį į vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu ( - ), kurių bendras ilgis 90,6 m., faktą. Pareiškėjas savo pareiškime nurodė, kad minėti dujotiekio tinklai eksploatacijai atiduoti 2001 m. lapkričio 8 d., šio dujotiekio projektavimo darbus atliko UAB „Auguduva“, statybos darbus – UAB „Dujotiekis“, D. M., V. K. užsakymu. Pareiškėjas pažymėjo, kad nurodyti dujotiekio tinklai nuosavybės teise nėra įregistruoti nekilnojamo turto registre. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad jis nuo šių dujotiekio tinklų priėmimo eksploatuoti momento juos valdo sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savus. Visi dujų tinklai yra bendros dujų perdavimo, skirstymo ir tiekimo sistemos dalis, jie reikalingi tinkamam visos dujų sistemos funkcionavimui. Dujų tinklai yra specialios paskirties objektas ir padidinto pavojaus šaltinis, todėl yra svarbu nustatyti savininką, kuris prisiimtų techninę ir finansinę atsakomybę dujų tinklų netinkamo eksploatavimo ar avarijos atveju. Šiais tinklais pareiškėjas visą laiką nepertraukiamai tiekė dujas ir reguliariai atliko ir dabar atlieka techninio aptarnavimo ir priežiūros darbus bei dujotiekių remontą savo lėšomis bei darbo jėga. Pareiškėjo nuomone, nėra kliūčių, trukdančių jam nuosavybėn įgyti šiuos dujų tinklus įgyjamosios senaties būdu, nes tam yra visos įstatyme numatytos sąlygos.

4Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į AB “Lietuvos dujos” pareiškimą, kuriame nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijai nėra žinomos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios pareiškėjo prašomą nustatyti juridinį faktą, todėl prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra, jei iki bylos išnagrinėjimo į dujotiekio tinklus pretenzijų nepareiškė kiti asmenys.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš pareiškėjo pareiškimo, jo priedų teismas nustatė, kad pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujotiekio tinklus, esančius adresu ( - ), kurių bendras ilgis 90,6 m. Minimas dujotiekis eksploatacijai buvo priimtas 2001 m. lapkričio 8 d. (b.l. 7, 9-10). Priimant dujotiekį buvo atlikta jo apžiūra ir įvertintas jo tinkamumas eksploatuoti. Priimant dujotiekį 2001 m. lapkričio 10 d. buvo sudarytas dujotiekio tinklo pasas (b.l. 9-10). Iš dujotiekio tinklo paso matyti, kad dujotiekio projektavimo darbus atliko UAB „Auguduva“, statybos darbus – UAB „Dujotiekis“, o užsakovai – D. M., V. K.. Pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas minėtą dujotiekį eksploatavo, jį prižiūrėjo atlikdamas profilaktines apžiūras ir profilaktinius remontus (b.l. 7,8, 10), pareiškėjas dujotiekį eksploatuoja ir jį prižiūri iki šiol. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis jokios daiktinės teisės į vidutinio slėgio dujotiekį ( - ), kurio bendras ilgis yra 90,6 m., nėra registruotos (b.l. 13).

7Vienas iš daikto įgijimo nuosavybės teise pagrindų yra įgijimas pagal įgyjamąją senatį (CK 4.47 str.11 p.). Įstatymo leidėjas CK 4.68 str.1 d. įtvirtina pagrindus, kurių visetui esant asmuo gali daiktą įgyti įgyjamosios senaties būdu. Asmuo įgyja nuosavybėn daiktą, jei jis, nebūdamas nekilnojamo daikto savininku, jį sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savo valdo ne mažiau kaip dešimt metų. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad AB „Lietuvos dujos“ nėra minimo dujotiekio savininkas (b.l. 13). AB „Lietuvos dujos“ dujotiekio tinklus, esančius ( - ), kurių bendras ilgis yra 90,6 m., pradėjo valdyti nuo 2001 m. lapkričio 8 d., šį dujotiekį priėmus eksploatacijai ir pasirašius dujotiekio tinklo pasą, tai reiškia, kad pareiškėjas daiktą pradėjo valdyti laikantis teisės aktuose numatytų reikalavimų, nesinaudodamas prievarta ar apgaule, todėl teismas laiko, kad pareiškėjas daiktą valdo sąžiningai, teisėtai ir atvirai. Pareiškėjas šiuo vidutinio slėgio dujotiekiu tiekia gamtines dujas, byloje nėra duomenų, kad šiuo vamzdynu būtų ar yra naudojęsis koks nors kitas asmuo, todėl laikytina, kad pareiškėjas dujotiekį valdo nepertraukiamai. Teismas pažymi, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas atlieka dujotiekio profilaktinę apžiūrą ir profilaktinius remontus, taip pat pareiškėjo užsakymu ir jo lėšomis buvo suformuota šio dujotiekio kadastrinių matavimų byla (b.l. 11-12), todėl teismas laiko, kad pareiškėjas dujotiekį valdo ir juo naudojasi kaip savo. Pareiškėjas, vadovaudamasis VĮ Registrų centro duomenimis, neturėjo pagrindo manyti, kad minimo dujotiekio savininku galėtų būti koks nors kitas asmuo. Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes ir nurodytas teisės normas, teismas mano, kad pareiškėjas atitinka visas įstatyme numatytas sąlygas ir gali įgyjamąja senatimi savo nuosavybėn įgyti vidutinio slėgio dujotiekio tinklus, esančius ( - ), kurių bendras ilgis yra 90,6 m.

8Vadovaujantis CPK 532 str. 1 d. pranešimas apie bylos nagrinėjimą 2012 m. balandžio 18 d. buvo paskelbtas specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Byloje nėra duomenų apie tai, kad kas nors ginčytų pareiškėjo nurodyto dujotiekio valdymo sąžiningumą, teisėtumą, atvirumą ir nepertraukiamumą, todėl pareiškėjo pareiškimas tenkintinas. Teismas bylos nagrinėjimo metu nenustatė, kad pareiškėjo pareiškimo tenkinimas pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises. Per teismo nustatytą terminą suinteresuoti asmenys su prašymu juos įtraukti į bylos nagrinėjimą nesikreipė. Teismas pažymi, kad asmenys, kurie manytų, jog dujotiekio, į kurį nuosavybės teisės įgyjamąja senatimi nustatomos pareiškėjui, buvimas atitinkamame žemės sklype ir (ar) jo eksploatacija, pažeidžia ar varžo jų teises, jie gali savo civilines teises ginti įstatyme numatytu būdu reikšdamos savarankiškus ieškinio reikalavimus (CK 1.138 str.). Teismas laiko, kad žemės sklypų, per kuriuos eina dujotiekis, savininkų materialinėms teisėms ir pareigoms šis teismo sprendimas tiesioginės reikšmės neturės, nes jie nepretenduoja įgyti nuosavybės teises į dujotiekį, po paskelbimo spaudoje apie bylos nagrinėjimą į teismą nesikreipė, todėl savo iniciatyva šių asmenų į bylos nagrinėjimą teismas neįtraukia (CPK 443 str.3 d.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 270 str., 442 str., 533 str.,

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Nustatyti pareiškėjui AB „Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujotiekio tinklus, esančius ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurių bendras ilgis yra 90,6 m.

12Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai