Byla A2.1.-1955-503/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant J. Dringelytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam E. M.,

2išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje E. M., a.k. ( - ), gyv. ( - ), patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 413 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

32011-01-10 Šiaulių apskrities VMI patalpose adresu ( - ), atliktas VšĮ ( - ), kuri veiklą vykdo adresu ( - ), operatyvus patikrinimas. Šio patikrinimo metu nustatyta, kad VšĮ ( - ) direktoriaus pareigas atlieka L. G., kurią 2010-06-11 paskyrė visuotinis dalininkų susirinkimas ir tą pačią dieną VšĮ ( - ), atstovaujama dalininko E. M. su L. G. sudarė savanoriško darbo atlikimo sutartį, pažeidžiant LR 1997-07-03 Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio 5 dalyje nustatytą reikalavimą, kad asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su viešosios įstaigos vadovu. E. M., atstovaudamas viešąją įstaigą ( - ), pažeisdamas LR viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies reikalavimą, realiai leisdamas L. G. dirbti rūšiniais požymiais apibrėžtą darbo funkciją, t.y. eiti įstaigos vadovo (direktorės) pareigas VšĮ ( - ) nuo 2010-06-12 su ja nesudaręs rašytinės darbo sutarties, esant Darbo kodekso 93 straipsnyje nustatytiems darbo sutarties požymiams, pažeidė Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 98 straipsnio 1 dalies nuostatas.

4E. M. kaltu, padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 413 straipsnio 1 dalyje, neprisipažino. Teismui paaiškino, kad savanoriškos darbo atlikimo sutarties jis nepasirašė, byloje jos kopija. Jis neatstovavo VšĮ ( - ). Šiuo atveju jam prievolė sudaryti darbo sutartį su L. G. neatsirado. Atsakė, kad jis šios įstaigos dalininkas, pagal protokolą šios įstaigos vadovas, bet realiai nėra šios įstaigos vadovas. Šiai įstaigai dalininkas pagal įgaliojimą atstovauja, tačiau jis neatstovavo. Buvo įgaliotas pristatyti dokumentus Valstybinei mokesčių inspekcijai. Registre jis nurodytas įmonės steigėju. Šios įstaigos vadovė buvo L. G. R. G. ir J. R. 2010-06-12 dienos duomenimis dalyvavo įstaigos veikloje. Ši įstaiga 2009 metais įsteigta. Valstybinė mokesčių inspekcija, surašydama administracinio teisės pažeidimo protokolą, rėmėsi savanoriško darbo sutartimi, kurią 2010-06-11 pasirašė tik L. G.. Antspaudas uždėtas, tačiau šį uždėjo vadovė, ji įgaliota turėti antspaudą. Tai savanoriška darbo sutartis, o savanoriškas darbas, tai kai darbas dirbamas neatlyginamai. Pripažino, jog VšĮ ( - ), jos įgaliotam asmeniui (darbdaviui) Darbo kodeksas privalomas. Atsakė, kad Darbo Kodeksas nustato tvarką sudaryti darbo sutartis. Jame išimčių savanoriškam darbui nėra. Tačiau minėta savanoriško darbo sutartis yra negaliojanti. Todėl nepagrįstai Valstybinė mokesčių inspekcija šia sutartimi grindžia kaltinimą. Be to, ši sutartis niekinė, nes jis jos nesudarė. Į klausimą ar dirbo L. G., atsakė, kad ji buvo paskirta 2010-06-12 pagal 2010-06-11 susirinkimo protokolą. J. R. buvo atleista, o paskirta L. G.. Atleidimas buvo. Jie apie tai VMI 2011-01-06 d. pateikė dokumentus. Nepateikė atleidimo dokumentų, nes jie buvo Vilniuje, todėl išsiuntė dokumentus. Patvirtinančių dokumentų, kad Valstybinė mokesčių inspekcija gavo dokumentus apie darbuotojų atleidimą, neturi. Patikslino, kad 2011-01-06 neišsiuntė, nes 2011-01-10 atleido. Neišsiuntė atleidimo dokumentų, nes esmės nekeičia, jei atbulinė data. Atsakė, kad pasirašė savanoriško darbo sutartį dalininkai, o jis ją rengė. Pas L. G. sutartis atsirado iš sesers R. G.. Sesuo iš jo šią gavo. Jis su Nevyriausybinių organizacijų centru suderino šią sutartį. O pasirašė ją kaip įstaigos vadovas. Jis su dalininkais galvojo, kad vadovas gali dirbti neatlygintinai. Pripažino, kad šiuo atveju yra darbiniai santykiai, dėl to iškilo problemų. Tačiau jis nenutarė paskirti L. G. direktore, tai nutarė dalininkų susirinkimas. Pripažino, kad L. G. dirbo nuo 2010-06-12. Tačiau ši įstaiga nevykdė veiklos, buvo formalus šios įstaigos registracijos adresas, šios įstaigos direktorei L. G. nebuvo nustatytas nei darbo laikas nei atlyginimas. Jis neigia šios įstaigos jo atstovavimo faktą. Taip pat paaiškino, kad Viešųjų įstaigų įstatyme suformuluota, jog visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo sudaro sutartį su vadovu. Pagal protokolą visuotinis dalininkų susirinkimas įgaliojo E. M. perimti iš J. R. Všį ( - ) apvalųjį antspaudą, banko korteles ir visus dokumentus. Patikslino, kad šią įstaigą įsteigė 2009 metais, tačiau veiklos nevykdė, o Valstybinei mokesčių inspekcijai dokumentus teikė. Pripažino, kad sukūrė projektą „Merkuris“, tačiau ūkinės - komercinės veiklos nevykdė. Patikslino, kad projektu „Merkuris“ vykdė visuomenei naudingą veiklą, kuri atitinka švietimo veiklai. Be to, 2011-01-21 patikrinimo metu L. G. buvo direktorė paskyrimo protokolo pagrindu. Jos darbo vieta buvo Panevėžyje arba Vilniuje studentų bendrabutyje Riomerio universitete Valakampiuose. Jai darbo laikas nebuvo nustatytas. Nebuvo nustatyta kiek valandų per dieną ji turi dirbti. Be to, nebuvo sutarta dėl darbo užmokesčio ir darbo užmokestis jai nebuvo mokėtas. Ji buvo paskirta ir tik banke sutvarkė sąskaitą. Taigi, ji realiai nedirbo. Tačiau ji padėdavo tvarkyti dokumentus, interneto puslapį. Bet kas gali jiems taip padėti. Atsakė, kad įstaigos buhalterinę apskaitą kažkas turi tvarkyti, tai iždininkas, vadovė tvarko apskaitą. Be to, atsakingas vadovas tvarko. Gali tvarkyti vyr. buhalteris pagal sutartį, gali asmenys savanorišku pagrindu. Tai nėra savanoriai. Savanoriško darbo Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia. Jei atsitiktų nelaimingas atsitikimas pagal savanorišką darbo sutartį, reiktų pasižiūrėti teisės aktus, ar turi būti draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu. Dėl savanoriško darbo tai šuo atveju civiliniai santykiai yra, šis darbas susitarimo pagrindu atsiranda. Atsakė, kad savanoriška darbo sutartis nėra Civiliniame kodekse reglamentuota, bet skirsnis apie sutartis to nedraudžia. Kas nedraudžiama, tai leidžiama. Darbas yra teisė, bet neuždraudžiama atlikti darbą savanoriškai ir neatlygintinai. Atsakė, kad L. G. VMI patikrinimo dieną dirbo, ji gal buvo bendrabutyje. Ji dirbo kur gyveno. Darbo vieta sutampa su gyvenamąja vieta. Nusiuntė VMI dokumentus, kuriuos turėjo, ką prašė, taip pat ir šią sutartį. Yra visuotinio dalininkų susirinkimo protokolas, pagal kurį perduodama E. M. pareiga iki perdavimo naujam įstaigos vadovui. L. G. tuo metu išvyko ir tuos dokumentus reikėjo kažkam palikti, tai man paliko. Iki perdavimo naujam įstaigos vadovui, atidavė Laurai, o kada perdavė J. R., dienos nepamena. Tačiau atrodo, kad 2010-06-12, t.y. tą pačią dieną jis perdavė ar sekančią dieną perdavė, neprisimena. Atsakė, kad nuo 2010-06 mėn. Laura buvo faktinė direktorė, be to juridine prasme ji buvo direktore. Taip pat atsakė, kad Všį ( - ) įstatų 36 punktas neturi išlygų, jam privaloma ši nuostata, kaip ir iš viešųjų įstaigų įstatymo. Be to, jeigu sudaroma sutartis tai SODRAi pranešama. Patikslino, kad L. G. dirbo, teikė dokumentus Valstybinei darbo inspekcijai. Tačiau jis dokumentus nešė, o ji tik įgaliojimą jam pasirašė. Tas funkcijas būtų galėjęs ir jis atlikti, bet jis neturi teisės vadovauti, nes jis valstybės tarnautojas, dirba Sodroje. Be to, patikslino, kad L. G. veikla buvo į banką nueiti ir įgaliojimas.

5E. M. kaltė, padarius ATPK 413 str. 1 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą, pasitvirtino surinkta bylos rašytine medžiaga (2010-09-10 įgaliojimu, Šiaulių apskrities VMI Operatyvaus patikrinimo pažyma, VšĮ ( - ) visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu, „savanoriško darbo atlikimo sutartimi“, Všį ( - ) įstatais, duomenimis iš VSDFV apie draudėjo Všį ( - ) draudžiamų asmenų nebuvimą, dėl mokymosi visą gyvenimą programoje dotacijos sutartimi Erazmus studijoms), E. M. iš dalies teisme duotais paaiškinimais.

6Minėta rašytinė medžiaga (dokumentuose esantys duomenys) patvirtina protokole nurodytas aplinkybes. Šie išsamūs, vieni kitus papildo. Nenustatyta priežasties jais netikėti. Todėl 2010-09-10 įgaliojimas, Šiaulių apskrities VMI Operatyvaus patikrinimo pažyma, VšĮ ( - ) visuotinio dalininkų susirinkimo protokolas, „savanoriško darbo atlikimo sutartis“, Všį ( - ) įstatai, duomenys iš VSDFV apie draudėjo Všį ( - ) draudžiamų asmenų nebuvimą, dėl mokymosi visą gyvenimą programoje dotacijos sutartimi Erazmus studijoms, laikomi E. M. kaltės įrodymais.

7Teisme E. M. pripažino, jog L. G. dirbo VšĮ ( - ) direktore Vilniuje, ji teikė dokumentus Valstybinei darbo inspekcijai, ėjo į banką dėl sąskaitos atidarymo ir į jį ėjo dėl kitų klausimų. Jo argumentai, kuriais jis nepripažįsta kaltės, nepagrįsti tinkamais teisiniais argumentais, neįtikinantys, todėl atmetami.

8Iš aukščiau išdėstyto teismas sprendžia, kad E. M. veika teisingai kvalifikuota, ji atitinka LR ATPK 413 straipsnio 1 dalies sudėtį. Byloje pakanka įrodymų pagrindžiančių jo kaltę. Todėl jis baustinas.

9Pažeidėjo E. M. atsakomybę lengvinančių, sunkinančių aplinkybių byloje nenustatyta.

10E. M. anksčiau administracine tvarka nebaustas, neteistas, byloje nenustatytos jo atsakomybę lengvinančios, sunkinančios aplinkybės. Pagal tai ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, už L. G. nelegalų darbą E. M. skirtina minimali nuobauda numatyta LR ATPK 413 straipsnio 1 dalies sankcijoje.

11Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ATPK 30, 302 straipsniais, 413 straipsnio 1 dalimi, 224 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu, teismas,

Nutarė

12p r i p a ž i n t i E. M., a.k. ( - ), kaltu pagal LR ATPK 413 straipsnio 1 dalį už L. G. nelegalų darbą ir paskirti jam 3000 (trijų tūkstančių) litų baudą.

13Pagal Lietuvos Respublikos LR ATPK 313 str. 1 d. nuostatas, baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundęs tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 57413. Baudos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą reikia pristatyti į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą (Laisvės pr. 79A, Vilnius).

14Nutarimas per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai