Byla I-3394-386/2016
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė Jokubauskaitė, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Renatai Šarkauskienei, 2016-11-28 teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui UAB „Verslo valdymo centras“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėjas, KRATC) prašo (b. l. 3) iš atsakovo BUAB „Labrusta“/UAB „Verslo valdymo centras“ (toliau – ir atsakovas) (BUAB „Labrusta“ nurodyta, tik skundo dėstomojoje ir rezoliucinėje dalyse) priteisti 1584,23 € dydžio nesumokėtą vietinę rinkliavą už:

41. turto objektą, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2016-02-29.

52. turto objektą, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31.

6Nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-80 (2008-12-23 sprendimo Nr. T2-426 redakcija), patvirtino Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau - Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, ir kuriuose buvo nustatyta, kad už komunalinių atliekų surinkimą nustatoma privaloma įmoka, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti nuostatuose nustatyta tvarka bei nustatytas vietinės rinkliavos surinkėjas - pareiškėjas. Teigia, kad Nuostatai yra viešai paskelbti internetiniame tinklapyje www.klaipeda.lt. Nurodo, kad pagal Nuostatų 25 punktą pareiškėjui yra pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, o Nuostatų 36 punktas nustato, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško pareiškėjas.

7Atsakovas UAB „Verslo valdymo centras“ atsiliepimu į pareiškėjo prašymą nurodo, jog su prašymu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 25-28) bei priteisti iš pareiškėjo 200 € dydžio bylinėjimosi išlaidas.

8Teigia, kad nagrinėjamu atveju į bylą nėra pateikta absoliučiai jokių įrodymų, kad atsakovas yra atliekų turėtojas ir rinkliavos mokėtojas. Mano, kad ne atsakovas, o BUAB Labrusta“ turėtų atsakyti pagal pareikštą reikalavimą, kadangi BUAB „Labrusta“ turi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, esantį adresais ( - ) ir ( - ). Akcentuoja, jog atsakovas ir BUAB „Labrusta“ yra du visiškai skirtingi juridiniai asmenys, turintys skirtingus kodus Juridinių asmenų registre, atitinkamai ir skirtingą teisinį subjektiškumą.

9Pareiškėjo ir atsakovo atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

10Prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo negauta, byloje pakanka rašytinių duomenų išnagrinėti ją iš esmės, todėl byla nagrinėtina iš esmės bylos šalims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 77 straipsnio 3 dalis).

11Teismas konstatuoja:

12Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis). Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas.

13Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

14Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80 patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (Nuostatų redakcijos 2008-12-23 Nr. T2-426; 2010-05-06 Nr. T2-114; 2010-11-25 Nr. T2-330; 2011-10-27 Nr. T2-345; 2012-03-29 Nr. T2-86; 2012-07-26 Nr. T2-200; 2012-10-23 Nr. T2-251; 2013-11-28 T2-301; 2014-10-23 Nr. T2-274) (minėti aktai skelbiami savivaldybės interneto tinklapyje www.klaipeda.lt ir rinkliavos administratoriaus tinklapyje www.kratc.lt). Nuostatai numato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką bei įmones turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Vietinė rinkliava apskaičiuojama pagal vietinės rinkliavos mokėtojui priklausančio ar kitu teisėtu pagrindu valdomo nekilnojamojo turto pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Taigi, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą.

15Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-01-28 nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-334/2014 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

16Pareiškėjas atsakovo pareigą mokėti ginčo rinkliavą kildina iš Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų (su vėlesniais pakeitimais). Remiantis aptartu reglamentavimu, galima spręsti, kad vietinę rinkliavą turi mokėti asmenys, turintys nekilnojamojo turto Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, t. y. pagal bendrą taisyklę atliekų turėtojų pareiga mokėti ginčo vietinę rinkliavą siejama su savivaldybės teritorijoje esančio atitinkamo nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu, disponavimu.

17Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais (b. l. 7-9, 11-13) nustatyta, kad nekilnojamojo turto objektas, esantis adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2016-02-29 bei nekilnojamojo turto objektas, esantis adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 nuosavybės teise priklausė UAB „Labrusta“, kitos daiktinės teisės neįregistruotos. Atsakovui UAB „Verslo valdymo centras“ nuosavybės ar kita teise nevaldant minėtus nekilnojamojo turto objektus, jis nebuvo ir vietinės rinkliavos mokėtoju, todėl pareiškėjas neteisėtai ir nepagrįstai atsakovui apskaičiavo vietinę rinkliavą bei pateikė mokėjimo pranešimus sumokėti vietinę rinkliavą (b. l. 4-6, 10).

18Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas buvo vietinės rinkliavos mokėtoju, t. y. ginčo laikotarpiais minėtais nekilnojamojo turto objektais nesinaudojo ir nebuvo atliekų turėtoju, prašymas priteisti iš atsakovo 584,23 € nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už nekilnojamojo turto objektą, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2016-02-29 bei nekilnojamojo turto objektą, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 laikytinas nepagrįstu ir atmestinas.

19Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą: įmonė turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, jeigu jos veiklos rezultatas mažina balanse rodomus nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. Visi atsiskaitymai, susiję su ūkine komercine veikla, vykdomi per vieną atsiskaitymams, susijusiems su ūkine komercine veikla, skirtą įmonės sąskaitą (toliau – įmonės komercinė sąskaita), iš kurios negali būti vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiranda mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų įstatymuose numatytų apmokestinamų objektų, mokesčiai mokami ir gali būti išieškomi iš lėšų, esančių įmonės komercinėje sąskaitoje, įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu dėl ūkinės komercinės veiklos atsiranda reikalavimai dėl neįvykdytų prievolių ir įsipareigojimų, jie teikiami tvirtinti teismui ir tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka tik nutraukus ūkinę komercinę veiklą. Jeigu nutraukus ūkinę komercinę veiklą įmonės komercinėje sąskaitoje lieka lėšų, jos pervedamos į šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytą kreditorių sąskaitą. Likusios lėšos gali būti pervedamos į šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytą sąskaitą tik tada, kai sumokėti dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiradę mokesčiai ir kitos privalomosios įmokos.

20Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos; prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamos išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiklos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veiklai mokamą atlyginimo dalį. Nurodytų išlaidų, kurios gali būti priskirtos prie administravimo išlaidų, sąrašas nėra baigtinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2013). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal bendrą principą administravimo išlaidos turi turėti būtinumo požymį – tai yra tokios išlaidos, be kurių negali būti sėkmingai užbaigta bankroto procedūra, atliekamas administratoriaus darbas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-246/2013). Prievolėms, atsiradusioms po bankroto bylos iškėlimo ir susijusioms su bankroto procedūromis, įvykdyti būtinos bankrutuojančios įmonės išlaidos laikomos administravimo išlaidomis ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalies prasme (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartį civilinėje Nr. 3K-3-301/2009). Prie tokių išlaidų įprastai teismų praktikoje priskiriamos administratoriui perduoto bankrutuojančios įmonės turto išlaikymo, priežiūros paslaugų išlaidos.

21Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 3 punktu nustatyta, kad nagrinėti kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų turi teisę kreditorių susirinkimas. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įstatymų nustatyta tvarka administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir (ar) jo padėjėjo (padėjėjų) pareigų nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

22Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2004-159/2011 (b. l. 15-17) UAB „Labrusta“ iškelta bankroto byla ir jos administratoriumi paskirta UAB „Verslo valdymo centras“. Byloje nėra duomenų, ar bankrutuojanti UAB „Labrusta“ vykdo kokią nors ūkinę komercinę veiklą, ar minėti nekilnojamojo turto objektai yra ar buvo naudojami šioje veikloje, todėl neaišku ar prašoma priteisti vietinė rinkliava pagal Įmonių bankroto įstatymą priskirtina prie išlaidų, susijusių su ūkine komercine veikla ar prie administravimo išlaidų. Bet kokiu atveju, tokių išlaidų atlyginimas sprendžiamas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, o ginčai teismo tvarka sprendžiami bendrosios kompetencijos apygardos teisme (Civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 4 punktas). Administraciniams teismams pagal kompetenciją taip pat nepriskirtos bylos dėl nuostolių, atsiradusių dėl bankroto administratoriaus pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo (ABTĮ 17 straipsnis, 18 straipsnio 1 dalis).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo prašymą prašo priteisti iš pareiškėjo 200 € dydžio bylinėjimosi išlaidas. Byloje pateikti dokumentai (b. l. 35-36) patvirtina, jog atsakovas už advokatės padėjėjos Bernadetos Malinauskienės teisinę pagalbą – atsiliepimo į pareiškėjo prašymą parengimą sumokėjo 200 €.

25ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Šio straipsnio 5 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalų dydį nustato Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Atsakovo prašoma priteisti suma už atsiliepimo paregimą neviršija šių rekomendacijų 7 ir 8.2 punktais nustatyto maksimalaus dydžio, t. y. 1929,75 € (2,5 x 771,9), todėl atsakovo prašymas tenkintinas pilnai.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, 84 straipsniu, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

28atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui UAB „Verslo valdymo centras“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

29Priteisti iš pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (j. a. k. 163743744) atsakovui UAB „Verslo valdymo centras“ (j. a. k. 145317611) 200 € (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

30Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Laimutė... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau... 4. 1. turto objektą, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), už laikotarpį nuo... 5. 2. turto objektą, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), už laikotarpį nuo... 6. Nurodo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-80... 7. Atsakovas UAB „Verslo valdymo centras“ atsiliepimu į pareiškėjo... 8. Teigia, kad nagrinėjamu atveju į bylą nėra pateikta absoliučiai jokių... 9. Pareiškėjo ir atsakovo atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 10. Prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo negauta, byloje pakanka... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo... 13. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 14. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimu Nr. T2-80... 15. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 16. Pareiškėjas atsakovo pareigą mokėti ginčo rinkliavą kildina iš... 17. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais (b. l. 7-9,... 18. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių,... 19. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte... 20. Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad administravimo... 21. Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 3 punktu nustatyta, kad nagrinėti... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2011-08-22 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Atsakovas atsiliepimu į pareiškėjo prašymą prašo priteisti iš... 25. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 26. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 28. atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų... 29. Priteisti iš pareiškėjo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo... 30. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...