Byla 2-1426-151/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Eglei Šiugždinytei, Jurgitai Radauskaitei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Jūratei Germanavičiūtei-Vasiljevienei, atsakovui G. A. D., jo atstovei advokatei Živilei Urbonavičienei, trečiajam asmeniui O. D. B., viešame teismo posėdyje, žodinio bylos nagrinėjimo proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui G. A. D., tretiesiems asmenims Kultūros paveldo departamentui, D. D., V. A. I., O. M., V. Ž., E. N., O. D. B., G. S., Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai, J. Š., D. T., J. D., K. P., UAB „Christinen“, O. M., K. Z., L. V., I. M., M. K. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą G. A. D. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos vykdyti Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011-02-18 reikalavimą Nr. REI-20-110218-00014, kuriuo pareikalauta savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - panaikinti įrengtas patalpas pastogėje, t.y. atstatyti butą Nr. ( - ), esantį gyvenamajame name ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), pagal 1995-06-26 kadastrinių matavimų byloje nurodytą planą, kur teisiškai įregistruotas buto bendras plotas 66,27 kv. m., ir sutvarkyti statybvietę.

3Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovo specialistai adresu ( - ), 2011 m. sausio 27 d. atliko patikrinimą vietoje ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. ( - ) Šio patikrinimo, kuriame dalyvavo ir atsakovas, metu nustatyta, kad gyvenamojo namo ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ) bute, kuris nuosavybės teise valdomas G. A. D., atliktas kapitalinis remontas, t. y. virš viso buto įrengtos palėpės patalpos, neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento. P. K. vertybių registro duomenis, aukščiau minėtas statinys yra Kauno senamiestyje, kultūros paveldo vietovėje, kurios unikalus kodas Nr. 20171. 2011 m. vasario 18 d. atsakovui buvo surašytas reikalavimas Nr. REI-20-110218-00014, kuriuo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2011 m. rugpjūčio 18 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - panaikinti įrengtas patalpas pastogėje, t. y. atstatyti butą Nr. ( - ), esantį gyvenamajame name ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal 1995-06-26 kadastrinių matavimų byloje nurodytą planą, kur teisiškai įregistruotas buto bendras plotas 66,27 kv. m. Aukščiau minėtas reikalavimas atsakovui buvo įteiktas pasirašytinai. 2011 m. rugpjūčio 22 d. Inspekcijos pareigūnai patikrino aukščiau minėto reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą ir nustatė, kad Inspekcijos 2011-02-18 reikalavimas Nr. REI-20-110218-00014 neįvykdytas.

4Atsakovas, pateikdamas atsiliepimą į pradinį ieškinį, nurodė, jog naudojasi Statybos įstatyme numatyta teise įteisinti nelegalų statinį ir realiai atlieka visus pastogės įregistravimo darbus ir procedūras.

5Ieškovo atstovė teismo posėdyje palaikė patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir reikalavimus bei prašė patikslintą ieškinį tenkinti.

6Atsakovas ir jo atstovė teismo posėdyje prašė ieškinio netenkinti ir nustatyti vienerių metų terminą savavalinės statybos įteisinimui.

7Tretysis asmuo O. D. B. teismo posėdyje nurodė, jog nereikia griauti palėpės, jei atsakovo laiptinė sutinka. Reikia, kad jie atstatytų įėjimą ant stogo.

8Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-01-27 ieškovo atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta, kad gyvenamojo namo ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ) bute, kuris nuosavybės teise valdomas G. A. D., atliktas kapitalinis remontas, t. y. virš viso buto įrengtos palėpės patalpos, neturint galiojančio statybą leidžiančio dokumento (b. l. 14-16). 2011-02-18 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-100218-00018 ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. ne vėliau kaip iki 2011 m. rugpjūčio 18 d. savo lėšomis panaikinti įrengtas patalpas pastogėje, t. y. atstatyti butą Nr. ( - ), esantį gyvenamajame name ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal 1995-06-26 kadastrinių matavimų byloje nurodytą planą, kur teisiškai įregistruotas buto bendras plotas 66,27 kv. m. (b. l. 10-13, 17,18). 2011-08-22 atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta, jog Inspekcijos 2011-02-18 reikalavimas Nr. REI-20-110218-00014 neįvykdytas (b. l. 19).

10Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 (2010-09-27 Redakcija) 10 punkto nuostatos reglamentuoja statinio kapitalinį remontą - tai tokia statybos rūšis, kurios tikslas yra „pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų - ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis." Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-826 6 priedo 1 punkto nuostatos, galiojusios savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius surašymo metu, reglamentuoja, kad rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas neypatingo statinio kapitalinio remonto projektui yra privalomas. Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų nuostatos (2010-07-02 Redakcija) nustatė statytojui pareigą turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai jis yra privalomas) statinio projektą ir statybos leidimą. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statinio statybą apibrėžė kaip statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

11Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog atsakovas virš buto, esančio ( - ), įrengė palėpės patalpas neturėdamas įstatymo nustatyta tvarka gauto leidimo. Atsakovas taip pat pripažino, jog palėpės patalpos įrengtos neturint statybos leidimo ir šiuo metu vykdo savavalinės statybos įteisinimą. Remiantis byloje esantys rašytiniai įrodymai, atsakovo paaiškinimai įrengtos palėpės patalpos, esančios virš buto ( - ), pripažintinos savavaline statyba.

12Šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. nustato, jog teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Įstatymo 28 str. 8 d. - teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą. Įstatymo 28 str. 9 d. - priimdamas vieną iš šio straipsnio 7 dalyje nurodytų sprendimų, teismas savo sprendime nurodo, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens lėšomis.

13Atsakovas, siekdamas įteisinti savavalinę statybą, dėl statybos leidimo išdavimo kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, parengė pastogės dalių paskaičiavimo projektą ir su juo kreipėsi į VĮ „Registrų centras“, gavo laiptinės bendraturčių sutikimą (III t., b. l. 8-12, 48). Palėpės patalpų kapitalinis remontas atliktas jau senai, palėpė yra virš atsakovo buto, todėl konstatuotina, jog palėpės įrengimas ir įteisinimas nesukels padarinių aplinkai ir visuomenės interesams. Pašalinus savavalinės statybos padalinius, atsakovas, gavęs statybos leidimą, galėtų vėl įsirengti palėpę, todėl manytina, kad savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes šiuo atveju būtų ženkliai per didelės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir Įstatymo 28 str. 8 d. kriterijus, atsakovui nustatytinas 9 mėnesių terminas statinį įsiteisinti. Per nustatytą terminą neįteisinus statinio atsakovas įpareigotinas per 3 mėnesius nuo teismo nustatyto termino pabaigos, savo lėšomis atstatyti butą Nr. ( - ), esantį gyvenamajame name ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal 1995-06-26 kadastrinių matavimų byloje nurodytą planą, kur teisiškai įregistruotas buto bendras plotas 66,27 kv. m., ir sutvarkyti statybvietę. Jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kodas 288600210, įpareigotina atstatyti butą Nr. ( - ), esantį gyvenamajame name ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal 1995-06-26 kadastrinių matavimų byloje nurodytą planą, kur teisiškai įregistruotas buto bendras plotas 66,27 kv. m., ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo G. A. D..

14Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 139,00 Lt žyminio mokesčio ir 87,36 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 93 str. 96 str. 1 d.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-270 str.

Nutarė

16

  1. Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.
  2. Nustatyti atsakovui G. A. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 9 mėnesių terminą įsiteisinti statinį – patalpas pastogėje, esančias gyvenamajame name ( - ), unikalus Nr. ( - ), virš buto Nr. ( - ).
  3. Per šio sprendimo 2 punkte nurodytą terminą neįteisinus statinio, įpareigoti atsakovą G. A. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), per 3 mėnesius nuo termino pabaigos, savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - atstatyti butą Nr. ( - ), esantį gyvenamajame name ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal 1995-06-26 kadastrinių matavimų byloje nurodytą planą, kur teisiškai įregistruotas buto bendras plotas 66,27 kv. m., ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovui nepašalinus savavalinės statybos padarinių - leisti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kodas 288600210, atstatyti butą Nr. ( - ), esantį gyvenamajame name ( - ), unikalus Nr. ( - ), pagal 1995-06-26 kadastrinių matavimų byloje nurodytą planą, kur teisiškai įregistruotas buto bendras plotas 66,27 kv. m., ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo G. A. D..
  4. Priteisti iš atsakovo G. A. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 139,00 Lt žyminio mokesčio ir 87,36 Lt pašto išlaidų valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).
  5. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai