Byla 2-860-329/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, rašytinio proceso tvarka, informuojant šalis apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo nustatyti jam nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujų tinklus, kurių bendras ilgis 1119,45 m, esančius adresais ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )) (3-4 b.l.).

3Pareiškėjas pareiškime nurodė, jog vidutinio slėgio dujų tinklai (plieniniai ir polietileniniai vamzdžiai dujoms tiekti ir dujų slėgio reguliatoriai) adresais ( - ), (unikalus Nr. ( - )), kurių ilgis 912,51 m, ( - ), (unikalus Nr. ( - )), kurių ilgis 91,77 m, ( - ), (unikalus Nr. ( - )), kurių ilgis 67,47 m, ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kurių ilgis 8,42 m, ( - ), (unikalus Nr. ( - )), kurių ilgis 6,71 m, ( - ), (unikalus Nr. ( - )), kurių ilgis 27,01 m, ( - ), (unikalus Nr. ( - )), kurių ilgis 5,56 m, atiduoti eksploatacijai 2000 m. lapkričio 23 d. Bendras dujų tinklų ilgis yra 1119,45 m. Detalus dujų tinklų aprašymas (statinio duomenys ir statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys) yra pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje. 2000 m. lapkričio 23 d. komisija, priėmusi dujų tinklus, juos perdavė pareiškėjui, ši data laikytina dujų tinklų valdymo pradžia. Pareiškėjas nėra įregistravęs pareiškime nurodytų dujų tinklų valdymo fakto, nes, vadovaujantis galiojančia teismų praktika, toks registravimas nebūtinas. Nurodyti dujų tinklai nuosavybės teise nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registre. Teigia, kad ieškovas nuo šių dujų tinklų eksploatavimo priėmimo momento dujų tinklus sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savus faktiškai valdo jau daugiau kaip 10 metų, šiais dujų tinklais AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas nepertraukiamai tiekė gamtines dujas, atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka dujų tiekimo įmonės sąskaita buvo atliekami dujų tinklų techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto darbai. Teigia, kad AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialui nėra žinomos kliūtys, trukdančios įgyti šiuos dujų tinklus AB „Lietuvos dujos“ nuosavybėn. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.69 str. numatytų apribojimų, įgyti dujų tinklus nuosavybėn įgyjamosios senaties būdu, nėra, ieškovas nėra ir nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į šiuos dujų tinklus kitokiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.47 str. minimu būdu ir yra visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68-4.71 straipsniuose numatytos sąlygos, kuomet galima konstatuoti nuosavybės teisės įgijimą į nekilnojamąjį daiktą.

4Suinteresuotas asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame teigė, jog vidutinio slėgio dujų tinklų (plieniniai ir polietileniniai vamzdžiai dujoms tiekti ir dujų slėgio reguliatoriai), kurių bendras ilgis yra 1119,45 m, esančių ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )) neįrengė, jų neeksploatavo ir duomenų apie jų priklausomybę neturi, Nekilnojamojo turto registre Kauno miesto savivaldybei nėra registruotos nuosavybės ar kitos daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą šiais adresais. Nurodė, jog suinteresuotam asmeniui nėra žinomos aplinkybės, pavirtinančios ar paneigiančios pareiškėjo prašomą nustatyti juridinį faktą, suinteresuotumo bylos baigtimi jie neturi, todėl sprendimą prašo priimti teismo nuožiūra (63-64 b.l.).

5Pareiškimas tenkintinas visiškai.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.68 str. 1 d. numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą.

7Apie šios bylos nagrinėjimą įstatymo nustatyta tvarka ir terminu (CPK 532 str.) buvo paskelbta pasirengimo nagrinėti teisme metu – 2011 m. spalio 13 d. skelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. (56 b.l.). Iki teismo posėdžio dienos nebuvo ginčytas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas, todėl teismas pareiškimą nagrinėja rašytinio proceso tvarka (CPK 533 str. 1 d.), proceso dalyviai apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2012-01-10 paskelbiant pranešimą (CPK 133 str. 3 d.), (66 b.l.).

8Prašymų būti įtrauktiems dalyvauti procese nepareikšta. Byloje nėra duomenų apie tai, kad būtų ginčijamas pareiškime nurodytų dujotiekio tinklų valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas. Teismas bylos nagrinėjimo metu nenustatė, kad pareiškėjo pareiškimo tenkinimas pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises. Per teismo nustatytą terminą suinteresuoti asmenys su prašymu įtraukti juos į bylos nagrinėjimą nesikreipė. Teismas pažymi, kad asmenys, kurie manytų, jog dujotiekio, į kurį nuosavybės teisės įgyjamąja senatimi nustatomos pareiškėjui, buvimas atitinkamame žemės sklype ir (ar) jo eksploatacija, pažeidžia ar varžo jų teises, gali savo civilines teises ginti įstatyme numatytu būdu reikšdami savarankiškus ieškinio reikalavimus (CK 1.138 str.). Teismas laiko, kad žemės sklypų, per kuriuos eina dujotiekis, savininkų materialinėms teisėms ir pareigoms šis teismo sprendimas tiesioginės reikšmės neturės, nes jie nepretenduoja įgyti nuosavybės teises į dujotiekį, po paskelbimo apie bylos nagrinėjimą specialiame interneto tinklalapyje į teismą nesikreipė, todėl savo iniciatyva šių asmenų į bylos nagrinėjimą teismas neįtraukia (CPK 443 str. 3 d.).

9Byloje pateikti įrodymai – 2000 m. lapkričio 23 d. dujotiekio priėmimo eksploatuoti aktas (9 b.l.), paskyros-leidimai Nr. 310; Nr. 314; Nr. 322; Nr. 328; Nr. 333; Nr. 339 (10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-21 b.l.), dujotiekio tinklo pasas (22-23 b.l.), žinios apie atliktus darbus (24-25 b.l.), Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla Nr. 44/1430686 (26-54 b.l.), VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (55 b. l.), patvirtina pareiškėjo nurodytas aplinkybes ir įrodo, kad pareiškėjas sąžiningai įgijo bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdė vidutinio slėgio dujų tinklus, kurių bendras ilgis 1119,45 m, esančius adresais ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ne mažiau kaip 10 metų ir per visą valdymo laikotarpį niekas kitas neįgyvendino savo teisių į šiuos dujotiekio tinklus, todėl pareiškimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (CK 4.68-4.71str., CPK 177 str., 185 str.).

10Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 bei atsižvelgiant į tai, kad byloje susidarė 9,10 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, pašto išlaidos nėra išieškomos

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 259, 270 str., 442 str. 9 p., 443 str., 532 str., 533 str., teismas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti pareiškėjui AB ”Lietuvos dujos“, įmonės kodas 120059523, nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į vidutinio slėgio dujų tinklus, kurių bendras ilgis 1119,45 m, esančius adresais ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ), (Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ( - ) (unikalus Nr. ( - )).

14Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui AB „Lietuvos dujos“ ir suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybei.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai