Byla eI-4068-554/2019
Dėl atsisakymo duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjas Algis Markevičius, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovui - advokato padėjėjui V. R., atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos atstovui - A. B., trečiajam suinteresuotam asmeniui – D. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą atsakovui Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinei sąjungai (trečiasis suinteresuotas asmuo D. L.) dėl atsisakymo duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo.

3Teismas,

Nustatė

4Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus ir prašė panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos 2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. 52 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – ir Skundžiamas raštas) įformintą sprendimą atsisakyti duoti išankstinį sutikimą skirti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjai D. L. tarnybinę nuobaudą – pastabą.

5Pareiškėjas prašyme nurodė, taip pat pareiškėjo atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. Al-274-(11.3-06) „Dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo“ buvo pradėtas galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl galimai netinkamo pareigų atlikimo bei buvo sudaryta galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo komisija (toliau - Komisija). Atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą, buvo nustatyta, kad D. L., Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėja, neperdavė Kalvarijos gimnazijai informacijos, kad 2018 m. lapkričio 15 d. būtina atsiimti mokyklinį autobusą, nepateikė informacijos, reikalingos paruošti dokumentams mokyklinio autobuso atsėmimui Ūkio ir urbanistikos skyriui, laiku neįvykdė Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. Dokumentų valdymo sistemoje paskirtos užduoties, pagal kurią turėjo organizuoti ir kontroliuoti, kad pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro 2018 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. (31.2)-ESGA-4-80 „Dėl mokyklinių autobusų perdavimo“

62018 m. lapkričio 15 d. būtų atsiimtas mokyklinis autobusas. Komisija 2018 m. gruodžio 21 d. išvadoje konstatavo, kad D. L., Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėja, netinkamai atliko Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjos pareigybės aprašymo, patvirtinto Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-106 (toliau – Pareigybės aprašymas) 7.1 punkte nustatytą funkciją, netinkamai atliko Pareigybės aprašymo 7.24 punkte nustatytą funkciją, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – VTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus. Komisija pasiūlė administracijos direktoriui pripažinti, kad valstybės tarnautoja padarė tarnybinį nusižengimą ir skirti D. L. tarnybinę nuobaudą – pastabą. Pažymėjo, kad D. L. yra Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos (toliau – ir Profesinė sąjunga) pirmininkė. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo (toliau – Profesinių sąjungų įstatymas) 21 straipsniu, kreipėsi 2019 m. sausio 28 d. raštu Nr. IS-186-(4.9) „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo“ į Profesinę sąjungą, prašydamas duoti išankstinį sutikimą skirti D. L. tarnybinę nuobaudą - pastabą. Profesinė sąjunga 2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. 52 „Dėl informacijos pateikimo“ pranešė, jog nesutinka su tarnybinės nuobaudos skyrimu Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjai D. L.. Toks Profesinės sąjungos atsisakymas duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra nepagrįstas. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus ketinimas skirti tarnybinę nuobaudą D. L. nėra inspiruotas šios valstybės tarnautojos veiklos profesinėje sąjungoje, o tėra teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų suponuota reakcija į padarytą tarnybinį nusižengimą. Profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą nepagrįstai suvaržo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus kaip viešojo administravimo subjekto teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus ir padarytus pažeidimus. Šiuo atveju atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą sukuria prielaidas susidaryti situacijai, kai priklausymas Profesinei sąjungai imamas suvokti kaip imuniteto nuo bet kokios kontrolės bei atsakomybės turėjimas. Tokiu būdu yra skatinami piktnaudžiavimo savo teisėmis bei savivalės pasireiškimai, kurie ypatingai negali būti toleruojami viešąją valdžią įgyvendinančioje įstaigoje.

7Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinė sąjungą prašė prašymą atmesti.

8Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, taip pat atsakovo atstovas paaiškino teismo posėdžio metu, kad 2016 m. balandžio 4 d. trečiasis suinteresuotas asmuo D. L. buvo išrinkta Profesinės sąjungos komiteto pirmininke ir pradėjusi veiklą aktyviai veikė atstovaudama Profesinės sąjungos narius. 2017 metų vasario 28 d. raštais Nr. 9 ir Nr. 10 „Dėl informacijos“ kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotoją ir pareiškėją dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo pažeidimų, prašydama organizuoti pakartotinį objektyvų valstybės tarnautojų vertinimą. Tačiau į prašymą buvo atsisakyta atsižvelgti. Taip pat 2017 m. kovo 15 d. raštu Nr. 11 kreipėsi į pareiškėją su prašymu pateikti pagrindžiančius dokumentus, kuriuose nurodoma Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus nepritarimo vertinimo komisijos išvadoms, motyvai. Pareiškėjo direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus pareigas pateikė informaciją, kad nėra kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyti nepritarimo komisijos išvadoms motyvai. 2017 m. spalio 25 d. trečiasis suinteresuotas asmuo raštais Nr. 15 ir Nr. 16 kreipėsi į Kalvarijos savivaldybės tarybą, merą, bei pareiškėją dėl vykdomos pareiškėjo Ūkio ir urbanistikos skyriaus reorganizacijos. Kadangi, apie šias pertvarkas pareiškėjas privalėjo informuoti atsakovą, tačiau to nepadarė. Todėl vykdydama savo pareigas D. L. 2017 m. spalio 25 d. raštu Nr. 17 kreipėsi į Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkę. 2017 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. 23 D. L. kreipėsi į pareiškėją su pastabomis ir pasiūlymais dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos. 2018 metų vasario mėnesį su raštišku prašymu tarpininkauti atstatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą į Profesinės sąjungos komitetą kreipėsi dvylika profesinės sąjungos narių. 2018 m. kovo 2 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotojų grupė kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės ir darbo ministerijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją, inicijuodama individualų darbo ginčą dėl teisės ir prašydama įpareigoti darbdavį Kalvarijos savivaldybės administraciją atstatyti neteisėtai sumažintą darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį bei atkurti teisę gauti galiojusį nesumažintą darbo užmokesčio dalies dydį. D. L. 2018 m. kovo 8 d. pateikė Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui skundą, kuriame paprašė įvertinti pareiškėjo įsakymų teisėtumą. Taip pat tuo pačiu pagrindu D. L. skundą pateikė ir Kalvarijos savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai, kuri savo išvadose nurodė pareiškėjo padarytus pažeidimus ir pateikė rekomendacijas. 2018 m. kovo 19 d. su reikalavimu panaikinti sprendimus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas darbo, ekonomines, socialines profesinių sąjungų narių teises ji kreipėsi į pareiškėją. 2018 m. kovo 23 d. raštu Nr. 31 „Dėl informacijos“ trečiasis suinteresuotas asmuo įgaliojo atsakovo komiteto narį dalyvauti derybose dėl taikos sudarymo aukščiau minėtoje darbo byloje. Tačiau pareiškėjas 2018 m. balandžio 4 d. raštu Nr. 1S-541-(4.9-01) „Dėl informacijos pateikimo“ pareiškė, kad atsakovas šiame ginče jokių įstatymais nustatytų teisių neturi. Todėl D. L. 2018 m. balandžio 5 d. raštu Nr. 32 „Dėl teisės aktų nuostatų“ supažindino pareiškėją su įstatymuose nustatytomis Profesinių sąjungų teisėmis atstovaujant jų narius. D. L. atsižvelgdama į Darbo ginčų komisijos 2018 m. gegužės 2 d. priimtą sprendimą, kuriuo pareiškėjas buvo įpareigotas atstatyti sumažintą darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydį, 2018 m. balandžio 27 d. raštais Nr. 37 ir Nr. 38 kreipėsi į pareiškėją dėl dviejų valstybės tarnautojų netinkamo pareigų atlikimo. Pareiškėjas 2018 m. gegužės 15 d. raštu Nr. VL-225-(4.9-01) paprašė atsakovo pateikti turimus dokumentus, susijusius su šių valstybės tarnautojų netinkamu pareigų atlikimu. Atsakydama į šį prašymą D. L. pareiškėjui pateikė Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. balandžio 6 d. rašto Nr. IS-8-7-(1.3) ir Darbo ginčų komisijos 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo kopijas. 2018 m. spalio 22 d. pareiškėjas raštu Nr. IS-I482-(4.9-01) informavo Profesinę sąjungą apie Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūros naująjį projektą. Atsižvelgdama į pareiškėjo raštą dėl struktūros pakeitimo, D. L. pateikė naujai struktūrai nepritarimo motyvus. Pažymėjo, kad net ir vykstant ginčo nagrinėjimo procedūroms tarp pareiškėjo ir atsakovo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo D. L., jai 2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. 47 „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo projekto“ paprašius pareiškėjo, kad kol tarp administracijos ir administracijos profesinės sąjungos vyksta Kolektyvinės sutarties pasirašymo derybos, parengto „Kalvarijos savivaldybės administracijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo“ projekto netvirtinti, jos 2019 m. kovo 12-15 d. kasmetinių atostogų metu, minėtas projektas neatsižvelgiant į pateiktą prašymą buvo patvirtintas. Iš šių faktų visumos matyti, kad Profesinei sąjungai tenka susidurti su nemažai iššūkių. Nuolat susiduriama su neigiamomis pareiškėjo nuostatomis atsakovo atžvilgiu. Išreiškė nuomonę, kad siekis tokiomis priemonėmis kaip tarnybinės nuobaudos skyrimas pristabdyti D. L. veiklą Profesinėje sąjungoje, negali būti pateisinamas. Pažymėjo, kad ir kitiems atsakovo komiteto nariams 2016-2017 metais buvo skirtos tarnybinės nuobaudos.

9Nurodė, kad iš pareiškėjo pateiktų duomenų matyti, kad mokyklinį autobusą reikėjo atsiimti 2018 m. lapkričio 15 d. 10 val. Jau sekančią dieną tam buvo suruošti visi reikiami dokumentai, o 2018 m. lapkričio 20 d. minėtas autobusas buvo atsiimtas. Įskaitant tai, kad lapkričio 17-18 d. buvo poilsio dienos. D. L. per visą savo darbo laikotarpį nuo 2000 m. gegužės 8 d. tarnybinės nuobaudos nėra gavusi. Taip pat nei Kalvarijos savivaldybės, nei Kalvarijos savivaldybės administracijos vadovai tiesiogiai nėra pareiškę priekaištų dėl jos tiesioginių pareigų Kalvarijos savivaldybės administracijoje, iki tol kol ji nepradėjo eiti Profesinės sąjungos pirmininkės pareigų. Atsakovo komiteto nariai nuobaudos skyrimo pagrįstumą vertino šiais aspektais: ar nuobauda Profesinės sąjungos pirmininkei nėra skiriama dėl jos narystės ir veiklos Profesinėje sąjungoje bei dėl jos atstovavimo Profesinės sąjungos nariams. Atsakovo nesutikimas išreikštas siekiant apsaugoti Profesinės sąjungos pirmininkę nuo galimo neteisėto pareiškėjo poveikio dėl jos narystės Profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo Profesinės sąjungos nariams ir dėl veiklos Profesinėje sąjungoje. Kad Profesinės sąjungos nariai yra pareiškėjo nepalankiai vertinami rodo ir tai, kad jiems nuolat daromos spaudimas, pradedant tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūras ir neatsižvelgiant į jų raštiškas pastabas dėl pareiškėjo veikloje įstatymų nuostatų nesilaikymo ir pažeidimų.

10Pareiškėjo prašymas patenkintinas visiškai.

11Administracinėje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos 2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. 52 „Dėl informacijos pateikimo“ įforminto sprendimo atsisakyti duoti išankstinį sutikimą skirti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjai D. L. tarnybinę nuobaudą – pastabą, teisėtumo ir pagrįstumo.

12Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad trečiasis suinteresuotas asmuo yra Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos pirmininkė. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. A1-274 „Dėl galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo“ sudaryta komisija atliko galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą ir 2018 m. gruodžio 21 d. išvadoje nustatė, jog Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja D. L. neperdavė Kalvarijos gimnazijai informacijos, kad 218 m. lapkričio 15 d. būtina atsiimti mokyklinį autobusą, nepateikė informacijos, reikalingos paruošti dokumentus mokyklinio autobuso atsiėmimui Ūkio ir urbanistikos skyriui, laiku neįvykdė Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. DVS sistemoje paskirtos užduoties, pagal kurią turėjo organizuoti ir kontroliuoti, kad pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro 2018 m. lapkričio 9 d. raštą Nr. (31.2)-ESGA-4-80 „Dėl mokyklinių autobusų perdavimo“ 2018 m. lapkričio 15 d. būtų atsiimtas mokyklinis autobusas. Komisija konstatavo, kad trečiasis suinteresuotas asmuo netinkamai atliko Pareigybės aprašymo 7.1. punkte nustatytą funkciją, netinkamai atliko Pareigybės aprašymo 7.24 punkte nustatytą funkciją, pažeidė VTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pasiūlė administracijos direktoriui pripažinti, kad valstybės tarnautoja padarė tarnybinį nusižengimą bei skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą. Pareiškėjas 2019 m. sausio 28 d. raštu kreipėsi į Profesinę sąjungą su prašymu duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui. Kartu su minėtu raštu pateikė atsakovui 2018 m. gruodžio 21 d. išvadą. Profesinė sąjunga, atsakydama į atsakovo raštą, 2019 m. vasario 26 d. raštu atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui.

13Tarnybinių nuobaudų skyrimą valstybės tarnautojams reglamentuoja VTĮ. VTĮ nėra numatytos tarnybinės nuobaudos skyrimo garantijos veikiančios profesinės sąjungos nariui, todėl, vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, tokiems teisiniams santykiams vertinti taikytini kiti darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai. Šiuo atveju, specialus teisės aktas, reglamentuojantis profesinių sąjungų narių teises, pareigas bei garantijas ir įtakojantis ginčo santykius yra Profesinių sąjungų įstatymas. Pagal šio įstatymo 21 straipsnį, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), atsižvelgdamas į Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą visų asmenų lygybės principą, profesinių sąjungų teisių reglamentavimą Europos teisės aktuose, taip pat į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, yra suformavęs nuoseklią praktiką, kad teisinio reguliavimo dėl profesinių sąjungų narių garantijų kontekste yra apibrėžiamos ir profesinės sąjungos diskrecijos teisės duoti (neduoti) sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ribos: profesinė sąjunga šią teisę turi naudoti tik kaip priemonę apsaugoti savo narius nuo diskriminacijos dėl narystės profesinėje sąjungoje. Profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui – profesinės sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų (ar įrodytas pažeidimo faktas, kaip kvalifikuotina veika, kokia konkreti tarnybinė nuobauda skirtina pareigūnui ir pan.) ir aiškiai išdėstyti savo poziciją (sutinka/nesutinka) dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo konkrečiam profesinės sąjungos nariui. Nesant įrodymų, kad tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas, kadangi nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių darbuotojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus (2004-04-13 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis adm. b. Nr. A3-170/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 5; 2012-06-25 išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis adm. b. Nr. A662-368/2012, Administracinė jurisprudencija, 2012, Nr. 23, 2010-07-30 nutartis adm. b. Nr. A662-1080/2010, 2012-05-10 nutartis adm. b. Nr. A520-2288/2012).

15Tuo atveju, jei profesinės sąjungos renkamasis organas nustato, jog įstaigos vadovas ketina skirti tarnybinę nuobaudą valstybės tarnautojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje ar dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje, šią nustatytą aplinkybę turi pagrįsti nutarime dėl atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą konkrečiais įrodymais ir pagrįstais motyvais, o ne prielaidomis ar įtarimais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1370/2009).

16Kaip matyti iš Skundžiamo rašto turinio, Profesinė sąjunga atsisakydama duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą vertino aplinkybes, kurios iš esmės yra susijusios su skiriamos nuobaudos teisėtumu ir pagrįstumu – Skundžiamame rašte nurodoma, jog Pareigybės aprašyme nenumatyta, kad švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas rengia mokyklinio autobuso perėmimo dokumentaciją ir mokyklinio autobuso perėmimą iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, šią funkciją atlieka Ūkio ir urbanistikos skyrius, o Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėja neturi galimybių įtakoti kito skyriaus darbo.

17Pažymėtina, jog aplinkybė ar valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme yra ar nėra numatytos konkrečios funkcijos, už kurių neatlikimą paskirta tarnybinė nuobauda, būtų aktuali vertinant nusižengimo faktą, nuobaudos teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Tai pat atsakovo nurodyta aplinkybė, jog pavėluotas mokyklinio autobuso perėmimas nesukėlė materialinių nuostolių, aktuali vertinant galimai padaryto tarnybinio nusižengimo pasekmes, tačiau šis argumentas nepagrindžia, jog tarnybinė nuobauda D. L. skiriama dėl veiklos Profesinėje sąjungoje. Profesinės sąjungos 2019 m. vasario 26 d. rašto Nr. 52 teiginys „kas gali paneigti, kad administracijos direktorius sąmoningai uždėjo pirmumo rezoliuciją D. L. dėl aktyvios Kalvarijos savivaldybės valstybės tarnautojų profesinės sąjungos veiklos“ vertintinas tik kaip Profesinės sąjungos iškelta prielaida, kadangi kaip jau minėta, pateikti konkrečius įrodymus dėl to, jog tarnybinė nuobauda skiriama dėl valstybės tarnautojo veiklos profesinėje sąjungoje yra būtent profesinės sąjungos pareiga.

18Pažymėtina, jog vien atsakovo manymas, kad nuobaudą norima skirti dėl D. L. aktyvaus dalyvavimo profesinės sąjungos veikloje, šio teiginio nepagrindžiant jokiomis aiškiomis ir konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais, iš kurių būtų galima spręsti dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ryšio su D. L. veikla Profesinėje sąjungoje, nėra pakankamas. Atsakovas pateikė duomenis patvirtinančius, jog D. L. aktyviai vykdo aktyvią veiklą Profesinėje sąjungoje, tačiau nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad D. L. būtų dėl to diskriminuojama (ar persekiojama).

19Teismo vertinimu, atsisakymas duoti sutikimą skirti konkrečią nuobaudą trečiajam suinteresuotam asmeniui, pažeidė darbdavio interesus ir trukdė įgyvendinti tarnybinės drausmės užtikrinimą pareiškėjo institucijoje.

20Nesant byloje įrodymų, kad tarnybinę nuobaudą D. L. ketinama skirti dėl jos veiklos Profesinėje sąjungoje, skundžiamas Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos 2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. 52 „Dėl informacijos pateikimo“ įformintas sprendimas atsisakyti duoti išankstinį sutikimą skirti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjai D. L. tarnybinę nuobaudą – pastabą, yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas.

21Likusieji bylos proceso šalių bei jų atstovų argumentai laikytini pertekliniais, neturintys lemiamos juridinės reikšmės kilusio ginčo išsprendimui, todėl detaliau nedėstytini ir neanalizuotini. Be to, LVAT ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuoja praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90 V. de H. v Netherlands, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 20772/92 H. v Finland, 1999-01-21 sprendimas byloje Nr. 30544/96 G.R. v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str.) taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009-07-24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525 -194/2009, 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, teismas

Nutarė

23Pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą patenkinti visiškai.

24Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos 2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. 52 „Dėl informacijos pateikimo“ įformintą sprendimą atsisakyti duoti išankstinį sutikimą skirti Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjai D. L. tarnybinę nuobaudą – pastabą.

25Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjas Algis... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas,... 4. Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo... 5. Pareiškėjas prašyme nurodė, taip pat pareiškėjo atstovas paaiškino... 6. 2018 m. lapkričio 15 d. būtų atsiimtas mokyklinis autobusas. Komisija 2018... 7. Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų... 8. Atsakovas atsiliepime į skundą nurodė, taip pat atsakovo atstovas paaiškino... 9. Nurodė, kad iš pareiškėjo pateiktų duomenų matyti, kad mokyklinį... 10. Pareiškėjo prašymas patenkintinas visiškai.... 11. Administracinėje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs dėl atsakovo Kalvarijos... 12. Administracinės bylos faktiniai duomenys patvirtina teisiškai reikšmingas... 13. Tarnybinių nuobaudų skyrimą valstybės tarnautojams reglamentuoja VTĮ. VTĮ... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT),... 15. Tuo atveju, jei profesinės sąjungos renkamasis organas nustato, jog įstaigos... 16. Kaip matyti iš Skundžiamo rašto turinio, Profesinė sąjunga atsisakydama... 17. Pažymėtina, jog aplinkybė ar valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme yra... 18. Pažymėtina, jog vien atsakovo manymas, kad nuobaudą norima skirti dėl D. L.... 19. Teismo vertinimu, atsisakymas duoti sutikimą skirti konkrečią nuobaudą... 20. Nesant byloje įrodymų, kad tarnybinę nuobaudą D. L. ketinama skirti dėl... 21. Likusieji bylos proceso šalių bei jų atstovų argumentai laikytini... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo Kalvarijos savivaldybės administracijos prašymą patenkinti... 24. Panaikinti Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų... 25. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos...