Byla 2-1507-235/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, sekretoriaujant Birutei Adamonienei dalyvaujant ieškovo atstovei R. Š. atsakovo atstovui A. V. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyriaus ieškinio pareiškimą atsakovei A. N. dėl reikalavimų įvykdymo ir savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2ieškovas prašė teismą įpareigoti atsakovę A. N. savo lėšomis per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo likviduoti savavališkos statybos padarinius, atstatyti blokuoto namo dalies padėtį į buvusią iki savavališkų rekonstrukcijos darbų, t.y. išardyti ir nuimti terasos, kuri yra virš kambario 4-16, stogą, nugriauti atramas iki atitvaros skardinimo ribos, nugriauti sąramą virš buto, esančio ( - ), Vilniuje (b.l. 48). Atsakovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti šiuos darbus pats, išlaidas išieškant iš atsakovės.

3Ieškovas nurodė, kad atsakovė, neturėdama statybos leidimo bei rekonstravimo projekto, savavališkai atliko gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje rekonstrukcijos darbus. Atlikti darbai pagal LR Statybos įstatymo 2str.18p. atitinka statinio rekonstravimo darbą sąvoką, todėl atsakovė privalėjo gauti nustatyta tvarka Statybos leidimą ir Statinio rekonstrukcijos projektą. Atsakovė statinio rekonstravimo darbus atliko be leidimo ir rekonstravimo projekto, tokie jos veiksmai atitinka savavališkos statybos sąvoką. Tuo pagrindu atsakovei buvo surašytas savavališkos statybos aktas bei statybos sustabdymo aktas bei raštu pareikalauta savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. Šių reikalavimų atsakovė neįvykdė. Iki šiol atsakovė jokių statybą leidžiančių dokumentų nepateikė, todėl ieškovas įgijo teisę kreiptis į teismą dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo. Nustatyti atsakovei ilgesnį terminą paruošti projektinę dokumentaciją bei gauti statybos leidimą pagrindo nėra, nes atsakovė turėjo pakankamai laiko šiems veiksmams atlikti (b.l. 100-103).

4Atsakovė su ieškovo reikalavimais nesutiko. Ji nurodė, kad jokių neleistinų statybos darbų ji nevykdo, nes nėra įrengta jokia patalpa virš namo priestato, jokie antro aukšto terasos rekonstrukcijos darbai yra neįmanomi. Ji, rūpindamasi namo ir aplinkinių gyventojų saugumu, įrengė laikiną uždengimą nuo lietaus ir sutvirtino sąramą. Ji yra apskundusi nutarimą dėl baudos jai paskyrimo už savavališką statybą. Patenkinus ieškovo reikalavimą, kiltų grėsmė jos turtui, nes nuo atmosferinių kritulių poveikio gali pradėti irti namo mūras. Ieškovas turėtų suteikti jai galimybę suderinti parengtą projektą, sutvarkyti kitus reikiamus dokumentus (b.l.19-20).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Faktinės aplinkybės.

7Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2008-02-06d. ieškovei A. N. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad ji 2007m. spalio- lapkričio mėnesiais vykdė namo rekonstrukcijos darbus be statybos leidimo ir suderinto projekto (b.l.7) Prieš tai jai buvo surašyti statybos sustabdymo aktas bei savavališkos statybos aktas, reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo (b.l.8-12). 2008-04-28d. buvo surašytas objekto apžiūros aktas, kuriame konstatuota, kad nurodymas atsakovei A. N. likviduoti savavališkos statybos padarinius neįvykdytas (b.l.4-5).

8Atsakovė pateikė į bylą 2011-04-19d. prašymo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, statiniui, esančiam ( - ), Vilniuje (b.l.88) Ieškovei specialieji architektūros reikalavimai buvo išduoti 2011-08-11d. (b.l.93-95).

9Iš nurodyto daroma išvada, kad yra pagrindas leisti ieškovei nustatyta tvarka per papildomai nustatytą terminą užbaigti parengti projektinę dokumentaciją ir gauti rekonstrukciją leidžiančius dokumentus.

10Teisiniai sprendimo motyvai.

11Pagal LR Statybos įstatymo 3str. 2d. 2p., 12str. 1d. 4p. teisė būti statytoju įgyvendinama kai šio įstatymo nustatyta tvarka statytojas yra gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Statyba be šio dokumento yra draudžiama. Statybos įstatymo 3str. 2d. 2p. nustatyta, kad statinio rekonstravimui reikalingas projektas ir leidimas rekonstruoti statinį.

12Kaip nurodyta, atsakovė A. N. yra pradėjusi statinio rekonstravimo projekto ir leidimo gavimo reikalingas procedūras.

13LR Konstitucinis teismas 2011-01-31d. nutarimu „Dėl LR CK 4.103str. 3d. ir LR Statybos Įstatymo 28str. 3d. atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pripažinti, kad LR CK 4.103str.3d., pagal kurią tuo atveju, kai statinys yra pastatytas ar statomas savavališkai, arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, bylą nagrinėjantis teismas savo sprendimu gali 1) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį, 2) įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti, ta apimtimi, kuria nebuvo nustatyti kriterijai arba (ir) atvejai, kuriems esant teismas, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galėjo priimti ir kitokį sprendimą, prieštaravo LR Konstitucijos 109str. 1d., konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams.

14Be to, LR Konstitucinis teismas

Nutarė

15pripažinti, kad LR Statybos įstatymo 28str. 3d. ta apimtimi, kuria nebuvo nustatyti kriterijai arba (ir) atvejai, kuriems esant teismas, konstatavęs teisės aktų reikalavimus, pažeidžiančius statybos faktą, spręsdamas dėl kompetentingų institucijų priimtų įpareigojimų vykdymo, įvertinęs visas bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, galėjo priimti kitokį sprendimą, nei patvirtinti kompetentingų institucijų įpareigojimą pastatytą ar statomą statinį (jo dalį) nugriauti arba jį reikiamai pertvarkyti, prieštaravo LR konstitucijos 109str.1daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

16Po šio LR Konstitucinio teismo nutarimo LR CK 4.103str. 3d. nuostatos buvo pakeistos. Nustatyta, kad teismas savavališkos statybos likvidavimo padarinius sprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

17Tokia tvarka yra nustatyta LR Statybos įstatymo (toliau- Įstatymas) 28 straipsnyje „Savavališkos statybos padarinių šalinimas“.

18Šio Įstatymo 28str. 7p. nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Įstatyme priežasčių, dėl kurių tokia galimybė negali būti suteikta, nenurodyta. Šio Įstatymo 28str. 8p. nurodyta, kad teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją nugriauti statinį ar nenugriauti, atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį.

19Atsakovė, atlikdama savavališką rekonstrukciją be atitinkamų leidimų, uždengė virš jos buto esantį balkoną name, esančiame ( - ), Vilniuje (b.l.5.; 22-31). Kaip matyti iš pateiktų fotonuotraukų, dėl neuždengto balkono namo sienos pradėdavo eižėti, buvo susidarę ertmės ir plyšiai tarp lango rėmo ir sienos, kurios pelijo, pradėjo irti. Taigi, atsakovė savavališka statyba nesukėlė jokių padarinių aplinkai, kitiems namo gyventojams. Be to, galimybės atkurti iki savavališkos statybos šios namo dalies buvusią padėtį yra apsunkintos.

20Iš to daroma išvada, kad nėra pagrindo įpareigoti atsakovę likviduoti savavališkos rekonstrukcijos padarinius, o yra pagrindas leisti nustatyta tvarka jai parengti projektinę dokumentaciją ir gauti kitus atitinkamus dokumentus.

Vadovaujantis LR CPK 259-260, 270str.,

22n u s p r e n d ė :

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Įpareigoti atsakovę A. N., a.k. ( - ) LR Statybos Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka per 6 mėnesius parengti dalies namo virš buto, esančio ( - ), Vilniuje, rekonstrukcijos projektinę dokumentaciją ir gauti statybą (rekonstrukciją) leidžiantį dokumentą.

25Per teismo nustatytą terminą atsakovei A. N. neįvykdžius šio reikalavimo, savavališkos statybos (rekonstrukcijos) padariniai: išardymas ir nuėmimas stogo terasos, esančios virš kambario 4-16 (bylos Nr. 0011), atramų nugriovimas Nr. 1 ir Nr. 2 iki atitvaros skardinimo ribos (nuotrauka Nr.A), nugriovimas sąramos Nr. 3 (nuotrauka Nr. A), virš buto adresu ( - ), Vilniuje, likviduojami atsakovės A. N. lėšomis per 3 mėnesių laikotarpį. Atsakovei A. N. neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą 3 mėnesių terminą, ieškovas turi teisę atlikti išvardintus darbus pats, išlaidas išieškant iš atsakovės A. N..

26Priteisti iš atsakovės A. N., a.k. ( - ) Valstybės naudai dalį 69,60Lt žyminio mokesčio ir 14,47Lt pašto išlaidų. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, sekretoriaujant... 2. ieškovas prašė teismą įpareigoti atsakovę A. N. savo lėšomis per 3... 3. Ieškovas nurodė, kad atsakovė, neturėdama statybos leidimo bei... 4. Atsakovė su ieškovo reikalavimais nesutiko. Ji nurodė, kad jokių... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Faktinės aplinkybės.... 7. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir... 8. Atsakovė pateikė į bylą 2011-04-19d. prašymo Vilniaus miesto savivaldybės... 9. Iš nurodyto daroma išvada, kad yra pagrindas leisti ieškovei nustatyta... 10. Teisiniai sprendimo motyvai.... 11. Pagal LR Statybos įstatymo 3str. 2d. 2p., 12str. 1d. 4p. teisė būti... 12. Kaip nurodyta, atsakovė A. N. yra pradėjusi statinio rekonstravimo projekto... 13. LR Konstitucinis teismas 2011-01-31d. nutarimu „Dėl LR CK 4.103str. 3d. ir... 14. Be to, LR Konstitucinis teismas... 15. pripažinti, kad LR Statybos įstatymo 28str. 3d. ta apimtimi, kuria nebuvo... 16. Po šio LR Konstitucinio teismo nutarimo LR CK 4.103str. 3d. nuostatos buvo... 17. Tokia tvarka yra nustatyta LR Statybos įstatymo (toliau- Įstatymas) 28... 18. Šio Įstatymo 28str. 7p. nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali... 19. Atsakovė, atlikdama savavališką rekonstrukciją be atitinkamų leidimų,... 20. Iš to daroma išvada, kad nėra pagrindo įpareigoti atsakovę likviduoti... 22. n u s p r e n d ė :... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Įpareigoti atsakovę A. N., a.k. ( - ) LR Statybos Įstatymo ir kitų teisės... 25. Per teismo nustatytą terminą atsakovei A. N. neįvykdžius šio reikalavimo,... 26. Priteisti iš atsakovės A. N., a.k. ( - ) Valstybės naudai dalį 69,60Lt...