Byla 2-4217-615/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybės įmonės Turto bankas ieškinį atsakovui UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau tekste - Agentūra) 2009-12-04 pasirašė su UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-161 „Projekto „E-verslo sprendimų diegimas įmonės procesų optimizavimui“ (toliau - Sutartis). Pagal Sutartį atsakovui buvo numatyta projekto įgyvendinimui suteikti 106 505 Lt iš Europos sąjungos Europos regioninės plėtros fondo Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos. Atsakovas pagal Sutartį projekto įgyvendinimui suteikti įsipareigojo skirti 106 505 Lt (sutarties specialiųjų sąlygų 2.2. ir 2.3. punktai). Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2. punkte numatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2011 m. balandžio 29 d. Atsakovui pagal Sutartį iš Europos sąjungos Europos regioninės plėtros fondo Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos išmokėta 63 395,45 Lt. Agentūra 2011-04-07 raštu Nr. R4-5434(13.3.14-125) pranešė atsakovui, kad pradėtas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl projekto „E-verslo sprendimų diegimas įmonės procesų optimizavimui“, taip pat nurodė, kad atsakovas pagal Sutartį įsipareigojo: laiku ir tinkamai pateikti Agentūrai visas projekto įgyvendinimo ataskaitas ir informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.12 punktas); kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu informuoti Agentūrą apie visus pasikeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir Sutartimi (Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.15 punktas); teikti tikslią ir teisingą informaciją apie projekto įgyvendinimą, jo metu kilusius sunkumus, problemas, bei kitą informaciją (Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.4 punktas). Agentūra taip pat paprašė atsakovo paaiškinti, kodėl nevykdomos aukščiau minėtos Sutarties sąlygos. Agentūra 2011-05-16 įtariamo pažeidimo tyrimo išvadoje konstatavo, kad: 2011-01-12 gautas atsakovo paaiškinimas elektroniniu paštu, kad areštuotos visos jo sąskaitos SEB banke ir dėl to jis negali atsiskaityti su tiekėju (pažeistas Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3 punktas); tarpinis mokėjimo prašymas nepateiktas iki tyrimo išvados surašymo (pažeistas Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.4 punktas); nėra duomenų, kad veiklos pagal Sutartį užbaigtos įgyvendinti (pažeistas Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.2 punktas); nepateikta informacija apie projekto įgyvendinimą, jo metu kilusius sunkumus, nesudarytos sąlygos projektą prižiūrintiems ir kontroliuojantiems asmenims apžiūrėti projekto įgyvendinimo ir administravimo vietą ir savo veiklą, susijusią su projektu, nesudarytos sąlygos susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto ir Sutarties vykdymu (pažeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.12- 2.1.15 punktai ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.4 punktas). Agentūra 2011-06-08 raštu Nr. R4-9503(13.1.5) pranešė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Europos sąjungos paramos koordinavimo departamentui apie aukščiau minėtus Sutarties pažeidimus ir siūlė ministerijai priimti sprendimą nutraukti Sutartį bei pareikalauti iš UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ grąžinti išmokėtas lėšas - 63 395,45 Lt. Atsižvelgdama į Agentūros nustatytus Sutarties pažeidimus, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2011-07-01 raštu Nr. (19.2-52)-3-3496 pranešė atsakovui, kad pritaria agentūros siūlymui nutraukti Sutartį ir kad po 30 d. nuo šio rašto gavimo Sutarties nutraukimas bus įformintas Ūkio ministro įsakymu. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-08-10 įsakymu Nr. 4-569, Sutartis nutraukta ir pareikalauta iš atsakovo per 60 kalendorinių dienų grąžinti 63 395,45 Lt į ministerijos biudžetinę sąskaitą, taip pat nustatyta, kad atsakovas privalo mokėti pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatytas palūkanas, skaičiuojamas nuo pagalbos sumos išmokėjimo dienos iki jos susigrąžinimo dienos, palūkanų norma kasmet perskaičiuojama pagal perskaičiavimo metu galiojančią normą (palūkanų norma taikoma pagrindinei sumai ir susikaupusioms palūkanoms), be to nurodyta, kad atsakovas moka 0,03 delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, vėluojant grąžinti 63 395,45 Lt bei priskaičiuotas palūkanas. 2007-10-11 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. (7.22-52-07) - T5- 52 bei 2011-11-08 reikalavimo teisių į projekto vykdytojo UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ skolą ir dokumentų perdavimo - priėmimo aktu Nr. 13/E10-13(7.5-42), Lietuvos Respublikos ūkio ministerija perleido VĮ Turto bankui reikalavimo teisę į 66 057,78 Lt UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ skolą, kurią sudaro: 63 395,45 Lt negrąžinta parama ir 2662,33 Lt priskaičiuotos palūkanos. Perėmęs reikalavimo teisę VĮ Turto bankas nuo 2011-10-17 (Lietuvos į. Respublikos ūkio ministro 2011-08-10 įsakymu Nr. 4-569 nustatyto termino, per kurį atsakovas turėjo grąžinti paramos lėšas, pabaiga) papildomai priskaičiavo 592,16 Lt palūkanų bei Lt 1 792,77 delspinigių. Priteistina UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ skola VĮ Turto bankui yra 68 442,71 Lt, kurią sudaro: 63 395,45 Lt negrąžinta parama, 3 254,49 Lt palūkanos bei 1 792,77 Lt delspinigiai. Kadangi atsakovas skolos iki šios dienos negrąžino, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – Projekto „E-verslo sprendimų diegimas įmonės procesų optimizavimui“ projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-161, finansavimo ir administravimo sutartį su priedais, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ raštus, Įtariamo pažeidimo tyrimo išvadą, LR Ūkio ministerijos raštą, LR Ūkio ministro įsakymą, Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, Reikalavimo teisių perdavimo- priėmimo aktą su priedu, VĮ Turto bankas raginimą dėl skolos grąžinimo, palūkanų, delspinigių skaičiavimo lenteles, kitus dokumentus.

4Ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo pateikimo, atsakovui įteikti nepažeidžiant Civilinio proceso kodekso 123 str. 4 d. reikalavimų.

5Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, o ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 02 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Tretysis asmuo LR Ūkio ministerija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su pareikštu ieškiniu sutinka.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų - Projekto „E-verslo sprendimų diegimas įmonės procesų optimizavimui“ projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-161, finansavimo ir administravimo sutarties su priedais, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ raštų, Įtariamo pažeidimo tyrimo išvados, LR Ūkio ministerijos rašto, LR Ūkio ministro įsakymo, Reikalavimo teisių perleidimo sutarties, Reikalavimo teisių perdavimo- priėmimo akto su priedu, VĮ Turto bankas raginimo dėl skolos grąžinimo, palūkanų, delspinigių skaičiavimo lentelių, kitų dokumentų, matyti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra 2009-12-04 pasirašė su UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-01-161 „Projekto „E-verslo sprendimų diegimas įmonės procesų optimizavimui“. Pagal Sutartį atsakovui buvo numatyta projekto įgyvendinimui suteikti 106 505 Lt iš Europos sąjungos Europos regioninės plėtros fondo Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos. Atsakovas pagal Sutartį projekto įgyvendinimui suteikti įsipareigojo skirti 106 505 Lt (sutarties specialiųjų sąlygų 2.2. ir 2.3. punktai). Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2. punkte numatyta projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2011 m. balandžio 29 d. Atsakovui pagal Sutartį iš Europos sąjungos Europos regioninės plėtros fondo Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos išmokėta 63 395,45 Lt. Agentūra 2011-04-07 raštu Nr. R4-5434(13.3.14-125) pranešė atsakovui, kad pradėtas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl projekto „E-verslo sprendimų diegimas įmonės procesų optimizavimui“, taip pat nurodė, kad atsakovas pagal Sutartį įsipareigojo: laiku ir tinkamai pateikti Agentūrai visas projekto įgyvendinimo ataskaitas ir informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.12 punktas); kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu informuoti Agentūrą apie visus pasikeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir Sutartimi (Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.15 punktas); teikti tikslią ir teisingą informaciją apie projekto įgyvendinimą, jo metu kilusius sunkumus, problemas, bei kitą informaciją (Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.4 punktas). Agentūra taip pat paprašė atsakovo paaiškinti, kodėl nevykdomos aukščiau minėtos Sutarties sąlygos. Agentūra 2011-05-16 įtariamo pažeidimo tyrimo išvadoje konstatavo, kad: 2011-01-12 gautas atsakovo paaiškinimas elektroniniu paštu, kad areštuotos visos jo sąskaitos SEB banke ir dėl to jis negali atsiskaityti su tiekėju (pažeistas Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3 punktas); tarpinis mokėjimo prašymas nepateiktas iki tyrimo išvados surašymo (pažeistas Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.4 punktas); nėra duomenų, kad veiklos pagal Sutartį užbaigtos įgyvendinti (pažeistas Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.2 punktas); nepateikta informacija apie projekto įgyvendinimą, jo metu kilusius sunkumus, nesudarytos sąlygos projektą prižiūrintiems ir kontroliuojantiems asmenims apžiūrėti projekto įgyvendinimo ir administravimo vietą ir savo veiklą, susijusią su projektu, nesudarytos sąlygos susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto ir Sutarties vykdymu (pažeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.12- 2.1.15 punktai ir Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.4 punktas). Agentūra 2011-06-08 raštu Nr. R4-9503(13.1.5) pranešė Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Europos sąjungos paramos koordinavimo departamentui apie aukščiau minėtus Sutarties pažeidimus ir siūlė ministerijai priimti sprendimą nutraukti Sutartį bei pareikalauti iš UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ grąžinti išmokėtas lėšas - 63 395,45 Lt. Atsižvelgdama į Agentūros nustatytus Sutarties pažeidimus, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2011-07-01 raštu Nr. (19.2-52)-3-3496 pranešė atsakovui, kad pritaria agentūros siūlymui nutraukti Sutartį ir kad po 30 d. nuo šio rašto gavimo Sutarties nutraukimas bus įformintas Ūkio ministro įsakymu. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-08-10 įsakymu Nr. 4-569, Sutartis nutraukta ir pareikalauta iš atsakovo per 60 kalendorinių dienų grąžinti 63 395,45 Lt į ministerijos biudžetinę sąskaitą, taip pat nustatyta, kad atsakovas privalo mokėti pagalbos išmokėjimo dieną Europos Komisijos nustatytas palūkanas, skaičiuojamas nuo pagalbos sumos išmokėjimo dienos iki jos susigrąžinimo dienos, palūkanų norma kasmet perskaičiuojama pagal perskaičiavimo metu galiojančią normą (palūkanų norma taikoma pagrindinei sumai ir susikaupusioms palūkanoms), be to nurodyta, kad atsakovas moka 0,03 delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, vėluojant grąžinti 63 395,45 Lt bei priskaičiuotas palūkanas. 2007-10-11 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. (7.22-52-07) - T5- 52 bei 2011-11-08 reikalavimo teisių į projekto vykdytojo UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ skolą ir dokumentų perdavimo - priėmimo aktu Nr. 13/E10-13(7.5-42), Lietuvos Respublikos ūkio ministerija perleido VĮ Turto bankui reikalavimo teisę į 66 057,78 Lt UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ skolą, kurią sudaro: 63 395,45 Lt negrąžinta parama ir 2662,33 Lt priskaičiuotos palūkanos. Perėmęs reikalavimo teisę VĮ Turto bankas nuo 2011-10-17 (Lietuvos į. Respublikos ūkio ministro 2011-08-10 įsakymu Nr. 4-569 nustatyto termino, per kurį atsakovas turėjo grąžinti paramos lėšas, pabaiga) papildomai priskaičiavo 592,16 Lt palūkanų bei Lt 1 792,77 delspinigių. Priteistina UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“ skola VĮ Turto bankui yra 68 442,71 Lt, kurią sudaro: 63 395,45 Lt negrąžinta parama, 3 254,49 Lt palūkanos bei 1 792,77 Lt delspinigiai. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos priteisimo laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 6.37 str., 6.71 str., 6.245 str., 6.256 str., 6.217 str., 6.218 str., 6.221 str., 6.222 str., Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 p., 2.2 p., 2.3 p., 3.2 p., 4.4 p., 10.4 p., Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.3 p., 2.1.2 p., 2.1.12-2.1.15 p.).

9Iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, taip pat žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, valstybei (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, į.k. ( - ), buveinės registracijos adresas ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, 68442,71 Lt skolą, ieškovo Valstybės įmonės Turto bankas, į.k. ( - ), buveinės registracijos adresas ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, naudai.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Sveikatos ir medicinos informacijos agentūra“, į.k. ( - ), buveinės registracijos adresas ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 14,78 Lt, bei 2053,00 Lt žyminio mokesčio, viso 2067,78 Lt, valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

14Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

15Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai