Byla 2-16931-221/2011
Dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys A. V., Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija, institucija, teikianti išvadą byloje – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Irenai Griškevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui K. V., jo įstatyminei atstovei J. S., suinteresuotam asmeniui A. V., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo K. V., atstovaujamo įstatyminės atstovės J. S., pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys A. V., Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija, institucija, teikianti išvadą byloje – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

2kad pareiškėjas K. V., atstovaujamas įstatyminės atstovės J. S., kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti jam terminą priimti palikimą, atsiradusį po jo motinos N. V., asmens kodas ( - ) mirusios 2009-08-17, mirties.

3Pareiškime nurodė, kad 2011-05-05 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi atnaujintas trims mėnesiams K. V. terminas palikimui priimti. Kadangi K. V. yra nepilnametis, reikalingas teismo leidimas priimti palikimą nepilnamečio vardu. Kreipėsi į teismą dėl leidimo, tačiau teismas atsisakė išduoti leidimą ir apie tai iš teismo dokumentus gavo daugiau nei po mėnesio. Nutartyje nurodytų trūkumų laiku nespėjo sutvarkyti, todėl prašo atnaujinti terminą.

4Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad dėl termino atnaujinimo neprieštarauja. Prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (b.l. 27).

5Suinteresuotas asmuo A. V. atsiliepimo nepateikė.

6Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, nurodydamas, jog, atsižvelgiant į pareiškime nurodytas aplinkybes, terminas K. V. galėtų būti dar kartą atnaujintas (b.l. 25).

7Pareiškėjas ir jo įstatyminė atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti, atnaujinti pareiškėjui terminą priimti palikimą, atsiradusį po jo motinos N. V. mirties, nurodydami analogiškus išdėstytiems pareiškime argumentus.

8Suinteresuotas asmuo A. V. teismo posėdžio metu paaiškino, jog jis prašo, kad jo sūnui K. V. būtų atnaujintas terminas palikimui priimti.

9Suinteresuoto asmens Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas bei institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovas teismo posėdyje, apie kurį pranešta tinkamai (b.l. 32, 33) nedalyvavo.

10Pareiškimas tenkintinas visiškai.

11Išklausius pareiškėjo įstatyminės atstovės, pareiškėjo, suinteresuoto asmens paaiškinimus, susipažinus su rašytiniais įrodymais, konstatuotina, kad pareiškėjas K. V. yra N. V., mirusios 2009-08-17 (b.l. 15), ir A. V. sūnus (b.l. 14). N. V. 2008-10-29 oficialiuoju testamentu visą savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą paliko sūnui K. V. (b.l. 12), kurio globėja 2010-10-20 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirta J. S. (b.l. 13). Po N. V. mirties paveldėjimo byla neužvesta, į notarų biurą niekas nesikreipė (b.l. 11). 2011-05-05 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo atnaujintas terminas K. V. palikimui priimti po motinos mirties (b.l. 17-18). 2011-06-23 nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas atsisakė priimti J. S. prašymą dėl leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu (b.l. 16).

12Nors N. V. po mirties savo visą turtą palikusi testamentui sūnui K. V., tačiau, dad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti (CK 5.50 str. 1 d.). Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 str. 2 d.). Šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Jeigu šis terminas yra praleistas, tai pagal CK 5.57 straipsnio 1 dalį teismo gali būti pratęstas, jeigu teismas pripažįsta, jog terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Materialinės teisės normomis nustatytų terminų pabaiga įstatymas sieja asmenų tam tikrų teisių ar pareigų, materialinių teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą (CK 5.57 str. 1 d.). Pažymėtina, kad sprendimas pratęsti ar nepratęsti terminą palikimui priimti gali turėti neigiamų pasekmių tiek asmens, prašiusio pratęsti terminą, tiek kitų asmenų teisių ir pareigų apimčiai.

13Kaip nustatyta byloje, šis terminas buvo praleistas ir Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-05 nutartimi praleidimo priežastis pripažinus svarbiomis, buvo atnaujintas trims mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos (b.l. 17-18). Nutartis įsiteisėjo 2011-05-13. Taigi, kreiptis į notarą tam, kad priimti palikimą reikėjo iki 2011-08-13. Tačiau, kadangi K. V. yra nepilnametis, palikimą jo vardu gali priimti globėja (CK 5.56 str.), kuri kreipėsi į teismą dėl leidimo išdavimo (CPK 579 str.). Teismas, nustatęs, kad prašymas neatitinka CPK 581 straipsnio reikalavimų, 2011-06-23 nutartimi atsisakė jį priimti (b.l. 16). Nutartis iš teismo pagal 2011-07-29 prašymą telefonu išsiųsta 2011-08-01 (b.l. 8), gauta 2011-08-03 (b.l. 10).

14Taigi, atsižvelgtina į priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas - į tai, kad jis praleistas nežymiai, į J. S. amžių, į teisinių žinių stoką, į tai, kad gyvena ne Kaune, į pareiškėjos (globėjos) elgesį, o būtent į tai, kad ji kreipėsi į teismą dėl leidimo priimti palikimą nepilnamečio anūko vardu, įvertinant ir tai, kad 2011-06-23 nutartis be pareiškėjos prašymo nebuvo siunčiama. Kartu vertintinos vaiko materialinės gyvenimo sąlygos tam, kad, atsisakius pratęsti terminą palikimui priimti, nepagrįstai nenukentėtų nepilnamečio vaiko interesai, nes to reikalauja viešasis interesas. Nors teismas pripažįsta, kad globėja nevisiškai rūpestingai atliko pareigas, susijusias su palikimo nepilnamečio anūko K. V. vardu priėmimu, tačiau mano, jog dėl to negali nukentėti K. V. interesai. Įvertinus nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad suinteresuoti asmenys prašymui neprieštaravo, į Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), darytina išvada, kad prašymas tenkintinas ir atnaujintinas terminas K. V. mamos palikimui priimti (CK 5.57 str.).

15Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 578 str., 442 str. 1 d. 13 p., teismas

Nutarė

16prašymą tenkinti.

17A. K. V., a.k. ( - ) terminą priimti mamos N. V., a.k. ( - ) palikimą.

18Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, padavus atskirąjį skundą Kauno miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai