Byla 2-3110-614/2012
Dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolė Brigita Palavinskienė, BĮ UAB „Lautra Motors“

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Mokesčių spektras“ skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolė Brigita Palavinskienė, BĮ UAB „Lautra Motors“,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Mokesčių spektras“ prašo panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2012-03-27 priimtus tris patvarkymus dėl lėšų arešto, patvarkymą dėl informacijos pateikimo Nr. B-39204 ir patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. B-46792. Nurodė, kad 2012-02-29 gavęs antstolės Brigitos Palavinskienės raginimą sumokėti 4 764,93 Lt skolą ir 166 Lt vykdymo išlaidas per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos, skolininkas 2012-03-16 sumokėjo dalį skolos – 930,93 ir kreipėsi į antstolę dėl skolos padengimo dalimis. Pasak pareiškėjo, antstolė jo prašymą patenkino, kadangi 2012-03-20 antstolės padėjėjas atsiuntė elektroniniu paštu prašymo formą. Dėl nurodytų aplinkybių antstolė, skolininko teigimu, nepagrįstai priėmė patvarkymą netenkinti skolininko prašymo dėl skolos mokėjimo dalimis. Be to, pareiškėjo manymu, priėmusi minėtą patvarkymą, antstolė privalėjo dar kartą siųsti skolininkui raginimą. Pareiškėjas tai pat nurodo, kad antstolės patvarkymas areštuoti lėšas pažeidžia CPK 739 str. 1 d. 2 p., kadangi įmonės sąskaitos yra susietos su darbuotojams išduotomis kreditinėmis kortelėmis, į kurias pervedami komandiruotpinigiai. Pareiškėjo teigimu neteisėtas yra antstolės patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, kadangi vykdymo išlaidos paskaičiuotos už neteisėtus veiksmus, vykdymo išlaidų suma neteisėtai padidinta nuo 761 Lt iki 836 Lt, taip pat nepagrįstai iš šios sumos neatimta išieškota vykdymo išlaidų dalis – 166 Lt.

3Suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Palavinskienė, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2012-04-25 patvarkymu Nr. B-51939, jį atmetė. Antstolė pažymėjo, jog prašymo formos išsiuntimas skolininkui elektroniniu paštu nepatvirtina, jog buvo patenkintas pareiškėjo prašymas dėl skolos mokėjimo dalimis. Antstolės nurodė, jog remiantis CPK 655 str. 3 d. vykdant vieną vykdomąjį dokumentą raginimas skolininkui pateikiamas tik vieną kartą. Antstolė taip pat nurodo, jog pareiškėjas netinkamai supranta CPK 739 str. nuostatas, kadangi ši norma taikoma išieškojimui iš fizinių asmenų lėšų. Antstolė paaiškino, jog į 2012-02-29 vykdymo išlaidų paskaičiavimą išieškota 166 Lt suma nebuvo įtraukta.

4Suinteresuotas asmuo BĮ UAB „Lautra Motors“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad skundas atmestinas ir skundžiami patvarkymai paliktini galioti.

5Skundas atmetamas.

6Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0171/12/01487 matyti, jog 2012-02-28 patvarkymu antstolę Brigitą Palavinskienę pavaduojantis antstolis Arminas Naujokaitis priėmė vykdyti išieškotojo BĮ UAB „Lautra Motors“ pateiktą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą dėl 4.200,00 Lt skolos, 157,93 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo, 131 Lt žyminio mokesčio, dalį advokato paslaugų išlaidų – 400,00 Lt iš UAB „Mokesčių spektras“ išieškotojo naudai. Antstolės Brigitos Palavinskienės padėjėjas D. L. 2012-02-29 surašė raginimą įvykdyti sprendimą, kuriame informavo skolininką UAB „Mokesčių spektras“ apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau- LR CPK) nuostatomis paragino skolininką per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos įvykdyti sprendimą: sumokėti 4 764,93 Lt skolą ir 166 Lt vykdymo išlaidų. Raginime be kitų duomenų, buvo nurodyta, jog neįvykdžius raginime nustatytų veiksmų per nustatytą terminą bus taikomos priverstinio vykdymo priemonės ir kils pareiga sumokėti visas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytas vykdymo išlaidas (vykdomoji byla b.l. 15). Minėtas raginimas kartu su patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimu, buvo įteikti skolininkui (vykdomoji byla b.l. 13). Kaip matyti 2012-03-16 skolininkas pateikė antstolei prašymą sustabdyti įmonės lėšų areštą bei įrodymus, patvirtinančius, kad sumokėjo 930,93 Lt, o 2012-03-20 antstolei pateikė prašymą sumokėti skolą dalimis (vykdomoji byla b.l. 20, 27). Išieškotojas 2012-03-27 prašymu pageidavo, kad antstolė taikytų priverstinio vykdymo veiksmus skolininko atžvilgiu, kadangi jis vengia mokėti skolą, be to nesumokėjo įmokos savo prašyme nurodytu terminu (b.l. 29). Antstolė 2012-03-27 patvarkymu Nr. B-39204 nutarė netenkinti skolininko prašymo dėl skolos mokėjimo dalimis, atsižvelgdama į išieškotojo nurodytus motyvus bei vadovaudamasi CPK 634 str. 2 d.

7Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis siunčia skolininkui raginimą. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir taip išvengti priverstinio vykdymo priemonių ir jų lemiamų papildomų išlaidų. CPK 624 str. 1 d. numato, kad skolininkui per raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda jį vykdyti priverstinai. Atsižvelgdamas į paminėtas teisės aktų nuostatas ir jų imperatyvų pobūdį teismas konstatuoja, jog antstolė Brigita Palavinskienė, priimdama raginimą įvykdyti vykdomąjį dokumentą, nustatydama jame dešimties dienų terminą bei ėmusis įstatyme numatytų priverstinio vykdymo priemonių, kuomet raginimas per nustatytą terminą nebuvo įvykdytas, veikė pagal teisės aktų reikalavimus. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, jog taikus susitarimas vykdymo procese galimas tik tarp skolininko ir išieškotojo (CPK 595 str.), tuo tarpu antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas ir jas antstolis turi vykdyti griežtai laikydamasis teisės aktų jam nustatytų reikalavimų. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog išieškotojas nesutiko su daliniu skolos padengimu, todėl atsižvelgdama į šią aplinkybę antstolė pagrįstai netenkino skolininko prašymo, kadangi antstolio pareiga vykdymo procese užtikrinti abiejų šalių ir skolininko, ir išieškotojo teises bei siekti jų interesų pusiausvyros. Pareiškėjo argumentai, kad antstolė buvo patenkinusi jo prašymą dėl skolos padengimo dalinis, paneigti byloje esančiais rašytiniais įrodymais (b.l. 32, 41). Pagal CPK 655 str. 3 d. raginamas dėl vieno vykdomojo dokumento siunčiamas skolininkui vieną kartą (įstatyme nustatytos išimties – kai vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui jo paties prašymu – šiuo atveju nėra). Teismo vertinimu, taip pat nepagrįstas pareiškėjo argumentas dėl neteisėto jo lėšų arešto. Antstolė teisingai pažymėjo, kad CPK 739 str. patenka į Kodekso LI skyrių „Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų tvarka“, taigi jo nuostatos taikomos tik fiziniams asmenims.

8Vykdymo išlaidų dydį, apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarką nustato sprendimų vykdymo instrukcija. Pagal LR CPK 609 str. vykdymo išlaidas sudaro vykdomosios bylos administravimo išlaidos, vykdomosios bylos administravimo papildomos išlaidos ir atlygis antstoliui. CPK 610 straipsnis nustato, kad išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti, vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas, patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau SVI) numatytais atvejais atlygį antstoliui. Vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Vykdomojoje byloje esantys dokumentai patvirtina, jog kartu su raginimu skolininkui buvo įteiktas vykdymo išlaidų paskaičiavimas bei siūlymas jas sumokėti kartu su įsiskolinimu per 10 dienų. Skolininkui neįvykdžius raginime nurodytų reikalavimų ir nesumokėjus vykdymo išlaidų, antstolė, vadovaudamasi CPK 624 str. pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus. Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 p. numato, jog skolininkui neapmokėjus vykdymo išlaidų per raginime nustatytą terminą, jos išieškomos priverstinai. Vadovaudamasi šia Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostata ir CPK reikalavimais, antstolė B. Palavinskienė 2012-03-27 priėmė patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei detalų vykdymo išlaidų apskaičiavimą (vykdomoji byla b.l. 39-40). Antstolės Vykdymo išlaidų apskaičiavime teismas klaidų nenustatė. Pareiškėjas teigia, kad antstolė iš priskaičiuotų vykdymo išlaidų nepagrįstai neatėmė anksčiau priskaičiuotos 166 Lt sumos, tačiau ši aplinkybė nepasitvirtino, iš 2012-03-27 Vykdymo išlaidų apskaičiavimo matyti, kad minima suma yra jau išieškota ir antrą kartą ji neįtraukta (vykd.b.l. 40).

9Remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, jog pareiškėjo skundžiami antstolės Brigitos Palavinskienės 2012-03-27 patvarkymai dėl lėšų arešto, patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. B-39204 ir patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. B-46792 yra teisėti ir naikinti juos skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Be to atkreiptinas dėmesys, kad 2012-03-28 d. patvarkymu antstolė skolininkui taikytus lėšų apribojimus jo sąskaitose banke panaikino (vykd.b.l. 44).

10Vadovaudamasis CPK 290-291 str., 513 str. teismas,

Nutarė

11Pareiškėjo UAB „Mokesčių spektras“ skundą atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo skundžiama Vilniaus apygardos teismui atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai