Byla 2-10890-454/2011
Dėl skolos draudimo išmokos grąžinimo, atsakovui UAB „Helmann transporte“

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant atsakovo UAB „Hegelmann transporte“ atstovui advokatui Pauliui Vaicekauskui, nedalyvaujant ieškovo „BTA“ ADB filialo Lietuvoje atstovui, iešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialo Lietuvoje ieškinį dėl skolos draudimo išmokos grąžinimo, atsakovui UAB „Helmann transporte“, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 5568,09 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei visas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad šalys sudarė draudimo sutartį pagal kurią buvo apdrausta automobilio VOLVO FH 12 v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė. 2009-12-10 Vokietijoje įvyko autoįvykis, kurio kaltininku pripažintas I. M., vairavęs atsakovo apdraustą automobilį. Ieškovas autoįvykiu padarytą žalą 27840,45 Lt atlygino. Atsakovas neįvykdė pareigos pranešti draudikui raštu per tris dienas apie įvykį. 2009-12-30 ieškovas kreipėsi į skolininką ir paprašė pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį. Ši informacija pateikta nebuvo. Atsakovo vengimas bendradarbiauti lėmė, kad ieškovas neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmoką vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais. Dėl atsakovo nenoro ir vengimo bendradarbiauti, draudimo išmoka buvo apskaičiuota ir išmokėta pagal nukentėjusiojo pateiktą informaciją. Atsakovas neteikė jokių argumentų, kurie galėtų pateisinti negalėjimą pranešti draudimo įmonei per tris darbo dienas, taip pat neteikė jokių paaiškinimo, kodėl neatsiliepė į ieškovo prašymus pateikti turimą informaciją apie įvykį, taip pat neteikė ir kitų galimai reikšmingų aplinkybių dėl pareigų nevykdymo. Todėl atsakovas reikalauja sumokėti 20 procentų nuo išmokėtos sumos, t.y. 5568,09 Lt

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Atsikirtimus grindžia byloje pateiktais įrodymais.

5Atsakovo atstovas paaiškino, kad atsakovas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nustatytas pareigas vykdė tinkamai. Jis visus reikiamus dokumentus, susijusius su 2009-12-10 Vokietijoje įvykusiu autoįvykiu ir jo metu atsiradusią žalą persiuntė ieškovo darbuotojai S. R. elektroniniu paštu, t.y. pateikė visą turimą informaciją ir tokiais savo veiksmais įvykdė pareigą pranešti draudikui apie eismo įvykį. Toks informavimo apie įvykusį eismo įvykį būdas buvo įprastas atsakovo santykiuose su ieškovu. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų kokią įtaką tariamas nustatytų pareigų nevykdymas turėjo atsiradusios žalos dydžiui, t.y. konstatuoja, kad tariamas pareigų nevykdymas neturėjo jokios įtakos draudimo išmokos dydžiui, todėl ieškovo ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas. Taip pat nurodo, kad sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. Ieškovas į teismą kreipėsi tik 2011-05-02, nors eismo įvykis įvyko 2009-12-10, t.y. praleidęs ieškinio senaties terminą, todėl yra pagrindas ieškinį atmesti.

6Ieškinys atmestinas.

72009-12-10 Vokietijoje įvyko autoįvykis. Ieškovas autoįvykije padarytą 27840,45 Lt žalą atlygino. Todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5568,09Lt, tai yra prašo 20% draudimo išmokos grąžinimo. Šį reikalavimą grindžia Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.208str. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12str., Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 punktu, kur numatyta, jog įvykus eismo įvykiui per tris darbo dienas transporto priemonės valdytojas privalo raštu pranešti draudikui, o pavėlavus tai atlikti, draudikas turi teisę reikalauti iki 20% draudimo išmokos grąžinimo.

8Svarbią reikšmę Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui turi draudiko informavimas apie draudžiamąjį įvykį kaip apie draudimo sutartimi prisiimtos rizikos atsiradimą. Informacija apie įvykį draudikui reikšminga tiek dėl jos veiklos specifikos, tiek ir užtikrinant draudiko teisės tirti draudžiamojo įvykio aplinkybes įgyvendinimą. Įstatyme nustatyta, kad transporto priemonės valdytojas apie eismo įvykį turi pranešti draudikui per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p., 3 d.). Informavimo funkciją atlieka ir nukentėjusio asmens pateikiama pretenzija (reikalavimas) draudikui išmokėti draudimo išmoką (Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 str.). Kartu nukentėjusio asmens pretenzijos pateikimas draudikui yra pagrindas pradėti draudimo išmokos apskaičiavimo ir išmokėjimo procesą.

9Pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 str. 1 d. nukentėjęs trečiasis asmuo pretenziją dėl padarytos žalos gali pateikti atsakingam už padarytą žalą asmeniui (kaltininkui), tiesiogiai Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės draudimo įmonei, apdraudusiai kaltininko civilinę atsakomybę, atsakingo draudiko atstovui pretenzijoms nagrinėti arba – įstatymo nustatytais atvejais – Draudikų biurui ar jo atstovui.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovas 2009-12-30 raštu Nr. 462/AR/937 atsakinėja į atsakovo 2009-12-29 pranešimą – pretenziją, prašo per tris darbo dienas užpildyti pranešimą apie eismo įvykį užsienyje (b.l. 6). Atsakovo atstovas paaiškino, jog tarp šalių buvo nusistovėję ilgalaikiai santykiai. Atstovas paaiškino, kad paprastai apie įvykį buvo informuojama, o reikalingi dokumentai pildomi vėliau. Pagal byloje pateiktą įvykių išklotinę yra nurodyta, kad žala sureguliuota 2010-12-17 (b.l. 8). Todėl tikėtina, jog atsakovas pagal nusistovėjusią tarp šalių tvarką informavo apie autoįvykį laiku.

11LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d. nustatyta, kad draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo, jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės. Tokiais atvejais draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisykles. Pasisakydamas dėl draudiko atgręžtinio reikalavimo tenkinimo sąlygų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad asmuo gali būti įpareigotas atlyginti žalą tik esant priežastiniam ryšiui tarp teisei priešingų jo veiksmų ir kilusios žalos. Priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais atleidžia asmenį nuo pareigos atlyginti žalą. Tos pačios taisyklės taikytinos ir draudimo įmonėms (draudikams), kurios pareiškia regresinius reikalavimus asmenims, atsakingiems už padarytą žalą. Šiuo atveju nepakanka įrodyti draudimo išmokų fakto, bet būtina įrodinėti, ar atitinkamas draudimo išmokų dydis yra susijęs priežastiniu ryšiu su žalą padariusio asmens veiksmais (eismo įvykiu).

12Iš ieškovo pateiktų ieškinio priedų matyti, kad visą reikalingą informaciją apie eismo įvykį ieškovas (draudikas) gavo. Įrodymų, patvirtinančių ieškovo nurodytas aplinkybes būtinumo atlikti papildomą tyrimą aiškinantis eismo įvykio kaltininką bei eismo įvykio kilimo priežastis ir t.t., teismui ieškovas nepateikė. Ieškovas neįrodė, jog nesutiko išmokėti žalos ar bandė sumažinti tariamai nepagrįstos žalos dydį. Todėl tikėtina, kad pagal pateiktą žalos paskaičiuotą dydį, ieškovas be ginčo išmokėjo parošomą draudimo išmoką. Duomenų bei įrodymų, patvirtinančių ieškovo nurodytas aplinkybes, pagrindžiančias maksimalios (t.y. 20 proc.) draudimo išmokos dalies reikalavimo pagrįstumą, teismui nebuvo pateikta (CPK 177str., 197 str.). Pažymėtina, kad ieškovas, besąlygiškai apmokėdamas išmokėdamas draudimo išmoką ir pats nebandydamas įvertinti galimo ir pagrįsto žalos dydžio, veikė savo rizika. Iš prie ieškinio pridėtų dokumentų, kuriais ieškovas grindžia prašomos priteisti sumos išmokėjimą, objektyviai nesimato, už ką ir kiek yra mokama, ar išmokėjimui skirtos sumos yra realiai patirti nuostoliai dėl minėto įvykio, kodėl nurodomos skirtingos datos apie išmokėtas sumas. Byloje taip pat nėra duomenų, ar AVUS SSH DEUTCHLAND pagrįstai reikalavo apmokėjimo iš ieškovo, kokia jos kompetencija ir veiklos sritis. Objektyviai neįmanoma nustatyti sąsajumo tarp įmonių, kompensacinės pareigos, mokėjimų paskirties, eismo įvykių ir galimo jų administravimo. Teismas laiko, kad ieškovas neįrodė, jog galimai pavėluotas informacijos apie eismo įvykį iš pateiktų byloje įrodymų visumoje kaip nors įtakojo draudiko išmokėtinos draudimo išmokos dydį. Objektyviais rašytiniais duomenimis neparemtas ir išmokų sumų dydis, jo tiesioginis sąsajumas su eismo įvykiu.

13Minėta, LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d. teisė reikalauti dalies draudimo išmokos grąžinimo imperatyviai susieta su nustatytų draudėjo pareigų pažeidimu, priežastiniu ryšiu su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydžiu, kitomis reikšmingomis aplinkybėmis. Tai reiškia, kad šios aplinkybės turi būti ne tik nurodytos, bet ir pagrįstos patvirtinančiais leistinais įrodymais byloje (LR CPK 178, 180 str.). Pažymėtina, kad civilinei atsakomybei atsirasti nepakanka nustatyti atsakovo veiksmų neteisėtumo, būtina nustatyti ir kitas civilinės atsakomybės sąlygas. Ieškovui nepagrindus dėl atsakovo pareigos pranešti apie eismo įvykį nevykdymo patirtos realios žalos dydžio, priežastinio ryšio tarp atsiradusius žalos ir atsakovo pareigos nevykdymo, nepakankamai iššifravus prašomų priteisti sumų dydžio ir neįrodžius jo sąsajumo su 2009-12-10 eismo įvykiu ir galimais jo padariniais, ieškinys šioje dalyje atmestinas.

14Dėl ieškinio senaties reikalavimui, kylančiam iš 2009-12-10 įvykio, taikymo.

15Atsakovas prašė taikyti senatį.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad regresinė prievolė yra nauja prievolė, kuri atsiranda asmeniui įvykdžius prievolę už atsakingą už žalą asmenį. Kai toks asmuo įvykdo prievolę už skolininką, pradinė prievolė kreditoriui pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (LR CK 6.123 str. 1 d.) ir atsiranda nauja, t. y. regresinė, prievolė, kuri sieja skolininką ir prievolę įvykdžiusį asmenį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad atgręžtinis draudiko reikalavimas atsakingam už žalą asmeniui Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 straipsnio pagrindu yra regresinis. Draudiko reikalavimas transporto priemonės valdytojui – atsakingam už žalos padarymą asmeniui – kildinamas iš transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių, tai suponuoja, kad šiems reikalavimams taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 str. 7 d.).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ieškininė senatis yra laiko tarpas, per kurį valstybė garantuoja asmeniui jo pažeistos teisės gynimą, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu apginti pažeistą teisę. Ieškininės senaties institutas nustatytas abiejų teisinio santykio šalių interesais. Jo tikslas – sudaryti realią galimybę asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti teisinių santykių stabilumą ir užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę, palengvinti įrodinėjimo procesą. Jeigu asmuo, žinodamas ar turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą į šį pažeidimą per visą ieškininės senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės arba nemano, jog jo teisė yra pažeista. Šiuo atveju įstatymas sieja ieškinio senaties termino eigos pradžią su objektyviu, o ne subjektyviu momentu. Pagal LR CK 1.127 str. 4 d., iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento, ir ši teisės norma yra imperatyvi, nustatanti išimtį iš bendrosios LR CK 1.127 str. 1 d. nustatytos taisyklės. Byloje neįrodyta kada tiksliai ir kokia suma buvo išmokėta draudimo išmoka. Pateiktoje įvykių išklotinėje nurodyta, jog žala sureguliuota 2010-12-17 (b.l. 8). Toje pačioje išklotinėje nurodyta, kad apmokėjimai padaryti 2010-06-18. Todėl nėra tikėtina, kad pirmiau buvo išmokėta draudimo išmoka, o vėliau sureguliuotas žalos dydis. Kadangi nenustatyta, kad buvo išmokėta draudimo išmoka, o ieškovas apie šį įvykį jau žinojo 2009-12-30 (b.l. 6), todėl ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, skaičiuotinas nuo sužinojimo (CK 1.127str. 1d.). Šiam reikalavimui taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 str. 7 d.). Duomenų byloje, kad ieškinio senaties termino eiga buvo sustabdyta, pratęsta ar nutraukta nėra, atsakovas nėra atlikęs jokių veiksmų, liudijančių skolos pripažinimą ir tokiu būdu nėra nutraukęs senaties termino (LR CK 1.130 str. 2 d.), svarbių šio termino praleidimo priežasčių, realiai trukdžiusių ieškovui laiku pareikšti ieškinį, ir kurios teismui leistų šį terminą atnaujinti, taip pat nenustatyta. Įrodinėjimo pareiga dėl svarbių ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių buvimo tenka ieškovui (LR CPK 12 str., 178 str. ), tačiau šis tokių aplinkybių visiškai neįrodinėjo. Pažymėtina, kad pretenzijų siuntimas atsakovui ieškinio senaties terminui jokios įtakos neturi. Be to, ieškovas yra draudikas, t.y. iš draudimo santykių kylančių reikalavimų patenkinimas yra jo profesinė veikla, taigi jam turi būti žinomos ieškinio nepateikimo laiku teisinės pasekmės. Nors ieškovas nurodė, kad tarp šalių vyko susirašinėjimas, tačiau į bylą nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, jog atsakovas būtų pripažinęs savo galimą prievolę atlyginti dalį ieškovo išmokėtos nukentėjusiam asmeniui draudimo išmokos ir tokiais savo veiksmais sudaręs pagrindą ieškovui tikėtis reikalavimų patenkinimo ne teismo tvarka.

18Pagal byloje nustatytas aplinkybes ieškovas galėjo ieškinį pareikšti iki 2010-12-30. Ieškinio senaties terminas buvo pasibaigęs dar prieš pareiškiant ieškinį atsakovui 2011-03-09 (b.l. 2). Todėl ieškinys atmestinas ir dėl senaties termino.

19Ieškinį atmetus, teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su teismo pranešimų, šaukimų siuntimu, priteistinos iš ieškovo, iš viso 18,20 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 92 str.).

20Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268str., 269str., 270str.

Nutarė

21ieškovo „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, atstovaujama „BTA“ akcinės bendrovės filialą Lietuvos Respublikoje ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovo „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba (į.k. ( - ) buveinė Persės iela2, Ryga, Latvijos Respublikoje, a.s. ( - ) „SEB banka“ atstovaujama „BTA“ akcinės bendrovės filialą Lietuvos Respublikoje (į.k. 300665654, buveinė Verkių g. 29, 18 korpusas, Vilnius, a.s. ( - )) 18,20Lt pašto išlaidų valstybei (pinigus sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (įmokos kodas 5660) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank").

23Sprendimas nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu per 30dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 5568,09 Lt žalos atlyginimo,... 3. Ieškinyje nurodė, kad šalys sudarė draudimo sutartį pagal kurią buvo... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu... 5. Atsakovo atstovas paaiškino, kad atsakovas Transporto priemonių valdytojų... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. 2009-12-10 Vokietijoje įvyko autoįvykis. Ieškovas autoįvykije padarytą... 8. Svarbią reikšmę Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 9. Pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovas 2009-12-30... 11. LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 12. Iš ieškovo pateiktų ieškinio priedų matyti, kad visą reikalingą... 13. Minėta, LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 14. Dėl ieškinio senaties reikalavimui, kylančiam iš 2009-12-10 įvykio,... 15. Atsakovas prašė taikyti senatį.... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad regresinė prievolė yra... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ieškininė... 18. Pagal byloje nustatytas aplinkybes ieškovas galėjo ieškinį pareikšti iki... 19. Ieškinį atmetus, teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su teismo... 20. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 259 str., 268str.,... 21. ieškovo „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, atstovaujama „BTA“... 22. Priteisti iš ieškovo „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba (į.k. ( -... 23. Sprendimas nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu per 30dienų gali būti...