Byla eI-4688-257/2019
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Laisvutė Kartanaitė,

2sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei,

3nedalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui,

4nedalyvaujant atsakovei N. T.,

5rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei N. T. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau tekste – pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės N. T. 208,56 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31, 36,30 Eur pareiškėjo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 4,87 Eur už nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko, gyventojų registro bei testamentų registro išrašų suformavimą.

8Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme nurodė, kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ yra 2003-12-30 Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybių įsteigtas regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius, kuriam pavesta rinkti, administruoti bei išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ) bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdė N. T. ir J. T. Remiantis gyventojų registro duomenimis, J. T. mirė ( - ). Pagal testamentų registro išrašą, dėl J. T. palikimo niekas nesikreipė. Atsakovė N. T. yra nesumokėjusi pareiškėjui metinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31.

9LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 3 d. 3 p. nustato, jog komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius gali pateikti savivaldybės institucijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir ją rinkti. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-06-28 sprendimu Nr. T1-189 patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai. Pareiškėjas yra Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje vietinę rinkliavą administruojantis subjektas, kontroliuojantis vietinės rinkliavos mokėjimą, vykdantis jos apskaitą bei kitas procedūras, reikalingas vietinei rinkliavai administruoti, įskaitant ir kreipimąsi į teismą dėl nesumokėtų vietinių rinkliavų išieškojimo.

10LR atliekų tvarkymo įstatymo 301 str. 2 d. numatyta, jog nekilnojamojo turto objektų savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą. Vietinės rinkliavos nuostatai nustato, kad vietinės rinkliavos mokėtojai yra komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus įmones, turinčias TIPK leidimus (6 p.), vietinės rinkliavos dydis nustatomas visiems komunalinių atliekų turėtojams, fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems ir disponuojantiems nekilnojamąjį turtą (išskyrus žemės sklypus) Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus įmones, turinčias TIPK leidimus (32 p.).

11Pareiškėjas nurodo, kad atsakovė yra nesumokėjusi vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31 ir atsakovės skola sudaro 208,56 Eur. Atsakovė taip pat privalo atlyginti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių prašo nemažinti bei remiasi LVAT suformuota praktika administracinėje byloje Nr. eA-870-858/2017.

12Atsakovė N. T. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, teismo šaukimu.

13Pareiškėjo prašymas tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

15Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013-06-28 sprendimu Nr. T1-189 patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, kurie numato, kad vietinę rinkliavą privalo mokėti visi Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypus) savininkai, vietinė rinkliava yra mokama už kiekvienus kalendorinius metus ir vietinės rinkliavos mokėtojai neturi diskrecijos teisės pasirinkti, ar vykdyti prievolę mokėti vietinę rinkliavą.

16Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ) bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise valdė N. T. ir J. T. Remiantis gyventojų registro duomenimis, J. T. mirė ( - ). Pagal testamentų registro išrašą, dėl J. T. palikimo niekas nesikreipė. Atsakovė N. T. yra nesumokėjusi pareiškėjui metinės rinkliavos 208,56 Eur už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31, todėl privalo mokėti nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

17Teismui pateikti įrodymai, jog pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė Telšių regiono atliekų tvarkymo centras sumokėjo advokatui 36,30 Eur už pagalbą surašant ir paduodant skundą, bei atstovaujant teisme, bei 4,87 Eur už nekilnojamo turto centrinio duomenų banko, gyventojų registro bei testamentų registro išrašų suformavimą.

18Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 40 straipsnio 5 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtos išlaidos atlyginamos, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos ir jos nėra susijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19CPK 98 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

20Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; ginčo sumos dydį; teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; šalių elgesį proceso metu; advokato darbo laiko sąnaudas; kitas svarbias aplinkybes. Be to, teismas turi atsižvelgti į tai, kad priteistinoms bylinėjimosi išlaidoms taikomi ir bendrieji teisės principai – jos turi atitikti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, reikalaujančius, be kita ko, kad asmenys, prašantys jų atlyginimo, elgtųsi apdairiai, rūpestingai (išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-201/2013, 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-707/2014).

21Bylinėjimosi išlaidų (tarp jų ir atstovavimo išlaidų) priteisimas iš bylą pralaimėjusios šalies padeda užtikrinti šalių teisę į teisminę gynybą, nes priešingu atveju, žinodamos, jog net ir laimėjusios bylą negalės gauti patirtų išlaidų atlyginimo, jos vengtų atstovauti byloje pasitelkti advokatus, tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra tiesiogiai susijęs su teises ginančių asmenų galimybėmis susigrąžinti tik pagrįstas ir racionalias išlaidas. Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar proceso šalys savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ar proceso šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis. Tai reiškia, kad teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1635-261/2016).

22Nagrinėjama administracinė byla ir joje keliami reikalavimai yra analogiški reikalavimams, kurie ne kartą yra nagrinėti tiek pirmosios instancijos apygardų administracinių teismų, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir tokio pobūdžio bylose suformuotos pakankamai aiškios teisinės kryptys įvairiais aspektais. Kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais, advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus, nes administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, ir prašoma priteisti pinigų suma, o šiems duomenims surašyti bei informacijai surinkti kvalifikuota teisinė pagalba yra perteklinis momentas, nes tokio pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir paties subjekto, atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą, jėgomis. Be to, pažymėtina, kad vietinės rinkliavos skolą apskaičiavo ir pažymą parengė ne advokatas, o subjekto, atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą, darbuotojai. Pažymėtina, kad juridiniai asmenys turi teisę pasitelkti advokatus, tačiau tai turėtų būti daroma vadovaujantis protingumo principu ir vengiant perteklinio išlaidavimo. Ši administracinė byla (atsižvelgiant į jos teisinius aspektus ir faktinę situaciją) yra nesudėtinga, todėl 36,60 Eur išlaidų už skundo parengimą suma sumokėta advokatui mažintina iki 14 Eur. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas analogiškose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1893-415/2019). Taigi, teismas, mažindamas bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą sumą, atsižvelgia į nuoseklią, aukščiau paminėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013, 2014, 2016, 2019 metų praktiką.

23Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniu, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Pareiškėjo prašymą tenkinti ir priteisti iš atsakovės N. T. pareiškėjui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 208,56 Eur (du šimtai aštuoni Eur 56 Euro ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2014-01-01 iki 2018-12-31, bylinėjimosi išlaidas 14 Eur (keturiolika Eur) už advokato pagalbą ir 4,87 Eur (keturi Eur 87 ct) už nekilnojamo turto centrinio duomenų banko, gyventojų registro bei testamentų registro išrašų suformavimą.

25Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Laisvutė... 2. sekretoriaujant Vilmai Šarauskienei,... 3. nedalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono... 4. nedalyvaujant atsakovei N. T.,... 5. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Pareiškėjas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau... 8. Pareiškėjas teismui pateiktame prašyme nurodė, kad UAB „Telšių regiono... 9. LR atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 3 d. 3 p. nustato, jog komunalinių... 10. LR atliekų tvarkymo įstatymo 301 str. 2 d. numatyta, jog nekilnojamojo turto... 11. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovė yra nesumokėjusi vietinės rinkliavos už... 12. Atsakovė N. T. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 13. Pareiškėjo prašymas tenkintinas.... 14. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 15. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad... 16. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad nekilnojamojo turto objektą, esantį... 17. Teismui pateikti įrodymai, jog pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė... 18. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 19. CPK 98 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Rekomendacijų 2 punkte numatyta, jog nustatydamas priteistino užmokesčio už... 21. Bylinėjimosi išlaidų (tarp jų ir atstovavimo išlaidų) priteisimas iš... 22. Nagrinėjama administracinė byla ir joje keliami reikalavimai yra analogiški... 23. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių... 24. Pareiškėjo prašymą tenkinti ir priteisti iš atsakovės N. T. pareiškėjui... 25. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...