Byla eI-6999-394/2019
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo iš atsakovės A. U

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėja Jarūnė Sedalienė,

2sekretoriaujant Janinai Morkūnienei,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos priteisimo iš atsakovės A. U..

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Pareiškėja Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau tekste – pareiškėja), kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės A. U. (toliau – ir atsakovė) 772,86 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31.

6Pareiškėja teismui pateiktame prašyme nurodė, kad atsakovė A. U. yra nesumokėjusi 772,86 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31. Atsakovei kartą per metus buvo siunčiami vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai bei įspėjimai dėl susidariusios skolos, atsakovė į siųstus pranešimus nereagavo, vietinės rinkliavos nesumokėjo, tai patvirtina prie prašymo pridėta mokėtojo duomenų peržiūros kortelė. Atsakovei pareiga mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kyla žemiau nurodytų teisės aktų pagrindu.

7Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, jog savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Pakruojo rajono savivaldybėje vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2015 m. sausio 1 d. vykdo Pakruojo rajono savivaldybės administracija pagal Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. T-359. Ginčo laikotarpiu Pakruojo rajono savivaldybėje vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą buvo vykdoma vadovaujantis Tarybos 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220 patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (galiojo iki 2017-04-06), Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintais Nuostatais, Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir 2016 m. vasario 22 d. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-158 patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo tvarkos aprašu. Nuostatai apibrėžia, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą - tai Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti Nuostatuose nustatyta tvarka. Rinkliava turi būti mokama ne vėliau kaip iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, o rinkliavos lėšomis tvarkomos komunalinės atliekos, kur ir kiek jų bebūtų. Nesumokėta vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8Atsakovė A. U. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į pareiškėjos prašymą nepateikė, pareiškėjos prašymo su priedais kopija jai įteikta tinkamai, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta teismo šaukimu.

9Pareiškėjos prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T-220 patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (jų naują redakciją, toliau – Nuostatai, galiojo iki 2017 m. balandžio 6 d.), 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-359 vietinės rinkliavos administravimą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2015 m. sausio 1 d. pavedė Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, o 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-220 pakeitė ir Nuostatų 10 punktą, kur nurodė, kad vietinę rinkliavą administruoja Pakruojo rajono savivaldybės administracija. Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtino naujus Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus. Pagal Nuostatų, galiojusių iki 2017 m. balandžio 6 d., 4.1 ir 4.2 papunkčius, vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai asmenys, gyvenamosios paskirties patalpų (daugiabučio namo butų, individualių namų), esančių Pakruojo rajone, savininkai (jei šioms patalpoms nustatyta tvarka yra suteiktas adresas, įregistruota nuosavybės teisė), savivaldybių gyvenamosios paskirties patalpų nuomininkai, kurie moka vietinę rinkliavą, apskaičiuotą priklausomai nuo gyventojų, kurių gyvenamoji vieta nustatyta tvarka deklaruota šių asmenų gyvenamojoje patalpoje, skaičiaus, arba gyvenamosios paskirties patalpų (daugiabučio namo butų, individualių namų), esančių Pakruojo rajone, vienas iš gyventojų (jei šioms patalpoms nustatyta tvarka nėra suteiktas adresas arba nėra įregistruota nuosavybės teisė), kuris moka vietinę rinkliavą, apskaičiuotą priklausomai nuo gyventojų, kurių gyvenamoji vieta nustatyta jo gyvenamojoje patalpoje, skaičiaus. Pagal 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintų Nuostatų 5.11 p. vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, turintys pareigą mokėti vietinę rinkliavą, pagal Nuostatų 6 punktą, vietinė rinkliava nustatoma Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų savininkams, jų atstovams ir kitiems asmenims, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje. Nuostatų 14-19 punktas numato, kad vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamos vietinės rinkliavos dedamųjų, kurių dydžiai nurodyti Nuostatų 1 priede, pastoviąją dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys arba savivaldybės būstų nuomininkai, kintamąją rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys, iš kurių paimamos komunalinės atliekos.

11Byloje esančių duomenų pagrindu nustatyta, jog atsakovei A. U. nuo 2001-01-09 nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, esantis (duomenys neskelbiami), kuriame nagrinėjamu laikotarpiu buvo deklaruota devynių asmenų nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl pagal Nuostatų 4.1. ir 6 p. atsakovė laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31 buvo vietinės rinkliavos mokėtoja ir atsakė už visų namo gyventojų vietinės rinkliavos sumokėjimą. Iš mokėtojo duomenų peržiūros kortelės matosi, kad atsakovė tinkamai nemokėjo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl susidarė 772,86 Eur įsiskolinimas, atsakovė skolos neginčija. Į bylą pateikti ir vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai bei įspėjimas dėl susidariusios skolos, kurie buvo siunčiami atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, taigi atsakovė turėjo žinoti apie pareigą mokėti vietinę rinkliavą bei susidariusią skolą. Pagal Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (Civilinio kodekso 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose, yra nurodęs, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu), vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, tvarkomas savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje (administracinė byla Nr. A525-471/2010). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, plėtodama ankstesnę praktiką, 2014 m. sausio 28 d. nutartyje taip pat pažymėjo, kad vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-334/2014).

12Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas neturi teisinio pagrindo netenkinti pareiškėjos reikalavimo dėl vietinės rinkliavos, paskaičiuotos nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31, iš atsakovės priteisimo.

13Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 4 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

14Pareiškėjos prašymą tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovės A. U. Pakruojo rajono savivaldybės administracijai 772,86 Eur (spetynis šimtus septyniasdešimt du Eur 86 ct) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, suskaičiuotos nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31.

15Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per sprendimą priėmusio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai