Byla I-1358-609/2017
Dėl administracinio akto pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Dalios Gumuliauskienės, Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Vidos Stonkuvienės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui G. K., jo atstovui advokatui R. K., trečiojo suinteresuoto asmens Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, atstovaujamos Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, atstovui M. J.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Tauragės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, atstovaujamai Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dėl administracinio akto pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

4pareiškėjas G. K. prašo pakeisti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus (toliau- ir VSDFV Utenos skyrius) 2016 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. (10.126) Š35-1060 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedo skyrimo G. K.“ ir atsakovą VSDFV Utenos skyrių įpareigoti laikotarpius nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d. įskaityti į pareiškėjo tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, perskaičiuoti pareiškėjui skiriamos pensijos dydį ir grąžinti įsiskolinimą, susidariusį nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d..

5Skunde (b.l. 4-6) nurodė, jog nesutinka, kad pareigūnų ir karių valstybinė pensija jam buvo paskirta, neatsižvelgiant į laikotarpį nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. ir į laikotarpį nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d.. Teigia, jog laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1992 m. rugsėjo 2 d. Priešgaisrinės apsaugos departamento prie LR VRM Šilalės priešgaisrinėje tarnyboje jis dirbo profilaktikos instruktoriumi, laikotarpiu nuo 1993 m. spalio 1 d. iki 1996 m. kovo 31 d.- ugniagesiu, o laikotarpiu nuo 1996 m. balandžio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d.- viršininku. Pažymi, jog laikotarpiais nuo 1990 kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d. jam dirbant įvairiose pareigose, keitėsi tik įstaigos pavadinimai, tačiau darbovietės adresas išliko tas pats. Teigia, jog jo tarnybos byla buvo pradėta vesti tik nuo 1997 metų, to paties darbdavio.

6Atsakovo VSDFV Utenos skyriaus atsiliepime į skundą (b.l. 21-24) nurodyta, jog atsakovas su skundo reikalavimais nesutinka ir skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą. Teigiama, jog 2016 m. rugpjūčio 22 d. pareiškėjas kreipėsi į Tauragės apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo. VSDFV Utenos skyrius išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą ir pridėtus dokumentus, 2016 m. rugsėjo 8 d. raštu Nr. (10.126)R3-37747 „Dėl G. K. tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapo“ kreipėsi į Tauragės apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą dėl dokumentų, patikslinančių pareiškėjo tarnybos laikotarpius, pateikimo ir 2016 m. spalio 10 d. gavo 2016 m. spalio 7 d. parengtą tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapą Nr. 4-547, kuriame buvo nurodyti pareiškėjo tarnybos ir tarnybos laikui prilyginami laikotarpiai ir kitus dokumentus. Pagal Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pateiktus duomenis, pareiškėjo vidaus reikalų sistemoje ištarnautas laikas yra 21 metai, 10 mėnesių ir 13 dienų. Laikotarpiai nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d. 2016 m. spalio 7 d. tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lape nenurodyti. Atsižvelgiant į tai, kad nei Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos parengtame 2016 m. spalio 7 d. tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lape Nr. 4-547, nei šios įstaigos papildomai pateiktuose dokumentuose nėra duomenų, jog nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjas dirbo Pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytose pareigose, o vidaus reikalų sistemos pareigūnu pareiškėjas paskirtas tik nuo 1997 m. gruodžio 8 d., vadovaujantis Pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir 6 straipsnio 1 punktu, sprendimu, kuris yra ginčijamas, pareiškėjui buvo paskirta pareigūnų ir karių valstybinę pensija, neatsižvelgdamas į nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d. laikotarpius. Pažymi, kad turi būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2017 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. KT1-N1/2017, kuriame konstatuota, kad Pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktas tiek, kiek pagal jame nustatytą teisinį reguliavimą tarnybos laikui pareigūnų pensijai skirti neprilyginamas darbo laikas, po 1995 metų pagal darbo sutartis išdirbtas profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinių vadovais, gaisrininkais, gaisrininkais vairuotojais, jeigu vėliau šie darbuotojai buvo paskirti sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnais, neprieštarauja (neprieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime į skundą (b.l. 54-56) nurodė, jog su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Dėsto argumentus, kurie iš esmės analogiški atsakovo VSDFV Utenos skyriaus atsiliepime išdėstytiems argumentams. Papildomai nurodo, jog nagrinėjamo atveju faktinės aplinkybės nesutampa su faktinėmis aplinkybėmis pareiškėjo skunde nurodytoje administracinėje byloje Nr. A-221-602/2017, nes laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1992 m. gegužės 31 d. ir nuo 1992 m. rugsėjo 3 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. pareiškėjas pagal darbo sutartį dirbo ne gaisrininku ar ėjo pareigas, nurodytas Pareigūnų pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkte.

8Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, atstovaujamos Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas nurodė, kad su skundo reikalavimais sutinka ir mano, jog skundas turėtų būti patenkintas, įvertinus pareiškėjo faktiškai dirbto darbo pobūdį.

9Teismas

konstatuoja:

10Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl laikotarpių nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d. įskaitymo į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti. Pareiškėjas siekia, jog į tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti būtų įskaičiuotas faktinis darbo ugniagesiu ir sargybos viršininku laikas. Pareiškėjas nurodo, jog nors iki 1995 m. sausio 1 d. de jure (teisiškai) jo darbo pobūdis neatitiko Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimų, o statutiniu pareigūnu jis tapo tik nuo 1997 m. gruodžio 8 d., laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. faktiškai dirbo ugniagesiu, o nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d.- ugniagesiu ir sargybos viršininku.

11Nustatyta, jog VSDFV Utenos skyriaus 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. (10.126)Š35-1060 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedo skyrimo G. K.“ (toliau- ir Sprendimas) (b.l. 8) pareiškėjui G.K. buvo paskirta 192,51 Eur per mėnesį nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. neterminuotai pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą (toliau- Pensija). Sprendime nurodyta, kad pareiškėjo ištarnautas laikas yra 21 metai, 10 mėnesių, 13 dienų.

122017 m. balandžio 5 d. pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (b.l. 13) ir prašė Sprendimą pakeisti ir į jo vidaus tarnybos stažą Pensijai skirti įskaityti 1990 m. kovo 15 d. - 1993 m. rugsėjo 30 d. ir 1995 m. sausio 1 d. - 1997 m. gruodžio 7 d. laikotarpius.

13Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjus pareiškėjo 2017 m. balandžio 5 d. skundą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2017 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. (6.5) I-3034 (b.l. 14) Sprendimas paliktas nepakeistu.

14Pareigūnų ir karių tarnybos laiko pensijai skirti nustatymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas (toliau- ir Įstatymas) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 patvirtinti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (akto redakcija, galiojusi nuo 2016 m. kovo 15 d. iki 2016 m. lapkričio 11 d.) (toliau- Nuostatai).

15Pažymėtina, kad Įstatymas vidaus reikalų sistemos pareigūnams iškelia kelias būtinas sąlygas valstybinei pensijai gauti. Viena iš tokių sąlygų- būti ištarnavus tam tikrą laiką vidaus reikalų sistemoje. Tarnybos laiko pensijai skirti apskaičiavimą pirmiausia reguliuoja Lietuvos Respublikos Įstatymo 6 straipsnis, be kita ko, nustatantis, kad į šį laiką įskaičiuojamas faktinis tarnybos vidaus reikalų sistemoje laikas nuo paskyrimo į pareigūno ar kario pareigas dienos. To paties įstatymo 16 straipsnis apibrėžia laikotarpius, kurie yra prilyginami tarnybos laikui. Įstatymo 16 straipsnio, reglamentuojančio šio įstatymo įsigaliojimą, 3 dalis (nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojanti akto redakcija) nustatė, kokie laikotarpiai, buvę iki šio įstatymo įsigaliojimo, prilyginami tarnybos laikui pensijai skirti. Tarp tokių laikotarpių, buvusių iki 1995 m. sausio 1 d., įstatymų leidėjas mini darbo laiką, išdirbtą profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padalinių vadovais, gaisrininkais, gaisrininkais vairuotojais Darbo sutarties įstatymo pagrindais, jeigu vėliau šie darbuotojai buvo paskirti sukarintos priešgaisrinės apsaugos pareigūnais.

162008 m. gruodžio 24 d. nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme įtvirtintos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos paskirtis yra inter alia (be kita ko) atlyginti už sudėtingą, atsakingą, dažnai rizikingą ir pavojingą asmens tarnybą valstybei; valstybinių pensijų ypatumai leidžia įstatymų leidėjui, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes ir paisant Konstitucijos normų bei principų, nustatyti atitinkamas šios pensijos skyrimo sąlygas; šių pensijų gavimas siejamas su atitinkamu asmens statusu (tarnyba, nuopelnais ar kitomis aplinkybėmis, nuo kurių priklauso valstybinės pensijos skyrimas).

17Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą konstatavo, kad administracinei bylai reikšmingos faktinės aplinkybės nustatytinos, įvertinant byloje surinktus įrodymus pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 56 straipsnyje nurodytas taisykles. Remiantis šio straipsnio 1 dalimi, įrodymais administracinėje byloje laikytini visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra, o to paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad minėti faktiniai duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais, specialistų paaiškinimais ir ekspertų išvadomis, daiktiniais įrodymais, dokumentais ir kitais rašytiniais, garso bei vaizdo įrodymais. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios; teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Nagrinėdamas administracinę bylą, teismas yra saistomas proceso normų, be kita ko, įtvirtintų ABTĮ 56 straipsnyje, todėl nustatydamas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, teismas vertina byloje surinktų įrodymų visumą, neišskirdamas atskirų įrodymų prieš kitus byloje surinktus įrodymus (pvz.,vertindamas tiek rašytinius, tiek žodinius įrodymus).

18Kaip jau minėta, Įstatymu nustatytų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų ir valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedo už tarnybą skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Nuostatai, todėl jų 6 punktas, nustatantis pareigūnų ir karių valstybinei pensijai už tarnybą skirti reikalingų dokumentų, įrodančių tarnybos trukmę ir pobūdį, sąrašą, yra skirtas aptariamo teisinio santykio šalims- iš vienos pusės, asmeniui, pretenduojančiam gauti kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas ar jos dalį, iš kitos pusės, viešojo administravimo subjektui- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliotai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai, skiriančiai bei mokančiai pareigūnų ir karių valstybines pensijas . Teismui, kuris nėra aptariamo teisinio santykio dalyvis, sprendžiant tarp nurodytų šalių kilusį ginčą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo ir mokėjimo Tvarkos aprašo 14 punkto nuostatos nėra privalomos ir šiomis nuostatomis jis vadovaujasi tik kaip papildomomis įrodymų vertinimo gairėmis, be jau minėtų ABTĮ 56 straipsnyje nustatytų privalomų įrodymų vertinimo taisyklių.

19Byloje esančiame Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016 m. rugpjūčio 23 d. Tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lape Nr. 4-427 (b.l. 43-45) nurodyta, kad laikotarpiu nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. Priešgaisrinės apsaugos departamento prie LR VRM Šilalės priešgaisrinėje tarnyboje pareiškėjas dirbo profilaktikos instruktoriumi, nuo 1993 m. spalio 1 d. iki 1996 m. kovo 31 d.- ugniagesiu, o nuo 1996 m. balandžio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 8 d.- sargybos viršininku. Nors Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016 m. spalio 7 d. Tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lape (34-37) laikotarpiai nuo 1990 m. kovo 15 d. - 1993 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 1995 m. sausio 1 d. - 1997 m. gruodžio 7 d. nenurodyti, teismo posėdžio metu liudytojas V. Š. parodė, jog 1990 m. kovo 15 d. pareiškėjas G. K. Šilalės rajono priešgaisrinėje tarnyboje buvo įdarbintas profilaktikos instruktoriumi. Kadangi nustatytas ugniagesių etatų skaičius buvo nepakankamas, reikėjo pavaduoti kitus ugniagesius, liudytojo teigimu, pareiškėjas faktiškai visą laiką dirbo ugniagesiu, o atsilaisvinus ugniagesio etatui, buvo pervestas į ugniagesio pareigas. Liudytojas pažymėjo, jog iki 1995 metų profilaktikos instruktoriaus pareigybė buvo panaikinta. Nurodė, jog pareiškėjui buvo mokamas ugniagesio pareigybei nustatytas darbo užmokestis. Paaiškino, jog nuo 1997 metų, kada Šilalės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba tapo statutine organizacija, G. K. buvo paskirtas sargybos viršininku ir tapo statutiniu pareigūnu.

20Liudytojai K. J. ir E. J. parodė, jog ginčo laikotarpiu jie dirbo Šilalės rajono priešgaisrinėje tarnyboje ir jiems yra žinoma, kad G. K. dirbo ugniagesiu.

21Kadangi vertintina, jog visuma byloje surinktų bei ištirtų įrodymų patvirtina, kad laikotarpiais nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 1995 m. sausio 1 d. - 1997 m. gruodžio 7 d. pareiškėjas faktiškai dirbo statutinio pareigūno darbą, jo veikla buvo reikalinga Lietuvos valstybei ir buvo nukreipta į tai, kad būtų užtikrinti Lietuvos valstybės piliečių saugumas ir interesai, atsižvelgiant į aptartą Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme įtvirtintos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos paskirtį, VSDFV Utenos skyrius 2016 m. spalio 20 d. sprendimas Nr. (10.126) Š35-1060 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedo skyrimo G. K.“, kuriuo nurodyti laikotarpiai nebuvo įskaičiuoti į stažą pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, negali būti laikytinas teisėtu, todėl jis naikintinas.

22Įstatymo 12 straipsnyje ir Nuostatų 6 punkte nurodyta, jog pareigūnų ir karių valstybines pensijas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliota Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga, todėl atsakovas įpareigotinas perskaičiuoti pareiškėjui skiriamos valstybinės pensijos dydį ir grąžinti įsiskolinimą, susidariusį nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d..

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis). Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.<...>. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (AB TĮ 40 straipsnio 5 dalis). Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau- Rekomendacijos).

25Remiantis Rekomendacijų (aktuali 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7 punktu, rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

262017 m. rugsėjo 27 d. advokato orderis (b.l. 115) patvirtina, jog atstovavimo paslaugas administracinėje byloje teikė advokatas R. K.. Iš 2017 m. lapkričio 8 d. sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 47 ir pinigų priėmimo kvito matyti, jog už teisines paslaugas advokatui pareiškėjas sumokėjo 1281,61 Eur, iš kurių susipažinimas su procesiniais dokumentais sudaro 50 Eur, skundo parengimas- 400 Eur, dalyvavimas teismo posėdžiuose- 500 Eur.

27Skundas teismui buvo pateiktas 2017 m. birželio 19 d.. Atsižvelgiant į tai, kad skundo teismui parengimo paslauga suteikta 2017 m. II ketvirtyje, taikytinas 2016 m. IV ketvirčio darbo užmokestis (756,9 Eur). Kadangi pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, maksimali suma, galima priteisti už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį yra 1 892,25 Eur (2,5x756,9), vertintina, jog pareiškėjo prašoma priteisti 400 Eur suma už skundo parengimą Rekomendacijų numatyto maksimalaus dydžio neviršija.

28Rekomendacijų 9 punkte nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis. Minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinamas: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma valanda.

29Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog administracinės bylos nagrinėjimas Klaipėdos apygardos administraciniame teisme vyko 1 valandą 56 minutes:

30- 2017 m. rugsėjo 27 d. posėdis vyko 52 min. (nuo 9 val. 08 min. iki 10 val. 00 min.);

31- 2017 m. lapkričio 8 d. posėdis vyko 1 val. 4 min. (nuo 10 val. 04 min. iki 11 val. 08 min.).

32Atsižvelgiant į Rekomendacijose pateiktą atstovavimo laiko skaičiavimą, maksimali priteistina išlaidų už atstovavimą teismo posėdžiuose suma galėtų būti už 2 valandas, t.y. 151,38 Eur (2×0,1×756,9). Kadangi matyti, jog prašomas 500 Eur suma už dalyvavimą teismo posėdžiuose viršija rekomenduojamą priteistiną tokio pobūdžio užmokesčio dydį, prašymas tenkintinas iš dalies ir pareiškėjui priteistina 151,38 Eur suma.

33Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog teisinės paslaugos, kurios Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos, gali būti sudėtine skundo (patikslinto skundo) parengimo dalimi, todėl ir patirtos išlaidos už minėtas paslaugas traktuojamos kaip išlaidos už vieną teisinę paslaugą - skundo (patikslinto skundo) parengimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 12 30 nutartis administracinėje byloje Nr.AS858-946/2011, 2012 01 20 nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 06 28 nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).

34Kadangi Rekomendacijų 8 punkte nėra numatyta, jog gali būti atlyginamos su susipažinimu su procesiniais dokumentais susijusios išlaidos, prašymas dalyje dėl pareiškėjos patirtų išlaidų už atstovo susipažinimą su procesiniais dokumentais netenkintinas.

35Išdėstytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pareiškėjo patirtos ir įrodymais pagrįstos išlaidos sudaro 551,38 Eur, todėl jos priteistinos pareiškėjui.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

37Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus 2016 m. spalio 20 d. sprendimą Nr. (10.126) Š35-1060 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedo skyrimo G. K.“ panaikinti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrių įpareigoti laikotarpius nuo 1990 m. kovo 15 d. iki 1993 m. rugsėjo 30 d. ir nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 1997 m. gruodžio 7 d. įskaityti į R. K. tarnybos laiką pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti, perskaičiuoti G. K. skiriamos valstybinės pensijos dydį ir grąžinti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą įsiskolinimą, susidariusį nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d..

38Prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo tenkinti iš dalies ir iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus priteisti 551,38 (penkis šimtus penkiasdešimt vieną Eur 38 ct) atstovavimo išlaidų G. K..

39Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,... 4. pareiškėjas G. K. prašo pakeisti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo... 5. Skunde (b.l. 4-6) nurodė, jog nesutinka, kad pareigūnų ir karių valstybinė... 6. Atsakovo VSDFV Utenos skyriaus atsiliepime į skundą (b.l. 21-24) nurodyta,... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 8. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens Tauragės apskrities... 9. Teismas... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl laikotarpių nuo 1990 m. kovo 15 d. iki... 11. Nustatyta, jog VSDFV Utenos skyriaus 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Nr.... 12. 2017 m. balandžio 5 d. pareiškėjas kreipėsi į Valstybinio socialinio... 13. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka išnagrinėjus pareiškėjo... 14. Pareigūnų ir karių tarnybos laiko pensijai skirti nustatymą reglamentuoja... 15. Pažymėtina, kad Įstatymas vidaus reikalų sistemos pareigūnams iškelia... 16. 2008 m. gruodžio 24 d. nutarime Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad... 17. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą... 18. Kaip jau minėta, Įstatymu nustatytų pareigūnų ir karių valstybinių... 19. Byloje esančiame Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos... 20. Liudytojai K. J. ir E. J. parodė, jog ginčo laikotarpiu jie dirbo Šilalės... 21. Kadangi vertintina, jog visuma byloje surinktų bei ištirtų įrodymų... 22. Įstatymo 12 straipsnyje ir Nuostatų 6 punkte nurodyta, jog pareigūnų ir... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 24. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos... 25. Remiantis Rekomendacijų (aktuali 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77... 26. 2017 m. rugsėjo 27 d. advokato orderis (b.l. 115) patvirtina, jog atstovavimo... 27. Skundas teismui buvo pateiktas 2017 m. birželio 19 d.. Atsižvelgiant į tai,... 28. Rekomendacijų 9 punkte nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma... 29. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog administracinės bylos nagrinėjimas... 30. - 2017 m. rugsėjo 27 d. posėdis vyko 52 min. (nuo 9 val. 08 min. iki 10 val.... 31. - 2017 m. lapkričio 8 d. posėdis vyko 1 val. 4 min. (nuo 10 val. 04 min. iki... 32. Atsižvelgiant į Rekomendacijose pateiktą atstovavimo laiko skaičiavimą,... 33. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog teisinės... 34. Kadangi Rekomendacijų 8 punkte nėra numatyta, jog gali būti atlyginamos su... 35. Išdėstytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pareiškėjo patirtos ir... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus 2016 m. spalio... 38. Prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo tenkinti iš dalies... 39. Sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu...