Byla 2-13688-329/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant pareiškėjams R. M., S. G. ir A. A. S., pareiškėjų atstovei advokatei Editai Marijai Šlapikienei, nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R. M., S. G. ir A. A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1944 m. lapkričio 15 d. iki 1945 m. gegužės 14 d. jo vaikai R. M., gim. ( - ), S. G., gim. ( - ), ir A. A. S., gim. ( - ), būdami nepilnamečiai, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis. Nurodo, kad juridinis faktas nustatytinas nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėjusių asmenų teisinio statuso pripažinimo tikslu (3-5 b.l.).

3Pareiškėjo atstovė advokatė E. M. Šlapikienė paaiškino, kad pareiškėjų tėvas A. S., gim. ( - ), buvo politinis kalinys, 1944 m. lapkričio 15 d. buvo suimtas ir išvežtas į ( - ); iki suėmimo tėvas buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys, turėjo ginklą. Pareiškėjų tėvo nuteisti nespėjo, kadangi jis mirė ( - ) nuo ligų ir išsekimo. Iki pareiškėjų tėvo suėmimo šeima gyveno ( - ), tėvai gyveno pasiturinčiai, rusų okupacijos metu iki suėmimo tėvas rėmė partizanus ginklais ir maisto produktais. Suėmus pareiškėjų tėvą, jų motina, siekdama išvengti suėmimo, pasiėmė vaikus ir giminių padedama pabėgo iš namų. Slapstydamasi šeima pradžioje gyveno pas kaimynus, vėliau pas motinos brolį D. D. K. ( - ), dar vėliau – Vilniuje pas kitą motinos brolį V. D.. Vėliau visi trys pareiškėjai augo išblaškyti pas gimines ir svetimus žmones, motiną matydavo retai. 1948-02-04 mirė pareiškėjų motina, 1955 m. giminės pranešė, kad ir pareiškėjų tėvas yra miręs. Pareiškėjų namai ir visas šeimos turtas buvo konfiskuotas, į savo namus jie negrįžo, nes name gyveno kiti žmonės, pareiškėjams grėsė suėmimas. Slapstymosi metu pareiškėjams buvo pakeisti vardai, tai patvirtina 2003-12-02 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2623-05/2003 m. Prašė pareiškimą tenkinti ir nustatyti juridinį faktą, kad pareiškėjai negalėjo gyventi savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, buvo priversti slapstytis, nes grėsė ištrėmimas.

4Pareiškėja R. M. teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad ji yra A. S. dukra, A. S. buvo Šaulių sąjungos narys, už tai 1944-11-15 buvo suimtas ir ištremtas, mirė 1945-05-14 tremtyje. Iki tėvo suėmimo šeima gyveno ( - ), suėmus tėvą legaliai savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje gyventi negalėjo, seserys gyveno pas dėdę Vilniuje, o pareiškėjas A. A. S. pas dėdę J. S. Mažeikių r. Vilniuje R. M. gyveno apie vienerius metus, vėliau iki 1958 metų gyveno pas gimines kaime.

5Pareiškėja S. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad suėmus tėvą, vaikus iš pradžių išvežė pas motinos brolį D. D. į kaimą, vėliau iki 1962 metų ji gyvenusi Vilniuje, kol ištekėjusi. Prašė pareiškimą tenkinti.

6Pareiškėjas A. A. S. teismo posėdžio metu patvirtino savo seserų pareiškėjų R. M. ir S. G. paaiškinimus, teigė, kad po motinos mirties 1948 m. jis pusę metų gyveno pas svetimus žmones, vėliau jį pas save į Salantus pasiėmė tėvo brolis J. S., kuris pareiškėją A. A. S. įdarbino banke. Salantuose pareiškėjas gyveno iki jį paėmė į kariuomenę, vėliau ten nebegrįžo. Dėdė V. D., suėmus pareiškėjų tėvą, pas save pasiėmė dvi jo seseris - R. M. ir S. G.. Visi vaikai augo atskirai, išblaškyti, su seserimis pareiškėjas susitiko tik tuomet, kai grįžo atostogų iš kariuomenės.

7Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo centras paaiškinime į pareikštą pareiškimą nurodė, kad pagrįsti liudytojų parodymai leistų daryti prielaidą, kad slapstymosi faktas yra buvęs, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (54, 64 b. 1.).

8Suinteresuotas asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į pareikštą pareiškimą prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (44-45, 59 b. 1.).

9Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime nurodė, kad pareiškėjai nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių slapstymosi faktą, todėl šį faktą galėtų patvirtinti liudytojai; prašė nagrinėti bylą jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (46-48, 58 b.l.).

10Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepime nurodė, kad dokumentų ar faktų, patvirtinančių ar paneigiančių pareiškime išdėstytas aplinkybes neturi, todėl dėl prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto palieka spręsti teismui įvertinus visus byloje esančius įrodymus, bylą prašė nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (50-51, 63 b.l.).

11Liudytoja S. G. K. parodė, kad pareiškėjai yra jos pusbroliai, jų motina ir liudytojos tėvas – brolis ir sesuo. Teigė, kad 1944 metais liudytojos namuose buvo kalbama, kad A. S. ištrėmė. 1948 metais mirė teta- pareiškėjų motina. Liudytojai žinoma, kad pareiškėjai slapstėsi ( - ), o jų motina slapstėsi atskirai, vėliau liudytojos tėvas atsivežė pareiškėjas R. ir S., S. vadino Danguole. Liudytojos tėvo šeimoje buvo trys vaikai, ir tėvas atsivežė dar dvi mergaites – pareiškėjas ir pasakė, jog jos bus naujos sesės. Kadangi buvo sunku pragyventi, tai maždaug po metų Reginą išvežė į kaimą pas liudytojos motinos tėvus.

12Liudytoja M. S. parodė, kad ji yra J. S. dukra, pareiškėjų pusseserė. Paaiškino, kad 1944 metais ištrėmus pareiškėjų tėvą, jų šeimoje gyveno pareiškėjas A. A. S., o jo seserys - R. M. ir S. G. gyveno atskirai pas kitus dėdes. Pareiškėjų motina sirgo ir slapstėsi, nes grėsė ištrėmimas, ji buvo sekama. Pareiškėjos R. M. ir S. G. gyveno pas savo motinos brolį D., pareiškėjų namai buvo konfiskuoti.

13Pareiškimas tenkinimas.

14Byloje nustatyta, jog pareiškėjai R. M. (iki santuokos S.), gim. ( - ), S. G. (iki santuokos S.), gim. ( - ), ir A. A. S., gim. ( - ), yra A. S. vaikai (15,16; 17; 18 b.l.). Pareiškėjų tėvas A. S., J. s., gim. ( - ), gyvenęs ( - ), buvo neteisėtai represuotas (neteistas, RTFSR BK straipsnis nenurodytas) ir buvo laisvės atėmimo vietoje ( - ) nuo 1944-11-15 iki 1945-05-14, mirė 1945-05-14 ( - ) (13 b.l.). Lietuvos Ypatingojo archyvo 2012-06-21 pažymoje Nr. P2-2370 nurodyta, kad A. S., gim. ( - ) (taip dokumente) filtracinė byla sunaikinta, A. S. buvo Šaulių sąjungos narys (14 b.1.). Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2002-11-07 pažymėjimo apie nuosavybę Nr. R4-856 nustatyta, kad ( - ) nacionalizuotinų namų byloje, ( - ) nacionalizuotinų namų 1940-12-09 (lydraščio data) sąraše įrašytas savininkas S. A. (pavardė – taip dokumente, tėvo vardas, gimimo metai nenurodyti), ( - ) turėjęs 191 m2 naudingo ploto namą, buvo pramonininkas, lentpjūvės šeimininkas (šeimos galva), žmona S., sūnus A., dukterys D. ir A. (20 b.l.), dokumente pareiškėjų R. ir S. vardai nurodyti neteisingai, šią klaidą ištaisė Mažeikių rajono apylinkės teismas 2003-12-02 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-2623-05/2003 m. (22 b.l.). Lietuvos centrinio archyvo 1995-02-06 pažymėjimas Nr. 07-337-S, 1995-03-24 archyvo pažymėjimas Nr. 131-S patvirtina faktą, kad pareiškėjų tėvas S. A. ( - ) 1940 m. gruodžio mėn. 9 d. sąraše įrašytas kaip savininkas, ( - ) turėjęs 191 m2 naudingo ploto namą, buvo lentpjūvės savininkas, pramonininkas (19; 25 b.l.). Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2012-04-25 nepripažino pareiškėjams nuo okupacijų nukentėjusio asmens – buvusio beglobio vaiko teisinio statuso (7-12 b.l.). Pareiškėjų tėvas A. S. mirė 1945-05-14 (13 b.l.). Pareiškėjų motina S. S. mirė 1948-02-04 (23 b.l.). Byloje taip pat pateikta: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-05-10 įsakymas Dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. A. S., S. G., R. M. (21 b.l.), 2003-12-02 Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2623-05/2003 m. (22 b.l.).

15Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

16Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

17Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjai fakto, jog A. S., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1944 m. lapkričio 15 d. iki 1945 m. gegužės 14 d., jo vaikai: A. A. S., gim. ( - ), R. M. (iki santuokos S.), gim. ( - ), S. G. (iki santuokos S.), gim. ( - ), būdami nepilnamečiai, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis, kitaip, kaip teismo keliu nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, įrodyti negali, ir kad prašymo tenkinimas pareiškėjams sukeltų juridines pasekmes, tai yra galimybę pripažinti pareiškėjams A. A. S., R. M. ir S. G. kaip tuo metu nepilnamečiams politinio kalinio vaikams, tremtinio statusą (Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.).

18Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjų nurodomas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad A. S., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1944 m. lapkričio 15 d. iki 1945 m. gegužės 14 d., jo vaikai A. A. S., gim. ( - ), R. M. (iki santuokos S.), gim. ( - ), S. G. (iki santuokos S.), gim. ( - ), būdami nepilnamečiai, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis. Suinteresuotiems asmenims neprieštaraujant, pareiškėjų prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas yra pagrįstas, įrodytas ir prašymas tenkintinas – CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str., 446 str.

19Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų nukentėjusiųjų asmenų – tremtinių teisinio statuso įsigijimo.

20Iš pareiškėjų valstybės naudai lygiomis dalimis priteistinos 56,28 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. po 18,76 Lt iš kiekvieno pareiškėjo (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

21Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 4 p. ir 9 p., 448 str. teismas,

Nutarė

22pareiškimą tenkinti.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų A. A. S., a.k. ( - ) S. G., a.k. ( - ) ir R. M., a.k. ( - ) tėvo A. S., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1944 m. lapkričio 15 d. iki 1945 m. gegužės 14 d., jo vaikai A. A. S., gim. ( - ), S. G. (iki santuokos S.), gim. ( - ), ir R. M. (iki santuokos S.), gim. ( - ), būdami nepilnamečiai, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ).

24Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuo okupacijų nukentėjusiųjų asmenų teisinio statuso įgijimo.

25Priteisti iš pareiškėjų A. A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir R. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 56,28 Lt (penkiasdešimt šeši litai 28 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, tai yra po 18,76 Lt (aštuoniolika litų 76 ct) iš kiekvieno pareiškėjo. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. S.,... 3. Pareiškėjo atstovė advokatė E. M. Šlapikienė paaiškino, kad... 4. Pareiškėja R. M. teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą, prašė jį... 5. Pareiškėja S. G. teismo posėdžio metu paaiškino, kad suėmus tėvą,... 6. Pareiškėjas A. A. S. teismo posėdžio metu patvirtino savo seserų... 7. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo... 8. Suinteresuotas asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į pareikštą... 9. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime nurodė, kad... 10. Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius atsiliepime nurodė, kad... 11. Liudytoja S. G. K. parodė, kad pareiškėjai yra jos pusbroliai, jų motina ir... 12. Liudytoja M. S. parodė, kad ji yra J. S. dukra, pareiškėjų pusseserė.... 13. Pareiškimas tenkinimas.... 14. Byloje nustatyta, jog pareiškėjai R. M. (iki santuokos S.), gim. ( - ), S. G.... 15. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo... 16. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjai fakto, jog A.... 18. Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina... 19. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų... 20. Iš pareiškėjų valstybės naudai lygiomis dalimis priteistinos 56,28 Lt... 21. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str.... 22. pareiškimą tenkinti.... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų A. A. S., a.k.... 24. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuo okupacijų... 25. Priteisti iš pareiškėjų A. A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), S. G., a.k. ( - )... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...