Byla eI-5925-583/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Eglės Kiaurakytės ir Vidos Stonkuvienės,

2sekretoriaujant Vaidai Damašienei,

32018 m. spalio 2 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ skundą atsakovei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. G., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5Pareiškėja UAB „Rodena“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi su skundu į teismą prašydama:

61) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. birželio 11 d. sprendimą Nr. (16.2) 2D-8067 „Dėl atsakymo pateikimo ( - )“ (toliau – ir skundžiamas sprendimas);

72) įpareigoti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą (toliau – ir Klaipėdos departamentas) išnagrinėti pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. pranešimą dėl gyvenamajame name (unikalus Nr. ( - )) ir žemės sklype (unikalus Nr. ( - )), esančiuose adresu ( - ), A. G. (toliau – ir suinteresuotas asmuo) atliktų neteisėtų statybos darbų;

83) priteisti iš Inspekcijos pareiškėjos patirtas 22,5 Eur žyminio mokesčio išlaidas ir visas kitas bylos nagrinėjimo metu patirtas išlaidas, jei tokių bus, pagal iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateiktus šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

9Nurodo, kad 2018 m. kovo 21 d. Klaipėdos departamentui pateikė pranešimą apie gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ) bendrasavininko A. G. įvykdytus savavališkos statybos darbus. Pranešime buvo nurodyta, kad pareiškėja kartu su suinteresuotu asmeniu bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo žemės sklypą, esantį ( - ). Įvardijamame žemės sklype yra nekilnojamasis daiktas - gyvenamasis namas, kuriame du butai priklauso pareiškėjai, o kita namo dalis – suinteresuotam asmeniui.

10Klaipėdos departamentas išnagrinėjęs pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. pranešimą, skundžiamu sprendimu nusprendė nutraukti suinteresuotam asmeniui nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo dalies ir įrengto buitinių nuotekų rezervuaro statybos teisėtumo nagrinėjimą, kadangi šie statybos darbai atlikti 2007 m. ir nuo jų atlikimo yra suėjęs 10 metų terminas. Skundžiamame sprendime pažymima, kad teisės aktai numato, jog pranešimų nagrinėjamas yra nutraukiamas dėl statybos teisėtumo, jeigu paaiškėja, kad statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad pažeistas viešasis interesas.

11Pareiškėja skunde akcentuoja, kad sprendimas priimtas nesilaikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų reikalavimų administracinio akto turiniui dėl jo aiškumo, neprieštaringumo. Taip pat laikosi nuomonės, kad skundžiamas sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto objektyvumo principo. Teigia, kad skundžiamame sprendime pateikti motyvai nėra adekvatus, aiškus, pakankami, o sprendimas nutraukti administracinę procedūrą priimtas vadovaujantis tik deklaratyviais, niekuo nepagrįstais, pareiškėjai nežinomų liudytojų teiginiais. Šiais ir kitais skunde nurodytais argumentais pareiškėja prašo skundą tenkinti.

12Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodo, kad nesutinka su jame nurodytomis aplinkybėmis, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, jog Klaipėdos departamentas atliko tyrimą pagal 2018 m. kovo 21 d. ir 2018 m. balandžio 13 d. pareiškėjos pateiktus pranešimus, kuriuose informuojama apie adresu ( - ) žemės sklypo ir gyvenamojo namo bendraturčio A. G. galimai neteisėtai atliktus statybos darbus. Klaipėdos departamentas išnagrinėjo visus dokumentus, susijusius su pareiškėjos pranešimuose išdėstytomis aplinkybėmis ir nustatė, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2013 m. liepos 19 d. išdavė pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos) galimybę naudoti pagal paskirtį Nr. TP18 (17.1.37)-5, kurios pagrindu atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai), gyvenamosios paskirties name, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), yra suformuoti du butai, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), kurių paskirtis gyvenamoji (butų) ir kurie nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. ir 2013 m. rugpjūčio 6 d. nuosavybės teise priklauso A. G..

13Klaipėdos departamentui atliekant tyrimą dėl pranešimuose nurodytų aplinkybių, suinteresuotas asmuo teikė paaiškinimus raštu ir nurodė, kad visus remonto darbus atliko 2007 m. Minėtu laikotarpiu įrengė visus šiuo metu esamus langus, nuotekų kaupimo rezervuarus ir tai raštu paliudijo trys liudytojai. Pabrėžia, jog liudytojų parodymai yra nuoseklūs, neprieštarauja vieni kitiems. Taip pat 2018 m. kovo 28 d. raštu Klaipėdos departamentas siekdamas tyrimo objektyvumo, pasiūlė pareiškėjai teikti duomenis dėl suinteresuoto asmens atliktų statybos darbų datos, tačiau ji tokios informacijos nepateikė.

14Nurodo, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 25 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimu dėl statybos teisėtumo, jeigu statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Klaipėdos departamentas įvertinęs minėtas aplinkybes bei teisinį reguliavimą, vadovaudamasis Įstatymo 25 straipsnio 8 dalimi, nutarė nutraukti pareiškėjos pranešimuose nurodytų nuosavybės teise priklausančių bendraturčiui A. G., adresu ( - ), gyvenamojo namo (jo dalies) ir įrengto buitinio nuotekų rezervuaro statybos nagrinėjimą, kadangi šie statybos darbai atlikti 2007 m. t. y. anksčiau kaip prieš 10 metų.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo A. G. atsiliepime į pareiškėjos skundą teigia, jog nesutinka su skundo argumentais ir reikalavimais, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Nurodo, kad pareiškėja tiek Inspekcijai adresuotuose pranešimuose, tiek skunde savo poziciją dėl galimai neteisėtų statybos darbų, grindžia tik spėliojimais ir klaidingomis prielaidomis, nepateikia jokių rašytinių įrodymų leidžiančių teigti, jog skundas yra pagrįstas. Atlikti bendro naudojimo pastato priežiūros ir remonto darbai niekaip neįtakoja pareiškėjos naudojamos turto dalies, neblogina jo būklės, nepažeidžia jokių pareiškėjos teisėtų interesų, dėl to niekada nebuvo reiškiama pagrįstų pretenzijų. Pabrėžia, jog skunde nurodyti priežiūros ir remonto darbai atlikti daugiau nei prieš dešimtmetį, apie juos pareiškėjai jau senai turėjo būti žinoma.

172018 m. rugpjūčio 2 d. teismo nutartimi nutarta bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas yra kilęs dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. (16.2) 2D-8067 „Dėl atsakymo pateikimo ( - )“, kuriuo nuspręsta nutraukti tyrimą dėl galimai A. G. atliktų savavališkos statybos darbų, pagal UAB „Rodena“ 2018 m. kovo 21 d. bei 2018 m. balandžio 12 d. pranešimus, teisėtumo ir pagrįstumo.

20Statybos valstybinę prižiūrą atlieka Inspekcija (Įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi statybos valstybinė priežiūra apima: 1) prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumo tikrinimą; 2) statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą; 3) statybos dalyvių veiksmų atitikties statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams tikrinimą; 4) statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą; 5) privalomųjų nurodymų pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus teikimą; 6) statybos užbaigimo procedūrų atlikimą; 7) šiame įstatyme nurodytų administracinių aktų išdavimą; 8) statomų statinių avarijų tyrimą; 9) asmenų prašymų, skundų ar pranešimų, susijusių su statybos procesu, nagrinėjimą; 10) konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimą; 11) kitus prevencinius veiksmus, kuriais siekiama sumažinti pažeidimų skaičių; 12) kitus šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus su statybos valstybine priežiūra susijusius veiksmus.

21Iš teismui pateikto VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, registro Nr. ( - ) turinio matyti, jog pareiškėja ir suinteresuotas asmuo bendrosios dalinės nuosavybės teise nuo 2007 m. kovo 15 d. valdo žemės sklypą, adresu ( - ) (pareiškėjai priklauso 1373/2761 dalis žemės sklypo, suinteresuotam asmeniui – 1388/2761 dalis žemės sklypo). Taip pat pareiškėjai ir suinteresuotam asmeniui nuo 2007 m. kovo 15 d. nuosavybes teise priklauso minėtame sklype esantis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), objekto pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai). Nekilnojamojo turto registro duomenis patvirtina, jog minėtame daugiabutyje name įregistruoti keturi butai. Pareiškėjai nuosavybės teise priklauso butai, esantys ( - ) ir ( - ). A. G. nuosavybės teise priklauso butai esantys ( - ). ir ( - ).

22Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėja 2018 m. kovo 21 d. kreipėsi į Klaipėdos departamentą pranešimu teigdama, jog gyvenamojo namo bendrasavininkas galimai atliko statybos darbus ir iš esmės rekonstravo jam nuosavybės teise priklausantį butą neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, taigi savavališkai. Teigiama, kad suinteresuotas asmuo įrengė plastikinius langus per visą gyvenamojo namo sieną, apdengė stogo dalį metalo skardos danga, apkalė gyvenamojo namo išorinės sienos dalį medinėmis lentomis, šalia gyvenamojo namo įrengė nuotekų kaupimo rezervuarą ir vandens gręžinį. Pareiškėjos nuomone minėti statybos darbai prilyginami rekonstrukcijos darbams, kuriems reikalingas bendraturčių sutikimas, statybą leidžiantis dokumentas. Pareiškėja 2018 m. kovo 21 d. pranešimu prašo Klaipėdos departamento atlikti statybos patikrinimą dėl suinteresuoto asmens galimai atliktų: 1) buto (unikalus Nr. ( - )) pertvarkymo statybos darbų, keičiant/pertvarkant buvusias vidines sienas, pertvarkant buvusias inžinerines sistemas, įrengiant plastikinius langus, apdengiant gyvenamojo namo stogo dalį metalo skardos danga bei apkalant gyvenamojo namo išorinės sienos dalį medinėmis lentomis, teisėtumo; 2) šalia gyvenamojo namo atliktų inžinerinių komunikacijų – nuotekų kaupimo rezervuaro ir vandens gręžinio įrengimo darbų teisėtumo. Nustačius, jog suinteresuoto asmens atlikti statybos darbai yra neteisėti, jam surašyti savavališkos statybos aktą bei privalomąjį nurodymą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

23Klaipėdos departamentas susipažinęs su pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. pranešimo turiniu, 2018 m. kovo 28 d. raštu Nr. (16.2) 2D-4102 „Dėl 2018-03-21 pranešimo“ informavo pareiškėją, jog minėtas pranešimas neatitinka Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5 „Dėl asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) reikalavimų bei pasiūlė pareiškėjai papildomai pateikti tyrimui reikalingą informaciją bei dokumentus. Pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 3 straipsnio 14 dalimi bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punktu, įrengiant vandens gręžinį statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos netaikomos, todėl vertinimas ar suinteresuoto asmens vandens gręžinys įrengtas teisėtai, nepriskirtas Inspekcijos kompetencijai. Pareiškėja 2018 m. balandžio 12 d. Klaipėdos departamentui pateikė atsakymą į 2018 m. kovo 28 d. raštą, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektui pagal kompetenciją yra priskirtas prašymo nagrinėjimas, pateikė papildomus prašymo priedu (1- 8 pozicija). Klaipėdos departamentas įvertinęs pareiškėjos teikiamo prašymo turinį ir kartu su juo pateiktus duomenis, nutarė tęsti tyrimą dėl pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. pranešime nurodytų aplinkybių.

24Klaipėdos departamento specialistas 2018 m. gegužės 4 d. adresu ( - ). atliko patikrinimą vietoje, tikslu nustatyti tyrimui būtinus faktinius duomenis. Inspekcijos 2018 m. gegužės 8 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. FAK-1019 nurodoma, kad patikrinimo metu atlikta teritorijos fotofiksacija. Patikrinimo metu nedalyvavo suinteresuotas asmuo ir pareiškėjos atstovas, nors šalims apie patikrinimo vietą bei laiką buvo pranešta tinkamai. Iš fotofiksacijos metu padarytų fotonuotraukų matyti, jog suinteresuotam asmeniui priklausanti gyvenamojo namo dalis yra apkalta medinėmis lentomis, stogo dalis padengta metaline skarda, įrengti dideli plastikiniai langai, įrengta medinė lauko terasa. Suinteresuoto asmens žemės sklypo dalyje taip pat įrengtas nuotekų kaupimo rezervuaras.

25Pažymėtina, kad byloje esantys dokumentai patvirtina, kad Klaipėdos departamentas tyrimo metu kreipėsi į A. G., prašant pateikti paaiškinimą dėl galimai įvykdytų savavališkos statybos darbų. Klaipėdos departamente 2018 m. gegužės 8 d. užregistruotas (registracijos Nr. (26.29) 1D-6469) suinteresuoto asmens paaiškinimas. Minėtame paaiškinime suinteresuotas asmuo nurodo, jog 2007 m. kovo 15 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigijo patalpą – butą, unikalus Nr. ( - ). Įsigijimo metu pastato būklė nebuvo tinkama gyventi: lubos sutrūkinėjusios, įlinkusios, per jas bėgo vanduo, langų stiklai sudužę, mediniai langų rėmai supuvę, sulūžę, nesandarūs. Teigia, jog siekdamas, kad butas būtų tinkamas naudoti pagal jo tiesioginę paskirtį, 2007 metais jam priklausančioje gyvenamojo namo dalyje buvo atliktas paprastasis remontas, laikantis visų tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų. Suinteresuotas asmuo 2018 m. birželio 8 d. Klaipėdos departamentui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose akcentuojama, kad visi pastate esantys langai įrengti 2007 m., atliekant buto remontą, taip pat 2007 metų eigoje įrengtas buto nuotekų kaupimo rezervuaras. Kartu su 2018 m. birželio 8 d. paaiškinimu suinteresuotas asmuo taip pat pateikė L. B. ir S. M., pasirašytus paaiškinimus, kuriuose minėti asmenys patvirtina, jog suinteresuotas asmuo gyvenamojo namo dalies remonto darbus atliko 2007 metais.

26Klaipėdos departamentas skundžiamu sprendimu nutarė nutraukti pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. ir 2018 m. balandžio 12 d. pranešimuose nurodytų suinteresuotam asmeniui priklausančios gyvenamojo namo dalies ir įrengto buitinių nuotekų rezervuaro statybos teisėtumo nagrinėjimą. Skundžiamame sprendime teigiama, kad Klaipėdos departamentui atlikus tyrimą, nustatyta, jog suinteresuotas asmuo visus pranešimuose nurodytus statybos darbus atliko 2007 m. Atkreipia dėmesį, kad Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl statybos teisėtumo, jeigu statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų. Taip pat pažymima, jog Klaipėdos departamentas išnagrinėjęs visą turimą medžiagą, nustatė, kad 2013 m. liepos 19 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija išdavė Pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos) (-ų)) galimybę naudotis pagal paskirtį Nr. TP18(17.1.37)-5 (toliau – ir Pažyma), kurios pagrindu atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, gyvenamajame name, unikalus Nr. ( - ), ( - ) yra suformuoti du butai, kurie nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. ir 2013 m. rugpjūčio 6 d. nuosavybės teise priklauso suinteresuotam asmeniui. Pabrėžia, kad Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl statybos užbaigimo aktų ar pažymų apie statinio nugriovimą išdavimo teisėtumo, deklaracijų apie statybos užbaigimą surašymo ar patvirtinimo teisėtumo, jeigu nuo akto ar pažymos išdavimo, deklaracijos surašymo ar patvirtinimo arba administracinio sprendimo priėmimo, praėjo daugiau kaip vieni metai.

27Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad suinteresuotas asmuo 2007 m. kovo 15 d. pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu įsigijo butą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Po minėto buto įsigijimo A. G. objektą padalino į du atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus – butus, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), esančius adresais ( - ) ir ( - ) (buvęs adresas ( - )). Nekilnojamojo turto registro duomenimis nekilnojamojo turto kadastro objekto padalinimo į du atskirus kadastro objektus teisinis pagrindas – Pažyma. Pažymoje nurodoma, jog pagal 2013 m. liepos 10 d. prašymą, registracijos Nr. A13-1206 „Dėl pažymos išdavimo“ ir pateiktą naujo nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemą, gyvenamajame name, adresu ( - ), atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuojami anksčiau minėti suinteresuotam asmeniui priklausantys butai. Pažyma patvirtinama, kad joje nurodytos patalpos gali būti naudojamos pagal paskirtį – gyvenamoji (butų). Įvertinus minėtas aplinkybes akivaizdu, jog Pažyma yra dokumentas patvirtinantis suinteresuoto asmens atlikto buto padalijimo į du atskirus butus teisėtumą. Pažymėtina, kad nei Pažymoje, nei naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto schemoje nenurodoma kuriais metais buvo atlikti vieno buto padalijimo į du atskirus butu darbai.

28Kaip minėta, skundžiamame sprendime Klaipėdos departamentas atsisakė nagrinėti Pažymos ir su jos išdavimu susijusių dokumentų teisėtumą, kadangi nuo jos išdavimo praėjo daugiau kaip vieni metai. Pranešimų ar skundų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Įstatymo 25 straipsnis bei Taisyklės. Įstatymo 25 straipsnio 6 dalies 1 punktas reglamentuoja, kad Skundai ar pranešimai dėl statybos užbaigimo aktų ar pažymų apie statinio nugriovimą išdavimo teisėtumo, deklaracijų apie statybos užbaigimą surašymo ar patvirtinimo teisėtumo, taip pat dėl kitų, negu nurodyti šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų nenagrinėjami, apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį, jeigu nuo akto ar pažymos išdavimo, deklaracijos surašymo ar patvirtinimo arba administracinio sprendimo priėmimo praėjo daugiau kaip vieni metai, išskyrus atvejus, kai dėl šių dokumentų išdavimo, surašymo ar patvirtinimo arba administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Įvertinus minėtą teisinį reguliavimą bei atsižvelgiant į tai, kad Pažyma suinteresuotam asmeniui išduota 2013 m. liepos 19 d. t. y. praėjus daugiau nei vieniems metams nuo pareiškėjos kreipimosi į Klaipėdos departamentą, konstatuotina, jog Klaipėdos departamentas pagrįstai atsisakė nagrinėti Pažymos ir su jos išdavimu susijusių dokumentų teisėtumą.

29Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis nustato, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Šio įstatymo 2 straipsnis apibrėžia Nekilnojamojo turto registro paskirtį – jis steigiamas nekilnojamiesiems daiktams, nuosavybės bei kitoms daiktinėms teisėms į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymams, įstatymų nustatytiems juridiniams faktams registruoti, oficialiai informacijai apie registre sukauptus duomenis teikti. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalis nustato, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Taigi duomenys apie dviejų atskirų nekilnojamojo turto objektų įregistravimo teisėtumą nėra nuginčyti įstatymo nustatyta tvarka ir laikomi teisingais bei išsamiais.

30Įstatymo 25 straipsnio 8 punktas teigia, jog Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl statybos teisėtumo, jeigu statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Vadovaujantis Taisyklių 48.7 punktu Inspekcija nutraukia skundo ar pranešimo nagrinėjimą dėl statybos teisėtumo jeigu nustato, kad statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų, išskyrus atvejus, kai dėl statybos teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Įvertinus minėtą teisinį reguliavimą akivaizdu, kad Inspekcija turi teisę nenagrinėti pranešimų dėl statybos teisėtumo, jeigu statybos darbai atlikti anksčiau kaip prieš 10 metų nuo pranešimo pateikimo dienos.

31Pareiškėja skunde akcentuoja, kad Klaipėdos departamento sprendimas nutraukti administracinę procedūrą pagal 2018 m. kovo 21 d. ir 2018 m. balandžio 12 d. pranešimus, prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte įtvirtintam objektyvumo principui. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje yra reglamentuojami principai, kuriais savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai. Vienas iš minėtų principų – objektyvumo principas, reiškiantis, jog administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktas). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad pastarosios Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1132-552/2015; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-556-15/2010 ir kt.). Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą darytina išvada, kad būtina įvertinti ar Klaipėdos departamentas skundžiamame sprendime pagrįstai konstatavo, kad suinteresuoto asmens, gyvenamajame name, esančiame adresu ( - ), atlikti statybos darbai daugiau kaip prieš 10 metų nuo pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. pranešimo pateikimo dienos.

32Klaipėdos departamentas atlikęs pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. bei 2018 m. balandžio 12 d. pranešimuose nurodytų aplinkybių tyrimą konstatavo, jog suinteresuotas asmuo statybos darbus atliko 2007 m. t. y. prieš daugiau kaip 10 metų nuo pareiškėjos pirminio pranešimo pateikimo dienos. Klaipėdos departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą teigia, kad minėtas sprendimas priimtas atsižvelgiant į suinteresuoto asmens pateiktus paaiškinimus bei liudytojų – L. B. ir S. M. paaiškinimus, kuriuose minėti asmenys patvirtina, jog suinteresuotas asmuo pastato dalies remonto darbus atliko 2007 metų eigoje. Analizuojant byloje esančius rašytinius įrodymus matyti, jog tiek Inspekcijos tyrimo metu surinkti duomenis, tiek pareiškėjos teikiami dokumentai nepaneigia suinteresuoto asmens paaiškinime ir liudytojų paaiškinimuose nurodytų aplinkybių. Pareiškėja akcentuoja, jog jai kaip žemės sklypo ir gyvenamojo namo bendrasavininkei yra žinoma, kad suinteresuotas asmuo statybos darbus atliko ne 2007 m. Vis dėlto pabrėžtina, kad pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad suinteresuotas asmuo paaiškinime bei liudytojai pateiktuose paaiškinimuose nurodo klaidingą statybos darbų atlikimo laikotarpį.

33Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėjos užsakymu antstolė Vida Daugirdienė 2012 m. lapkričio 23 d. konstatavo faktines aplinkybes dėl gyvenamojo namo, adresu ( - ), rekonstrukcijos ir surašė 2012 m. lapkričio 23 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0004/12/F-576. Vertinant minėto protokolo turinį matyti, kad faktinių aplinkybių konstatavimo metu suinteresuotas asmuo jau buvo užbaigęs gyvenamojo namo išorinės dalies remonto darbus – pakeisti namo langai, stogo danga padengta metalo skarda, išorinis namo fasadas apkaltas medinėmis lentomis, vidiniame kieme įrengtas nuotekų šalinimo rezervuaras. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes konstatuotina, jog pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. pranešime nurodyti suinteresuoto asmens atlikti galimai neteisėti pastato remonto darbai antstolės atlikto faktinių aplinkybių konstatavimo metu jau buvo užbaigti, todėl akivaizdu, kad 2012 m. lapkričio 23 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 0004/12/F-576 nepaneigia suinteresuoto asmens pozicijos, kad statybos darbai atlikti 2007 metais.

34Pareiškėja teigia, kad Klaipėdos departamentas atlikdamas tyrimą nepagrįstai neatsižvelgė į AB „Klaipėdos vanduo“ 2015 m. gegužės 28 d. rašte Nr. 2015/S.01-1954 „Atsakymas į raštą“ nurodytas faktines aplinkybes. AB „Klaipėdos vanduo“ minėtame rašte nurodo, kad UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ suinteresuotam asmeniui skaičiavo mokesčius už suvartotą vandenį nuo 2010 m. gruodžio mėn. 2013 m. lapkričio 20 d. vartotojui A. G. yra pastatytas apskaitos prietaisas ir išrašomos sąskaitos už suvartotą vandenį pagal skaitiklio rodmenis. Pareiškėjos nuomone AB „Klaipėdos vanduo“ rašte pateikta informacija patvirtina, kad suinteresuotas asmuo nepagrįstai nurodo, jog nuotekų šalinimo rezervuaras įrengtas 2007 m. Iš teismui pateiktų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenų nustatyta, jog suinteresuotam asmeniui priklausančiuose butuose yra įrengtas vietinis vandentiekis. Suinteresuotas atsiliepime į skundą pažymi, jog iki 2010 m. vietinį vandentiekį eksploatavo vietinė kaimo bendruomenė, o 2010 m. vietinio vandentiekio infrastruktūra buvo perduota UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ žinion. Įvertinus anksčiau minėtą, darytina išvada, kad AB „Klaipėdos vanduo“ 2015 m. gegužės 28 d. rašte pateikta informacija įrodo tik aplinkybę, jog UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ pradėjo suinteresuotam asmeniui skaičiuoti mokesčius už suvartotą vandenį nuo 2010 m. gruodžio mėn., tačiau tai nėra teisinė prielaida konstatuoti, kad suinteresuotas asmuo nuotekų šalinimo rezervuarą įrengė 2010 m. ar vėlesniu laikotarpiu.

35Atkreiptinas dėmesys, jog suinteresuotas asmuo 2016 m. rugpjūčio 23 d. atsakyme į pareiškėjos 2016 m. rugpjūčio 4 d. paklausimus nurodo, kad 2008 m. siekdamas naudoti savo nuosavybę pagal paskirtį, savo asmeninėmis lėšomis nusipirko nuotekų šalinimo rezervuarą ir jį įsirengė savo žemės sklypo dalyje. Taip pat suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodo, kad pradėjus eksploatuoti butą paaiškėjo, kad metalinė talpa, atstojanti nuotekų rezervuarą, nėra sandari, teršianti aplinką, skleidžianti nemalonius kvapus, todėl ji 2008 metais buvo pakeista plastikiniu rezervuaru. Vadovaujantis minėtomis aplinkybėmis nėra paneigta aplinkybė, jog suinteresuotas asmuo nuotekų šalinimo rezervuarą įsirengė (pakeitė talpą) 2008 m., o ne 2007 m. kaip jis teigė Klaipėdos departamentui adresuotuose paaiškinimuose. Tačiau net ir konstatavus, kad šie darbai atlikti 2008 metais, iš byloje esančių rašytinių dokumentų nėra galimybės nustatyti kada tiksliai suinteresuotas asmuo įvykdė statybos darbus susijusius su nuotekų šalinimo rezervuaro įrengimu/pakeitimu.

36Pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi negatoriniu ieškiniu Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose ir yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-12468-904/2018, kurioje reiškiami reikalavimai įpareigoti suinteresuotą asmenį pateikti teisės aktų nustatyta tvarka parengto nuotekų šalintuvo, įskaitant požeminio nuotekų kaupimo rezervuaro su kiemo nuotakynu, įrengimo projektą, dokumentus patvirtinančius tinkamą požeminio nuotekų kaupimo rezervuaro įrengimą. Šio ginčo nagrinėjimas civilinio proceso tvarka patvirtina, kad ginčo šalims nėra žinomi duomenys apie atliktų darbų laikotarpį dėl ko ginčas sprendžiamas teisminiu keliu civilinėje byloje.

37Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje nėra jokių objektyvių įrodymų leidžiančių teigti, kad skundžiamame sprendime nustatytas faktas, jog suinteresuotas asmuo nuotekų šalinimo rezervuaro keitimo darbus ir kitus statybos darbus vykdė daugiau nei prieš 10 metų nuo pranešimo pateikimo dienos, yra nepagrįstas. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalis numato, jog skundžiamas aktas turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas iš esmės, t. y. savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas administravimo subjektas ar neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios už tikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

38Įvertinus minėtų aplinkybių ir bylos rašytinių įrodymų visumą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Klaipėdos departamentas nagrinėdamas pareiškėjos pranešimus atliko išsamų, objektyvų ir nešališką tyrimą, skundžiamas sprendimas atitinka Viešojo administravimo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams, t. y. yra pagrįstas faktais ir teisės aktų normomis. Nenustačius Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. (16.2) 2D-8067 „Dėl atsakymo pateikimo ( - )“ neteisėtumo pagrindų, pareiškėjos UAB „Rodena“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Taigi nuostata „kurios naudai priimtas sprendimas“ reiškia kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai). Šioje byloje pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas, todėl pareiškėjai patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas nepriteistinas.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

42Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

43Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Vaidai Damašienei,... 3. 2018 m. spalio 2 d. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. Pareiškėja UAB „Rodena“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi su skundu... 6. 1) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 7. 2) įpareigoti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 8. 3) priteisti iš Inspekcijos pareiškėjos patirtas 22,5 Eur žyminio mokesčio... 9. Nurodo, kad 2018 m. kovo 21 d. Klaipėdos departamentui pateikė pranešimą... 10. Klaipėdos departamentas išnagrinėjęs pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d.... 11. Pareiškėja skunde akcentuoja, kad sprendimas priimtas nesilaikant Lietuvos... 12. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 13. Klaipėdos departamentui atliekant tyrimą dėl pranešimuose nurodytų... 14. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. G. atsiliepime į pareiškėjos skundą... 16. Nurodo, kad pareiškėja tiek Inspekcijai adresuotuose pranešimuose, tiek... 17. 2018 m. rugpjūčio 2 d. teismo nutartimi nutarta bylą nagrinėti rašytinio... 18. Teisėjų kolegija... 19. Nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas yra kilęs dėl Valstybinės... 20. Statybos valstybinę prižiūrą atlieka Inspekcija (Įstatymo 8 straipsnio 1... 21. Iš teismui pateikto VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro... 22. Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pareiškėja 2018 m.... 23. Klaipėdos departamentas susipažinęs su pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d.... 24. Klaipėdos departamento specialistas 2018 m. gegužės 4 d. adresu ( - ).... 25. Pažymėtina, kad byloje esantys dokumentai patvirtina, kad Klaipėdos... 26. Klaipėdos departamentas skundžiamu sprendimu nutarė nutraukti pareiškėjos... 27. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad suinteresuotas asmuo... 28. Kaip minėta, skundžiamame sprendime Klaipėdos departamentas atsisakė... 29. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro... 30. Įstatymo 25 straipsnio 8 punktas teigia, jog Inspekcija nenagrinėja skundų... 31. Pareiškėja skunde akcentuoja, kad Klaipėdos departamento sprendimas... 32. Klaipėdos departamentas atlikęs pareiškėjos 2018 m. kovo 21 d. bei 2018 m.... 33. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėjos užsakymu... 34. Pareiškėja teigia, kad Klaipėdos departamentas atlikdamas tyrimą... 35. Atkreiptinas dėmesys, jog suinteresuotas asmuo 2016 m. rugpjūčio 23 d.... 36. Pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“... 37. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamoje byloje... 38. Įvertinus minėtų aplinkybių ir bylos rašytinių įrodymų visumą,... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 42. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Rodena“ skundą atmesti kaip... 43. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...