Byla 2-21449-528/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi kreditoriaus AB SEB banko, atstovaujamo advokato padėjėjos Rūtos Matusevičiūtės 2012 12 13 pakartotinį pareiškimą Nr.01.10.03-12/1028 dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka,

Nustatė

2Kreditorius AB SEB banko pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, teisme gautu 2012 12 19, prašo: išieškoti iš skolininkų R. D. ir Ž. D. 175.920,50 Lt bei 199.538,29 EUR skolą ir 5 procentų dydžio metines įstatymines palūkanas nuo negrąžintos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo, nukreipiant išieškojimą į įkeistą turtą, ir 142,00 Lt žyminį mokestį; priverstinai parduoti iš varžytynių hipotekos lakštu Nr.02120070005598 įkeistą nekilnojamąjį turtą. Pareiškėjas nurodo, kad: skolininkai nesumokėjo skolos, todėl 2012 05 24 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr.2-10407-528/2012 kreditoriaus prašymu buvo nutarta areštuoti R. D. asmeninės nuosavybės teise priklausančias 531/1248 dalis, o Ž. D. asmeninės nuosavybės teise priklausančias 717/1248 dalis turto – 0,1248ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr.4400-0724-8648, kadastrinis adresas 5250/0006:502 Noreikiškių k.v., esančio ( - ), įkeistą 2007-04-13 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070005598, su vėlesniais pakeitimais, bei R. D. nuosavybės teise priklausantį turtą – butą, unikalus Nr.4400-1478-3898-2710, 182,12kv.m bendro ploto, esantį ( - ), ir Ž. D. nuosavybės teise priklausantį turtą – butą, unikalus Nr.4400-1478-3898-2711, 182,12kv.m bendro ploto, esantį ( - ), įkeistus 2007-10-25 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017987, su vėlesniais pakeitimais, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui, įspėjant skolininkus ir įkeisto turto savininkus R. D. ir Ž. D. kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. 2012 06 04 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo ištaisyta klaida 2012 05 24 nutarties motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse sekančiai – buto, kurio savininkė yra Ž. D., esančio ( - ), unikalų numerį vietoje unikalus Nr.4400-1478-3898-2711 ištaisant į unikalus Nr.4400-1478-3912-2711; per teismo nustatytą terminą skolininkai kreditoriui skolos nesumokėjo.

3Pakartotinis pareiškimas tenkintinas.

4Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad: 2007-04-13 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070005598, su vėlesniais pakeitimais, R. D. ir Ž. D., užtikrindami 827.956,25 Lt paskolos, suteiktos jiems pagal 2007-04-03 kredito sutartį Nr.0350718071440-34 grąžinimą kreditoriui AB SEB bankui (buv. AB SEB Vilniaus bankui), įkeitė R. D. asmeninės nuosavybės teise priklausančias 531/1248 dalis, o Ž. D. asmeninės nuosavybės teise priklausančias 717/1248 dalis turto – 0,1248ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr.4400-0724-8648, kadastrinis adresas 5250/0006:502 Noreikiškių k.v., esančio ( - ); hipotekos lakšte nurodyta įkeisto turto vertė 249.000,00 Lt, prievolės įvykdymo terminas 2037-11-03; tai pačiai prievolei užtikrinti 2007-10-25 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017987, su vėlesniais pakeitimais, R. D. ir Ž. D., įkeitė R. D. nuosavybės teise priklausantį turtą – butą, unikalus Nr.4400-1478-3898-2710, 182,12kv.m bendro ploto, esantį ( - ), ir Ž. D. nuosavybės teise priklausantį turtą – butą, unikalus Nr.4400-1478-3912-2711, 182,12kv.m bendro ploto, esantį ( - ), hipotekos lakšte nurodyta įkeisto turto vertė 928.000,00 Lt, prievolės įvykdymo terminas 2037 11 03; R. D. ir Ž. D. tinkamai bei laiku nevykdant prievolės kreditoriui AB SEB bankui pagal 2007-04-03 kredito sutartį Nr.0350718071440-34, 2012 05 24 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi civilinėje byloje Nr.2-10407-528/2012 įkeistas turtas areštuotas, skolininkas ir įkeisto turto savininkas R. D. ir Ž. D. 2012 11 09 įspėti, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių (b.l.104,123,124).

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.38, 6.59, 6.63 str.). Iš pareiškėjo (kreditoriaus) pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad skolininkai R. D. ir Ž. D. tinkamai bei laiku nevykdė prievolės pagal 2007-04-03 kredito sutartį Nr.0350718071440-34, nustatytais terminais negrąžino kredito dalių, nemokėjo priskaičiuotų palūkanų, todėl kreditorius 2012-02-29 įspėjo skolininkus ir įkeisto turto savininkus R. D. ir Ž. D., kad per 30 dienų terminą sumokėtų turimą įsiskolinimą ir informavo, jog per įspėjime nustatytą terminą nesumokėjus įsiskolinimo kreditoriui, kredito sutartis bus nutraukta. Kreditorius pranešimą dėl įsipareigojimų nevykdymo ir kredito sutarties nutraukimo skolininkams ir įkeisto turto savininkams R. D. ir Ž. D. siuntė hipotekos lakšte nurodytais adresais, tačiau jie buvo grąžinti neįteikti. Pagal šalių sudarytą sutartį, skolininkas privalo informuoti apie adreso pasikeitimą. Tai reiškia, kad šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka sutarties sąlygų, arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos adresus (kredito sutarties bendrosios dalies 13-15 punktai). Todėl laikytina, kad skolininkai buvo tinkamai informuoti apie sutarties nutraukimą, nes šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai, sąžiningai, o vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 1,2d.). Minėtos šalių sudarytos kredito sutarties bendrosios dalies 5.2. punkte numatyta, kad kreditorius turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs skolininką, jeigu kredito laikotarpiu skolininkas padaro esminių sutarties pažeidimų, o esminiais sutarties pažeidimais laikomi kredito sutarties bendrosios dalies 4.1-4.10. punktuose nustatytų skolininko įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Skolininkai nemokėjo įmokų pagal kreditavimo sutartį, pažeidė imperatyvius įstatymo reikalavimus elgtis sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti pareigas, todėl kreditorius 2012-05-03 nutraukė 2007-04-03 kredito sutartį Nr.0350718071440-34 prieš terminą, laikantis sutarties sąlygų nutraukimo terminų ir tvarkos. Teismas laiko, kad AB SEB bankas kreditavimo sutartį prieš terminą nutraukė pagrįstai, nes skolininkai sutarties tinkamai nevykdė, nemokėjo kredito dalių ir palūkanų, per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, ir tuo padarė esminį sutarties pažeidimą, o toks sutarties nutraukimo pagrindas šalių sutartyje buvo numatytas (CK 6.217 str. 5d., CPK 177, 178, 185 str.). Vertinant šalių sudarytą sutartį, kuri kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl kredito gavėjai turėjo galimybę apsispręsti, ar tokia sutartis jiems priimtina ir jie pajėgūs ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jų netenkino, tai jie turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jiems priimtinesnės, juolab, kad kredito paslaugas 2007 m. Lietuvoje teikė daugiau kaip 10 bankų bei kredito unijų (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str.).

6Kreditorius nurodo, kad skolininkų skolą sudaro išieškotina 175.920,50 Lt suma, iš jos: 168.544,71 Lt negrąžintas kreditas, 6.620,11 Lt palūkanos ir 755,68 Lt delspinigiai. Taip pat skolininkų skolą sudaro išieškotina 199.538,29 EUR suma, iš jos: 189.807,46 EUR negrąžintas kreditas, 8.634,86 EUR palūkanos ir 1.095,97 EUR delspinigiai. Delspinigiai yra netesybų rūšis, tai yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str. 1d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,1% dydžio netesybų už kiekvieną dieną nuo laiku nesumokėtos sutartyje numatytų mokėjimų sumų, o tai reiškia, kad sutarties šalys susitarė dėl netesybų ne tik už pagrindinės skolos sumos sumokėjimo termino praleidimą, bet ir už palūkanų mokėjimo termino praleidimą (kredito sutarties bendrosios dalies 4.5, 4.6, punktai). Kadangi terminas grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai kreditoriaus reikalavimas dėl netesybų už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Civilinis kodeksas numato teismui teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str., 6.258 str. 3d.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010). Šiuo atveju sutarties šalys sulygo dėl 0,1% netesybų dydžio. Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, sutartimi sutartas netesybų dydis nelaikytinas lupikišku ar neproporcingai dideliu ir jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros (CPK 185 str.). Palūkanų dydį, jų apskaičiavimo tvarką šalys taip pat numatė sutartyje /specialiosios dalies 6 punktas, bendrosios dalies 4.1. punktas/, todėl kreditorius turi teisę jų reikalauti (CK 6.59 str., 6.872 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.).

7Kreditorius taip pat prašo palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo, o hipotekos procedūros atveju tai reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotino prašymo gavimo teisme (2012-12-19) iki nutarties išieškoti skolą visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 str., 6.210 str. 1d.). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, laikytina, jog pareiškėjo prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas – kreditoriui iš skolininkų R. D. ir Ž. D. išieškotina 175.920,50 Lt suma, iš jos: 168.544,71 Lt negrąžintas kreditas, 6.620,11 Lt palūkanos ir 755,68 Lt delspinigiai, bei išieškotina 199.538,29 EUR suma, iš jos: 189.807,46 EUR negrąžintas kreditas, 8.634,86 EUR palūkanos ir 1.095,97 EUR delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už negrąžintą sumą, skaičiuojamos nuo 2012 12 19 iki visiško skolos išieškojimo dienos, ir 142,00 Lt žyminis mokestis (CK 4.174 str. 1d.). Įkeistas turtas priverstinai parduotinas iš varžytynių (CK 4.192 str. 1d., CPK 558 str. 2d.).

8Vadovaudamasi CK 4.174 str., 4.192 str. 1d., CPK 290-292, 442, 443, 544, 545 str., 558 str. 2d., 2011 12 22 įstatymo Nr.XI-1843 34 str. 3d.

Nutarė

9Kreditoriaus pakartotinį pareiškimą tenkinti.

10Kreditoriaus AB SEB banko, į.k.112021238, buveinės adresas Gedimino pr.12, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT74 7044 0630 0000 0022 AB SEB banke, b.k.70440, reikalavimų įvykdymui priverstinai išieškoti iš R. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), ir Ž. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), 175.920,50 Lt (vieno šimto septyniasdešimt penkių tūkstančių devynių šimtų dvidešimties litų 50ct) sumą, 199.538,29 EUR (vieno šimto devyniasdešimt devynių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt aštuonių eurų 29ct) sumą, 5 (penkių) procentų dydžio palūkanas už negrąžintą sumą, skaičiuojamas nuo 2012 12 19 iki visiško skolos išieškojimo dienos, ir 142,00 Lt (vieno šimto keturiasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį.

11Priverstinai parduoti iš varžytynių R. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausančias 531/1248 dalis, o Ž. D., a.k. ( - ), gyv. Alytuje, Ramybės g.5A, asmeninės nuosavybės teise priklausančias 717/1248 dalis turto – 0,1248ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr.4400-0724-8648, kadastrinis adresas 5250/0006:502 Noreikiškių k.v., esančio ( - ), įkeistą 2007-04-13 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070005598, su vėlesniais pakeitimais, bei R. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), nuosavybės teise priklausantį turtą – butą, unikalus Nr.4400-1478-3898-2710, 182,12kv.m bendro ploto, esantį ( - ), ir Ž. D., a.k. ( - ), gyv. ( - ), nuosavybės teise priklausantį turtą – butą, unikalus Nr.4400-1478-3912-2711, 182,12kv.m bendro ploto, esantį Kauno ( - ), įkeistus 2007-10-25 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070017987, su vėlesniais pakeitimais, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui, į.k.112021238.

12Nutartį pavesti vykdyti Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkės teismų veiklos teritorijos antstoliui kreditoriaus pasirinkimu. Pardavus įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotas lėšas skirsto išieškojimą vykdęs antstolis savo patvarkymu.

13Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditoriui AB SEB bankui, skolininkams ir įkeisto turto savininkams R. D. ir Ž. D..

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai