Byla eI-6663-505/2018
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Daina Kukalienė, sekretoriaujant Oksanai Berezovskei, nedalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovėsAlytaus regiono atliekų tvarkymo centras atstovui,atsakovui J. V.,trečiojo suinteresuoto asmens Druskininkų savivaldybės atstovui,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjosuždarosios akcinės bendrovėsAlytaus regiono atliekų tvarkymo centras skundą atsakovui J. V., trečiajam suinteresuotam asmeniui Druskininkų savivaldybeidėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja skundu kreipėsi į teismą, prašydamapriteisti iš atsakovopareiškėjos naudai 34,43Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos.

5Pareiškėja prašyme nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Nuostatai teisės aktų nustatyta tvarka viešai buvo paskelbti internetiniame tinklalapyje. Pagal Nuostatų 16 punktą uždarajai akcinei bendrovei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui yra pavesta administruoti bei apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei pateikti sąskaitas mokėtojams. Nuostatų 3 punktu apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai – tai visi fiziniai, juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys (iš to skaičiaus ir vykdantys ūkinę komercinę veiklą) nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje. Kadangi prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu, sutartis su atsakovu dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta. Atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kadangi nuomos sutarties pagrindu nuo 2013 m. vasario 8 d. iki 2018 m. vasario 1 d. naudojosi nekilnojamojo turto objektu, esančiu ( - ) . Atsakovas laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. nėra sumokėjęs pareiškėjai 34,43 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri atsakovui buvo paskaičiuota vadovaujantis Nuostatuose nustatyta vietinės rinkliavos nustatymo fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius. Pareiškėja taip pat nurodė, kad juridinio pagrindo atsakovui atsisakyti mokėti vietinę rinkliavą nėra.

6J. V. atsiliepimo į skundą nepateikė. Pareiškėjai, atsakovui, trečiajam suinteresuotam asmeniuiapie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Esant įstatymo nustatytoms sąlygoms, byla nagrinėtina šalims nedalyvaujant (ABTĮ 77 str. 3 d., 78 str. 5 d.).

7Skundas tenkintinas.

8Rinkliavų įstatymas vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.). Vienas iš šio įstatymo nustatytų vietinės rinkliavos objektų yra komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymas (Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p.). Rinkliavų įstatymas suteikia savivaldybėms teisę nustatyti vietinę rinkliavą, tvirtinti vietinės rinkliavos nuostatus, nustatyti lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams bei nustatyti vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus (Rinkliavų įstatymo 12 str.). Pagal minėto įstatymo 13 straipsnio 1 dalį vietinės rinkliavos dydis nustatomas vietinės rinkliavos nuostatuose. Savivaldybės teisė nustatyti vietines rinkliavas bei numatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas yra įtvirtinta aukščiausią juridinę galią turinčio teisės akto – Konstitucijos 121 straipsnyje. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktas vietinių rinkliavų nustatymą priskiria savarankiškoms savivaldybės funkcijoms. To paties įstatymo 6 straipsnio 31 punktas savarankiškoms savivaldybės funkcijoms priskiria komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnis nustato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

9Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai, redakcija galiojusi iki 2017 m. balandžio 1 d.), kurie yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Nuostatų turinio analizė leidžia konstatuoti, kad vietinė rinkliava – tai Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 2 p.). Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Nuostatų 3 p.). Nuostatai imperatyviai numato, jog atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą. Jos dydis nustatomas eurais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 13–14 p.). Pagal Nuostatų 15–20 punktų turinį UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nuostatų 21 punktas reglamentuoja, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis.

10Nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauji Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1 – 33 (toliau – Nauji nuostatai). Naujuose nuostatuose 4.5 punkte numatyta, jog rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta piniginė prievolė mokėti Rinkliavą. Rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – Registrą) kuria, atnaujina ir administruoja Rinkliavos administratorius – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius) (6 p.). Rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės Taryba (14 p.). Pagal Registro duomenis Administratorius ne rečiau kaip vieną kartą per metus parengia ir pateikia Rinkliavos mokėtojams Administratoriaus nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus (24 p.).

11Byloje esantys duomenys, t. y. Nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenų išrašas patvirtina, kad nekilnojamojo turto objektas, esantis ( - ) . nuo 1995 m. vasario 7 d. nuosavybės teise priklauso Druskininkų savivaldybei. Druskininkų savivaldybė 2013 m. vasario 8 d. sudarė nuomos sutartį su atsakovu. Taigi, pagal Nuostatų 3 bei Naujų nuostatų 4.5 punktus jis yra tinkamas vietinės rinkliavos mokėtojas.Iš byloje esančių vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų matyti, kad atsakovasnuo 2016 m. liepos 1d. iki 2018 m. sausio 31 d. nemokėjo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl susidarė įsiskolinimas 34,43 Eur.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atskleisdamas vietinės rinkliavos tikslą, yra nurodęs, jog vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu bei kad vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir paskirtis lemia, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, todėl vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunalinė paslauga (šiukšlių išvežimu) Civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies prasme (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-03-29. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-04-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014-01-28. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-334/2014).

13Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. sausio 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-334/2014 konstatavo, kad atliekų turėtojas privalo kompensuoti jo aplinkai daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo atliekų tvarkymu. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu, kadangi pagal Nuostatų 5 punktą vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje.

14Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundas tenkintinas ir iš atsakovo pareiškėjai už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. priteistina 34,43 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

15Pareiškėja taip pat prašo priteisti rengiant skundą jos patirtas 38,12 Eur bylinėjimosi išlaidas.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 5 dalis numato, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo skundas tenkintas iš dalies, todėl jis turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą (ABTĮ 40 str. 1 d.).

17Teismui pateikta2017 m. vasario 22 d. Skundų parengimo ir pateikimo teismui paslaugų teikimo sutartis Nr. 33, 2017 m. kovo 7 d. Sutartis dėl teisinių paslaugų teisimo prie Skundų parengimo ir pateikimo teismui paslaugų teikimo sutarties Nr. 33, 2018 m. liepos 12 d. PVM sąskaita faktūra Nr. CRD 005741, 2018 m. liepos 24 d. internetinės bankininkystės duomenys (Swedbank mokėjimo nurodymas) patvirtina 38,12 Eur pareiškėjo išlaidas sumokėtas UAB Creditumuž advokatės suteiktas paslaugas – skundo parengimą, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, taikomų sprendžiant bylinėjimosi išlaidų priteisimą ir administracinėse bylose. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis vienodą administracinių teismų praktiką, spręsdamas išlaidų atlyginimo klausimą panašaus pobūdžio bylose, yra pasisakęs, kad kreipiantis į teismą su analogiško pobūdžio reikalavimais advokato pagalbos poreikis išlieka itin minimalus. Kaip pagrindas pasitelkiama bazinė byla, suformuota jurisprudencija, o einamoje administracinėje byloje paprastai keičiasi tik šalis, laikotarpis, už kurį prašoma priteisti vietinę rinkliavą, prašoma priteisti pinigų suma. Šiems duomenims surašyti kvalifikuota teisinė pagalba yra labiau perteklinis momentas, nes pastarojo pobūdžio darbas gali būti atliekamas ir teisinio vieneto atsakingo už vietinės rinkliavos surinkimą jėgomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1330-556/2015, 2016 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1461-520/2016, 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2130-662/2016). Todėl teismas vertina, kad prašoma priteisti 38,12 Eur bylinėjimosi išlaidų suma nagrinėjamos bylos kontekste neatitinka teisingumo ir protingumo kriterijų bei suformuotos nuoseklios administracinių teismų praktikos,todėl mažintina iki 15,00 Eur ir priteistina.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsniu, 84-87 straipsniais, 88 straipsnio2 punktu, teisėja

Nutarė

19Skundą tenkinti.

20Priteisti iš J. V. (asmens kodas ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei bendroveiAlytaus regiono atliekų tvarkymo centras 34,43 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Daina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja skundu kreipėsi į teismą, prašydamapriteisti iš... 5. Pareiškėja prašyme nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m.... 6. J. V. atsiliepimo į skundą nepateikė. Pareiškėjai, atsakovui, trečiajam... 7. Skundas tenkintinas.... 8. Rinkliavų įstatymas vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės... 9. Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-247... 10. Nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojo nauji Vietinės rinkliavos už... 11. Byloje esantys duomenys, t. y. Nekilnojamojo turto registro centrinio banko... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atskleisdamas vietinės... 13. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 14. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, skundas tenkintinas ir iš atsakovo... 15. Pareiškėja taip pat prašo priteisti rengiant skundą jos patirtas 38,12 Eur... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje... 17. Teismui pateikta2017 m. vasario 22 d. Skundų parengimo ir pateikimo teismui... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 19. Skundą tenkinti.... 20. Priteisti iš J. V. (asmens kodas ( - ) pareiškėjai uždarajai akcinei... 21. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...