Byla 2YT-7232-329/2018
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Turto bankas, Kalvarijos savivaldybės administracija

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant E. V., nedalyvaujant pareiškėjai A. R., jos atstovui advokatui E. R. ir suinteresuotiems asmenims Valstybės įmonei Turto bankas, Kalvarijos savivaldybės administracijai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. R. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybės įmonė Turto bankas, Kalvarijos savivaldybės administracija.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji, A. R., asmens kodas ( - ) įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą – karvidę, unikalus ( - ), registro Nr. 44/2221692, esančią adresu ( - ) (b. l. 1–5).

5Pareiškėja pareiškime nurodė ir dalyvaudama 2018 m. spalio 18 d. teismo posėdyje paaiškino, kad ji pastatą – karvidę pradėjo valdyti ir ja naudotis bei prižiūrėti nuo 1996 m., šį pastatą ji valdė visą laiką sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai, į minėtą statinį nuosavybės teisė Nekilnojamojo turto registre niekam neregistruota, Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto balanse minėtas statinys neapskaitomas. Nurodo, kad minėtas pastatas priklausė Sūsninkų žemės ūkio bendrovei, kurios likvidacinė komisija 1996 m. balandžio mėnesį pastatą – karvidę už pajus perdavė likviduotos Sūsninkų žemės ūkio bendrovės Jakimavičių grupės pajininkams pagal sąrašą. Pareiškėja teigia, kad pastatą – karvidę, unikalus ( - ), esančią adresu ( - ), ji įgijo iš likviduotos Sūsninkų žemės ūkio bendrovės Jakimavičių grupės pajininkė pagal 1996 m. balandžio mėn. sudarytą sutartį ir nuo to laiko šiuo statiniu naudojasi nepertraukiamai, teisėtai, sąžiningai ir atvirai, valdo ją kaip savo. Paaiškino, kad pastatas buvo apleistas, pastatą ji suremontavo, pakeitė langus, duris, sutvarkė stogą, jame augino ir iki šiol augina gyvulius, naminius paukščius, laiko pašarus. Karvide niekas daugiau nesinaudoja ir nereiškia į ją pretenzijų. Kadangi ji pastatą – karvidę valdo teisėtai nepertraukiamai daugiau kaip 10 metų, yra pastato teisėta valdytoja, todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į minimą pastatą.

6Suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad Kalvarijos savivaldybė teisių į pastatą – karvidę nereiškia, todėl pareiškėjos prašymo pagrįstumą palieka spręsti teismui savo nuožiūra (b. l. 65). Suinteresuoto asmens atstovas, dalyvaudamas 2018 m. spalio 18 d. teismo posėdyje, nurodė, kad neprieštarauja pareiškėjos prašomam nustatyti juridiniam faktui, kad karvidė, esanti adresu ( - ), unikalus ( - ), nuosavybės teise priklauso pareiškėjai įgyjamosios senaties pagrindu, paaiškino, kad savivaldybė karvidės nevaldo nuosavybės teise, neturi duomenų kaip šis pastatas buvo sukurtas, nėra pradėta jokių procesų dėl nuosavybės, savivaldybės apskaitoje jo nėra, bešeimininkiu turtu nėra pripažintas, nuo Sūsninkų žemės ūkio bendrovės likvidavimo pareiškėja viena naudojasi pastatu.

7Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas į teismo posėdį neatvyko, pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareiškimas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu būtų įvykdytos visos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.68 – 4.71 straipsniuose nustatytos sąlygos. Turto bankas teigė, kad duomenų apie likviduotą Sūsninkų žemės ūkio bendrovę ir jos likvidavimo procedūras neturi. Prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą, kadangi Nekilnojamojo turto registre centrinio duomenų banko išraše įrašų apie pareiškėjos pareiškime nurodytą karvidę, pastatytą 1954 metais, nėra, pareiškėja nepateikė įrodymų, kad daiktas sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, todėl mano, kad šis statinys negali būti privačios nuosavybės teisės objektas. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 53–54).

8Teismas

konstatuoja:

9Pareiškimas tenkintinas.

10Iš pareiškėjos, dalyvaujančiųjų asmenų paaiškinimų ir liudytojų parodymų teismo posėdžio metu bei rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad Jakimavičių karvidė, unikalus ( - ), nuo 1962 metų priklausė Sūsninkų žemės ūkio bendrovei ir buvo šios bendrovės apskaitoje. Šią aplinkybę patvirtina į bylą pateikta 1995 m. gruodžio 28 d. prekinių ir materialinių vertybių inventorizacijos aprašo Nr. 1 kopija (b. l. 81–89).

11Sūsninkų žemės ūkio bendrovės valdybos 1994 m. lapkričio 9 d. posėdžio protokolas Nr. 7 patvirtina, kad bendrovės valdybos nariai svarstė dėl Jakimavičių karvių fermos likvidavimo ir nutarė karves parduoti ir išmokėti skolas (b. l. 6–7).

12Iš Sūsninkų žemės ūkio bendrovės 156 pajininkų pasirašyto pareiškimo, matyti, kad pajininkai prašo atiduoti jiems priklausančius bendrovės pajus (b. l. 12–19).

13Sūsninkų žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos 1996 m. balandžio mėn. sudarytas Atiduotų už pajus materialinių vertybių Sūsninkų Jakimavičių grupei perdavimo – priėmimo aktas patvirtina, kad Jakimavičių grupės pajininkams už pajus buvo perduota bendrovės turto iš viso už 273 895 Lt, tame tarpe buvo perduota ir karvidė už 9024 Lt (b. l. 7–25).

14Sūsninkų žemės ūkio bendrovės 1996 metų sausio mėnesio pajininkų sąrašas patvirtina, kad pareiškėja A. R. buvo bendrovės pajininkė (sąrašo Nr. 143), bendrovėje išdirbo 13 metų 7 mėnesius ir turėjo pajų už 1414,39 Lt (b. l. 27–38).

15Kaip matyti iš byloje esančios 1996 metų balandžio mėnesio sutarties originalo, keturiolikos pajininkų grupė pagal sąrašą perleido gautus pajus už karvidę ir patį pastatą – karvidę pareiškėjai A. R., sutartyje nurodyta, kad A. R. pajus priėmė ir už pajus su pajininkais atsiskaityta pagal sąrašą (b. l. 26).

16Duomenys iš Valstybės įmonės Registrų centras patvirtina, kad Sūsninkų žemės ūkio bendrovė yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro (b. l. 40), o nekilnojamas daiktas pastatas 1Ž1/b (karvidė), kurio unikalus ( - ), adresu ( - ), nėra registruota viešame registre (b. l. 41–42, 44–45).

17Į bylą pateikta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla patvirtina, kad nekilnojamasis daiktas statinys – karvidė 1Ž1/b, kurio unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), fiziškai egzistuoja, viso pastato statybos pradžia – 1954 m., o statybos pabaiga – 1965 m. (b. l. 39).

18Teismo posėdyje liudytoja apklausta A. R., asmens kodas ( - ) patvirtino, kad pareiškėja buvo Sūsninkų žemės ūkio bendrovės pajininkė ir likviduojant bendrovę jai už pajus, o taip pat ir kitiems bendrovės pajininkams buvo perduota bendrovės Jakimavičių grupei priklausiusi karvidė, kurią pajininkai pagal atskirą sutartį perdavė nuosavybėn vienai pajininkei pareiškėjai A. R.. Liudytoja paaiškino, kad ji tuo metu dirbo Sūsninkų žemės ūkio bendrovėje vyr. buhaltere ir surašė 1996 m. balandžio mėnesio sutartį, pagal kurią keturiolika pajininkų pagal sąrašą perleido savo pajus ir pastatą – karvidę pareiškėjai, pripažino, kad jos surašyta sutartis gal ir ne visai tinkama, bet tai buvo padaryta dėl tuo metu buvusio didelio ir intensyvaus darbo krūvio, ruošiant bendrovės likvidavimo dokumentus ir atliekant likvidavimo procedūras, o taip pat dėl patirties stokos šiame darbe. Liudytoja patvirtino, kad karvidė priklausė Sūsninkų žemės ūkio bendrovei, kai prieš bendrovės likvidavimą ji tapo nuostolinga, valdybos posėdyje buvo nutarta išparduoti karves su prieaugliu ir padengti bendrovės skolas, o patį pastatą perduoti bendrovės Jakimavičių grupei. Paaiškino, kad pareiškėja nuo pat 1996 metų karvide naudojasi, kiti buvę pajininkai šiuo pastatu niekada nesinaudojo. Mano, kad dėl bendrovės likvidacinės komisijos narių menko teisinio išprusimo dauguma dokumentų nebuvo tinkamai paruošti ir išsaugoti.

19Liudytoju apklaustas R. R., asmens kodas ( - ) patvirtino pareiškėjos A. R. bei liudytojos A. R. nurodytas aplinkybes.

20Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

21Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas; 2) daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis); 3) asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis); 4) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys); 5) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas; 6) daiktas valdomas nepertraukiamai; 7) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas); 8) valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

22Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja ar kas nors kitas būtų įgiję nuosavybės teisę į šį nekilnojamąjį daiktą nuo karvidės perleidimo momento 1996 m. balandžio mėn. kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu ar kad kas nors kitas būtų kreipęsis Valstybės įmonę Registrų centras dėl nuosavybės teisių įregistravimo. Suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija patvirtino, kad statinys – karvidė nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė. Taip pat byloje nėra pateikta įrodymų, kurie paneigtų aplinkybes, jog pareiškėja sąžiningai įgijo nekilnojamąjį daiktą – karvidę ir sąžiningai jį valdo, naudojasi ir tvarkosi kaip savo turtu, visą valdymo laiką daiktą valdo teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai ilgiau nei 10 metų.

23Teismas sprendžia, kad nors 1996 m. balandžio mėnesio sutartis, pagal kurią keturiolika pajininkų pagal sąrašą perleido savo pajus ir pastatą – karvidę pareiškėjai, neatitinka teisės aktų reikalavimų, dėl ko negali būti juridiniu pagrindu registruojant daiktinės teises Nekilnojamojo turto registre, tačiau ši sutartis savo esme patvirtina aplinkybę, kad pareiškėja sąžiningai įgijo nekilnojamąjį daiktą – karvidę ir sąžiningai jį valdo, naudojasi ir tvarkosi kaip savo turtu. Tai, kad dėl atitinkamų valdymo organų netinkamo savo pareigų atlikimo nėra išlikusių, atitinkančių įstatymų reikalavimus, tiek pastato – karvidės statybos dokumentų, tiek šio pastato perleidimo dokumentų, nepaneigia aplinkybių, jog pareiškėja nuo 1996 m. balandžio mėn. karvidę valdo ir naudoja ją kaip savo, teisėtai, sąžiningai, atvirai, nepertraukiamai.

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011 išaiškino, kad pagal CK 4.22 straipsnio 1 dalį daikto valdymu, kaip pagrindu įgyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį, laikomas faktinis daikto turėjimas turint tikslą valdyti jį kaip savą, nekeliant reikalavimo valdymą registruoti. CK 4.27 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kokiu pagrindu atsiranda nekilnojamojo daikto valdymas. Joje nustatyta, kad nekilnojamojo daikto valdymas gali atsirasti fiziškai užvaldžius daiktą, taip pat daikto fiziškai neužvaldžius, bet kai perduodantis valdyti daiktą asmuo nurodo, kad daiktas perduotas, jei nėra jokių kliūčių patekti į tą daiktą ar kitu panašiu būdu jį fiziškai užvaldyti. Taigi abi šios įstatymo nuostatos nekilnojamojo daikto valdymą reglamentuoja kaip faktinę padėtį, kurią nustačius teismas turi pagrindą spręsti dėl valdymo teisės. Teisinė registracija, minėta, yra išvestinio pobūdžio veiksmas. Jo tikslas ir paskirtis neatitinka įstatymu apibrėžto nekilnojamojo daikto valdymo esmės ir pagrindų. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas teisinė registracija nenurodyta kaip valdymo sampratos elementas ar valdymo atsiradimo pagrindas. Pagal savo teisinę reikšmę ji nesukuria teisės ir negali paneigti kitais pagrindais atsirandančios teisės. Tiek registracija viešajame registre, tiek jos nebuvimas savaime nereiškia valdymo nebuvimo ir negali būti vertinama taip, kad susidarytų kliūtis teismui konstatuoti įstatyme reikalaujamų faktų pagrindu esant valdymo teisę. Asmeniui turi būti suteikiama galimybė įrodyti, kad nekilnojamojo daikto valdymas atitiko įstatyme tiesiogiai įtvirtintas sąlygas, kurioms esant gali būti pripažįstama jo nuosavybės teisė įgyjamosios senaties pagrindu.

25Nors suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas nurodė, kad pareiškimas turėtų būti atmestas, nes pareiškėja neįrodė, kad karvidė gali būti privačios nuosavybės teisės objektas, tačiau nepateikė įrodymų, paneigiančių pareiškėjos išdėstytas aplinkybes. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu bei teisingumo, protingumo principais, sprendžia, kad labiau tikėtina, jog pastatas – karvidė buvo pastatytas, laikantis tuo metu galiojusių statybą reglamentuojančių įstatymų reikalavimų, tačiau šio pastato registracija viešame registre nebuvo atlikta dėl statytojo, o taip pat ir dėl Sūsninkų žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos aplaidumo. Todėl suinteresuoto asmens Valstybės įmonės Turto bankas prieštaravimus dėl pareiškimo atmeta kaip nepagrįstus ir konstatuoja, kad pareiškėja A. R. nekilnojamąjį daiktą – karvidę, unikalus ( - ), registro Nr. 44/2221692, esančią adresu ( - ), įgijo sąžiningai ir jį teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai kaip savo nuo 1996 m. balandžio mėnesio, tai yra daugiau kaip dešimt metų, valdo visą laiką, būdama įsitikinusi, kad niekas neturi daugiau teisių už ją. Nors Valstybės įmonės Registrų centras karvidės valdymas nebuvo įregistruotas, tačiau tai nepaneigia fakto, kad A. R. šį pastatą valdė kaip savo. Kadangi yra visos sąlygos, numatytos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose, todėl, remiantis CK 4.47 straipsnio 11 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 448 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjos A. R. pareiškimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo tenkinamas.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, 533 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

27Pareiškimą tenkinti.

28Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. R., asmens kodas ( - ) įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą – karvidę, unikalus ( - ), registro Nr. 44/2221692, esančią adresu ( - ).

29Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl pastato – karvidės įregistravimo nuosavybės teise Valstybės įmonėje Registrų centras.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji, A.... 5. Pareiškėja pareiškime nurodė ir dalyvaudama 2018 m. spalio 18 d. teismo... 6. Suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracija pateiktame... 7. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas į teismo posėdį... 8. Teismas... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Iš pareiškėjos, dalyvaujančiųjų asmenų paaiškinimų ir liudytojų... 11. Sūsninkų žemės ūkio bendrovės valdybos 1994 m. lapkričio 9 d. posėdžio... 12. Iš Sūsninkų žemės ūkio bendrovės 156 pajininkų pasirašyto pareiškimo,... 13. Sūsninkų žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos 1996 m. balandžio... 14. Sūsninkų žemės ūkio bendrovės 1996 metų sausio mėnesio pajininkų... 15. Kaip matyti iš byloje esančios 1996 metų balandžio mėnesio sutarties... 16. Duomenys iš Valstybės įmonės Registrų centras patvirtina, kad Sūsninkų... 17. Į bylą pateikta Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla patvirtina,... 18. Teismo posėdyje liudytoja apklausta A. R., asmens kodas ( - ) patvirtino, kad... 19. Liudytoju apklaustas R. R., asmens kodas ( - ) patvirtino pareiškėjos A. R.... 20. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 21. Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu... 22. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja ar kas nors kitas būtų įgiję... 23. Teismas sprendžia, kad nors 1996 m. balandžio mėnesio sutartis, pagal kurią... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. vasario 21 d. nutartimi civilinėje... 25. Nors suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas nurodė, kad... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268 straipsniu, 533 straipsnio 2... 27. Pareiškimą tenkinti.... 28. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. R., asmens kodas ( - )... 29. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl pastato – karvidės... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...