Byla 2-4396-845/2012
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuotieji asmenys J. B., G. B., antstolis V. M

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant Editai Beniušienei,

3teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo AB SEB banko pareiškimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuotieji asmenys J. B., G. B., antstolis V. M..

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5pareiškėjas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas padalinti sutuoktinių J. B. ir G. B. bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis: 1) nustatyti, kad skolininko G. B. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kuri išskaityta J. B. skolai dengti; 2) padalinti sutuoktinio G. B. 112,52 Lt pinigines lėšas. Nurodė, jog antstolis V. M. vykdo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-08-10 išduotą vykdomąjį raštą civ. byloje Nr.2-4453-862/2010 dėl 12 089,55 Lt išieškojimo iš skolininkės J. B. išieškotojo AB SEB banko naudai. Pažymėjo, kad vykdant išieškojimą, antstolis 2010-11-17 areštavo skolininkės sutuoktinio G. B. vardu registruotą turtą – 112,52 Lt. 2012-06-26 AB SEB bankas gavo antstolio V. M. patvarkymą Nr. 0013/10/02530, kuriuo siūloma kreiptis į teismą dėl sutuoktinių J. B. ir G. B. turto, esančio bendrojoje nuosavybėje, dalies nustatymo. Nurodė, kad antstolis negali nukreipti išieškojimo į areštuotą turtą, nes reikia nustatyti savininkų turto dalį. Pažymėjo, jog santuoka tarp J. B. ir G. B. buvo sudaryta 2005-04-22, todėl, remiantis CK 3.88 str. 1 d. 1 p., turtas (piniginės lėšos) bei pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, taip pat pensijos yra laikoma bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Pagal CK 3.117 str., preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl, atsižvelgiant į tai, skolininkės sutuoktinio vardu įgytas turtas bei gaunamos pajamos padalintinos lygiomis dalimis, nustatant, kad skolininkės sutuoktinio turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje sudaro ½ dalį sutuoktinio turto (piniginių lėšų) bei gaunamų pajamų. Pažymėjo, kad G. B. dirba AB „ Pieno žvaigždės“.

6Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė: 1) padalinti lygiomis dalimis G. B. vardu atidarytose sąskaitose esančias bendrosios jungtinės nuosavybės lėšas, iš viso - 112,52 Lt, nustatant, kad G. B. turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra 56,26 Lt, o J. B. (Radžiūnaitės) - 56,26 Lt; 2) padalinti sutuoktinių J. B. (Radžiūnaitės) ir G. B. bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis nustatant, kad skolininkės Jurgitos (Radžiūnaitės) turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kuri išskaitytina J. B. (Radžiūnaitės) skolai dengti, t.y. dalis nuo G. B. gaunamų pajamų iš darbinės ar intelektinės veiklos ir/ar pensijos yra 10 proc. nuo Vyriausybės nustatytos MMA dalies ir 35 proc. nuo dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA. Nurodė, jog vykdo vykdomąjį raštą Nr. 2-4453-862/10, kurį 2010 08 10 išdavė Vilniaus m. 3 apylinkės teismas dėl 13 195,14 Lt skolos išieškojimo vykdomojoje byloje, kurioje skolininkė yra J. B. (Radžiūnaitė), o išieškotojas AB SEB bankas. Pažymėjo, kad 2011-06-29 patvarkymu buvo areštuotos skolininkės J. B. (Radžiūnaitės) sutuoktinio G. B. piniginės lėšos, esančios AB Swedbank ir AB SEB bankuose. Kadangi visos areštuotos lėšos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl, remiantis CPK 667 str., buvo pasiūlyta išieškotojui AB SEB bankas ir/ar bendrosios jungtinės nuosavybės dalyviams kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

7Suinteresuoti asmenys J. B. ir G. B. atsiliepimų į pateiktą pareiškimą teismo nustatytu terminu nepateikė.

8Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuoti tinkamai. 2012-09-11 teisme buvo gautas pareiškėjo prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, tuo tarpu kiti asmenys prašymų iki teismo posėdžio pradžios nepateikė, neatvykimo priežastys teismui nėra žinomos. Pažymėtina, kad CPK 7 str. 2 d. ir 8 str. įpareigoja dalyvaujančius byloje asmenis sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimui bendradarbiauti su teismu. Kadangi suinteresuotieji asmenys nurodytų reikalavimų nesilaikė, remiantis CPK 246 str. 2 d., teismas, siekdamas užtikrinti CPK 7 str. įtvirtintų proceso operatyvumo, ekonomiškumo principų įgyvendinimą, civilinę bylą išnagrinėjo suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis V. M. vykdo skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0013/10/02530, pagal Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2010-08-10 išduotą vykd. raštą Nr. 2-4453-862/10 dėl 13.195,14 Lt išieškojimo iš skolininkės J. B. išieškotojo AB SEB banko naudai (b.l. 9). Antstolis 2011-06-29 patvarkymu areštavo skolininkės sutuoktinio G. B. pinigines lėšas, esančias AB Swedbank ir AB SEB bankuose (v.b.l. 37-39). Iš 2010-07-04 pažymos matyti, jog G. B. dirba AB „Pieno žvaigždės“ (v.b.l. 40). Santuoka tarp J. B. (Radžiūnaitės) ir G. B. sudaryta 2005-04-22 (v.b.l. 62). Antstolis 2012-06-21 patvarkymu (b.l. 7) pasiūlė išieškotojui ir bendrosios jungtinės nuosavybės dalyviams J. B. ir G. B. per 30 dienų kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, dalies nustatymo, prašant padalinti areštuotą turtą, t.y. 112,52 Lt, esančias skolininkės sutuoktinio G. B. vardu atidarytose sąskaitose. Taip pat antstolis pasiūlė nurodytiems asmenims kreiptis į teismą dėl skolininkės santykinės turto dalies nustatymo nuo jos sutuoktinio darbo užmokesčio.

11Pagal CK 4.72 str. 1 d., bendrosios nuosavybės teisė suprantama kaip dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Įstatyme nustatytos dvi bendrosios nuosavybės teisės rūšys: bendroji dalinė nuosavybės teisė – kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios jungtinės nuosavybės teisė – kai nuosavybės dalys nėra nustatytos (CK 4.73 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad CPK 667 straipsnio nuostatos dėl skolininko (fizinio asmens), kuris yra bendraturtis su kitais asmenimis, turto nustatymo gali būti taikomos tik tuo atveju, kai bendraturčių dalys nenustatytos, t. y., kai turtas valdomas, naudojamas ar juo disponuojama bendrosios jungtinės nuosavybės teise ar tam tikrais atvejais – bendrosios dalinės nuosavybės teise, bet konkrečios bendraturčių dalys nenustatytos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šios kategorijos bylose yra suformavęs praktiką, kad CPK 667 straipsnio pagrindu teismas gali nustatyti bendrosios nuosavybės bendraturčių idealiąsias bei (ar) realiąsias dalis ir jos turi būti nustatytos taip, kad būtų įmanoma išieškoti, nes priešingu atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. P. prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo; byla Nr. 3K-3-23/2006).

12CPK 666 str. 1 d. nurodyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Bendrąja jungtine nuosavybe pripažįstamas turtas ir pajamos įgytas po santuokos sudarymo (CK 3.88 str.). Byloje nustatyta, kad santuoka tarp J. B. (Radžiūnaitės) ir G. B. buvo sudaryta 2005-04-22. Iš Centrinės Hipotekos įstaigos Vedybų sutarčių registro duomenų matyti, jog vedybų sutartis tarp asmenų sudaryta nebuvo (v.b.l. 63). Pagal įstatymo prezumpciją, sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 str. 1 d.). Tokiu būdu, atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, pareiškėjo prašymas padalinti bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis ir nustatyti skolininkės dalį nuo jos sutuoktinio G. B. gaunamų pajamų (darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ir kt.) yra tenkintinas. Pažymėtina, kad skolininkės sutuoktinio pajamų dalis, skirta skolai mokėti, nustatytina tikslu, jog vėliau, skolininkės sutuoktiniui gaunant darbo užmokestį ar kitokios rūšies pajamų, antstolis galėtų nurodyti darbdaviui ar išmokas išmokančiai institucijai, kokią dalį darbo pajamų ar pensijos privalu išskaityti iš darbuotojui ar pensijos gavėjui mokėtinos sumos. Pagal CPK 736 str., 1 d. 2 p. ir 2 d., iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio dalies, neviršijančios Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitytina 20 proc., o iš dalies viršijančios MMA – 70 proc. Remiantis šiomis įstatymo nuostatomis ir CK 3.117 str. 1 d. įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija, iš skolininkės sutuoktinio G. B. gaunamų pajamų, neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA išskaitytina 10 proc.( 20 proc. / 2 -10 proc.), o iš dalies, viršijančios MMA išskaitytina 35 proc. (70 proc./2 – 35 proc.). Taip pat padalintinos lygiomis dalimis G. B. vardu atidarytose sąskaitose esančios piniginės lėšos (112,52 Lt), nustatant, kad G. B. turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra 56,26 Lt, o J. B. (Radžiūnaitės) - 56,26 Lt (CPK 667 str., CK 3.112 str.).

13Remiantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 98 str., priteisti iš skolininkės J. B. į valstybės biudžetą 17,65 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str., 667 str., 290 ir 291 str.,

Nutarė

15patenkinti pareiškėjo AB SEB banko pareiškimą.

16Nustatyti skolininkės J. B., a.k.: ( - ), turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktiniu G. B., a.k.: ( - ), laikant, kad J. B. asmeninės nuosavybės teise priklauso 1/2 (viena antroji) dalis G. B. vardu atidarytose sąskaitose esančių piniginių lėšų (112,52 Lt), t.y. J. B. turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra 56,26 Lt, G. B. turto dalis bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje yra 56,26 Lt.

17Padalinti sutuoktinių J. B., a.k.: ( - ) ir G. B., a.k.: ( - ) bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis, nustatant, kad J. B. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kuri išskaitytina J. B. skolai dengti, t.y. dalis nuo G. B. gaunamų pajamų iš darbinės ar intelektinės veiklos ir/ar pensijos yra 10 proc. nuo Vyriausybės nustatytos MMA dalies ir 35 proc. nuo dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA.

18Priteisti iš skolininkės J. B. į valstybės biudžetą 17,65 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų

19Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilnius miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai