Byla 2-3348-631/2012
Dėl antstolio Valdo Čegliko veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojai UAB „Varia ir partneriai“, UAB „Butas Tau“, ir Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos R. P. skundus dėl antstolio Valdo Čegliko veiksmų, suinteresuoti asmenys išieškotojai UAB „Varia ir partneriai“, UAB „Butas Tau“, ir Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos,

Nustatė

2Teisme gauti 2012-04-24 pareiškėjos skundai, kuriais ji prašė nutraukti skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/02620 pagal 2002-05-22 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2276-37 dėl 1712,99 Lt skolos UAB „Butas Tau“ išieškojimo ir 272,69 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo antstoliui bei nutraukti skolos išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/01522 pagal Vilniaus apygardos teismo 2001-06-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1133 dėl 7449,97 Lt skolos išieškojimo UAB „Varia ir partneriai“ bei 1018,50 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo antstoliui. Skunde dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/02620 pareiškėja nurodo, kad vykdomasis dokumentas turi būti vykdomas pagal fizinio asmens gyvenamąją arba darbo vietas, o jeigu vykdymo veiksmai turi būti atliekami kito antstolio teritorijoje, vykdomasis dokumentas turi būti grąžinamas išieškotojui. Skolos išieškojimas nebuvo vykdomas nuo 2002-05-22, pareiškėjos gyvenamoji ir darbo vietos Kėdainiuose antstoliui žinomos, nėra pavojaus, kad skolininkė bandys slapstytis. Skunde dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/01522 pareiškėja nurodė, kad vykdomajam dokumentui pateikti yra suėjęs senaties terminas. Išieškotoju šioje byloje yra AB Litimpeks bankas, kuri yra likviduota, todėl antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą.

3Antstolis Valdas Čeglikas, ikiteismine tvarka nagrinėdamas pareiškėjos skundus, 2012-05-04 priėmė patvarkymą dėl atsisakymo juos tenkinti. Patvarkyme antstolis nurodė, kad vykdomieji dokumentai priimti vykdymui atsižvelgiant į tai, jog skolininkės gyvenamoji vieta buvo deklaruota adresu Rygos g. 30-71, Vilniuje. Šią gyvenamąją vietą ji nurodė vykdymo metu pateiktuose raštuose ir prašymuose. Šiuo adresu iki šiol yra jos turtas - registruota R. P. firma „Greitasis vėjas“. Vilniaus apygardos teismo vykdomieji raštai Nr. 2-1133/2001 pateikti vykdymui 2001-07-18 ir iki šiol nepertraukiamai vykdomi. Nuo jų pateikimo dienos senaties terminas nutrūko. Kadangi reikalavimo teisę AB „Litimpeks bankas“ perleido UAB „Varia ir partneriai“, Vilniaus apygardos teismo 2007-04-11 nutartimi vykdymo procese pakeistas išieškotojas. Civilinio proceso kodekso 626 ir 627 straipsniuose numatytų sąlygų vykdymo sustabdymui nėra.

4Pareiškėja pateikė teismui atsiliepimą į antstolio patvarkymą netenkinti jos skundų, kuriame nurodo, kad antstolis jau yra išieškojęs iš jos 5009,96 Lt, tačiau pareiškėjos darbovietei pateikė patvarkymus dėl pirminės 10979,04 Lt sumos išieškojimo. Apie pasikeitusias pareiškėjos gyvenamąją ir darbo vietas antstoliui žinoma jau nuo 2007 m., o R. P. firma „Greitasis vėjas“ nuo 2005 m. įgijo likviduojamos įmonės statusą. Vykdant vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje nebuvo priimtas patvarkymas, apie šiuos veiksmus nepranešta nustatyta tvarka. Reikalavimo teisių perleidimo sutartis ir prašymas pakeisti išieškotoją vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/01522 AB „Litimpeks bankas“ nauju išieškotoju UAB „Varia ir partneriai“ KŪB pasirašyti įgaliojimų neturinčio, UAB „Varia ir partneriai“ KŪB nedirbančio asmens. Paskirstydamas iš pareiškėjos išieškotas lėšas antstolis nesilaikė proporcingumo principo, neparengė lėšų paskirstymo išieškotojams patvarkymo ir nepateikė jo tvirtinti teisėjui. Pareiškėja prašė teismo sustabdyti vykdymo veiksmus. Su atsiliepimu į antstolio patvarkymą pareiškėja taip pat pateikė skundą dėl skolos išieškojimo nutraukimo vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/01522. Pareiškėja skundžia antstolio veiksmus, atliktus po 2010-06-21 kai buvo likviduota AB „Litimpeks bankas“, prašo nutraukti išieškojimą šioje vykdomojoje byloje, įpareigoti antstolį grąžinti pinigines lėšas, gautas po banko likvidavimo ir nuimti turto areštą nuo pareiškėjai priklausančio turto ir banko sąskaitų. Pareiškėja tai pat pateikė prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, kuriuo prašė sustabdyti vykdymo veiksmus, kad nebūtų atlikti išskaitymai už 2012 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėn., kadangi nuo 2012-07-02 iki 2012-08-28 jai priklauso kasmetinės atostogos ir atostoginiai už jas bus skaičiuojami iš anksto.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundus nurodė, kad su jais nesutinka. Antstolis priėmė patvarkymą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš darbo užmokesčio pagal įstatymo reikalavimus. Pradėtus vykdymo veiksmus jis gali tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, jei tai būtina siekiant sėkmingai įvykdyti sprendimą.

6Suinteresuoti asmenys UAB „Varia ir partneriai“ bei UAB „Butas Tau“ atsiliepimų į skundus nepateikė.

7Skundai dėl antstolių veiksmų nagrinėjami ypatingąja teisena (LR CPK 442 str. 6 p.). Vadovaujantis LR CPK 443 straipsnio 5 dalimi, skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims esant informuotiems apie teismo posėdžio vietą ir laiką viešo paskelbimo būdu.

8Pareiškėjos skundai dėl antstolio veiksmų atmetami.

9Iš nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų ir vykdomosios bylos Nr. 0116/02/02620 medžiagos nustatyta, kad 2002-05-29 Teismo antstolių kontorai prie Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pateiktas vykdyti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. 2-2276-37/2002 dėl 2228,72 Lt išieškojimo iš pareiškėjos suinteresuoto asmens UAB „Butas Tau“ naudai (vykd. b. Nr. 0116/02/02620, b.l. 3, 4). Vykdomajame rašte nurodytas skolininkės adresas – Rygos g. 30-71, Vilnius. 2002-06-12 vykdomojoje byloje nustatyta, kad šiuo adresu taip pat registruota R. P. firma „Greitasis vėjas“ (vykd. b. Nr. 0116/02/02620, b.l. 6). Likvidavus teismo antstolių kontoras prie apylinkių teismų, nebaigtos vykdomosios bylos buvo paskirstytos teisingumo ministro įsakymu paskirtiems antstoliams, kuriems priskirta veiklos teritorija sutampa (apima) su tos teismo antstolių kontoros prie apylinkės teismo veiklos teritorija (Vykdomųjų bylų, išieškotų pinigų lėšų ir vykdymo išlaidų perdavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 202, 17 p.). Vykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/02620 perėmė antstolis V. Čeglikas.

10Pareiškėja su skundu pateikia duomenis apie tai, kad nuo 2009-02-18 ji yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą Žemaitės g. 32-3, Kėdainiuose, nuo 2007-03-06 ir šiuo metu dirba Kėdainiuose, AB „Kėdainių grūdai“. Tačiau VĮ Registrų centro duomenimis R. P. firma „Greitasis vėjas“ iki šiol registruota Rygos g. 30-71, Vilniuje. R. P. nurodoma įmonės savininke todėl ši įmonė laikoma jos turtu. Civilinio kodekso 2.95 str. 3 d. numato, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro. R. P. firma „Greitasis vėjas“ dar nėra likviduota ir išregistruota, todėl negalima daryti išvados, kad pareiškėja šio turto nebeturi. Civilinio proceso kodekso 590 str. nurodoma, kad vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą. Pareiškėjai priklausanti įmonė yra registruota antstolio V. Čegliko veiklos teritorijoje. Kitokių duomenų apie šio turto buvimo vietą į bylą nepateikta.

11Teismas daro išvadą, kad vykdomasis raštas pagrįstai priimtas vykdyti pagal pareiškėjos tuometinės gyvenamosios vietos adresą Rygos g. 30-71, Vilniuje, ir jo vykdymas pagrįstai tęsiamas antstolio V. Čegliko, kurio aptarnaujamoje teritorijoje vis dar yra registruotas pareiškėjos turtas.

12CPK 591 str. numato, kad pradėtus vykdymo veiksmus antstolis gali tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, jeigu tai būtina siekiant sėkmingai įvykdyti sprendimą. Tokiu atveju antstolis turi surašyti motyvuotą patvarkymą, kurį patvirtina teismas, pranešti apie atliktus veiksmus antstoliui, kurio teritorijoje jie atlikti. Antstolis V. Čeglikas siuntė patvarkymą dėl skolų išieškojimo pareiškėjos darbovietei Profesinio rengimo centrui, esančiam Kėdainiuose (b.l. 43). LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos sprendimų vykdymo instrukcijos 21 p. numato, kad persiųsdamas vykdomąjį dokumentą pajamas skolininkui išmokančiam asmeniui, antstolis nėra saistomas savo veiklos teritorijos. Teismas daro išvadą, kad patvarkymo išieškoti lėšas išsiuntimui pareiškėjos darbovietei, esančiai Kėdainiuose, netaikomi CPK 591 str. reikalavimai dėl patvarkymo apie vykdymo veiksmus, atliekamus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, priėmimo ir pranešimo apie juos antstoliui, kurio teritorijoje šie veiksmai atlikti.

13Pareiškėja nurodo, kad skolos išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/02620 nuo 2002-05-22 faktiškai nebuvo vykdomas, tačiau iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis atlikinėjo veiksmus, reikalingus vykdomajam dokumentui įvykdyti: siuntė raginimus, užklausinėjo apie skolininkės darbovietes, turtą, taikė turto areštą, išieškojo lėšas iš pareiškėjos darbo užmokesčio, jas paskirstė. Tai, kad pareiškėja šiuo metu gyvena ir dirba Kėdainiuose, nesislapsto, nėra pakankamas pagrindas perduoti vykdymą kitam antstoliui ar grąžinti vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Teismas nenustatė pažeidimų priimant vykdomąjį dokumentą vykdymui ir jį tęsiant antstolio V. Čegliko aptarnaujamoje teritorijoje, vykdymas atliekamas sėkmingai, pareiškėja turi pareigą vykdyti teismo sprendimą, nepriklausomai nuo to, koks antstolis atlieka išieškojimą. Pareiškėja antstolio V. Čegliko aptarnaujamoje teritorijoje nebegyvena ir nedirba, joje esanti pareiškėjai priklausanti įmonė veiklos nevykdo, antstolis priėmė patvarkymą vykdyti išieškojimą iš jos darbo užmokesčio, gaunamo darbovietėje, esančioje Kėdainiuose, tačiau, remiantis civiliniame procese įtvirtintais teisingumo, protingumo kriterijais (CK 3 str. 7 d.), šios aplinkybės laikomos formaliomis ir nesudaro pagrindo tenkinti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/02620.

14Antstolis Valdas Čeglikas taip pat vykdo išieškojimą pagal 2001-06-08 Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-43-1133/2001 išduotą vykdomąjį raštą dėl 8989,97 Lt skolos išieškojimo iš pareiškėjos AB „Litimpeks bankas“ naudai (vykdomoji byla Nr. 0116/02/01522, b.l. 122, 123). Vykdomosios bylos administravimo išlaidos apmokėtos 2001-06-29, vykdomasis raštas teismo antstolių kontorai išsiųstas 2001-06-27 raštu (vykdomoji byla Nr. 0116/02/01522, b.l. 2, 126). Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad vykdymo veiksmai pradėti atlikinėti dar 2001 m. (vykdomoji byla Nr. 0116/02/01522, b.l. 5, 6, 10-16). Iki 2003-01-01 galiojusio Civilinio proceso kodekso 387 str. numatė 3 metų senaties terminą teismo sprendimo pateikimui vykdyti. Senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti nutraukiamas, pateikiant šį dokumentą vykdyti (1964 m. Civilinio proceso kodekso 388 str.). Teismo sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. 2-43-1133/2001, priimtas 2001-06-06, todėl daroma išvada, kad senaties terminas jo pateikimui vykdyti nebuvo praleistas.

15Tiek 1964 m. redakcijos Civilinio proceso kodekso 387 str., tiek šiuo metu galiojančio Civilinio proceso kodekso 606 str., numatantis terminus, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti, kalba apie teismo sprendimų, vykdomųjų raštų pateikimą vykdyti antstoliui (CPK 650 str. 1 d.), o ne apie antstolio patvarkymų, susijusių su vykdomųjų dokumentų vykdymu, pateikimą asmenims, kurie privalo atlikti šiuose patvarkymuose nurodytus veiksmus. Vykdomųjų dokumentų sąrašą numato CPK 587 str. Antstolio patvarkymas nėra vykdomasis dokumentas. Tai yra dokumentas, kuriuo antstolis išsprendžia vykdymo proceso metu iškylančius klausimus (CPK 613 str.). Todėl senaties terminas antstolio patvarkymams pateikti neskaičiuojamas ir CPK nėra numatytas. Esant nustatytoms aplinkybėms, atmetami pareiškėjos 2012-04-24 skundo argumentai dėl senaties termino pasibaigimo vykdomojo dokumento pateikimui vykdyti.

16Išieškotoju 2001-06-08 Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-43-1133/2001 išduotame vykdomajame rašte nurodytas AB „Litimpeks bankas“. 2007-04-11 Vilniaus apygardos teismo nutartimi jis pakeistas nauju išieškotoju UAB „Varia ir partneriai“ KŪB (vykdomoji byla Nr. 0116/02/01522, b.l. 130). Remiantis Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ši nutartis yra įsiteisėjusi. Ji priimta 2006-01-04 reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 19 pagrindu. Teismas, priimdamas nutartį dėl išieškotojo pakeitimo, išnagrinėja tokio pakeitimo pagrįstumo klausimą, t.y. nustato ar yra teisėtas ir pakankamas pagrindas išieškotojui pakeisti. Aplinkybės, susijusios su pagrindais, dėl kurių keičiamas išieškotojas, sprendžiamas toje civilinėje byloje, kurioje nagrinėjamas prašymas dėl išieškotojo pakeitimo. Civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų teismas negali vertinti nebuvus teisėto pagrindo išieškotojui pakeisti, nes neturi įgaliojimų peržiūrėti kitų teismų sprendimų. Tokią teisę turi apeliacinės instancijos teismas tuomet, kai sprendimas ar nutartis apskundžiami. Aplinkybės, susijusios su prašymo pakeisti išieškotoją, reikalavimo teisių perleidimo sutarties juridine galia, galėjo būti nagrinėjamos tik Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje, kurioje buvo nagrinėjamas prašymas pakeisti išieškotoją. Nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų, teismas nebegali kvestionuoti Vilniaus apygardos teismo nustatytų aplinkybių, kurių pagrindu išieškotojas pakeistas. Vilniaus apygardos teismo nutartis buvo išsiųsta pareiškėjai (vykdomoji byla Nr. 0116/02/01522, b.l. 131), ji turėjo teisę nutartį skųsti. Ši teisė išaiškinta nutartyje. Pareiškėja nuo 2002 m. žinojo apie jos atžvilgiu atliekamus vykdymo veiksmus (vykdomoji byla Nr. 0116/02/01522, b.l. 21, 34), todėl turėjo CPK 644 str. 4 p. numatytą pareigą domėtis vykdymo eiga ir galimybę skųsti vykdymo eigoje teismo priimtą nutartį.

17Atsiliepime į antstolio patvarkymą dėl atsisakymo patenkinti skundus pareiškėja nurodo, kad antstolis, siųsdamas patvarkymus pareiškėjos darbovietei, neatsižvelgia į jau išieškotas sumas, netinkamai paskirsto išieškotas lėšas. Nei viename iš skundų pareiškėja šių antstolio veiksmų neskundžia, todėl teismas dėl šių aplinkybių išsamiau nepasisako.

18Teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose pagal Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-11233.

19Pareiškėjos 2012-06-18 pateiktame skunde dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/01522, nurodomos tos pačios aplinkybės kaip ir atsiliepime į 2012-05-04 antstolio patvarkymą Nr. 0116/02/01522 dėl atsisakymo tenkinti 2012-04-24 skundą dėl skolos išieškojimo. Teismas šį skundą laiko patikslinančiu 2012-04-24 skundą. Pareiškėja patikslina savo reikalavimus, prašydama nutraukti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0116/02/01522, įpareigoti antstolį grąžinti lėšas, gautas po pradinio išieškotojo AB „Litimpeks bankas“ likvidavimo, įpareigoti antstolį panaikinti pareiškėjos turto areštą.

20Išnagrinėjus pareiškėjos skunduose nurodytas aplinkybes ir nustačius, kad nėra pagrindo skundams tenkinti, teismas atmeta patikslintus pareiškėjos reikalavimus. CPK 626, 627 ir 629 str. numato pagrindus kada vykdomoji byla gali būti sustabdyta ar nutraukta. Teismas daro išvadą, kad nėra nei vieno iš šiuose straipsniuose nurodytų pagrindų vykdomosios bylos sustabdymui ar nutraukimui, taip pat nėra pagrindo įpareigojimui antstolį grąžinti gautas lėšas ir panaikinti turto areštą. Su atsiliepimu į antstolio patvarkymą pareiškėja taip pat teikė prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo. Netenkinant pareiškėjos skundų dėl antstolio veiksmų, šis prašymas atmetamas.

21Vadovaujantis LR civilinio proceso kodekso 290, 291, 335, 513 str., teismas

Nutarė

22Atmesti pareiškėjos R. P. skundus dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0116/02/02620, Nr. 0116/02/01521 ir Nr. 0116/02/01522, suinteresuoti asmenys išieškotojai UAB „Varia ir partneriai“, UAB „Butas Tau“, ir Valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos.

23Vykdomąsias bylas Nr. 0116/02/02620, Nr. 0116/02/01522 ir Nr. 0116/02/1521 grąžinti antstoliui Valdui Čeglikui.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Gitana Butrimaitė, rašytinio... 2. Teisme gauti 2012-04-24 pareiškėjos skundai, kuriais ji prašė nutraukti... 3. Antstolis Valdas Čeglikas, ikiteismine tvarka nagrinėdamas pareiškėjos... 4. Pareiškėja pateikė teismui atsiliepimą į antstolio patvarkymą netenkinti... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų... 6. Suinteresuoti asmenys UAB „Varia ir partneriai“ bei UAB „Butas Tau“... 7. Skundai dėl antstolių veiksmų nagrinėjami ypatingąja teisena (LR CPK 442... 8. Pareiškėjos skundai dėl antstolio veiksmų atmetami.... 9. Iš nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų ir vykdomosios bylos Nr.... 10. Pareiškėja su skundu pateikia duomenis apie tai, kad nuo 2009-02-18 ji yra... 11. Teismas daro išvadą, kad vykdomasis raštas pagrįstai priimtas vykdyti pagal... 12. CPK 591 str. numato, kad pradėtus vykdymo veiksmus antstolis gali tęsti kito... 13. Pareiškėja nurodo, kad skolos išieškojimas vykdomojoje byloje Nr.... 14. Antstolis Valdas Čeglikas taip pat vykdo išieškojimą pagal 2001-06-08... 15. Tiek 1964 m. redakcijos Civilinio proceso kodekso 387 str., tiek šiuo metu... 16. Išieškotoju 2001-06-08 Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.... 17. Atsiliepime į antstolio patvarkymą dėl atsisakymo patenkinti skundus... 18. Teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundą dėl... 19. Pareiškėjos 2012-06-18 pateiktame skunde dėl antstolio veiksmų vykdomojoje... 20. Išnagrinėjus pareiškėjos skunduose nurodytas aplinkybes ir nustačius, kad... 21. Vadovaujantis LR civilinio proceso kodekso 290, 291, 335, 513 str., teismas... 22. Atmesti pareiškėjos R. P. skundus dėl antstolio veiksmų vykdomosiose bylose... 23. Vykdomąsias bylas Nr. 0116/02/02620, Nr. 0116/02/01522 ir Nr. 0116/02/1521... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...