Byla 2-13249-364/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėja Regina Agrba, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus AB SEB banko, atstovaujamo adv. pad. Rūtos Matusevičiūtės, pakartotinį pareiškimą skolininkui ir įkeisto turto savininkui J. K. dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

2Kreditorius AB SEB bankas pakartotiniu pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, teisme gautu 2012-07-12, prašo išieškoti iš kredito gavėjo J. K. 101.881,09 Lt skolos, 5 proc. metines palūkanas nuo negrąžintos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nukreipiant išieškojimą į įkeistą turtą, ir 100,00 Lt žyminio mokesčio.

3Kreditorius nurodo, kad AB SEB bankas pagal ( - ) kredito sutartį Nr. ( - ) suteikė J. K. 20.324,02EUR kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimo terminus ir galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2029-06-02. 2006-07-21 pasirašytas susitarimas pakeisti sutarties sąlygas Nr.l, padidintas kreditas, pakeista kredito valiuta iš EUR į LTL. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimui Kredito gavėjas AB SEB bankui hipotekos lakštu Nr.( - ) įkeitė butą su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) nuosavybės teise priklausantį J. K.. Sutarties bendrosios dalies 5.2. punkte numatyta, kad Kredito gavėjui laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir išieškoti skolą iš įkeisto Turto. Paskutinis Kredito gavėjo mokėjimas įsiskolinimui pagal Sutartį dengti įvykdytas 2010-06-03, iki šiol daugiau mokėjimų nebuvo daryta. 2012-02-22 Kredito gavėjui/įkeisto turto savininkui registruotu paštu su įteikimu išsiųstas įspėjimas dėl Sutarties sąlygų nevykdymo, nurodant 30 dienų terminą pradelstai sumai sumokėti, tačiau mokėjimų nebuvo atlikta. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta Sutartį nutraukti ir pradėti priverstinio išieškojimo veiksmus. Šiuo metu Kredito gavėjas Bankui skolingas 88.755,71LTL negrąžinto kredito, 7.673,58LTL priskaičiuotų palūkanų ir 5.451,80LTL delspinigių. Viso įsiskolinimas Bankui -101.881,09 LTL ir 100,00 LTL žyminio mokesčio išlaidos. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-05 nutartimi Nr. 2-7615-285/2012 įspėjo Kredito gavėją/įkeisto turto savininką, kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo įspėjimo (nutarties dėl įkeisto turto arešto nuorašo įteikimo dienos), Bankui įkeistas Turtas bus parduotas iš varžytynių. Nutartis įteikta skolininko/įkeisto turto savininko sutuoktinei I. L. 2012-06-01.

4Pareiškėjo (kreditoriaus) pakartotinis pareiškimas tenkintinas.

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2006-08-03 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas ( - ), skolininkas J. K., užtikrindamas 20.324,02 EUR (didžiausias ekvivalentas litais 70.000,00 Lt) paskolos, suteiktos jam pagal ( - ) kredito sutartį Nr. ( - ) su jos pakeitimais ir papildymais, grąžinimą kreditoriui AB SEB bankui, įkeitė jam nuosavybės teise priklausantį butą, bendras plotas 49,73 kv.m, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) Hipotekos lakšte įkeisto turto vertė nurodyta 87.000,00 Lt, prievolės įvykdymo terminas 2029-06-02. Skolininkui J. K. tinkamai ir laiku nevykdant prievolės kreditoriui AB SEB bankui pagal ( - ) kredito sutartį Nr. ( - ) su jos pakeitimais ir papildymais, 2012-04-05 hipotekos teisėjos nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7615-285/2012 įkeistas turtas areštuotas, skolininkas/įkeisto turto savininkas J. K. 2012-06-01, buvo įspėtas kad, per vieną mėnesį negrąžinus skolos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.38, 6.59, 6.63 str.). Iš pareiškėjo (kreditoriaus) pateiktų rašytinių įrodymų – 2011-04-26 ir 2012-02-22 įspėjimų dėl kredito sutarties nutraukimo matyti, kad skolininkas tinkamai bei laiku nevykdė prievolės pagal ( - ) kredito sutartį Nr. ( - ), todėl kreditorius pranešė skolininkui ir įkeisto turto savininkui apie sutarties nutraukimą ir priverstinį skolos išieškojimo pradėjimą, jei per 30 dienų nebus padengti pradelsti mokėjimai (b.l. 22, 23). Kaip matyti, šalių sudarytos kredito sutarties bendrosios dalies 5.2. punkte numatyta, jog kreditorius turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs skolininką, jeigu kredito laikotarpiu skolininkas padaro esminių sutarties pažeidimų, o esminiais sutarties pažeidimais laikomi kredito sutarties bendrosios dalies 4.1 -4.10. punktuose nustatytų skolininko įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Minėtų 2011-04-26 ir 2012-02-22 pranešimų apie vienašališką kredito sutarties nutraukimą J. K. neatsiėmė (b.l. 21-22, 24). Pagal šalių sudarytą kredito sutartį kredito gavėjas privalo informuoti banką apie jo adreso pasikeitimą, o paštu išsiųsti paskutiniu žinomu kredito gavėjo adresu dokumentai laikomi įteiktais trečią darbo dieną po tos dienos, kai bankas siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai įmonei (sutarties bendrosios dalies 11 p. -13 p., 15 p.), todėl laikytina, kad skolininkas buvo tinkamai informuotas apie sutarties nutraukimą dėl įsipareigojimų nevykdymo. Kadangi per papildomai nustatytą terminą skolininkas įsipareigojimų nevykdė, sutarties pažeidimų nepašalino, tai pripažintina, jog kreditorius nutraukė ( - ) kredito sutartį Nr. ( - ) laikydamasis sutarties sąlygų (CK 6.217 str. 5d., CPK 177, 178, 185 str.). Vertinant šalių sudarytą sutartį, kuri kvalifikuotina kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl kredito gavėjas turėjo galimybę apsispręsti, ar tokia sutartis jam priimtina ir jis pajėgus ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jo netenkino, tai jis turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jiems priimtinesnės, juolab, kad kredito paslaugas 2006 m. Lietuvoje teikė daugiau kaip 10 bankų bei kredito unijų (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str.).

7Kreditorius nurodo, kad skolininko J. K. skolą sudaro 88.755,71 Lt negrąžinto kredito, 7.673,58Lt priskaičiuotų palūkanų ir 5.451,80 Lt delspinigių. Delspinigiai yra netesybų rūšis, tai yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str.1 d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str.1d., 6.258 str.2 d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,1 proc. dydžio delspinigių nuo nesumokėtos kredito ar palūkanų sumos už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną (sutarties bendrosios dalies 4.6 p., 4.7 p.), o kadangi terminas grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai pareiškėjo reikalavimas dėl delspinigių už laiku negrąžintas sumas yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Civilinis kodeksas numato teismui teisę sumažinti netesybas, jei jos yra aiškiai ar neprotingai didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo(CK 6.73 str., 6.258 str. 3d.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010). Šiuo atveju sutarties šalys sulygo dėl 0,1 proc. netesybų dydžio. Atsižvelgiant į pagrindinės skolos bei netesybų sumą, sutartimi sutartas netesybų dydis nelaikytinas neproporcingai dideliu ir jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros (CPK 185 str.). Palūkanų dydį, jų apskaičiavimo tvarką šalys taip pat numatė sutartyje (specialiosios dalies 6 p., bendrosios dalies 4.1. p.), todėl kreditorius turi teisę jų reikalauti (CK 6.59 str., 6.872 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Kreditorius taip pat prašo palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo, o hipotekos procedūros atveju tai reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotino prašymo gavimo teisme (2012-07-12) iki nutarties išieškoti skolą visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 str., 6.210 str. 1d.). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, laikytina, jog pareiškėjo prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas – kreditoriui iš skolininko J. K. priverstinai išieškotina 88.755,71 Lt negrąžinto kredito, 7.673,58Lt priskaičiuotų palūkanų ir 5.451,80 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už negrąžintą sumą, skaičiuojant nuo hipotekos kreditoriaus pakartotino prašymo gavimo teisme (2012-07-12) iki nutarties išieškoti skolą visiško įvykdymo ir 100,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą (CK 4.174 str. 1d.). Įkeistas turtas priverstinai parduotinas iš varžytynių (CK 4.192 str. 1d., CPK 558 str. 2d.).

8Vadovaudamasi CK 4.192 str. 1d., CPK 290-292, 442, 443, 544, 545 str., 558 str. 2d., 2011 12 22 įstatymo Nr.XI-1843 34 str. 3d.

Nutarė

9Kreditoriaus pakartotinį pareiškimą tenkinti.

10Kreditoriaus AB SEB banko, į.k.112021238, buveinės adresas Gedimino pr.12, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB SEB banke, b.k.70440, reikalavimų įvykdymui priverstinai išieškoti iš J. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 88.755,71 Lt (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt penkis Lt 71 ct) negrąžinto kredito, 7.673,58Lt (septynis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt tris Lt 58 ct) priskaičiuotų palūkanų ir 5.451,80 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt vieną Lt 80 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas (procesinės palūkanos) už negrąžintą sumą (101.881,09 EUR), skaičiuojant nuo hipotekos kreditoriaus pakartotino prašymo gavimo teisme (2012-07-12) iki nutarties išieškoti skolą visiško įvykdymo ir 100,00 Lt (vieną šimtą Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

11Priverstinai parduoti iš varžytynių J. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) nuosavybės teise priklausantį turtą – butą, bendras plotas 49,73 kv.m, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )

12Nutartį pavesti vykdyti Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkės teismų veiklos teritorijos antstoliui kreditoriaus pasirinkimu.

13Pranešti apie įkeisto turto priverstinį pardavimą iš varžytynių Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditoriui AB SEB bankui, skolininkui ir įkeisto turto savininkui J. K..

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai