Byla 2-82-430/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovėms I. M. ir N. M.,

4ieškovių atstovui advokatui Giedriui Bučinskui,

5atsakovų VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros ir Asociacijos Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovei advokatei Vytautei Ladigaitei - Balčiūnienei,

6atsakovo Asociacijos Šv. Kazimiero ordinas atstovei V. B.,

7atsakovės I. L. atstovui advokatui Valdui Vyšniauskui,

8atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovui advokatui Vaidotui Kazlauskui,

9trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų VĮ Valstybės turto fondo atstovei Rūtai Kurienei,

10trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovei Agnei Mšastaitei-Bieliauskienei,

11vertėjaujant vertėjai Olgai Macijauskienei,

12viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių I. M. ir N. M. patikslintą ieškinį atsakovams VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“, Asociacija Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Asociacija Šv.Kazimiero ordinas, I. L., Asociacija Lietuvos našlaičių brolija, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tretiesiems asmenims VĮ „Valstybės turto fondas“ ir UAB „Naujamiesčio būstas“ dėl žalos atlyginimo

Nustatė

13Ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo. 2011-04-11 gautas patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovės prašė priteisti solidariai iš atsakovų jų naudai 24426,00 Lt žalos atlyginimo, 5 % metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos, už laikotarpį nuo bylos skėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės patikslintame ieškinyje nurodė, kad 2009-07-13 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo 0 (cokoliniame) aukšte, 97,33 kv.m. negyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias pastate ( - ), Vilnius. 2010-05-05 pagal nuomos sutartį patalpas išnuomojo UAB „T&L idėja“, viešo maitinimo veiklai vykdyti. 2010-07-19 UAB „T&L idėja“ atstovas informavo ieškoves, jog patalpa yra užlieta vandeniu iš viršutinio, t.y. 1 pastato aukšto, sugadinta patalpa bei joje esantis turtas. 2010-07-19 UAB „T&L idėja“ atstovas kreipėsi į antstolį, kuris atliko faktinių aplinkybių konstatavimą. UAB „Naujamiesčio būstas“ ir AB „City Service“ dokumentuose užfiksuota, jog patalpos užliejimas įvyko dėl pastato 1 aukšte sanitarinės patalpos nutrūkusio šalto vandens maišytuvo maitinimo žarnelės. 2010-07-30 žalos dydžio nustatymo pažyma konstatuota, jog 2010-07-19 patalpos užliejimu padarytos žalos dydis yra 17528,00 Lt. Prievolė atlyginti žalą tenka objekto savininkui ar valdytojui. Pagal VĮ Registrų centro duomenis atsakovai yra asmenys laikytini patalpos, iš kurios buvo užlieta ieškovėms priklausanti patalpa, valdytojais ir savininkais. Ieškovės dėl patalpos žalos įvertinimo patyrė 1098,00 Lt išlaidų (nuostolių). Dėl atsakovų neteisėtų veiksmų ieškovės buvo priverstos nutraukti nuomos sutartį su UAB „T&L idėja“ nuo 2010-08-01, dėl ko negavo pajamų pagal minėtą nuomos sutartį, todėl atsakovai privalo atlyginti ieškovėms bent už 2 mėnesius, t.y. 5800,00 Lt sumą, kuri yra reali, ir būtų gauta, jeigu nebūtų atsakovų neteisėtų veiksmų. Iš viso dėl atsakovų neteisėtų veiksmų patirta žala yra 24426,00 Lt.

142011-04-28 gautas atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. 2010-07-30 žalos apskaičiavimas buvo atliktas nedalyvaujant atsakovo atstovui, žalą vienašališkai nustatė ieškovių pasirinktas turto vertintojas. Iš ieškovių pateiktų įrodymų negalima nustatyti tikslių žalos padarymo priežasčių bei aplinkybių. 2010-07-30 žalos dydžio įvertinimo ataskaitoje Nr. 1036 nurodyta, kad užliejimo priežastys nebuvo nagrinėjamos. 2010-06-14 atsakovas sudarė sutartį Nr. ( - ) su UAB „Naujamiesčio būstas“, pagal kurią UAB „Naujamiesčio būstas“, be kitų paslaugų, įsipareigojo teikti ir gyvenamojo bendrojo naudojimo objektų administravimo, nuolatinės techninės priežiūros paslaugas, stebėti ir vertinti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų būklę bei savininkų lėšomis organizuoti ir vykdyti jų remonto, atstatymo darbus, t.y. bendrojo naudojimo patalpas prievolinės teisės pagrindu atsakovas delegavo ir pavedė UAB „Naujamiesčio būstas“ eksploatuoti, prižiūrėti ir tvarkyti bendro naudojimo objektus. UAB „Naujamiesčio būstas“ netinkamai vykdė sutartį bei ja prisiimtus savo įsipareigojimus. Nėra duomenų, kad 2010-05-05 sudaryta patalpų nuomos sutartis būtų buvusi įregistruota viešame registre vadovaujantis CK 6.478 str. 1 d., dėl to minėta nuomos sutartis negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis. Be to ši nuomota sutartis buvo nutraukta abipusiu šalių susitarimu. Ieškovių argumentai, kad jos buvo priverstos nutraukti nuomos sutartį dėl atsakovų veiksmų, yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Teismo prašo atmesti ieškovių reikalavimus.

152011-04-29 priimti atsakovų VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“ ir Asociacijos Lietuvos verslo darbdavių konfederacija atsiliepimai į patikslintą ieškinį, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad UAB „Naujamiesčio būstas“ 2010-07-19 aktas, surašytas komisijos, AB „City Service“ 2010-07-19 defektinis aktas, pasirašytas atstovo, kas rodo, kad šie dokumentai pasirašyti suinteresuotų privačių asmenų bei visiškai neįrodo nustatytų faktų atsiradimo priežasčių, atsakovui nepranešus ir nesupažindinus su avarijos priežasčių tyrimu. Ieškovių patalpos šiuo metu yra nuomojamos, t.y. veikia nauja maitinimo įstaiga ir yra galimybė pagrįsti realiai patirtas remonto išlaidas finansinės ir buhalterinės apskaitos dokumentais, tačiau ieškovės to nepadarė. Teismo prašo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą ir neįrodyta bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

162011-04-29 priimtas atsakovės I. L., pasirašytas atstovo advokato V. V., atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog atsakovė su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad UAB „Naujamiesčio būstas“ 2010-07-19 aktą surašė komisiją, susidedanti iš UAB „Naujamiesčio būstas“ administravimo valdininkų bei AB „City Service“ darbų vykdytojo, kas rodo, jog tai yra tik vidinis įmonės dokumentas, kuris negali būti laikomas tinkamu užliejimo priežasties įrodymu. Akte nenurodomos tikslios patalpos, iš kurių galėjo įvyki užliejimas. Antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nenurodoma, nurodytų faktų priežastis. Atsakovė nebuvo supažindinta su faktinėmis aplinkybėmis, nebuvo kviečiama dalyvauti atliekant galimos avarijos tyrimą. 2006-06-15 atsakovė sudarė nuomos sutartį su VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūra“ ir atsakovei priklausančių patalpų valdymas ir naudojimas buvo perduotas minėtai agentūrai, kuri ir tapo atsakovei nuosavybės teise priklausančių patalpų valdytoja. 2008-04-24 atsakovė su UAB „Naujamiesčio būstas“ sudarė patalpų administravimo sutartį Nr. ( - ), kuria administratorius įsipareigojo administruoti pastato bendrojo naudojimo objektus. Todėl atsakyti turi už padarytą žalą atsakingas asmuo, t.y. UAB „Naujamiesčio būstas“. Ieškovių nuomos sutartis su UAB „T&L idėja“ sudaryta 2 metų laikotarpiui, tačiau duomenų, kad ji buvo įregistruota viešame registre nėra. Iš ieškovių pateiktų pinigų priėmimo kvito matyti, kad pinigų gavėjas yra ne ieškovė I. M., todėl negali būti laikoma, kad iki nuomos sutarties nutraukimo ieškovė gavo pajamas. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, pakeisti pradinį atsakovą I. L. tinkamu atsakovu UAB „Naujamiesčio būstas“.

172011-05-03 priimtas atsakovo Asociacijos Lietuvos našlaičių brolijos atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog su patikslintu ieškiniu nesutinka. Atsakovas negali atsakyti solidariai su kitais atsakovais, kadangi žala atsirado ne dėl jų netinkamų veiksmų ir kaltės. Sanitarinėse patalpose nutrūkęs vandens maišytuvo šlangelės nebuvo tinkamos kokybės, todėl jo trūkimas yra galimai nelaimingas atsitikimas. Pastatą administruoja UAB „Naujamiesčio būstas“ ir ji yra atsakinga už bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą. Teismo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

18Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Asociacija Šv. Kazimiero ordinas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad patalpomis, iš kurių nutekėjo vanduo nesinaudoja nuo 2005 metų, todėl prašo ieškinį atmesti.

19Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Naujamiesčio būstas“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė. Byloje yra pateiktas UAB „Naujamiesčio būstas“ atsiliepimas į 2011-01-27 ieškovių patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovių patikslintu ieškiniu sutinka ir jis yra tenkintinas. 2010-07-19 UAB „Naujamiesčio būstas“ gavo informaciją, kad ( - ) namo patalpose įvyko užpylimas. Apžiūros rezultatai buvo užfiksuoti 2010-07-19 akte. Komisija nustatė ir akte užfiksavo, kad užpylimas įvyko dėl viršuje esančiose pirmo aukšto sanitarinėse patalpose, kuriomis naudojasi atsakovai, nutrūkusios šalto vandens maišytuvo šlangelės. LAT savo praktikoje yra konstatavęs, kad tais atvejais, kai turtas yra sugadinamas iš viršuje esančių patalpų, asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai. Teismo prašo priteisti UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai patirtas 181,50 Lt bylinėjimosi išlaidas.

20Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų VĮ „Valstybės turto fondas“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą patikslintą ieškinį nepateikė.

21Teismo posėdžio metu ieškovė I. M. papildomai nurodė, kad surašė įgaliojimą J. M., kad jis galėtų spręsti visus klausimus dėl patalpų. Paties užpylimo fakto nematė, jai papasakojo J. M.. Šiuo metu patalpos yra suremontuotos. Pati jokių išlaidų dėl patalpų remonto nepatyrė.

22Teismo posėdžio metu ieškovė N. M. nurodė, kad įgaliojimas buvo pasirašytas ieškovės broliui J. M., kuris viską tvarkė. Už remontą mokėjo ieškovės brolis, pati ieškovė jokių išlaidų nepatyrė. Nuomos mokesčio negaudavo. Patalpų nuomos mokestį gaudavo ieškovė I. M. ir brolis J. M..

23Teismo posėdyje atsakovų VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros ir Asociacijos Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovė palaikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovai bendro naudojimo patalpas buvo perdavę eksploatuoti ir prižiūrėti UAB „Naujamiesčio būstas“, todėl turi būti taikytinas CK 4.236 str. Žalos paskaičiavimas nėra įrodytas. Ieškovė patvirtino, kad remontui išleisti pinigai yra ne šeimos turtas, jos vyras sumokėjo iš savo lėšų. Tinkamas atsakovas turėtų būti UAB „Naujamiesčio būstas“. Gedimą patvirtinančių duomenų nėra. Antstolio faktinių aplinkybių protokole fiksuotas tik pats faktas, tačiau priežastis nėra nurodyta.

24Teismo posėdyje atsakovės I. L. atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad byloje yra netinkamos ieškovės, kadangi jos jokios realios žalos nepatyrė, žalą patyrė kitas asmuo, jis ir turi reikšti ieškinį tinkamam atsakovui. Tinkamas atsakovas yra UAB „Naujamiesčio būstas“. Atsakovė yra sudariusi sutartį su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra. Įvykio metu patalpos buvo perduotos valdyti agentūrai. Be to yra susitarimas su UAB „Naujamiesčio būstas“ dėl bendro naudojimo objektų administravimo. Jei UAB „Naujamiesčio būstas“ netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal sutartį, tai ieškinys turi būti jiems ir reiškiamas. Neįrodytas nei žalos dydis, nei pats faktas, kad buvo užlieta iš tos patalpos.

25Teismo posėdyje atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį jame nurodytais motyvais. Prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad byloje yra netinkamos ieškovės ir netinkami atsakovais, žala neįrodyta.

26Teismo posėdyje atsakovo Asociacijos Šv. Kazimiero ordinas atstovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad yra netinkamas atsakovas, kadangi nuo 2005 metais su VĮ „Valstybės turto fondas“ buvo sudaryta sutartis dėl patalpų 1-ame aukšte grąžinimo ir atsakovas naudojasi tik patalpomis, esančiomis rūsyje.

27Teismo posėdyje trečiojo asmuo nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų VĮ „Valstybės turto fondas“ atstovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad žalos priežastinis ryšys neįrodytas. Žalos dydžio pažyma abejotina. Apie įvykį niekas negavo jokių pranešimų. Ieškovės neišnaudojo ikiteisminės stadijos. Ieškovių nuomos sutartis neregistruota.

28Teismo posėdyje trečiojo asmuo nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Naujamiesčio būstas“ atstovė su ieškiniu sutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais. Nurodė, kad ieškinys yra pagrįstas ir pareikštas tinkamiems atsakovams. Bendro naudojimo objektai neregistruojami Registrų centre, administratorius skiriamas CK nustatyta tvarka, jei nėra įsteigtos bendrijos. Sutartys su UAB „Naujamiesčio būstas“ įpareigoja atlikti namo bendro naudojimo objektų priežiūrą, ne administravimo nuostatų nustatyta prasme. Administratorius neturi pareigos rūpintis bendraturčių nuosavybe. Patalpos, iš kurių užpiltos ieškovių patalpos, nuosavybė registruota atsakovų vardu, todėl žalą turi atlyginti atsakovai, nes yra turto valdytojai. UAB „Naujamiesčio būstas“ Nekilnojamojo turto registre nėra nurodytas administratoriumi. Atsakovų siekis pakeisti atsakovą byloje, yra siekis išvengti atsakomybės. Sąskaitos už avarijos likvidavimą teikiamos patalpų savininkams arba valdytojams, apmoka visi bendraturčiai proporcingai turimam plotui. Sąskaitos išrašytos kiekvienam bendraturčiui. Inžinierinė įranga, kuria rūpinasi UAB „Naujamiesčio būstas“ , yra vandens sistema, o ginčo šlangelė yra atsakovų bendrai valdomų patalpų įrangos dalis, ne namo įrangos dalis. Techninės patikros aktas yra oficialus dokumentas. Teismo prašo ieškinį tenkinti.

29Į teismo posėdį atsakovė I. L. neatvyko, atsakovę atstovauja advokatas Valdas Vyšniauskas (tomas 1, b.l. 217). Į teismo posėdį atsakovo Asociacija Lietuvos našlaičių brolija atstovas neatvyko. Apie teismo posėdį informuotas tinkamai (tomas 2, b.l. 178), pateikė prašymą bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, savo poziciją išdėstė atsiliepime (tomas 2, b.l. 197). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

30Ieškinį tenkinti iš dalies.

31Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovėms bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso patalpos, esančio ( - ), Vilniuje (b.l. 6-9). Pagal 2010-07-19 UAB „Naujamiesčio būstas“ aktą, užpylimas įvyko iš viršuje esančių pirmo aukšto patalpų. Sanitarinėse patalpose nutrūkusi šalto vandens maišytuvo žarnelė (b.l.49). Atsakovai yra nuomos ar panaudos teise valdo virš ieškovėms nuosavybės teise priklausančių patalpų esančias patalpas su bendro naudojimosi patalpomis (b.l.10-24). Apliejus ieškovėms priklausančias patalpas, buvo sudaryta žalos dydžio įvertinimo ataskaita, pagal kurią patalpoms padaryta 17528,00 Lt žala (b.l.35-37). Atsakovai su UAB „Naujamiesčio būstas“ buvo sudarę administravimo sutartis (b.l.I tomas 159, 167, 176; II tomas b.l. 30-38).

32Byloje kilo ginčas dėl žalos, užliejus patalpas, atlyginimo bei subjekto, turinčio atlyginti žalą, bei žalos nustatymo.

33Byloje nėra ginčo dėl to, kad sanitarinės patalpos yra virš ieškovėms priklausančių patalpų, o byloje esančių įrodymų visuma, šalių ir jų atstovų paaiškinimai sudaro pagrindą konstatuoti, kad vanduo ištekėjo iš virš ieškovėms nuosavybės teise priklausančių esančių bendro naudojimo patalpų, t.y. sanitarinio mazgo, kuriame yra ir šalto vandens maišytuvas.

34Atsakovai, išskyrus Asociaciją Šv. Kazimiero ordinas, tiek atsiliepimuose į ieškinį, tiek teismo posėdžio metu aiškino, jog jie neturi pareigos atlyginti žalą, kadangi buvo sudarę administravimo sutartis su UAB „Naujamiesčio būstas“ dėl bendro naudojimosi patalų, tame tarpe ir dėl sanitarinio mazgo.

35Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims, t. y. netinkamas įrengtų sistemų ar įrenginių eksploatavimas. Byloje nagrinėjamu tokiu laikytinas šalto vandens maišytuvas, kurį eksploatuojant trūko jo žarnelė, todėl svarbu nustatyti, kas atsakingas už tinkamą jo techninės būklės palaikymą. Minėtas šalto vandens maišytuvas pastatytas santarinio mazgo patalpose ir jį bendrai naudoja visi atsakovai, išskyrus Asociaciją Šv. Kazimiero ordinas, kurio patalpos kitame pastato aukšte (I tomas b.l. 92). Nors atsakovas Asociacija Lietuvos našlaičių brolija nurodė, kad nesinaudoja tomis patalpomis, tačiau jokių įrodymų tai aplinkybei pagrįsti nepateikė, todėl šis argumentas atmetamas kaip neįrodytas (CPK 178 str.). Likusieji atsakovai šios aplinkybės neginčijo.

36Pagal CK 4.82 str. 1 d. ir 5 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Bendrojo naudojimo objektų (įskaitant bendrąją inžinerinę įrangą) sąvoka apibrėžta Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 dalyje, kurioje nustatyta, kad bendroji inžinerinė įranga yra daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė. Ginčo atveju, šalto vandens maišytuvas nelaikytinas įrenginiu, susijusiu su viso namo inžinerine įranga bei jos funkcionavimu, todėl nėra ir pastato administravimo sutarties, sudarytos su UAB „Naujamiesčio būstas“, objektu. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovų argumentus, kad atlyginti žalą ieškovėms turi UAB „Naujamiesčio būstas“, o ne atsakovai.

37CK 6.263 str. 1 d. numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t.y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys.

38Atsakovams nevykdant pareigos palaikyti tinkamą šalto vandens maišytuvo techninę būklę, jiems už tai esant atsakingiems, atsakovams taikytina deliktinė atsakomybė, o taikant šią atsakomybės rūšį, asmens teisės apginamos, atlyginant nuostolius.

39Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytas žalos dydis (nuostoliai),o tokia pareiga tenka ieškovui. Buto apliejimo atveju, tai yra remontui reikalingos lėšos, kurios gali būti patirtos išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai, jeigu remontas dar nepadarytas. Ieškovės nuostoliams pagrįsti pateikė žalos dydžio įvertinimo ataskaitą, pagal kurią patalpoms padaryta 17528,00 Lt žala, tačiau, nors patalpos jau suremontuotos, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių realiai turėtas ir ekonomiškai pagrįstas išlaidas (CPK 178 str.). Priešingai, abi ieškovės teismo posėdžio metu ne kartą akcentavo, kad jokių išlaidų, susijusių su patalpų remontu, nepatyrė. Tiek ieškovių, tiek teismo posėdyje apklausto liudininko J. M. paaiškinimais, patalpų remonto išlaidas patyrė J. M..

40Kadangi ieškovės išlaidų, susijusių su patalpų remontu nepatyrė, patalpos jau suremontuotos, reikalavimas dalyje dėl išlaidų remontui atlyginti, atmetamas.

41Civilinio kodekso 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra ne tik asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), bet ir negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

42Ieškovės taip pat reiškia reikalavimą priteisti 5800,00 Lt negauto nuomos mokesčio už 2 mėnesius. Pagal 2010-05-05 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ieškovės patalpas buvo išnuomavusios UAB „T&L idėja“ (I tomas, b.l. 55-60). Minėtos sutarties 7.1 punkte numatytas nuomos mokestis 2900,00 Lt. Sutartis nutraukta nuo 2010-08-01 (I tomas, b.l. 61). Kaip teismo posėdyje paaiškino apklaustas liudytojas T. M. (UAB „T&L idėja“ direktorius), patalpų nuomos sutartis buvo nutraukta būtent dėl apliejimo, dėl ko bendrovė negalėjo vykdyti veiklos. Ieškovių reikalavimas priteisti negautas pajamas, t.y. patalpų nuomos mokestį už 2 mėnesius, tenkintinas ir iš atsakovų, išskyrus Asociaciją Šv.Kazimiero ordinas, priteistina solidariai 5800,00 Lt. Negautos pajamos iš atsakovo Asociacijos Šv.Kazimiero ordinas nepriteistinos, kadangi nuo 2005-07-19 Asociacija Šv.Kazimiero ordinas patalpomis susitarimu dėl 2001-10-02 panaudos sutarties Nr.18 pakeitimo, nesinaudoja, todėl ir neturi pareigos atsakyti už netinkamą turto techninės būklės palaikymą (I tomas b.l. 92).

43CK 6. 37 str. 1 d. nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Ieškovės prašo priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio įstatymines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlime teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Reikalavimas tenkintinas, iš atsakovų ieškovėms priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (5800,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2010-10-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

44LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovės prašo priteisti iš atsakovų jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 732,78 Lt žyminį mokestį, išlaidas advokato pagalbai apmokėti, 37,40 Lt VĮ Registrų centro patirtas išlaidas. Vadovaujantis LR CPK 88 str., 93 str. 2 d., iš atsakovų, išskyrus atsakovo Asociacijos Šv.Kazimiero ordinas, ieškovių naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (23,74 %) priteistina 182,84 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 36,60 Lt (žyminio mokesčio, tomas 1, b.l. 2; už VĮ Registrų centro išduotas plano kopijas, prašymo užpildymą, tomas 1, b.l. 27).

45Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Naujamiesčio būstas“ prašė priteisti už atsiliepimo rengimą patirtas 181,50 Lt bylinėjimosi išlaidas (tomas 2, b.l. 25). Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., UAB „Naujamiesčio būstas“ naudai iš ieškovių proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai priteistina 138,40 Lt (23,74 % patenkintų reikalavimų) ir iš atsakovų, išskyrus atsakovo Asociacijos Šv.Kazimiero ordinas, - proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimo daliai priteistina 43,10 Lt, t.y. po (76,26 % atmestų reikalavimų).

46Pažymėtina, kad iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovės išlaidų, pagrindžiančių atstovavimo išlaidas, nepateikė, todėl šios išlaidos nėra priteisiamos (CPK 98 str. 1 d.).

47Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovų, išskyrus atsakovo Asociacijos Šv.Kazimiero ordinas, valstybės naudai priteistina 189,24 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

48Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 382 str. ,

Nutarė

49Ieškinį tenkinti iš dalies.

50Priteisti ieškovėms I. M., a.k. ( - ) ir N. M., a.k. ( - ) 5800,00 Lt (penki tūkstančiai aštuoni šimtai Lt) ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (5800,00 Lt), skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2010-10-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, solidariai iš atsakovų VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros, j.a.k. 210083110, buveinė Algirdo g.31, Vilniuje, Asociacija Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, j.a.k. 124911322, ( - ), Vilniuje, I. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, j.a.k. 110069451, buveinė ( - ), Vilniuje, Asociacija Lietuvos našlaičių brolija, j.a.k. 291937180, ( - )-430, Vilniuje.

51Priteisti ieškovėms I. M., a.k. ( - ) ir N. M., a.k. ( - ) 182,84 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 36,60 Lt, iš atsakovų VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros, j.a.k. 210083110, buveinė Algirdo g.31, Vilniuje, Asociacija Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, j.a.k. 124911322, ( - ), Vilniuje, I. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, j.a.k. 110069451, buveinė ( - ), Vilniuje, Asociacija Lietuvos našlaičių brolija, j.a.k. 291937180, ( - )-430, Vilniuje, po 36,60Lt bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti UAB „Naujamiesčio būstas“, j.a.k. 121452091, Medeinos g. 8A, Vilniuje, naudai lygiomis dalimis iš ieškovių I. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir N. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 138,40 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

53Priteisti UAB „Naujamiesčio būstas“, j.a.k. 121452091, Medeinos g. 8A, Vilniuje, naudai lygiomis dalimis iš atsakovų VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros, j.a.k. 210083110, buveinė ( - ), Vilniuje, Asociacijos Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, j.a.k. 124911322, ( - ), Vilniuje, I. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) Asociacijos Lietuvos našlaičių brolija, j.a.k. 291937180, ( - )-430, Vilniuje ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, j.a.k. 110069451, buveinė ( - ), Vilniuje, 43,10 Lt (keturiasdešimt tris Lt 10 ct) bylinėjimosi išlaidų.

54Priteisti iš atsakovų valstybės naudai 189,24 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis Lt 24 ct), t.y. iš atsakovo VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros, j.a.k. 210083110, buveinė ( - ), Vilniuje, 37,85 Lt, iš atsakovo Asociacijos Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, j.a.k. 124911322, ( - ), Vilniuje, 37,85 Lt, iš atsakovės I. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 37,85 Lt, iš atsakovo Asociacijos Lietuvos našlaičių brolijos, j.a.k. 291937180, ( - )-430, Vilniuje, 37,85 Lt ir iš atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, j.a.k. 110069451, buveinė ( - ), Vilniuje, 37,83 Lt, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

55Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

56Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovėms I. M. ir N. M.,... 4. ieškovių atstovui advokatui Giedriui Bučinskui,... 5. atsakovų VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros ir Asociacijos... 6. atsakovo Asociacijos Šv. Kazimiero ordinas atstovei V. B.,... 7. atsakovės I. L. atstovui advokatui Valdui Vyšniauskui,... 8. atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovui advokatui... 9. trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų VĮ Valstybės... 10. trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB... 11. vertėjaujant vertėjai Olgai Macijauskienei,... 12. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių I. M.... 13. Ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo. 2011-04-11... 14. 2011-04-28 gautas atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“... 15. 2011-04-29 priimti atsakovų VĮ „Radioaktyvių atliekų tvarkymo... 16. 2011-04-29 priimtas atsakovės I. L., pasirašytas atstovo advokato V. V.,... 17. 2011-05-03 priimtas atsakovo Asociacijos Lietuvos našlaičių brolijos... 18. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Asociacija Šv.... 19. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB... 20. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų VĮ „Valstybės... 21. Teismo posėdžio metu ieškovė I. M. papildomai nurodė, kad surašė... 22. Teismo posėdžio metu ieškovė N. M. nurodė, kad įgaliojimas buvo... 23. Teismo posėdyje atsakovų VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros ir... 24. Teismo posėdyje atsakovės I. L. atstovas su ieškiniu nesutiko, palaikė... 25. Teismo posėdyje atsakovo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“... 26. Teismo posėdyje atsakovo Asociacijos Šv. Kazimiero ordinas atstovė su... 27. Teismo posėdyje trečiojo asmuo nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų... 28. Teismo posėdyje trečiojo asmuo nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų... 29. Į teismo posėdį atsakovė I. L. neatvyko, atsakovę atstovauja advokatas... 30. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 31. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovėms bendrosios... 32. Byloje kilo ginčas dėl žalos, užliejus patalpas, atlyginimo bei subjekto,... 33. Byloje nėra ginčo dėl to, kad sanitarinės patalpos yra virš ieškovėms... 34. Atsakovai, išskyrus Asociaciją Šv. Kazimiero ordinas, tiek atsiliepimuose į... 35. Netinkamas valdymas yra daikto ar turto techninės būklės nepalaikymas tokiu... 36. Pagal CK 4.82 str. 1 d. ir 5 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 37. CK 6.263 str. 1 d. numatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius... 38. Atsakovams nevykdant pareigos palaikyti tinkamą šalto vandens maišytuvo... 39. Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytas žalos dydis (nuostoliai),o... 40. Kadangi ieškovės išlaidų, susijusių su patalpų remontu nepatyrė,... 41. Civilinio kodekso 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra ne tik asmens turto... 42. Ieškovės taip pat reiškia reikalavimą priteisti 5800,00 Lt negauto nuomos... 43. CK 6. 37 str. 1 d. nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti... 44. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 45. Tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB... 46. Pažymėtina, kad iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovės... 47. Vadovaujantis LR CPK 92 str., iš atsakovų, išskyrus atsakovo Asociacijos... 48. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 49. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 50. Priteisti ieškovėms I. M., a.k. ( - ) ir N. M., a.k. ( - ) 5800,00 Lt (penki... 51. Priteisti ieškovėms I. M., a.k. ( - ) ir N. M., a.k. ( - ) 182,84 Lt... 52. Priteisti UAB „Naujamiesčio būstas“, j.a.k. 121452091, Medeinos g. 8A,... 53. Priteisti UAB „Naujamiesčio būstas“, j.a.k. 121452091, Medeinos g. 8A,... 54. Priteisti iš atsakovų valstybės naudai 189,24 Lt (vieną šimtą... 55. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...