Byla 2-337-451/2011
Dėl turto patikėtinio teisių gynimo į patikėtą nekilnojamąjį turtą

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovo Kauno taikomosios dailės mokyklos atstovui Antanui Antanėliui, atstovui advokatui Tomui Bukeliui, atsakovo VĮ Registrų centras ir atsakovo VĮ Kauno centras Kauno filialo atstovei Jurgitai Cukanovienei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atstovui Gediminui Lašui, Trečiojo asmens VBĮ „Kauno statybininkų centras“ atstovui Romualdui Gurkšniui, nedalyvaujant LR Vyriausybės atstovui, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno taikomosios dailės mokyklos ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybės tarybai, VĮ „Registrų centras“, VĮ „Registrų centras“ Kauno filialui, tretiesiems asmenims VBĮ „Kauno statybininkų rengimo centras“ ir LR Vyriausybei dėl turto patikėtinio teisių gynimo į patikėtą nekilnojamąjį turtą,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti 2009-07-02 VĮ „Registrų centras" Kauno filialo sprendimą Nr. S-3152/2021 ir 2009 m. rugsėjo 2 d. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą Nr.301 bei įpareigoti VĮ „Registrų centras" ir Kauno m. savivaldybės tarybą panaikinti 2300 kv. m. automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. 1900-2081-4010 kadastro duomenų įrašymą Nekilnojamojo turto kadastre ir daiktinių teisių registraciją Nekilnojamojo turto registre.

3Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas VĮ „Registrų centras" Kauno filialas du kartus atliko to paties nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą. Nekilnojamojo turto kadastre, taip pat tam pačiam nekilnojamajam daiktui suteikė du atskirus unikalius numerius ir įregistravo į tą patį nekilnojamąjį daiktą dviejų skirtingų asmenų daiktines teises: Valstybės biudžetinės įstaigos „Kauno taikomosios dailės mokykla" ir Kauno miesto savivaldybės tarybos. 2007 08 07 buvo patikrinti kadastro duomenys vietoje ir nustatyta, kad 2300 kv. m. automobilių stovėjimo aikštelė (įregistruota Kauno m. savivaldybės tarybos vardu), unikalus Nr. 1900-2081-4010 patenka į ribas aikštelės b2 (4467,5 kv. m.), unikalus Nr. 1997-9006-6056, kuri kartu su kitais kiemo statiniais (tvora nuo tl iki t4 ir kiemo aikštelėmis nuo bl iki b4) įregistruota priklausiniu prie ieškovui patikėjimo teise priklausančio mokyklos pastato lC4p, unikalus Nr. 1997-9006-6016. Atsakovas, įrašydamas į Nekilnojamojo turto kadastrą 2300 kv. m. automobilių stovėjimo aikštelės, nesilaikė 2002 04 J 4 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 534 „dėl LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" 26.3 punkte numatytos pareigos patikrinti, ar nekilnojamojo turto objekto ribos nekerta gretimų ir jau pažymėtų kadastro žemėlapyje ir įrašytų į kadastrą nekilnojamojo turto objekto ribų (2002 04 15 redakcija). Be to, pažeidė LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 str. pareigą užtikrinti kadastro duomenų teisingumą. Joks įstatymas nenumato savarankiško nuosavybės įgijimo pagrindo, ar daiktinės teisės įregistravimo pagrindo - savivaldybės tarybos sprendimo. Todėl nepagrįsta yra teigti, kad Kauno m. savivaldybės tarybos nuosavybės įgijimo pagrindas yra 2003 02 20 sprendimas Nr. T-38. Ginčijama atsakovo atlikta Kauno m. savivaldybės tarybos nuosavybės teises registracija kildinama iš sandorio - 1995 03 14 priėmimo-perdavimo akto, sudaryto tarp LR Vyriausybės ir Kauno m. savivaldybės. VĮ „Registrų centras'' turėjo pareigą patikrinti, ar pagal 1995 03 14 priėmimo-perdavimo aktą yra perduota ginčo aikštelė savivaldybės nuosavybėn, ar ne. Ši pareiga buvo pažeista: 1995 03 14 priėmimo-perdavimo akte nėra nurodyta, jog perduodamos kokios nors aikštelės. LR CK 4.19 str. 1 d. priklausiniu laiko savarankiškus pagrindiniam daiktui tarnauti skirtus antraeilius daiktus, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Ginčo aikštėje yra funkciniais ryšiai susijusi su mokslo paskirties pastatu 1C4p, kaip yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre Nr. 20/206350, nes yra naudojama "Logisto ekspeditoriaus“ mokymo programos vykdymui. Aikštelė taip pat yra naudojama su ieškovo leidimu VBĮ „Kauno statybininkų rengimo centras“ įgyvendinamai automobilių remontininkų bei logistų ekspeditorių mokymo programai vykdyti. Ginčo aikštelė nėra fiziškai susijusi su V. Krėvės pr.: neturi įvažiavimo ir išvažiavimo į minėtą gatvę. Ginčo aikštelę Kauno m. savivaldybės tarybos nuosavybėn atsakovas įregistravo savarankišku statiniu. Savarankišku statiniu priklausinys galėjo tapti tik tuo atveju, jeigu būtų perleidžiamas pagrindinis daiktas kito asmens nuosavybėn, o priklausinio nuosavybę pasiliktų senasis savininkais, kaip tai yra numatyta LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 str. 5 d. 1993 03 14 priėmimo-perdavimo akte grafoje „Techninės inventorizacijos atlikimo data“, nurodančioje V. Krėvės pr. inventorizavimo datą - 1981 m. - esantis duomuo neatitinka tikrovės. Nei atsakovas, nei tretieji asmenys nedisponuoja jokia V. Krėves pr. inventorizacija. 1993 03 14 priėmimo-perdavimo akte grafoje įstaigos, kurios balanse yra perduodamas objektas pavadinimas" nurodoma, jog perduodami objektai yra Kauno m. savivaldybės balanse. Ginčo aikštelė visada buvo apskaitoma ieškovo balanse.

4Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad aikštelė buvo statyta 1978 m. kartu su mokykla mokyklos reikmėms, ji nebuvo naudojama gyventojų automobilių statymui. Yra įvažiavimas tik iš mokyklos teritorijos. Ji naudojama vairuotojų mokymui. Aikštelė apskaityta mokyklos turte. Aikštelės registracija ieškovo vardu buvo atlikta 2000 m. gruodžio mėn. 2007 m. paaiškėjo, kad aikštelė įregistruota ir atsakovo vardu. Į aikštelę patenkama iš Garažų gatvės per mokyklos teritoriją. Ji nėra prie gatvės, todėl negali būti gatvės priklausinys. Aikštelę tvarko mokykla, ji buvo pastatyta valstybės lėšomis, statant mokyklą. Aikštelė išnuomota trečiajam asmeniui negaunant nuomos. Ieškinį prašo tenkinti pilnai.

5Atsakovas VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad nuosavybės teisių ir nekilnojamojo daikto išregistravimas galimas tik tuo atveju, jei Registro tvarkytojui būtų pateiktas Kauno miesto savivaldybės prašymas arba bendras pareiškėjo ir Kauno miesto savivaldybės prašymas. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus išregistravimą reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnis, kurio 1 dalis nustato, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruota daiktinė teisė išregistruojama, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktinė teisė pasibaigė ar pasikeitė daiktines teisės turėtojas. Kauno miesto savivaldybes nuosavybės teises įregistruotos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003-02-20 sprendimu ir 1995-03-14 priėmimo perdavimo aktu, kurie nėra įstatymo nustatyta tvarka pripažinti negaliojančiais, o dokumentai, patvirtinantys, kad Kauno miesto savivaldybes nuosavybės teisės į minėtą aikštele, yra pasibaigusios, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nepateikti, todėl nėra teisinio pagrindo išregistruoti Kauno miesto savivaldybės teises į automobilių stovėjimo aikštelę. Atlikus patikrinimą vietoje 2007-08-07 buvo nustatyta, kad 2300 kv. m. automobilių stovėjimo aikštelė, unikalus Nr. 1900-2081-4010 patenka į aikštelės b2 4467.50 kv. m., unikalus Nr. 1997-9006-6056, ribas , kuri kartu su kitais kiemo statiniais įregistruota priklausiniu prie mokyklos pastato lC4p V. Krėves 112, Kaune. Tai reiškia, kad aikštelės kadastriniai duomenys sudubliuoti ir atlikta dviguba teisinė registracija. Pažymėtina, kad pastatai ir statiniai adresu V. Krėvės 112, Kaune nekilnojamojo turto registre įregistruoti Lietuvos Respublikos nuosavybės teise, turto patikėjimo teise valdomi Kauno taikomosios dailės mokyklos. Įregistravimo juridinis pagrindas - Kauno apskrities viršininko administracijos 2000-10-30 Įsakymas Nr. 02-01-7809, kuriame nurodyti tik pagrindiniai pastatai: stalių mokymo dirbtuvės 3Pl/b, mokykla lC4/p, stoginė 4Jl/b. Kiemo statiniai šiame dokumente ne tik neidentifikuoti, bet netgi nepaminėti. Tokiu atveju nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenys gali būti tikslinami ar keičiami tik abiejų savininkų LR Vyriausybės ir Kauno miesto savivaldybės susitarimu arba pateikus dokumentą, patvirtinantį Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teisių pasibaigimą.

6Teismo posėdžio metu atsakovų VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas atstovė parodė, kad ieškovas neįrodė, kad atsakovo teisė į aikštelė yra pasibaigusi. Registruojant buvo suklaidinti, nebuvo galimybės įvertinti, kad kiemo statiniai ir automobilių stovėjimo aikštelė yra tas pats objektas. Ieškovo adresas buvo 112 Krėvės pr., savivaldybės prašymu pagal detalųjį planą buvo suteiktas numeris 112 D. 1981 m. buvo nuvykta į vietą ir išmatuota, aikštelė buvo įtraukta į bylą. 2002 m. nebuvo duomenų, kad aikštelė priklauso ieškovui. Tik 2007-08-07 paaiškėjo, kad atlikta dviguba registracija. Ieškinį prašo atmesti.

7Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba su ieškiniu nesutiko, atsiliepime nurodė, kad 1995 m. kovo 14 d. priėmimo-perdavimo aktu Lietuvos Respublikos Vyriausybė savivaldybių nuosavybėn perdavė 923 gatves, tame tarpe ir V. Krėvės prospektą. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. 1-713 „Dėl dalies valstybės turto priskyrimo ir perdavimo savivaldybių nuosavybėn" 3 straipsnio 3 dalies 3 punktą, savivaldybių nuosavybėn priskiriama „miestų ir gyvenviečių bendrosios paskirties komunalinio ūkio objektai, reikalingi savivaldybių funkcijoms vykdyti: vietinės reikšmės keliai ir nemagistralinių kelių gatvės su visais priklausančiais Statiniais“ o tame tarpe ir automobilių parkavimo ir saugojimo aikštelėmis. Gatvės bei didžioji dalis joms priklausančių statinių nebuvo inventorizuoti nei teisiškai registruoti. Dėl lėšų stygiaus savivaldybės nuosavybėn perduotų gatvių ir joms priklausančių statinių techninė inventorizacija pradėta tik po 2003 metų. 2002 metais Kauno miesto savivaldybės Komunalinio ūkio skyrius parengė automobilių stovėjimo aikštelės kadastrinių matavimų bylą, sklypo ribų matavimo planą, suderintą su Urbanistikos ir architektūros skyriumi. Atsižvelgiant į minėtus dokumentus, Kauno miesto savivaldybės taryba 2003 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-3S nusprendė įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Kauno miesto savivaldybes tarybos nuosavybės teise priklausančias automobilių stovėjimo aikšteles. Ieškovas šio sprendimo neskundė bei įstatyme nustatytais terminais jo neginčijo. Ieškovas potvarkiu į ginčo aikštelę jokių teisių neįgijo ir nepagrįstu laikytinas ieškovo argumentas, kad šis turtas patikėjimo teise priklauso jam. Kauno apskrities viršininko administracijos 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 02-01-7809 ieškovui jokios aikšteles valdyti patikėjimo teise neperduotos. Ieškovas niekada n t: eksploatavo ginčo aikštelės — automobilių stovėjimo aikštelė visa. laiką buvo naudojama Kauno miesto savivaldybes gyventojų poreikiams tenkinti.

8Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad 2004-02-25 įsakymas A2-3161 buvo suformuotas sklypas ir išreikštas visuomenės poreikis. Panaikinus teisinę registraciją, sklypo suformavimas liktų. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad 2000 m. buvo pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. Turto patikėjimo sutarties ieškovas taip pat nepateikė. Aikštelė yra pagalbinis daiktas, tai netrukdo naudotis pagrindiniu pastatu. Be to, ieškovas jį nuomoja, pats nesinaudoja. Aktu perduodamos gatvės su priklausiniais. Akte tai nėra apibrėžta. Aikštelė yra Krėvės pr. priklausinys. Negali paaiškinti, kodėl prie 112A suformuota 12 D, galbūt tai techninė klaida. Ieškinį prašo atmesti.

9Trečiojo asmens VBĮ „Kauno statybininkų centras“ atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad nuomos sutartys atsirado, kai transporto inspekcija pradėjo reikalauti nuosavybės dokumentų, nurodo, jog naudojasi aikštele nuo 1991 m. Moko ieškovo mokinius, kurie nori įsigyti B vairuotojo kategoriją. Gyventojai niekada nestatė ten automobilių. Aikštelė su Krėvės pr. neturi jokio ryšio, yra apie 400 m. nuo gatvės. Ieškovas nelaiko automobilių ginčo aikštelėje, jie laiko šalia mokyklos atskiroje aikštelėje.

10Liudytojas S. K. teismo posėdžio metu parodė, kad mokykla buvo statyta siekiant atgaivinti amatus, kartu buvo pastatyta aikštelė. Buvo manoma, kad aikštelė bus reikalinga logistikai. Kai ji laisva, ji naudojama žaidimams. Gyventojai nesinaudoja aikštele. Įvažiavimas yra ir iš Krėvės pr. ir iš Garažų gatvės. Ieškinį prašo tenkinti pilnai.

11Liudytojas L. R. teismo posėdžio metu parodė, kad gyvena Krėvės pr. 104-3a. Nuo 1982 m. dirba pas tretįjį asmenį. Aikštelė priklauso ieškovui. Aikštelę prižiūri, tvarko. Žmonės ten niekada mašinų nestato. Iš Krėvės pr. į aikštelę patekti negalima. Įvažiavimas yra iš Garažų gatvės. Yra apsitvėrę, vartus pasidarę. Jeigu ieškovas neduotų aikštelės, negalėtų vykdyti veiklos. Aikštelėje stovi estakados, išbetonuota.

12Ieškinys tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad 1979-03-26 Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto potvarkiu Nr. 13 (tomas I, b.l. 18) buvo nutarta Kauno miesto 52-osios vidurinės miesto profesinės technikos mokyklos direktoriui priimti į savo balansą pastatus – 600 vietų mokymo korpusą sublokuotą su gamybinėmis dirbtuvėmis bei kultūriniu buitiniu korpusu ir 424 vietų bendrabutį. 1978-12-27 aktas (Tomas I, b.l.13-17) patvirtina, kad 600 vietų proftechmokyklos gamybinis korpusas, pagalbinis pastatas ir inžineriniai tinklai eksperimentinei dailiosios keramikos gamyklai buvo perduoti Valstybinės priėmimo komisijos. 1979-04-24 aktu (Tomas I. B.l. 20) Eksperimentinės dailiosios keramikos gamykla perdavė valstybiniam profesinio techninio mokymo komitetui kultūrinį-buitinį pastatą ir mokomąjį korpusus, o taip pat gamybinį korpusą su inžineriniais tinklais. 2000-10-30 Kauno apskrities viršininko įsakymu Nr. 02-01-7809 (Tomas I, bl. .49) nutarta įteisinti Kauno taikomosios dailės mokyklos vardu V. Krėvės pr. 112-, Kaune, esančias savavališkas stalių mokymo dirbtuves bei įregistruoti patikėjimo teise statinius: mokyklą su rūsiu ir priestatais ir terasomis, stalių mokymo dirbtuves, bei stoginę. 2000-12-28 pažyminėjimas (Tomas I, b.l. 21-22) patvirtina, kad kiemo aikštelė, unikalus Nr. 19/979-0066-01-06 , kartu su pastatu ir kitais kiemo statiniais buvo įregistruota Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filiale. 2008-09-03 bei 2003-09-09 nuomos sutartys (Tomas II, b.l. 80, 81), liudijimas (Tomas II, b.l. 84) bei ekspertizės aktas (Tomas II, b.l. 85) patvirtina, kad Kauno taikomoji dailės mokykla ginčo aikštelę nuomoja Kauno statybininkų rengimo centrui.

14Byloje taip pat nustatyta, kad 1995-03-14 priėmimo – perdavimo aktu (Tomas I, b.l. 28) Lietuvos Respublikos Vyriausybė perdavė Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn gatves, tame tarpe Garažų g. bei V. Krėvės pr. 2003-02-20 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-38 (Tomas I, b.l. 19) nutarta įregistruoti automobilių stovėjimo aikšteles, tame tarpe ir V. Krėvės pr. 112D, Kaune. 2003-04-03 pažymėjimas (Tomas I, b.l. 43) patvirtina, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos savininko vardu buvo įregistruota automobilių stovėjimo aikštelė (plotas 2300kv.m.), unikalus Nr. 19/002-0814-01-0). Į bylą taip pat pateiktas inventorinis planas (Tomas I, b.l. 111) bei kelio, gatvės kadastro duomenys pagal dangos tipą (Tomas I, b.l.110). 2007-08-09 VĮ Registrų centras raštas (Tomas II, b.l. 98) patvirtina, kad ginčo aikštelei atlikta dviguba registracija). 2009-06-29 skundas (Tomas I, b.l.67) patvirtina, kad Kauno taikomosios dailės mokykla kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos vardu įregistruotos automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. 13/002/0814-01-0, išregistravimo. 2009-07-02 VĮ „Registrų centras“ Kauno filialo raštas (Tomas I, bl. 68) patvirtina, kad buvo atsisakyta išregistruoti ginčo aikštelę Kauno miesto savivaldybės Tarybos vardu. 2009-07-22 skundas (Tomas I, b.l. 69) patvirtina, kad Kauno taikomoji dailės mokykla apskundė šį sprendimą Centrinio registratoriaus ginčo nagrinėjimo komisijai, kuri šį skundą atmetė (Tomas I, b.l. 72-73).

15Iš aukščiau teismo išvardintų ir ištirtų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų duotų teismo posėdžio metu bei liudytojų parodymų nustatyta, jog byloje kilo ginčas dėl daikto valdymo, kadangi ieškovai ginčo aikštelę valdo patikėjimo teise nuo 2000 m., o atsakovai nuosavybės teise ginčo aikštelę valdo nuo 2003 m. Turto patikėjimo teisė – tai patikėtinio teisė patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti , naudoti perduotą turtą bei juo disponuoti – LR CK 4.106 str. Tai, kad ieškovas ginčo turtą valdo patikėjimo teise, byloje patvirtina 2000 12 28 Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pažymėjimas (b.l.21,22, I t.). Atsakovas šioje civilinėje byloje nereiškė priešieškinio ir neginčijo ieškovo valdymo teisės teisėtumo, todėl teismas dėl jo nepasisako. LR CK 4.110 str. nustato turto patikėjimo teisės gynimą. Šiame straipsnyje pasakyta, jog turto patikėjimo teisės subjektas , gindamas turimą turtą , turi teises , nustatytas šio kodekso 4.95 – 4.99 str. LR CK 4.98 str. imperatyviai nustato, jog savininkas, šioje civilinėje byloje turto patikėtinis, gali reikalauti pašalinti bet kokius jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog , ginčo turto registracija atsakovo vardu atlikta 2003 03 31 (kadastro matavimų byla 44 l.), ir tai akivaizdžiai pažeidžia ieškovo teisę , nes tai apsunkina aikštelės valdymą ir jos panaudojimą ieškovo veikai vystyti. Pažymėtina tai, jog ieškovas yra Valstybės biudžetinė įstaiga, kurios tikslas mokyti studentus vairavimo įgūdžių ir tokia aikštelė yra neatskiriama susijusi su ieškovo ir trečiojo asmens veikla. Šiuos argumentus byloje patvirtino ieškovo ir trečiojo asmens atstovai bei liudytojai S. K. ir L. R.. Šių teismo nustatytų argumentų kitos šalys neginčijo, o liudytojų parodymais teismas neturi pagrindo netikėti, nes byloje nėra duomenų, jog liudytojai yra suinteresuoti bylos baigtimi. Taigi, faktinės aplinkybės nustatytos šioje civilinėje byloje , leidžia teismui daryti neginčijamą išvadą, jog ginčo aikštele naudojasi ieškovas, atsakovas niekada šia aikštele nesinaudojo, ginčo aikštelė yra skirta ieškovo vykdomai veiklai, tačiau ginčo aikštelės dviguba teisinė registracija sukelia nepatogumus, be to ieškovas negali pasinaudoti teise rengti detalųjį planą, todėl teismas laiko, jog ieškovas tinkamai naudojasi teise pašalinti pažeidimus.

16Byloje nustatyta, jog ieškovas pasinaudojo ikiteismine šio ginčo sprendimo tvarka, kreipdamasis pas atsakovą VĮ Registrų centrą, kuris pripažino, jog ginčo objektui yra atlikta dviguba registracija, tačiau savarankiško sprendimo atsakovas nepriėmė (b.l.9, 8,7, I t.). Atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas 2009 07 02 sprendimu nr. S-3152-2021 atsisakė tenkinti ieškovo prašymą, o atsakovas VĮ Registrų centras 2009 09 02 sprendimu nr. 301 paliko galioti vietinio registratoriaus sprendimą. Ieškovas prašo panaikinti aukščiau priimtus atsakovo sprendimus. LR Nekilnojamo turto registro įstatymo 5 str. 2 d. nustatyta, jog nekilnojamo turto registro tvarkytojas atsako už tai, kad nekilnojamo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti (įstatymo redakcija galiojusi nuo 2001 06 21 iki 2003 05 26). Iš apžiūrai pateiktos kadastro matavimų bylos , neginčijamai nustatyta, jog nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas ginčo objekto yra 2003 02 20 dienos savivaldybės tarybos sprendimas nr. T-38 (b.l.49, II t.) ir 1995 03 14 dienos priėmimo perdavimo aktas (b.l. 29-41, Kadastro matavimų byla). Iš pateiktos Kadastrų matavimo bylos Krėvės pr. 112 d., neginčijamai nustatyta, jog atsakovas Kauno miesto savivaldybė, kreipėsi dėl ginčo aikštelės įregistravimo , pateikiant 2003 02 20 dienos Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą ir 1995 03 14 dienos priėmimo – perdavimo aktą – važtaraštį, ir 2003 03 17 dieną toks atsakovo prašymas nebuvo tenkintas, kadangi nuosavybę nustatančiame dokumente , 1995 03 14 dienos akte, yra nurodoma, jog Kauno m. savivaldybei perduotos gatvės, o atsakovas Kauno miesto savivaldybė suformavo atskirą nekilnojamo turto objektą - automobilių stovėjimo aikštelę. Šis svarbus rašytinis įrodymas tik patvirtina, jog statinio įregistravimo metu atsakovas , registrų centro Kauno filialas nustatė, jog teisinio pagrindo įregistruoti ginčo aukštelę atsakovo Kauno miesto savivaldybės vardu, nėra. Nei nagrinėjamojoje civilinėje byloje, nei automobilių aikštelės kadastro matavimų byloje nėra pateikta įrodymų, jog papildomų įrodymų, kurių pagrindu ginčo aikštelė įregistruota atsakovo Kauno miesto savivaldybės vardu, nėra. Teismas laiko, jog atsakovas neįsitikinęs dokumentų pagrįstumu, negalėjo ginčo aikštelės registruoti atsakovo – Kauno miesto savivaldybės vardu, todėl ieškovo reikalavimas dėl 2006 liepos 2 d. VĮ „Registrų centro“ Kauno filialo sprendimo nr. S-3152/2021 ir 2009 m. rugsėjo 2 d. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas nr. 301, panaikinimo tenkintinas kaip įrodytas ir pagrįstas ir aukščiau nurodyti sprendimai naikintini – LR CPK 176 str., 177 str., 178 str., 183 str., 185 str.

17Atsakovas, Kauno miesto savivaldybė nurodo, jog pagal aukščiau nurodytą 1995 03 14 dienos priėmimo – perdavimo aktą ir pagal LR Įstatymą nr. I-713 , 3 str. 3 d.3 p. savivaldybių nuosavybėn priskiriama keliai su visais priklausančiais statiniais. Atsakovo , Kauno miesto savivaldybės atstovas nurodo, jog ginčo aikštelė laikytina kaip priklausinys pagrindinio daikto – gatvės - Krėvės prospekto. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką – priklausiniais – pripažįstami daiktai, kurių sąsajos su pagrindiniu daiktu reiškiasi per bendrą ūkinę paskirtį. Nustatant juridiškai reikšmingas sąsajas su pagrindiniu daiktu, svarbus ne fizinis (geografinė padėtis, buvimas greta vienas kito), bet funkcinis daiktų ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi bei skirtas tenkinti pagrindinio daikto poreikius. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažįstamas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu priklausinio tarnavimu pagrindiniam daiktui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje T. J. v. B. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-561/2004, 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. U. v. UAB „IJO“, Nr. 3K-3-453/2006, 2008 m. vasario 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. AB „Enifas“, Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-134/2008). Nagrinėjamoje byloje teisiškai reikšmingų faktų, kurie patvirtintų, jog ginčo aikštelė yra pagrindinio daikto priklausinys, byloje nėra pateikta, todėl atmestinas atsakovo argumentas, jog ginčo aikštelė yra pagrindinio daikto, gatvės , priklausinys, todėl ir šiuo pagrindu aikštelės teisinė registracija negalėjo būti atlikta atsakovo Kauno miesto savivaldybės vardu.

18Šioje civilinėje byloje nei ieškovas, nei atsakovas Kauno miesto savivaldybė neginčijo daikto valdymo įgijimo teisėtumo pagrindų, ieškovas ieškiniu gina turto patikėtinio teises į patikėtiną turtą. Byloje neginčijamai nustatyta, jog dviguba turto registracija trukdo ieškovui tinkamai įgyvendinti savo funkcijas. LR CK 1.75 str. 4 d. imperatyviai nustato, jog jeigu tas pačias teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, tai laikoma, kad teises įgijo pirmas sandorį įregistravęs asmuo. Byloje nustatyta, jog ieškovo teisių registracija į ginčo aikštelę yra atlikta 2000 12 28, atsakovo Kauno miesto savivaldybės 2003 04 03. Teismas laiko, jog šis civilinio kodekso straipsnis yra savarankiškas pagrindas ieškovo ieškinio patenkinimui, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas pilnumoje, kaip įrodytas, pagrįstas - LR CPK 176 str., 177 str., 178 str., 183 str., 185 str.

19Ieškinį patenkinus iš atsakovų priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos ir išlaidos už suteiktą advokato pagalbą ( LR CPK 88 str., 93 str.). Bylinėjimosi išlaidos sudaro ieškovo sumokėtas žyminis mokestis (131,80 litų (b.l.3, II t.) ir 2420,00 litų (b.l.78, II t.) už suteiktą advokato pagalbą.

20Ieškinį patenkinus , iš atsakovų valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 259 str., 270 str., 442 str. 9 p., 443 str., 533 str. teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Panaikinti 2009-07-02 VĮ „Registrų centras" Kauno filialo sprendimą Nr. S-3152/2021 ir 2009 m. rugsėjo 2 d. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą Nr.301.

24Įpareigoti VĮ „Registrų centras" ir Kauno m. savivaldybės tarybą panaikinti 2300 kv. m. automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus Nr. 1900-2081-4010 kadastro duomenų įrašymą Nekilnojamojo turto kadastre ir daiktinių teisių registraciją Nekilnojamojo turto registre.

25Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos , Laisvės al.96, Kaunas 1275,90 lt. (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt penkis lt. 90 cnt.) ir atsakovo VĮ Registrų centro V.Kudirkos gtv. 18, Vilnius 1275,90 lt. (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt penkis lt. 90 cnt.) ieškovo VBĮ „Kauno taikomosios dailės mokykla“, V.Krėvės per. 112, Kaunas naudai, jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

26Priteisti iš atsakovų Kauno miesto savivaldybės tarybos ir VĮ Registrų centro valstybės naudai 124,01 Lt (vieną šimtą dvidešimt keturis litus 01 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš kiekvieno po 62,05 lt. (šešiasdešimt du litus 05 cnt.). Išieškotojas — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, AB “Swedbank”, kodas 73000, įmokos kodas 5660.(Kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. nr. 115).

27Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti 2009-07-02 VĮ „Registrų centras"... 3. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas VĮ „Registrų centras" Kauno filialas du... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu parodė, kad aikštelė buvo statyta... 5. Atsakovas VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas su ieškiniu nesutiko,... 6. Teismo posėdžio metu atsakovų VĮ „Registrų centras“ ir VĮ... 7. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba su ieškiniu nesutiko, atsiliepime... 8. Atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos atstovas teismo posėdžio metu... 9. Trečiojo asmens VBĮ „Kauno statybininkų centras“ atstovas teismo... 10. Liudytojas S. K. teismo posėdžio metu parodė, kad... 11. Liudytojas L. R. teismo posėdžio metu parodė, kad gyvena... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad 1979-03-26 Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio... 14. Byloje taip pat nustatyta, kad 1995-03-14 priėmimo – perdavimo aktu (Tomas... 15. Iš aukščiau teismo išvardintų ir ištirtų rašytinių įrodymų, šalių... 16. Byloje nustatyta, jog ieškovas pasinaudojo ikiteismine šio ginčo sprendimo... 17. Atsakovas, Kauno miesto savivaldybė nurodo, jog pagal aukščiau nurodytą... 18. Šioje civilinėje byloje nei ieškovas, nei atsakovas Kauno miesto... 19. Ieškinį patenkinus iš atsakovų priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi... 20. Ieškinį patenkinus , iš atsakovų valstybės naudai priteistinos išlaidos,... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 185 str., 259... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Panaikinti 2009-07-02 VĮ „Registrų centras" Kauno filialo sprendimą Nr.... 24. Įpareigoti VĮ „Registrų centras" ir Kauno m. savivaldybės tarybą... 25. Priteisti iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos , Laisvės al.96,... 26. Priteisti iš atsakovų Kauno miesto savivaldybės tarybos ir VĮ Registrų... 27. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...