Byla e2-302-571/2019
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir atsakovo J. M. priešieškinis toms pačioms šalims dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Vilma Gadiškienė, sekretoriaujant L. S., dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovui L. V., atsakovui J. M., Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos skyriaus atstovui S. Č.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui J. M., tretiesiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos skyriui, Žuvinto biosferos rezervato direkcijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir atsakovo J. M. priešieškinis toms pačioms šalims dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo .

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą J. M., per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius- išardyti savavališkai statomą pastatą-klėtį su stogine, 7,5m x 8,50m., 63,75 kv.m. užstatyto ploto , žemės ūkio paskirties sklype, kurio kadastrinis ( - ) ( - ) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę. Nurodyti, kad per nustatytą terminą J. M., neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas turi teisę nugriauti pastatą-klėtį su stogine, ,5m x 8,50m., 63,75 kv.m. užstatyto ploto , žemės ūkio paskirties sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę. Reikiamas išlaidas išieškant iš J. M.. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas J. M. pateikė teismui priešieškinį , kuriuo prašo nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių-klėties, įregistravimo į nekilnojamojo turto registrą tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį sodybos buvimo ir jos vietos faktą, tai yra, kad J. M., nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype , unikalus Nr. ( - ) esančiame ( - ) km., yra buvusi sodyba, kurią siekiant atstatyti buvo pastatytas pastatas-klėtis, esantis adresu ( - )

6Ieškovo atstovas L. V. ieškinį palaikė ieškinyje išdėstytais motyvais , o priešieškinį prašė atmesti atsiliepime į priešieškinį išdėstytais motyvais. Ieškinyje nurodyta, kad Inspekcijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau - Marijampolės skyrius), gavęs 2015 m. lapkričio 24 d., Žuvinto biosferos rezervato direkcijos prašymą, registruotą Nr. 3D-3243, „Dėl savavališkos statybos“, 2016 m. sausio 4 d. atliko patikrinimą ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-33, registruotą 2016 m. sausio 13 d., kuriuo nustatė, kad Atsakovas J. M., a.k. ( - ) jam nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties sklype, kadastrinis Nr( - ) 2015 m. rugsėjo 2 d. (pagal pateiktą paaiškinimą) pradėjo vykdyti statybos darbus, t. y. pastato - klėties 7,50 m x 8,50 m statybą, priskiriamą II grupės nesudėtingam statiniui, Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje, neturėdamas Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies, 4 punkte ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 7 straipsnio, 6 priedo 2.2 punktą, rašytinis pritarimas supaprastintam statinio projektui. Statybos patikrinimo metu buvo atlikti šie bendrastatybiniai darbai - išlieti pamatai, iškeltos sienos, uždengtas stogas. Tuo Atsakovas pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 12 straipsnio 1 dalies,4 punkto, 23 straipsnio 1 dalies 2 punkto, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio 8 punkto imperatyvius. Patikrinimo metu Inspekcijai nebuvo pateikti - Žuvinto biosferos rezervato direkcijos rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. Inspekcijos Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, vadovaudamasis Priežiūros įstatymo 14 straipsniu, 2016 m. sausio 14 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) kuriame konstatavo, jog saugomoje Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra savavališkai statomas nesudėtingas pastatas - klėtis su stogine. Atliktų statybos darbų mastas: išlieti pamatai, iškeltos sienos, uždengtas stogas, 7,50 m x 8,50 m, ~ 63,75 kv. m užstatymo ploto. Statinio statybos rūšis - nauja statyba. Statinio kategorija - nesudėtingas II grupės statinys. Nustatytų pažeidimų padarymo laikas - 2015 m. rugsėjo/ 2016 m. sausio mėnesiai. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Atsakovas 2016 m. sausio 4 d. pateikė Inspekcijos Marijampolės skyriui paaiškinimą, kuriame nurodė savavališkai statomo statinio statybos aplinkybes. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 259, 2591, 260 straipsniais, 2016 m. sausio 14 d. Atsakovui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) dėl Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto pažeidimo, už kurį numatyta administracinė atsakomybė pagal ATPK 159 straipsnio 1 dalį ir 2016 m. balandžio 22 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje nr. ( - ) kuriuo Atsakovui paskirta 430 € bauda, numatyta pagal ATPK 159 straipsnio 3 dalį, ir kurią Atsakovas sumokėjo. Inspekcijos Marijampolės skyrius, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (toliau - STR 1.09.06:2010), 35.1 punktu, 2016 m. sausio 15 d. raštu Nr. 2D-600 (17.2) informavo Marijampolės savivaldybės administraciją ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialą apie Atsakovui surašytą savavališkos statybos aktą. Inspekcijos Marijampolės skyrius, vadovaudamasis Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, 23 straipsnio 1 dalies 12 punktu ir STR 1.09.06:2010 35 punktu, 2016 m. sausio 14 d. surašė privalomąjį nurodymą Nr. PRN-40-160114-00002 (toliau - nurodymas), kuriuo iš Atsakovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 19 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2016 m. sausio 14 d. surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę žemės ūkio paskirties sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) Nurodyme nurodyta, jog asmuo turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 2016 m. liepos 14 d. gavus Atsakovo prašymą, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 3 dalimi, Priežiūros įstatymo 14 str. 3 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 38 punktu, 2016 m. rugpjūčio 16 d. Inspekcijos sprendimu Nr. SDPN-40-160816-00001, privalomojo nurodymo Nr. REI-40-160114-00002 terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius, Atsakovui buvo pratęstas iki 2016 m. spalio 14 d. Inspekcijos Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas 2016 m. lapkričio 30 d. patikrinęs nurodymo įvykdymą nustatė, kad Atsakovas nurodymo neįvykdė, t. y. statybą leidžiančio dokumento negavo, o savavališkai statomo pastato - klėties su stogine, nenugriovė, statybvietės nesutvarkė. Atsakovas 2016 m. sausio 14 d. surašyto savavališkos statybos akto Nr. SSA-40-160114-00002 ir 2016 m. sausio 14 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-40- 160114-00002 teismine tvarka neginčijo, į teismą dėl virš paminėtų dokumentų panaikinimo nesikreipė, teisminių procesų susijusių su šių dokumentų panaikinimu, ieškinio pateikimo Teismui dieną nėra.

7Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 “Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-812 ir statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1 -813, statomas pastatas - klėtis su stogine, pagal savo užstatymo plotą nepriskiriamas ypatingam ar neypatingam nesudėtingam statiniui, todėl pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 5 ir 6 dalis priskiriamas nebaigtų nesudėtingų statinių kategorijai.

8Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje reglamentuota, kad Naujo statinio statyba - statybos rūšis, kurios tikslas - statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvus}, sunaikintą, nugriautą statinį.

9Vadovaujantis Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktu, statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas). Pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 23 straipsnio 1 dalies 5 punktą Atsakovas šio įstatymo nustatyta tvarka privalėjo gauti statybą leidžiantį dokumentą - Žuvinto biosferos rezervato direkcijos rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui. Atsakovo atliktiems naujos statybos darbams, vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punktu, tais atvejais, kai šios dalies 1-4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, reikalingas rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui, kurio Atsakovas iki ieškinio pateikimo Teismui dienos Inspekcijai nepateikė. Būtent aplinkybė, kad nebuvo patiektas Žuvinto biosferos rezervato direkcijos rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui, patvirtina savavališkos statybos faktą.

10Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

11Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

12Konstatuotina, kad Atsakovas, savavališkai statydamas statinį žemės ūkio paskirties sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje, pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 12 straipsnio 1 dalies,4 punkto, 23 straipsnio 1 dalies 2 punkto, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio 8 punkto imperatyvius reikalavimus.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka (3 dalis). Priežiūros įstatymo 8 ir 14 straipsnių nuostatos įgalina Inspekciją atlikti savavališkos statybos prevenciją ir nustačius, kad statyba vykdoma pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktus, imtis įstatymų nustatytų priemonių pažeidimams pašalinti.

14Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad Teismas savo sprendimu gali įpareigoti „ asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas (reikalavimas), šio asmens lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) arba statinį (išardytas jo dalis), dėl kurio nugriovimo (išardymo) buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

15Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 8 dalį Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas (reikalavimas) nugriauti statinį (išardyti jo dalį) ar jo nenugriauti (neardyti), atsižvelgia į savavališkos statybos padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

16Atsakovas gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų nurodymą nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl prašo ieškinį tenkinti.

17Atsiliepimu į priešieškinį ieškovo atstovė J. G.-V . nurodė, kad Saugomų teritorijų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos - saugomos teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai), įsteigtos globalinei bei regioninei biosferos stebėsenai (monitoringui) ir gamtosaugos eksperimentams vykdyti, taip pat jose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti. STĮ 2 straipsnio 29 dalyje nurodyta, kad rezervatas - saugoma teritorija, kurioje siekiama išsaugoti, tirti moksliniu požiūriu ypač svarbias gamtos ir nekilnojamąsias kultūros vertybes, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba nekilnojamųjų kultūros vertybių autentiškumo išsaugojimą, propaguoti gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą. Šioje teritorijoje nustatoma konservacinė pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir nutraukiama ūkinė veikla. STĮ 2 straipsnio 52 dalyje nurodyta, kad buvusi sodyba - vieta žemės sklypo dalyje, kurioje faktiškai buvo teisėtai pastatytas vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais ar be jų, tačiau neišliko dėl susidariusių aplinkybių (nugriautas, sugriuvo, sudegė ar kitaip sunyko), kai jo buvimo faktas ir vieta nustatyta pagal valstybės archyvuose saugomus kartografinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę, - nustatant juridinį faktą teismo sprendimu.

18Vadovaujantis Statybos įstatymo (galiojančios redakcijos) 24 straipsnio 1 dalies 6 punktu atsakovas savavališkam statiniui turi parengti supaprastintą statybos projektą - naujo nesudėtingojo statinio statybai, ir vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu gauti leidimą statyti naują statinį - naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai <...>; naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais.

19Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. Dl-878 (galiojanti redakcija nuo 2019-06- 01),

203 priedo 1 punkte nurodyta, kad leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais: „<...> 1.2. mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) - statant II grupės nesudėtingąjį statinį;“.

21Pažymėtina, kad Inspekcijos surašyti savavališkos statybos aktas ir administracinis aktas (nurodymas) yra nepakeisti, nepanaikinti ir galiojantys. Antruoju priešieškinio reikalavimu atsakovas prašo: „Nekilnojamojo turto daikto ir daiktinių teisių - klėties, įregistravimo į nekilnojamojo turto registrą tikslu, nustatyti sodybos buvimo ir jos vietos faktą.

22Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis).

23LAT ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (LAT 2010-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 388/2010; LAT 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; LAT 2009-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009). Todėl nagrinėjamu atveju svarbu išsiaiškinti, ar prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels atsakovui tam tikrus teisinius padarinius. Pažymėtina, jog įgyti nuosavybės teisę į statinį ir kartu įgyti visas savininko teises bei savininko teisių garantijas galima ne bet kokio statybos proceso būdu, bet tik tokiu atveju, jei statyba buvo vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. LAT 1999-06-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/1999, konstatavo, kad „nuosavybės teisių į statinį įgijimas galimas ne bet kokios statybos metu, bet tik tokiu atveju, jei statyba buvo vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimo, t. y. jei statybos procesas buvo teisėtas“.

24Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau - NTKĮ) 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas suformuoti nekilnojamąjį daiktą. Statiniai formuojami Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Kadastro objektų formavimas yra ne teismo veikla, bet iš dalies ūkinė, iš dalies administracinė veikla, taikant atitinkamus teisės aktus (LAT 2013-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 669/2013). Teismas negali įteisinti veiksmų, jeigu tai nepriklauso teismų kompetencijai. Statinių statybos leidimų išdavimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir kitus su tuo susijusius klausimus sprendžia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos institucijos (LAT 2009-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2009).

25Statinių formavimo kaip nekilnojamųjų daiktų ir jų registravimo tvarką nustato įstatymai ir šių veiksmų atlikimas nepriklauso teismų kompetencijai, todėl nėra pagrindo taikyti CPK nuostatas, reglamentuojančias juridinę reikšmę turinčių faktų <...> nustatymą (LAT 2009-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2009).

26Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad asmuo, teisėtai pastatęs ar pradėjęs statyti statinį, šį statinį ir nuosavybės teisę į jį turi įregistruoti administracine tvarka (NTRĮ 9 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 1 dalis). NTKĮ 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nekilnojamasis daiktas yra laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas suformuoti nekilnojamąjį daiktą. Taigi pastatų, statinių kaip atskiro nekilnojamojo turto objekto formavimas yra ne teismo, o ūkinė, administracinė veikla (LAT 2013-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; LAT 2015-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103-219/2015; LAT 2017-03-10 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-120- 695/2017; LAT 2018-06-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-218-248/2018).

27Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, manome, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas, tikslu savavališkai pastatytą statinį įregistruoti nekilnojamojo turto registre, nėra galimas. Atsakovui priklausantis žemės sklypas su ginčo statiniu patenka į Žuvinto biosferos rezervato apsaugos zoną. STĮ 2 straipsnio 52 dalyje nurodyta, kad „buvusi sodyba - vieta žemės sklypo dalyje, kurioje faktiškai buvo teisėtai pastatytas vieno arba dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais ar be jų, tačiau neišliko dėl susidariusių aplinkybių (nugriautas, sugriuvo, sudegė ar kitaip sunyko), kai jo buvimo faktas ir vieta nustatyta pagal valstybės archyvuose saugomus kartografinius dokumentus, o jeigu jie neišlikę, - nustatant juridinį faktą teismo sprendimu“. Saugomų teritorijų įstatymo 3 dalies 9 punktas nustatyta, kad buvusios sodybos atstatymo teisė šioje dalyje nustatyta tvarka įgyvendinama taip, kad vietoj vienos buvusios sodybos gali būti atstatoma tik viena sodyba. Sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo priėmimo tvarką nustato Vyriausybė;“.

28LAT ne kartą yra konstatavęs (LAT 2007-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2007, 2008-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008, LAT 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2009, LAT 2013-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-48/2013 ir kt.), kad „asmuo norėdamas įgyti teisę statyti draustinyje ar valstybiniame parke, privalo įrodyti, jog toje vietoje buvo sodyba, kurios sąvoka atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-06-11 įsakymu Nr. 289, 5.15 punkte įtvirtintą apibrėžimą - sodyba - nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vieno buto gyvenamosios paskirties pastatas (namas) su jo priklausiniais (pagalbinio ūkio, kitos (išskyrus sodų) paskirties, kaimo turizmo, sporto paskirties inžineriniais statiniais ir kitais statiniais)“.

29Tačiau, tokio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas, Inspekcijos nuomone, neeliminuoja pačios savavališkos statybos fakto, užfiksuoto savavališkos statybos akte.

30Taigi sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo žemės sklype buvimu, todėl tam, kad būtų nustatytas buvusios sodybos faktas, būtina įrodyti gyvenamojo namo buvimo faktą.

31Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kuris yra Žuvinto biosferos rezervato apsaugos zonoje nebuvo / nėra (liekanų ir pan.) buvusio gyvenamojo namo - pagrindinio sodybos objekto ar atsakovui dėl susidėjusios žemėnaudos teko ta žemės sklypo dalis, kurioje buvo tik gyvenamojo namo priklausiniai (antraeiliai daiktai), dalis sodybos pastatų ir (ar) sodybos liekanų ir pan., tai juridinę reikšmę turintis faktas dėl sodybos buvimo negali būti nustatomas. Priešingu atveju susidarytų teisinė situacija, kai vietoje vienos sodybos būtų atkuriamos kelios. Toks įstatymo aiškinimas paneigtų įstatyme nustatytus saugomų teritorijų steigimo tikslus ir CK nuostatas dėl pagrindinių ir antraeilių daiktų (STĮ 3 straipsnis, CK 4.19 straipsnis). Aptartų nuostatų aiškinimo yra laikomasi kasacinio teismo praktikoje (LAT 2007-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2007, LAT 2007-11-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2007; LAT 2008-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008; LAT 2009-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2009).

32Atsakovas J. M. prašė ieškinį atmesti, o priešiekinį tenkinti, priešieškinyje išdėstytais motyvais, o būtent , kad ( - ) Apskrities viršininko sprendimo Nr. ( - ) pagrindu, įgijo nuosavybės teisę į 0,8500 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) Nei įregistruojant minėtą žemės sklypą į Nekilnojamojo turto registrą, nei įgijus nuosavybės teisę į žemės sklypą jokie žemės naudojimo apribojimai ar specialiosios žemės naudojimo sąlygos nustatytos nebuvo. 2016-05-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymo Nr. 20VĮ-626-(14.20.2) bei 2016-05-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimo Nr. 20SK-619-(l 4.20.110.) pagrindais, žemės sklypo plotas buvo nustatytas 0,9938 ha, unikalus Nr. ( - )

33Atsakovui Apskrities viršininko sprendimo, 2002-07-09 Nr. ( - ) bei Apskrities viršininko įsakymo, ( - ) Nr. 819ŽM pagrindu taip pat priklauso 2.8000 ha žemės sklypas unikalus Nr. ( - ) Šis žemės sklypas ribojasi su virš nurodytu 0,9938 ha žemės sklypu ir sudaro vieną masyvą. Kadangi jis yra ūkininkas, o žemės sklypas yra žemės ūkio paskirties, siekiant gerinti žemės dirbimo sąlygas, Atsakovas nusprendė žemės sklype pasistatyti pastatą - klėtį, kuriame būtų laikomi pašarai ir žemės ūkio įrankiai. Atsakovas klėties statybą pradėjo 2015-09-02, o 2016- 01-05 pateikė deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurioje nurodė, kad užbaigta II gr. nesudėtingo, pagalbinio ūkio paskirties pastato - ūkinio pastato IlI/m, unikalus Nr. ( - ) nauja statyba (baigtumas 78 %), adresu ( - ) J. M. 2016-01-06 kreipėsi j VĮ Registrų centro Marijampolės filialą su prašymu įrašyti pastatyto statinio - klėties kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti Atsakovo nuosavybės teises į šį pastatą. VĮ Registrų centro Marijampolės filialas 2016-01-20 priėmė sprendimus Nr.(2070/08) K6- 33 ir Nr.(2070/06)MAR6-18, kuriais Atsakovo prašymų, įrašyti pastato-klėties kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir įregistruoti nuosavybės teisės į pastatą-klėtį netenkino remiantis tuo, kad prašomam įregistruoti klėties pastatui įregistruota savavališka statyba. Savavališka statyba buvo įregistruota tuo pagrindu, jog Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjas 2016-05-06 priėmė sprendimą "Dėl žemės sklypo (( - ) , nustatytų kadastro duomenų pakeitimo" Nr.20SK-619-( 14.20.110), kuriuo buvo patvirtinti nauji žemės sklypo kadastro duomenys ir žemės sklypui įregistruotos specialiosios naudojimo sąlygos - "XLVI. Rezervatų apsaugos zonos". Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 3 d. konstatuota, kad leidžiama statyti naujus, rekonstruoti esamus sodybos pastatus ir inžinerinius statinius sodybose, laikantis etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstų reikalavimų. Sodyboje gali būti tik vienas gyvenamosios paskirties pastatas (namas), kuris gali būti vieno ar dviejų butų. Sodybos ar atstatomi buvusios sodybos pastatai ir jos inžineriniai statiniai išdėstomi viename iki 2 hektarų ploto žemės sklype arba didesnio sklypo dalyje, nesuformuotoje atskiru sklypu ir apimančioje iki 2 hektarų plotą, išskyrus atvejus, kai atstatomi istorinės dvaro sodybos statiniai, kurie (registruoti Kultūros vertybių registre kaip nekilnojamosios kultūros vertybės) buvo išdėstyti didesniame kaip 2 hektarų plote. Jeigu atliekant kadastrinius matavimus vienos sodybos pastatų ir inžinerinių statinių užimama žemė priskiriama keliems gretimiems žemės sklypams dėl to, kad sodybą padalija viešasis kelias ar upė, laikoma, kad sodyba yra išsidėsčiusi keliuose žemės sklypuose (žemės valdoje), ir šiame straipsnyje nustatyta pastatų ir inžinerinių statinių statybos sodybose teisėjuose taikoma tol, kol šie žemės sklypai ir juose esantys statiniai priklauso tam pačiam žemės savininkui (bendraturčiams). To paties įstatymo 9 str. 6 d. konstatuota, kad leidžiama naujus sodybos pastatus ir inžinerinius statinius statyti buvusios sodybos vietoje, atsižvelgiant į etnografinių regionų architektūros reikalavimus. Jei neįmanoma sodybos atstatyti toje vietoje, kur ji buvo, dėl to, kad vieta yra užlieta vandeniu dėl natūralaus upės ar ežero kranto linijos pasikeitimo, dėl vandens telkinio patvenkimo arba dėl reljefo formų pasikeitimo, užaugusio miško, nutiestų kelių ar kitų objektyvių priežasčių, pastatų statybai tokiu atveju gali būti parinkta kita, negu buvusi, pastatų vieta, tačiau pastatai turi būti išdėstomi ne didesniame kaip 2 hektarų plote taikant šio Įstatymo 20 straipsnyje bei kituose teisės aktuose nustatytus pastatų statybos atstumo nuo vandens telkinio kranto ir šios dalies 7 punkte nustatytus statybos šlaituose apribojimus, kitus aplinkosauginius reikalavimus. Kai tokiais atvejais parenkant atstatomos sodybos pastatams naujųjų statybos vietą žemės sklype dėl jo formos ar dėl kitų greta esančių objektų neįmanoma išlaikyti šio Įstatymo 20 straipsnyje bei kituose teisės aktuose nustatyto pastatų statybos atstumo nuo vandens telkinio kranto arba šios dalies 7 punkte nustatyto atstumo nuo šlaito briaunos, statybos vieta atstatomos sodybos pastatams privalo būti parenkama kitoje vietoje taip, kad atstumas nuo vandens ir nuo nurodytų šlaitų būtų kuo didesnis. Asmeninio naudojimo pirties statybai prie vandens telkinio taikomos šio Įstatymo 20 straipsnio 6 dalies nuostatos. J. M. paaiškino, kad jam atgavus žemę, nieko nebuvo žinoma apie kokius nors specialius taikomus apribojimus. Apie specialius apribojimus sužinojo, tik tuomet, kai kreipėsi dėl klėties įteisinimo į registrų centrą. Atkūrus nuosavybę į žemę, apie jokius apribojimus, nebuvo kalbama ir jie nebuvo nustatyti , dėl ko buvo nustatyti vėliau nežino. Jis nurodė, kad verčiasi bitininkyste, privažiavimas prie jo žemės yra apsunkintas ir sunku atsivežti visus reikalingus įrankius bitėms, aviliams prižiūrėti, taip pat sunku susivežti visus padargus reikalingus medaus ėmimui, išsukimui. Jis nusprendė pastatyti nesudėtingos statybos statinį. Buvo nuvykęs konsultacijai pas architektą , kuris pažiūrėjęs dokumentus paaiškino, kad nesudėtingo statinio- klėties statybai, nereikalinga jokie leidimai, sutikimai ar suderinimai, todėl pastatė klėtį. Žemėje, kuri yra jo nuosavybė, ir yra Panausupio kaime kažkada buvo J. D. gyvenamasis namas ir ūkio pastatai. Tiksliai kada jie apsigyveno nežino, bet 1945m. jau gyveno iki 1958-1960 metų. Po ko šioje sodyboje gyveno G šeima iki 1965m. Po ko šioje vietoje apie tuos pačius 1965m. buvo įrengta kariškių šaudykla. Žmonės buvo iškeldinti, o pastatai nugriauti. Tą faktą, kad J. M. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype kažkada yra buvusi sodyba, iš dalies patvirtina Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2017-05-26 pažyma Nr. R4- 802, kurioje nurodyta, kad dokumentų apie J. D. (D ) Marijampolės apskrities ( - ) turėtus pastatus ir žemę bei pastatų situacijos ir žemės planų, pagal pateiktus duomenis, archyve saugomuose fonduose nerasta. Lietuvos statistikos valdybos archyviniame fonde, visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų 1942-05- 27 surašymo žiniose, Marijampolės apskrities Igliškėlių valsčiaus Panausupio kaimo gyventojo D. J. buto-ūkio lape įrašyti: D. J. (gimimo metai neįskaitomi), šeimynos galva, eigulys; žmona D. A. g. 1902 m., šeimininkė, dirbanti šeimos narė. Kad nurodytoje vietoje buvo pastatai, patvirtina TSRS ginkluotojų pajėgų generalinio štabo 1942 m. koordinačių sistemos žemėlapis, kuriame aiškiai matyti pastatų buvimo faktas. Kad toje vietoje buvo gyvenamas namas ir ūkio pastatas, patvirtina likę namo pamatai. Tačiau tvarkant žemę, šie pamatai buvo traktoriumi sustumti į vieną krūvą, kad netrukdytų apdirbti žemę. Šiuo metu stovinti klėtis yra apie 200 metrų nutolusi nuo stovėjusio namo pamatų, nes namo liekanų-pamatų vietoje nebuvo galima statyti namo, kadangi sodybos vieta yra apaugusi medžiais, be to nebuvo galimybės statyti ir šalia, kadangi pagal esamas sąlygas iš karto prasideda nuokalnė, o šalia eina kelias. Namo, kad nepažeidė jokių galiojančių įstatymų, nes klėtis stovi viename 2 ha. žemės sklype. Atsakovas siekia įteisinti klėties statybą, o nustačius sodybos buvimo faktą, atsakovas turės galimybę kreiptis į Žuvinto biosferos rezervato direkciją gauti pritarimą supaprastintam statybos projektui.

34Trečiojo asmens Žuvinto biosferos rezervato atstovas A. P. paaiškino, kad jis palaiko ieškovo ieškinį atsiliepime išdėstytais motyvai tame, kad Rezervato direkcija statybos projekto nėra derinusi, nes statyba pasirinktoje vietoje nėra leidžiama teisės aktų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817. "Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, Žuvinto biosferos rezervato ir jo zonų ribų plano patvirtinimo", sklypas, kuriame yra pastatytas savavališkas statinys, patenka į Žuvinto biosferos rezervato ekosistemų atstatymo funkcinę zoną, kurioje pastatų statyba nenumatyta. Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plano Sprendiniai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d., įsakymu Nr. D1-310 nustato: (28 p.) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje draudžiama statyti bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti poilsio bei transporto aikšteles, jeigu tai prieštarauja Tvarkymo plano sprendiniams.(34 p.) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje naujų sodybų statyba galima žemės ūkio bei ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonose. Atstovas nesutiko su atsakovo pateiktu priešieškiniu ir nurodė, kad sodybos buvimo faktas neturi įtakos bylos eigai. Saugomose teritorijose, kurių sistemą sudaro skirtingos saugomų teritorijų kategorijos ir tipai, statyti naujus sodybos pastatus ir inžinerinius statinius buvusios sodybos vietoje yra leidžiama reglamentuojant statybas gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose (Saugomų teritorijų Įstatymo 9 straipsnis. Veiklos draustiniuose reglamentavimas, 3 p.) ir valstybiniuose parkuose (13 straipsnis. Veiklos valstybiniuose parkuose reglamentavimas, 3 p.;).Tuo tarpu biosferos rezervatuose, kurie priskiriami Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų tipui, veikla (taip pat ir statybos) reglamentuojama tik konkrečios saugomos teritorijos nuostatais, tvirtinamais Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos (15 straipsnis. Veiklos biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose reglamentavimas). Vadovaujantis Žuvinto biosferos rezervato nuostatų 5 p., Žuvinto biosferos rezervatas tvarkomas pagal Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo planą (planavimo schemą). Darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju galioja tik toks statybų reglamentavimas, koks yra nustatytas Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plane, kuris nenumato statinių galimybės buvusios sodybos vietoje.

35Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas S. Č. paaiškino, kad iš pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas 2016 m. sausio 14 d. savavališkos statybos aktu Nr. ( - ) nustatė, kad Atsakovas saugomoje Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra savavališkai statomas nesudėtingas pastatas-klėtis su stogine. 2016 m. sausio 14 d. buvo surašytas privalomasis nurodymas Nr. ( - ) pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2016 m. liepos 19 d. likviduoti savavališkos statybos padarinius. 2016 m. rugpjūčio 16 d. Ieškovo sprendimu Nr. ( - ) terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Atsakovui buvo pratęstas iki 2016 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnyje nurodytos neteisėtos statybos civilinės teisinės pasekmės. Minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.). Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Iš Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų rūdos ir Kalvarijos skyriuje (toliau - Skyrius) esančių dokumentų nustatyta, kad Marijampolės apskrities 2001 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 18-14299-14399 Atsakovui buvo atkurto nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai lygiavertį turėtajam žemės sklypą (( - ) . 2016 m. vasario 4 d. šiam žemės sklypui UAB „Metram LT“ atliko kadastrinius matavimus. Žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Nuostatai), bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo ir bei tikslinimo taisyklių“ (toliau - Matavimo taisyklės). Nuostatu 67 p. nurodyta, kad jeigu žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus darbuotojas jį suderina. Pažymėtina, kad šiuo atveju aplinkybių trukdančių suderinti minėtą kadastro duomenų bylą nebuvo nustatyta ir kadastro duomenų byla buvo suderinta. Skyriaus vedėjo 2016 m. gegužės 6 sprendimu Nr. 20SK-619- (14.20.110.) žemės sklypo (kadastro Nr. 5164/0005:268) kadastro duomenys. Pažymėtina, kad ši kadastro duomenų byla buvo suderinta su Žuvinto biosferos rezervato direkcija, kuri nurodė, kad sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos atitinka Žuvinto biosferos rezervato Tvarkymo sprendinius. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) laikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą įrašomos (esamos panaikinamos), jeigu jos nustatomos patvirtinus naują teritorijų planavimo dokumentą, žemės valdos projektą, žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniu sutikimu. Žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą neprivalomas tik tais atvejais, kai teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas rengiamas tenkinant viešąjį interesą šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytoms reikmėms. Kai įstatymų nustatytais atvejais planuojamai ūkinei veiklai vykdyti teritorijų planavimo dokumentai ar žemės valdos projektai nerengiami, tačiau specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti nustatytos, Nekilnojamojo turto registre įregistruotam žemės sklypui (ar jo daliai) taikomos papildomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašomos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytiniu sutikimu, jeigu jie susitarė su asmeniu, suinteresuotu planuojamos ūkinės veiklos vykdymu, dėl nuostolių, patiriamų dėl papildomų žemės sklypo specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, atlyginimo. Patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą saugomą skyriuje nustatyta, kad Atsakovas (žemės sklypo savininkas) pasirašė žemės sklypo plane bei žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akte tuo sutikdamas su naujai nustatoma specialiąja žemės sklypo naudojimo sąlyga. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos registro įstatymo 4 straipsnyje nurodyta, kad visi Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atstovas negalėjo paaiškinti dėl kokių priežasčių Nacionalinė žemės tarnyba nebuvo pateikusi duomenų Registro tvarkytojui dėl atsakovo sklypui taikomų specialių sąlygų, bet apribojimai atsirado nuo 2002-11-19 Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo ir teritorijos zonų patvirtinimo. Mano, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir turi būti tenkinamas. Atsakovui įrodžius priešieškinyje minimas aplinkybes, tarnyba neprieštaraus fakto nustatymui.

36Teismas

konstatuoja:

37Ieškinys tenkintinas , priešieškinis atmestinas.

38Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2016 m. sausio 4 d. atliko patikrinimą ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-33, registruotą 2016 m. sausio 13 d., kuriuo nustatė, kad atsakovas J. M., jam nuosavybės teise priklausančiame, žemės ūkio paskirties sklype, kadastrinis ( - ) 2015 m. rugsėjo 2 d. (pagal pateiktą paaiškinimą) pradėjo vykdyti statybos darbus, t. y. pastato - klėties 7,50 m x 8,50 m statybą, priskiriamą II grupės nesudėtingam statiniui, Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje, neturėdamas Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies, 4 punkte ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 7 straipsnio, 6 priedo 2.2 punktą, rašytinis pritarimas supaprastintam statinio projektui. Statybos patikrinimo metu buvo atlikti šie statybiniai darbai - išlieti pamatai, iškeltos sienos, uždengtas stogas. Tuo J. M. pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 12 straipsnio 1 dalies,4 punkto, 23 straipsnio 1 dalies 2 punkto,5 punkto Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio 8 punkto reikalavimus, nes patikrinimo metu, nepateikė Žuvinto biosferos rezervato direkcijos rašytinio pritarimo, supaprastintam statybos projektui. Būtent rašytinio pritarimo-sutikimo supaprastintam projektui neturėjimas, patvirtina savavališkos statybos faktą. LR Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento , kai jis privalomas, draudžiama.

39Inspekcijos Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, vadovaudamasis Priežiūros įstatymo 14 straipsniu, 2016 m. sausio 14 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. ( - ) kuriame konstatavo, jog saugomoje Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra savavališkai statomas nesudėtingas pastatas - klėtis su stogine. Atliktų statybos darbų mastas: išlieti pamatai, iškeltos sienos, uždengtas stogas, 7,50 m x 8,50 m, ~ 63,75 kv. m užstatymo ploto. Statinio statybos rūšis - nauja statyba. Statinio kategorija - nesudėtingas II grupės statinys. Nustatytų pažeidimų padarymo laikas - 2015 m. rugsėjo/ 2016 m. sausio mėnesiai. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. 2016 m. sausio 14 d. Atsakovui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ( - ) dėl Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto pažeidimo, už kurį numatyta administracinė atsakomybė pagal ATPK 159 straipsnio 1 dalį ir 2016 m. balandžio 22 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje nr. ( - ) kuriuo Atsakovui paskirta 430 € bauda, numatyta pagal ATPK 159 straipsnio 3 dalį, ir kurią Atsakovas sumokėjo.

40Inspekcijos Marijampolės skyrius, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (toliau - STR 1.09.06:2010), 35.1 punktu, 2016 m. sausio 15 d. raštu Nr. 2D-600 (17.2) informavo Marijampolės savivaldybės administraciją ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialą apie Atsakovui surašytą savavališkos statybos aktą.

41Inspekcijos Marijampolės skyrius, vadovaudamasis Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, 23 straipsnio 1 dalies 12 punktu ir STR 1.09.06:2010 35 punktu, 2016 m. sausio 14 d. surašė privalomąjį nurodymą Nr. ( - ) (toliau - nurodymas), kuriuo iš Atsakovo pareikalavo ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 19 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2016 m. sausio 14 d. surašytas savavališkos statybos aktas, padarinius: nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę žemės ūkio paskirties sklype, kurio ( - ) Nurodyme nurodyta, jog asmuo turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

422016 m. liepos 14 d. gavus Atsakovo prašymą, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 3 dalimi, Priežiūros įstatymo 14 str. 3 dalimi, Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 38 punktu, 2016 m. rugpjūčio 16 d. Inspekcijos sprendimu Nr. ( - ) privalomojo nurodymo Nr. ( - ) terminas pašalinti savavališkos statybos padarinius, Atsakovui buvo pratęstas iki 2016 m. spalio 14 d.

43Inspekcijos Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas 2016 m. lapkričio 30 d. patikrinęs nurodymo įvykdymą nustatė, kad Atsakovas nurodymo neįvykdė, t. y. statybą leidžiančio dokumento negavo, o savavališkai statomo pastato - klėties su stogine, nenugriovė, statybvietės nesutvarkė.

44Atsakovas 2016 m. sausio 14 d. surašyto savavališkos statybos akto ( - ) ir 2016 m. sausio 14 d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ) teismine tvarka neginčijo, į teismą dėl virš paminėtų dokumentų panaikinimo nesikreipė, teisminių procesų susijusių su šių dokumentų panaikinimu, ieškinio pateikimo Teismui dieną nėra.

45Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas J. M., neturėdamas norminiuose techniniuose dokumentuose nurodytų privalomųjų techninių dokumentų, nuosavybės teise valdomame žemės sklype kadastro ( - ) savavališkai pastatė pastatą-klėtį stoginę 7,50x8,50, tai yra 63,75 kv.m. užstatyto ploto, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje , 8 dalyje nustatyta tvarka atsakovas J. M. įpareigotinas trijų mėnesių laikotarpyje, savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarius, tai yra nugriauti savavališkai pastatytą klėtį su stogine ir sutvarkyti statybvietę. Per nustatytą terminą šio įpareigojimo neįvykdžius ieškovas turi teisę nugriauti pastatą, sutvarkyti statybvietę, o reikiamas išlaidas išieškoti iš atsakovo J. M..

46Atsakovas J. M. , pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių-klėties, įregistravimo į nekilnojamojo turto registrą tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį sodybos buvimo ir jos vietos faktą, tai yra, kad J. M., nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) yra buvusi sodyba, kurią siekiant atstatyti buvo pastatytas pastatas-klėtis, esantis adresu ( - )

47Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama.

48Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti „ asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas (reikalavimas), šio asmens lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Iš aukščiau išdėstyto sektų, kad atsakovas J. M., reikšdamas priešieškinį teismui, pageidavo įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą, tai yra vadovavosi Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, kad leidžiama statyti naujus, rekonstruoti esamus sodybos pastatus ir inžinierinius statinius sodybose, laikantis etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstų reikalavimų.

49Žuvinto biosferos rezervato direkcija atsisako atsakovui išduoti planavimo sąlygas, kadangi naujų sodybų statyba galima tik žemės ūkio bei ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonose, o atsakovui priklausantis žemės sklypas į šias zonas nepatenka.

50Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-23 įsakymu Nr. Dl-310 “Dėl Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plano patvirtinimo”, Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plane nustatomos šios kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės ir kraštovaizdžio tvarkymo zonos: (i) konservacinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos; (ii) miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos; (iii) žemės ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos; (iv) gyvenamosios paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos; (v) vandens ūkio tikslinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos. To paties įsakymo 34 p. nustatyta, kad Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje naujų sodybų statyba galima žemės ūkio bei ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonose. Kaip matyti iš Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plano, atsakovui priklausantis žemės sklypas patenka į ekosistemų atkūrimo zoną, kurioje naujų sodybų statyba yra negalima.

51Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnis reglamentuoja veiklą rezervatuose, tai yra gamtinių rezervatų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato šis Įstatymas, Vyriausybės patvirtinti atskirų gamtinių rezervatų nuostatai (valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose esančių rezervatų – valstybinių parkų ir biosferos rezervatų nuostatai), kiti šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. Gamtiniuose rezervatuose leidžiama tik ši veikla:

521) natūralių gamtinių procesų eigos tyrimai ir stebėjimai;

532) priešgaisrinių priemonių vykdymas;

543) epizootijų atvejais sanitarinių priemonių vykdymas;

554) statinių, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos tikslams įgyvendinti, statyba;

565) pažeisto gamtinio kraštovaizdžio, ekosistemų ir objektų, natūralių buveinių atkūrimas ir palaikymas, invazinių rūšių naikinimas;

576) kitų priemonių, atitinkančių rezervato steigimo tikslus, įgyvendinimas.

582. Vietos gyventojų uogavimo ir grybavimo gamtiniuose rezervatuose tvarką nustato gamtinių rezervatų nuostatai (valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose esančių rezervatų – valstybinių parkų ir biosferos rezervatų nuostatai).

593. Kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų) apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato šis Įstatymas, Vyriausybės patvirtinti kultūrinių rezervatų nuostatai, kiti šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. Kultūriniuose rezervatuose (rezervatuose-muziejuose) leidžiama tik ši veikla:

601) mokslinio tyrimo ir muziejinis darbas;2) veiklos pažeistų kultūrinio kraštovaizdžio teritorinių kompleksų bei objektų (vertybių) atkūrimas;3) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksų bei objektų (vertybių) remontavimas, tyrinėjimas, restauravimas ir konservavimas;4) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksų bei objektų (vertybių) pritaikymas lankymui ir eksponavimas;5) statinių, kurių reikia rezervato steigimo tikslams įgyvendinti, statyba;6) kita veikla, atitinkanti rezervato steigimo tikslus ir nurodyta kultūrinių rezervatų nuostatuose bei teritorijų planavimo dokumentuose.

614. Kultūriniuose rezervatuose (rezervatuose-muziejuose) remonto, tyrinėjimo, restauravimo ir konservavimo darbai atliekami įstatymų nustatyta tvarka.

625. Kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų) naudojimo ir lankymo tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

636. Rezervatų planavimo dokumentuose gali būti išskiriamos griežtos ir reguliuojamos apsaugos (režimo) kraštovaizdžio tvarkymo zonos.

647. Rezervatuose ir 5 km atstumu aplink rezervatus draudžiama auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas.

65Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 15 straipsnis reglamentuoja veiklą biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose , kur numatyta kad Biosferos rezervatų nuostatus tvirtina Vyriausybė, biosferos poligonų – Vyriausybės įgaliota institucija. Aplinkos stebėsenos (monitoringo) darbai biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose atliekami pagal specialias Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas aplinkos tyrimo programas. Iš to seka, kad įstatymas nukreipia vadovautis Žuvinto biosferos rezervato nuostatais, kurių III skirsnyje numatyta, kad veikla Žuvinto biosferos rezervate negali prieštarauti Žuvinto rezervato steigimo tikslams, detaliesiems planams, o 12 straipsnyje numatyta griežtai leidžiama vykdyti veikla, tai yra atkurti gamtos kompleksus ir objektus, pažeistus dėl ūkinės ar kitokios veiklos vykdyti retųjų augalų, gyvūnų, grybų rūšių ir bendrijų apsaugos priemones : statyti statinius(įrenginius), kurių reikia gamtinių rezervatų tikslams įgyvendinti: vykdyti sanitarines priemones epizootijų ir masinių miško kenkėjų plitimo atvejais, dirbti būtinus priešgaisrinės profilaktikos darbus, įrengti ir mineralizuoti priešgaisrines juostas , prižiūrėti kelius ir kvartalines linijas, gesinti gaisrus: eksploatuoti, pritaikyti lankymui gamtos kompleksus ir objektus, įrengti mokomuosius takus: uogauti, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos nustatyta tvarka įgyvendinti priemones, atitinkančias gamtinių rezervatų tikslus. Vadovaujantis šių nuostatų 13 straipsniu, šių nuostatų 12 punkte nenurodyta veikla gamtiniuose rezervatuose draudžiama. Iš išdėstyto seka, kad veikla, kuri nėra numatyta nuostatų 12 straipsnyje, o būtent statyba Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje yra draudžiama, todėl Žuvinto biosferos rezervato direkcijos sutikimas –pritarimas statybai nėra išduotas pagrįstai.

66Atsakovas J. M. savo ieškinį grindžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, kad leidžiama statyti naujus, rekonstruoti esamus sodybos pastatus ir inžinierinius statinius sodybose, laikantis etnografinio regiono architektūros ir sodybų planavimo tradicijomis pagrįstų reikalavimų. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnis reglamentuoja veiklą draustiniuose, tuo tarpu atsakovo žemės sklypas patenka į Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnio veiklos reglamentavimą rezervatuose, kur naujų statinių ar statinių statyba, ant išlikusių senų pastatų pamatų, negalima.

67Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1817. "Dėl Žuvinto biosferos rezervato įsteigimo, Žuvinto biosferos rezervato nuostatų, Žuvinto biosferos rezervato ir jo zonų ribų plano patvirtinimo", sklypas, kuriame yra pastatytas savavališkas statinys, patenka į Žuvinto biosferos rezervato ekosistemų atstatymo funkcinę zoną, kurioje pastatų statyba nenumatyta. Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo plano Sprendiniai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d., įsakymu Nr. D1-310 nustato:(28 p.) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje draudžiama statyti bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti poilsio bei transporto aikšteles, jeigu tai prieštarauja Tvarkymo plano sprendiniams.(34 p.) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje naujų sodybų statyba galima žemės ūkio bei ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonose. Vadovaujantis išdėstytu ieškinys tenkintinas.

68Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad Teismas savo sprendimu gali įpareigoti „ asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas (reikalavimas), šio asmens lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) arba statinį (išardytas jo dalis), dėl kurio nugriovimo (išardymo) buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

69Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 8 dalį Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas (reikalavimas) nugriauti statinį (išardyti jo dalį) ar jo nenugriauti (neardyti), atsižvelgia į savavališkos statybos padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą.

70Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad J. M., priklausančiame žemės ( - ) statyba yra neleidžiama, kadangi žemė patenka į rezervatų apsaugos zoną, tai yra atsakovas negali gauti statybą leidžiančių dokumentų, todėl ieškovo reikalavimas įpareigoti išardyti statinius ir sutvarkyti statybvietę yra pagrįstas ir tenkintinas.

71Pažymėtina, kad J. M. 2002-07-09 Marijampolės apskrities sprendimu vadovaujantis LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu , atkurta į lygiavertį turtą - nuosavybės teisė į J. D. ir A. K. nuosavybės teisėmis valdytą Marijampolės apskrityje Gydelių seniūnijoje Gudelių II kaime ir Vilkaviškio rajone Vištyčio seniūnijoje Šilsodžio kaime valdytą žemę ir jai buvo nustatyti servitutai susiję su melioracijos sistemomis, vandens telkinio pakrantės pasaugos juosta bei želdinių plotai, tai yra atkuriant nuosavybę į lygiavertį turtą, nebuvo nustatyta rezervatų apsaugos zona, o specialios sąlygos nustatytos 2002-11-19, jau po nuosavybės teisių atkūrimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 22 straipsniu atsakovas turi teisę į patirtų nuostolių, atsiradusių su specialių sąlygų įregistravimu, kompensavimą.

72Atsakovo J. M. prašymu, bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, tikslu iki Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengs Žuvinto biosferos rezervato tvarkymo planą ir J. M. priklausantis žemės sklypas, nepateks į rezervato ekosistemų atkūrimo funkcinio prioriteto zoną ir visi apribojimai bus panaikinti, o atsakovas galėtų įteisinti pastato-klėties statybas. Iš byloje pateikto Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos rašto matyti, kad Žuvinto biosferos rezervato planavimo schemos(ribų ir tvarkymo planų) projekto teritorijų planavimo procedūros yra baigtos. Projektas yra parengtas. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2019-02-22 yra išdavusi Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG97346, kuriuo pritariama teikimui tvirtinti. Pagal parengtą projektą , atsakovui priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) lieka rezervato ekosistemų atkūrimo funkcinio prioriteto zonoje, ekosistemas atkuriančio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonoje ir apribojimai nesikeičia, tai yra bet kokia statyba yra draudžiama ir jokios išlygos netaikomos.

73Iš aukščiau išdėstyto seka, kad atsakovo J. M. prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas, nesukurs atsakovui jokių teisinių pasekmių, todėl byla dalyje dėl priešieškinio , kuriuo prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, nutrauktina. ( CPK 293 str. 1p.).

74Ieškinį tenkinus , o priešieškinį atmetus , iš atsakovo J. M. priteistina 75 eurai žyminio mokesčio, 10,57 eurai pašto išlaidų, 9,70 eurų ieškovo atstovės kelionės išlaidų, valstybės naudai ( LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

75Vadovaujantis LR CPK 270 str.,

Nutarė

76Ieškinį tenkinti.

77Įpareigoti atsakovą J. M., a.k. ( - ), per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius- išardyti savavališkai statomą pastatą-klėtį su stogine, 7,5m x 8,50m., 63,75 kv.m. užstatyto ploto , žemės ūkio paskirties sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę.

78J. M., per nustatytą terminą, neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, turi teisę nugriauti pastatą-klėtį su stogine, ,5m x 8,50m., 63,75 kv.m. užstatyto ploto , žemės ūkio paskirties sklype, kurio kadastrinis ( - ) Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę. Reikiamas išlaidas išieškant iš J. M..

79Civilinę bylą dėl atsakovo J. M. priešieškinio , kuriuo prašoma nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, nutraukti.

80Priteisti iš atsakovo J. M. a.k. ( - ) , gyv. ( - ) 75 eurus žyminio mokesčio, 10,57 eurus pašto išlaidų, 9,70 eurų ieškovo atstovės kelionės išlaidų valstybės naudais ( sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbankas“, įmokos kodas 5660).

81Įsiteisėjusį teismo sprendimą, per tris dienas, išsiųsti VĮ Registrų centras.

82Sprendimas per 30 d., apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui , skundą paduodant, per šį Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

83Teisėja [pasirašyta elektroniniu parašu]

84Vilma Gadiškienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Vilma... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 5. Atsakovas J. M. pateikė teismui priešieškinį , kuriuo prašo nekilnojamojo... 6. Ieškovo atstovas L. V. ieškinį palaikė ieškinyje išdėstytais motyvais ,... 7. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 “Nesudėtingi... 8. Statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje reglamentuota, kad Naujo statinio... 9. Vadovaujantis Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktu, statytojo... 10. Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nurodyta, jog savavališka statyba -... 11. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be... 12. Konstatuotina, kad Atsakovas, savavališkai statydamas statinį žemės ūkio... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad... 14. Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad Teismas savo... 15. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 8 dalį Teismas, spręsdamas... 16. Atsakovas gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę... 17. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovo atstovė J. G.-V . nurodė, kad... 18. Vadovaujantis Statybos įstatymo (galiojančios redakcijos) 24 straipsnio 1... 19. Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys... 20. 3 priedo 1 punkte nurodyta, kad leidimas statyti naują statinį privalomas... 21. Pažymėtina, kad Inspekcijos surašyti savavališkos statybos aktas ir... 22. Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius... 23. LAT ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus... 24. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau - NTKĮ) 7... 25. Statinių formavimo kaip nekilnojamųjų daiktų ir jų registravimo tvarką... 26. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad asmuo, teisėtai pastatęs ar... 27. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, manome, kad juridinę reikšmę... 28. LAT ne kartą yra konstatavęs (LAT 2007-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.... 29. Tačiau, tokio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas, Inspekcijos... 30. Taigi sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo žemės... 31. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu atsakovui nuosavybės teise... 32. Atsakovas J. M. prašė ieškinį atmesti, o priešiekinį tenkinti,... 33. Atsakovui Apskrities viršininko sprendimo, 2002-07-09 Nr. ( - ) bei Apskrities... 34. Trečiojo asmens Žuvinto biosferos rezervato atstovas A. P. paaiškino, kad... 35. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas S. Č. paaiškino, kad... 36. Teismas... 37. Ieškinys tenkintinas , priešieškinis atmestinas.... 38. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 39. Inspekcijos Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas, nustatęs... 40. Inspekcijos Marijampolės skyrius, vadovaudamasis statybos techninio reglamento... 41. Inspekcijos Marijampolės skyrius, vadovaudamasis Priežiūros įstatymo 14... 42. 2016 m. liepos 14 d. gavus Atsakovo prašymą, vadovaujantis Statybos įstatymo... 43. Inspekcijos Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas 2016 m. lapkričio... 44. Atsakovas 2016 m. sausio 14 d. surašyto savavališkos statybos akto ( - ) ir... 45. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas J. M., neturėdamas... 46. Atsakovas J. M. , pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė... 47. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad... 48. Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad teismas savo... 49. Žuvinto biosferos rezervato direkcija atsisako atsakovui išduoti planavimo... 50. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-23 įsakymu Nr.... 51. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 7 straipsnis reglamentuoja... 52. 1) natūralių gamtinių procesų eigos tyrimai ir stebėjimai;... 53. 2) priešgaisrinių priemonių vykdymas;... 54. 3) epizootijų atvejais sanitarinių priemonių vykdymas;... 55. 4) statinių, kurių reikia rezervato steigimo ir veiklos tikslams... 56. 5) pažeisto gamtinio kraštovaizdžio, ekosistemų ir objektų, natūralių... 57. 6) kitų priemonių, atitinkančių rezervato steigimo tikslus, įgyvendinimas.... 58. 2. Vietos gyventojų uogavimo ir grybavimo gamtiniuose rezervatuose tvarką... 59. 3. Kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų) apsaugos ir tvarkymo ypatumus... 60. 1) mokslinio tyrimo ir muziejinis darbas;2) veiklos pažeistų kultūrinio... 61. 4. Kultūriniuose rezervatuose (rezervatuose-muziejuose) remonto, tyrinėjimo,... 62. 5. Kultūrinių rezervatų (rezervatų-muziejų) naudojimo ir lankymo tvarką... 63. 6. Rezervatų planavimo dokumentuose gali būti išskiriamos griežtos ir... 64. 7. Rezervatuose ir 5 km atstumu aplink rezervatus draudžiama auginti ir... 65. Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymo 15 straipsnis reglamentuoja... 66. Atsakovas J. M. savo ieškinį grindžia Lietuvos Respublikos saugomų... 67. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d.... 68. Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad Teismas savo... 69. Pagal Priežiūros įstatymo 14 straipsnio 8 dalį Teismas, spręsdamas... 70. Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad J. M., priklausančiame žemės ( - )... 71. Pažymėtina, kad J. M. 2002-07-09 Marijampolės apskrities sprendimu... 72. Atsakovo J. M. prašymu, bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, tikslu iki... 73. Iš aukščiau išdėstyto seka, kad atsakovo J. M. prašomas nustatyti... 74. Ieškinį tenkinus , o priešieškinį atmetus , iš atsakovo J. M. priteistina... 75. Vadovaujantis LR CPK 270 str.,... 76. Ieškinį tenkinti.... 77. Įpareigoti atsakovą J. M., a.k. ( - ), per tris mėnesius nuo teismo... 78. J. M., per nustatytą terminą, neįvykdžius teismo sprendimo, ieškovas... 79. Civilinę bylą dėl atsakovo J. M. priešieškinio , kuriuo prašoma nustatyti... 80. Priteisti iš atsakovo J. M. a.k. ( - ) , gyv. ( - ) 75 eurus žyminio... 81. Įsiteisėjusį teismo sprendimą, per tris dienas, išsiųsti VĮ Registrų... 82. Sprendimas per 30 d., apeliaciniu skundu, gali būti skundžiamas Kauno... 83. Teisėja [pasirašyta elektroniniu parašu]... 84. Vilma Gadiškienė...