Byla 2-6377-854/2012
Dėl baudos skyrimo UAB „Rukesa ir Ko“ vadovui G. R. už antstolio reikalavimo neįvykdymą

1Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Neringos Lipeikienės pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Rukesa ir Ko“ vadovui G. R. už antstolio reikalavimo neįvykdymą,

Nustatė

3antstolė Neringa Lipeikienė prašo skirti UAB „Rukesa ir Ko“ vadovui G. R. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto 7 notarų biuro išduotą vykdomąjį raštą Nr. VB7-614 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės D. J. išieškotojo UAB „Vilniaus energija“ naudai. 2012-03-16 UAB „Rukesa ir Ko“ įteiktas 2012-03-13 patvarkymas dėl skolos ir vykdymo išlaidų išskaičiavimo iš skolininkės D. J. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų. 2012-07-17 „Rukesa ir Ko“ buvo įteiktas patvarkymas per 5 dienas pateikti informaciją apie skolininko gaunamą darbo užmokestį, iš jo atliktas išskaitas, atliktus kasmėnesinius pavedimus antstolei. Antstolė nurodė, jog UAB „Rukesa ir Ko“ vadovas iki šiol nėra įvykdęs jam pateiktų patvarkymų.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų antstolė Neringa Lipeikienė vykdo Vilniaus miesto 7 notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą Nr. VB7-614 dėl 1074,30 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės D. J. išieškotojo UAB „Vilniaus energija“ naudai, vykdymo išlaidos sudaro 483,03 Lt. Vykdydama minėtą dokumentą antstolė 2012-03-13 surašė patvarkymą, kuriuo įpareigojo UAB „Rukesa ir Ko“ iš skolininkės D. J. darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininkės darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA) ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad minėtas reikalavimas 2012-03-16 buvo įteiktas UAB „Rukesa ir Ko“. 2012-07-09 antstolė surašė patvarkymą pateikti informaciją, kuriuo užklausė UAB „Rukesa ir Ko“ apie antstolės pirmiau suformuotų reikalavimų vykdymą ar nevykdymo pagrįstas priežastis. Duomenų apie tai, kad UAB „Rukesa ir Ko“ vadovas įvykdė antstolės įpareigojimus byloje nėra, taip pat nėra žinomos priežastys dėl kurių UAB „Rukesa ir Ko“ vadovas antstolio nurodytais terminais šių įpareigojimų neįvykdė. Byloje taip pat nėra duomenų apie tai, kad antstolio patvarkymai būtų apskųsti teismui LR CPK 510 str. nustatyta tvarka, ar UAB „Rukesa ir Ko“ vadovas būtų kreipėsi į antstolę, prašydamas pratęsti terminą įpareigojimams įvykdyti.

6Antstolis, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę gauti reikalingus duomenis ir dokumentus apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus jo funkcijoms atlikti (Antstolių įstatymo 22 str. 1 d.). LR CPK 585 str. 1 d. numatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Pagal LR CPK 585 str. 2 d. asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (LR CPK 585 str. 3 d.).

7Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Rukesa ir Ko“ direktorius yra G. R. . Taigi, nesant duomenų, jog antstolės 2012-03-13 ir 2012-07-09 patvarkymai nuginčyti, konstatuotina, kad UAB „Rukesa ir Ko“ vadovas G. R. privalėjo vykdyti juose išdėstytus antstolio reikalavimus, tuo tarpu tokių reikalavimų nevykdymas laikytinas neteisėtais veiksmais LR CPK 585 str. 2 d. prasme. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog antstolė, prašydama taikyti UAB „Rukesa ir Ko“ vadovui LR CPK 585 str. įtvirtintą baudą nenurodė konkrečios piniginės sumos, į tai, kad teismas neturi duomenų apie tai, jog UAB „Rukesa ir Ko“ vadovas G. R. antstolio reikalavimų nevykdo dėl svarbių priežasčių, tai pat į tai, kad teismo duomenimis antstolė dėl to, jog UAB „Rukesa ir Ko“ vadovas G. R. antstolio reikalavimų nevykdo, į teismą kreipėsi pirmą kartą, skiria UAB „Rukesa ir Ko“ vadovui G. R. 3 Lt baudą už kiekvieną antstolės Neringos Lipeikienės 2012-03-13 patvarkymo atlikti išskaitas iš skolininkės D. J. darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų bei 2012-07-09 patvarkymo pateikti informaciją nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo antstolio kreipimosi į teismą dienos, t.y. nuo 2012-10-22, iki antstolio reikalavimų įvykdymo (LR CPK 585 str. 2 d. ir 3 d.).

8UAB „Rukesa ir Ko“ vadovui G. R. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus. G. R. taip pat išaiškintina, kad per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo jis gali prašyti baudą paskyrusį Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą baudą panaikinti ar sumažinti, nurodydamas tokio prašymo motyvus ir pateikdamas juos pagrindžiančius įrodymus.

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-292 str., 106 str., 107 str., 593 str., 616 str.,

Nutarė

10Antstolės Neringos Lipeikienės pareiškimą patenkinti.

11Paskirti UAB „Rukesa ir Ko“, j.a.k. 123811753, vadovui G. R. , a.k. ( - ) 3 (trijų) Lt baudą už kiekvieną antstolės Neringos Lipeikienės 2012-03-13 patvarkymo atlikti išskaitas iš skolininkės D. J. darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų bei 2012-07-09 patvarkymo pateikti informaciją nevykdymo dieną nuo 2012-10-22 iki antstolės reikalavimų įvykdymo.

12Išaiškinti G. R. , kad jis per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti baudą paskyrusį Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą baudą panaikinti ar sumažinti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai