Byla B2-5041-431/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo UAB „Kamida“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovų UAB „DS CONSTRUCTION“ ir UAB „Skolų valdymo inspekcija“ ieškiniais atsakovui UAB „Kilniva“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo UAB „Kamida“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „DS CONSTRUCTION“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas UAB „Kilniva“ iškelti bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi skirti UAB „Eurobankrotas“. Nurodė, kad atsakovas pagal 2013-01-22 krovinio pervežimo sutartį-užsakymą NR. J1-130122 ir 2013-02-01 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 01445 nesumokėjo ieškovui 3216,97 Lt. Atsakovas taip pat yra skolingas 2900,79 Lt VSDFV. Ieškovas 2013-04-02 išsiuntė atsakovui pranešimą dėl skolos sumokėjimo ir bankroto bylos iškėlimo. Pranešimas buvo įteiktas 2013-04-12. Atsakovas nesumokėjo skolos per nurodytą terminą.

3Ieškovas UAB „Skolų valdymo inspekcija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas UAB „Kilniva“ iškelti bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi skirti UAB „PALTAJA“. Nurodė, kad atsakovas pagal 2012-12-20 Krovinio pervežimo sutartį-užsakymą Nr. AL1 121220, sudarytą tarp atsakovo ir UAB „AG Verslas“, ir 2013-05-07 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SVI/35-13-05, sudarytą tarp ieškovo ir UAB „AG Verslas“, yra skolingas ieškovui 4894,58 Lt ir 500,00 Lt skolos administravimo išlaidų. Ieškovas 2013-05-08 išsiuntė atsakovui pranešimą dėl skolos sumokėjimo ir bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nesumokėjo skolos per nurodytą terminą.

4Trečiasis asmuo UAB „Kamida“ prašė iškelti atsakovui UAB „Kilniva“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskirti Nerijų Strikulį. Nurodė, jog atsakovas yra skolingas trečiajam asmeniui 4092,00 Lt pagal 2013-05-24 notaro išduotą vykdomąjį įrašą, todėl palaiko ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kilniva“.

5Atsakovas UAB „Kilniva“ nepateikė per teismo nustatytą 20 d. terminą atsiliepimo, nepateikė teismui pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnį įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinių kopijos buvo siunčiami Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu – Musninkų g. 22-39, Vilnius, ir kitu žinomu, ieškovo nurodytu, adresu – Konstitucijos pr. 9-13, Vilnius, tačiau visi dokumentai grįžo neįteikti su nuoroda, jog atsakovas siuntos neatsiėmė, todėl pagal CPK 123 str. 4 d. laikytina, jog procesiniai dokumentai atsakovui įteikti, praėjus 10 dienų nuo dokumentų išsiuntimo.

6Ieškovų ieškiniai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas – yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kuriame nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kilniva“ klausimą, vadovaujasi Juridinių asmenų registre esančiais duomenimis apie atsakovo UAB „Kilniva“ finansinę padėtį: 2012-12-31 įmonės balansu (b.l. 94), 2012-12-31 įmonės pelno (nuostolių) ataskaita (b.l. 95), VĮ „Registrų centras“ pateiktais duomenimis apie atsakovo turimą turtą (b.l. 96), teismo informacinėje sistemoje LITEKO esančiais duomenimis apie atsakovui iškeltas bylas.

9Kaip matyti iš UAB „Kilniva“ balanso nuo 2012-06-15 iki 2012-12-31, atsakovo turtas 2012 m. buvo įvertintas 398399 Lt, kurį sudarė 7623 Lt ilgalaikis turtas ir 390776 Lt trumpalaikis turtas. Nuosavo kapitalo – -43767 Lt, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų – 442166 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2012 m. atsakovo nuostoliai sudarė 53767,00 Lt, pelno nebuvo gauta. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis, atsakovas šiuo metu nebeturi jokio savo vardu registruoto nekilnojamojo turto. Lietuvos Respublikos teismuose atsakovui 2013 m. buvo iškelta dvidešimt bylų dėl skolų priteisimo, iš kurių septyniolika yra išnagrinėtų, ieškovų ir kreditorių reikalavimai patenkinti. Jokių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad įmonė susidūrė tik su laikinais sunkumais ir kad ateityje jo finansinė padėtis gerės, atsakovas taip pat nepateikė.

10Teismas, įvertinęs ieškovų, trečiojo asmens nurodytas aplinkybes ir pateiktus duomenis šioms aplinkybėms pagrįsti, tai, kad atsakovo balansas rodo įmonės nemokumą, kad atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinius, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. ir 9 str. 7 d. 1 p., atsakovas UAB „Kilniva“ laikytinas nemokiu, jam keltina bankroto byla. Byloje nenustatytos aplinkybės, numatytos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d., kurioms esant teismas nekelia bankroto bylos.

11Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs Įmonių bankroto įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Ieškovas UAB „DS CONSTRUCTION“ atsakovo bankroto administratoriumi siūlo skirti UAB „Eurobankrotas“, ieškovas UAB „Skolų valdymo inspekcija“ – UAB „PALTAJA“, Trečiasis asmuo UAB „Kamida“ – Nerijų Strikulį. Duomenų, kad šių administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms, teismas neturi. Tai reiškia, jog yra pasiūlyti 3 administratoriai, turintys teisę ir galintys vykdyti UAB „Kilniva“ bankroto procedūrą.

12Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui. Šio įstatymo 11 str. 2 d. nustatyta, kad administratoriaus kandidatūrą teismui gali pasiūlyti asmenys, kuriems įstatymas suteikia teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Administratorius yra asmuo, turintis plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese, ir nuo jo veiksmų itin priklauso tinkama visų kreditorių, pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir efektyvumas. Teismas, naudodamasis įstatymu suteikta diskrecijos teise skirti administratorių, atsižvelgia į siūlomų administratorių kandidatūras, vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

13Teismas, susipažinęs su kandidatų į administratorius informacija apie vykdomas ir baigtas bankroto procedūras, nustatė, kad bankroto administratorius UAB „Eurobankrotas“ šiuo metu vykdo 25 bankroto procedūras, yra baigęs 5 bankroto procedūras. Bankroto administratorius UAB „PALTAJA“ šiuo metu vykdo 54 bankroto procedūrų, yra baigęs 26 bankroto procedūras. Bankroto administratorius Nerijus Strikulys šiuo metu vykdo 17 bankroto procedūrų, nei viena iš jų nėra baigta.

14Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį įstatymų keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-03 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-589/2011).

15Įvertinus siūlomus administratorius matyti, kad bankroto administratorius UAB „PALTAJA“ turi didžiausią patirtį, vykdant bankroto administravimą, leidimas jam yra išduotas nuo 2009-02-23, iš viso užbaigtos 26 bankroto procedūros. Tačiau įmonė šiuo metu vykdo 54 bankroto procedūras, tai yra daugiausiai iš pasiūlytų kandidatūrų, ir turi tik tris darbuotojus. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Eurobankrotas“ vykdo veiklą nuo 2011-06-27, yra užbaigęs 5 bankroto procedūras, šiuo metu vykdo tik 25 bankroto procedūras, taip pat turi šešis, tai yra daugiausiai, darbuotojų, administratorius skiriamas pagal ieškovo UAB „DS CONSTRUCTION“, pasiūlymą. Administratoriui pavestina atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. ir 7 d. 8 p. nurodytus veiksmus.

16Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 str., Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 str.,

Nutarė

17Iškelti UAB „Kilniva“ (juridinio asmens kodas 302802614, buveinės adresas – Musninkų g. 22-39,Vilnius) bankroto bylą.

18Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“ (juridinio asmens kodas 302635574, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 201).

19Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos UAB „Kilniva“ kreditoriams pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

20Pavesti UAB „Kilniva“ administratoriui UAB „Eurobankrotas“:

211) atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

222) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą patvirtinti lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

233) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

24Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Eurobankrotas“ sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Kilniva“, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, ir perimti turto arešto dokumentus, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Kilniva“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

25Įpareigoti UAB „Kilniva“ valdymo organus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

26Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 10 dienų nuo nutarties priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.. Jei nutartis nebus apskųsta, ji įsiteisės per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „DS CONSTRUCTION“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Ieškovas UAB „Skolų valdymo inspekcija“ kreipėsi į teismą su... 4. Trečiasis asmuo UAB „Kamida“ prašė iškelti atsakovui UAB „Kilniva“... 5. Atsakovas UAB „Kilniva“ nepateikė per teismo nustatytą 20 d. terminą... 6. Ieškovų ieškiniai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 7. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. reikalavimus bankroto byla... 8. Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Kilniva“... 9. Kaip matyti iš UAB „Kilniva“ balanso nuo 2012-06-15 iki 2012-12-31,... 10. Teismas, įvertinęs ieškovų, trečiojo asmens nurodytas aplinkybes ir... 11. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 12. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. teisė skirti... 13. Teismas, susipažinęs su kandidatų į administratorius informacija apie... 14. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį įstatymų keliamus... 15. Įvertinus siūlomus administratorius matyti, kad bankroto administratorius UAB... 16. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 str., Lietuvos... 17. Iškelti UAB „Kilniva“ (juridinio asmens kodas 302802614, buveinės adresas... 18. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“ (juridinio asmens... 19. Nustatyti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą... 20. Pavesti UAB „Kilniva“ administratoriui UAB „Eurobankrotas“:... 21. 1) atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 22. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 23. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 24. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Eurobankrotas“ sužinojus apie... 25. Įpareigoti UAB „Kilniva“ valdymo organus per 15 dienų nuo teismo... 26. Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 10 dienų nuo nutarties...