Byla 2-263-587/2012
Dėl baudos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei, dalyvaujant ieškovui S. Š., jo atstovei advokatei Audronei Rimienei, atsakovo UAB „Drūtas medis“ atstovui Sigitui Žilinskui, advokatei Laimai Razvickienei

2Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. Š. ieškinį atsakovui UAB „Drūtas medis“ dėl baudos, delspinigių, palūkanų priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti S. Š. iš atsakovės Uždarosios akcinės bendrovės „Drūtas medis“, juridinio asmens kodas 302419391, 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) sutartyje numatytą baudą už tinkamą prievolės neįvykdymą ir 18181,56 Lt (aštuoniolika tūkstančių šimtą aštuoniasdešimt vieną litą 56 centus) delspinigių už nesavalaikį atisiskaitymą pagal sutartį, viso 28181,56 Lt (dvidešimt aštuonis tūkstančius šimtą aštuoniasdešimt vieną litą 56 centus). Priteisti iš UAB „Drūtas medis“ ieškovui S. Š. 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti ieškovui iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas bei jo atstovė paaiškino, kad 2010 09 17 ieškovas ir atsakovas UAB „Drūtas medis“, atstovaujama direktoriaus Sigito Žilinsko, sudarė Vėjolaužų ir vėjavartų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 10/09/03-1, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti sutarties 1 punkte įvardintus miško kirtimo ir susijusius darbus, laikydamasi sutarties ir teisės aktų reikalavimų, bei nupirkti ieškovo perduotą medieną ir apmokėti už ją sutartyje nustatyta tvarka.

4Atsakovas pažeidė sutartį - netinkamai vykdė miško kirtimo darbus, nesilaikė šių darbų atlikimą nusakančių teisės aktų reikalavimų, atliko savavališkus kirtimus, pažeisdama išduotą miškui kirsti leidimą, netvarkė kirtaviečių ir kt., ko pasėkoje ieškovas raštu pranešė atsakovui, kad vienašališkai nutraukia su juo sutartį. Pagal atsakovo vienašalius aktus nėra galimybės nustatyti tikrųjų mokėtinų už medieną sumų ir atitinkamai paskaičiuoti delspinigių, ieškovas šiuo ieškiniu prašo priteisti delspinigius nuo tų sumų, kurios vienašališkai buvo paskaičiuotos pačios atsakovės ir laiku neapmokėtos. Pagal pridėtą paskaičiavimą, delspinigiai nuo laiku neapmokėtų sumų sutinkamai su sutarties 5.1 punktu iš viso sudaro 18181,56 Lt.

5Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad UAB „Drūtas medis“ gavo S. Š. ieškinį, kuriuo prašoma teismo priteisti iš UAB „Drūtas medis“ S. Š. naudai 10000,-Lt baudą už tinkamą prievolės neįvykdymą ir 18181,56 Lt delspinigių už nesavalaikį atsiskaitymą pagal sutartį. Su ieškinyje keliamais reikalavimais nesutinka ir prašo ieškinį atmesti dėl sekančių priežasčių:

6UAB „Drūtas medis“ sudarė su miško savininku S. Š., sutartį miško kirtimo darbų atlikimui, pagal vėjovartų - vėjalaužų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 10\09\03-l. Šiuos darbus UAB „Drūtas medis“ vykdė pagal pateiktus miško savininko S. Š. leidimus miškui kirsti. Buvo sutarta miško kirtimo darbų pabaiga 2010 m. Lapkričio mėn. 05 d. Kitiems darbams, t.y. medienos traukimo darbams ir medienos išvežimo iš miško sandėlio darbams terminai buvo sutarti pagal leidime miškui kirsti nurodytus terminus. 2010 m. Lapkričio mėn. 04 d. savininkas S. Š. raštu buvo informuotas apie miško kirtimo darbų pabaigą.

7Remiantis aukščiau išdėstytu nebuvo pažeistas aukščiau minėtos sutarties 3,2 punktas ir baudos kuri numatyta 5.2 punkte 10000Lt negali būti skaičiuojama.

8Dėl tariamo atsiskaitymo terminų pažeidimo, tai pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal kiekvieną tarpinį medienos perdavimo priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po medienos perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos grynais arba perveda pinigines lėšas į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Paties ieškovo kartu su ieškiniu pateikti priėmimo perdavimo aktai yra paties ieškovo nepasirašyti, todėl atsakovui nėra atsiradusi pareiga pagal sutarties nuostatas atsiskaityti su ieškovu. Akivaizdu, kad nepagrįstai nevykdydamas savo sutartinių prievolių, nuolatos trukdydamas darbams, S. Š. pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus ir vadovaujantis LR CK 6.259 str., 6.262 str. nuostatomis, S. Š. neturi teisės reikalauti atlyginti netesybas, kadangi UAB „Drūtas medis“ sutartimi prisiimti įsipareigojimai negalėjo būti tinkamai vykdomi dėl kitos sutarties šalies kaltės.

9Ieškinys atmestinas.

10Nustatyta, kad ieškovas yra miškų ūkio žemės sklypo esančio Vyšniūnų k.v. Prienų r. sav., Popsių k. savininkas, tai matyti iš Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo (1 t. b.l. 30).

112010 09 17 ieškovas ir atsakovas UAB „Drūtas medis“, atstovaujama direktoriaus Sigito Žilinsko, sudarė Vėjolaužų ir vėjavartų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 10/09/03-1 (1 t. b.l. 6-8), pagal kurią sutarties objektas – pardavėjo įsipareigojimas perduoti medieną esančią adresu Prienų miškų urėdija Verknės girininkija Kv. Nr. 385 sklypo Nr. 1,2,3,4, viso 4,2 ha ploto, Kv 384 skl. Nr. 1,2,3,5 viso 1,9 ha ploto. Pirkėju vadinamas atsakovas, pardavėju – ieškovas. Šia sutartimi, 1 punkte šalys taip pat susitarė, kad „Kirtimas apima likusių stuobrių ir kirstinių medžių nupjovimą, šakų genėjimą, ir stiebų supjaustymą į asortimentus, medienos asortimentų ištraukimas apima jų išvežimą iki miško sandėlio; ploto išvalymas apima šakų ir kirtimo liekanų surinkimą ir išvežimą už sklypo ribų arba sudėjimą į technologines valksmas“. Šios sutarties 3.2 punkte susitarta, kad „Pirkėjas įsipareigoja informuoti Pardavėją apie miško kirtimo pradžią ir pabaigą. Darbų pradžia 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. ir darbų pabaiga 2010 m. lapkričio 5 d.“. Šalys sutarė netesybas, jeigu šis įsipareigojimas būtų pažeistas: sutarties 5.2 punkte buvo numatyta, kad Pirkėjui (atsakovui) pažeidus sutarties 3.2 punktą, jis privalo sumokėti Pardavėjui (ieškovui) 10 000 litų baudą, pilnai atlyginti padarytą žalą. Ieškovas laiko, kad atsakovas iš esmės pažeidė sutartį - netinkamai vykdė miško kirtimo darbus, nesilaikė šių darbų atlikimą nusakančių teisės aktų reikalavimų, atliko savavališkus kirtimus, pažeisdama išduotą miškui kirsti leidimą, netvarkė kirtaviečių ir kt., ko pasėkoje ieškovas 2010-10-26 raštu pranešė atsakovui, kad vienašališkai nutraukia su ja sutartį nuo 2010 11 30 (1 t. b.l. 9-10). Laiko, kad ir iki šio termino sutartų darbų atsakovas tinkamai neatliko, prašo priteisti sutarties 5.2 numatytą 10 000 Lt baudą. Be to laiko, kad laikotarpyje nuo 2010 11 25 iki 2010 12 11 atsakovė, pažeisdama sutarties nuostatas, savavališkai išsivežė medieną be ieškovo sutikimo, surašiusi vienašalius aktus savo nuožiūra , ir už išvežtą medieną neatsiskaitė laiku, t.y. per 5 darbo dienas kaip tai numatė sutarties 4.2 punktas. Prašo priteisti delspinigius nuo laiku neapmokėtų sumų sutinkamai su sutarties 5.1 punktu iš viso 18181,56 Lt (1 t.b.l. 58). Atsakovo atstovai su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Kaip matyti iš ieškinio bei atsiliepimo ginčas tarp šalių kyla dėl 2010-09-17 sutarties aiškinimo bei jos vykdymo. Darbus atsakovas UAB „Drūtas medis“ vykdė pagal minėtą sutartį, dėl to ginčo byloje nekyla. Kaip matyti iš sutarties 3.2 punkto jame detalizuota miško kirtimo darbų pradžia ir pabaiga, apie kurią atsakovas privalo informuoti ieškovą, šių darbų pradžia numatyta 2010-09-20, o pabaiga – 2010-11-05. Pagal sutarties 1 punktą „kirtimas apima likusių stuobrių ir kirstinių medžių nupjovimą, šakų genėjimą ir stiebų supjaustymą į asortimentus“. Kirtimas neapima medžių išvežimo, ploto išvalymo, kas yra detalizuota minėtos sutarties pirmame punkte atskirai. Iš šios detalizacijos teismas daro išvadą, kad ieškovas gali prašyti baudos tik atsakovui nurodytu terminu, t.y. iki 2010-11-05 neatlikus miško kirtimo darbų. Šią teismo išvadą taip pat patvirtina ieškovo 2010-10-26 pranešimas atsakovui dėl vėjolaužų ir vėjavartų 2010-09-17 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 10/09/03-1 nutraukimo, kuriame ieškovas nurodo, kad jis vienašališkai nutraukia 2010-09-17 pirkimo-pardavimo sutartį nuo 2010-11-30, t.y. faktiškai tuo patvirtina, kad dėl šioje sutartų atlikti darbų buvo susitarta ne iki 2010-11-05, kadangi jei terminas būtų visiems darbams atlikti, 2010-09-17 sutarties nereiktų nutraukti nuo 2010-11-30, ji jau savaime būtų baigusi galioti. Taigi šis ieškovo pranešimas patvirtina, kad terminas iki 2010-11-05 buvo numatytas kirtimo darbams. Byloje pateiktas 2010 m. lapkričio mėn. 04 d. pranešimas, kuriame nurodoma, kad ieškovas S. Š. raštu buvo informuotas apie miško kirtimo darbų pabaigą, jame nurodoma, kad ieškovas atsisako priimti pranešimą, tai savo parašu patvirtino liudytojas D. M., priešingų įrodymų, t.y. kad kirtimo darbai nebuvo baigti pagal sutarties 1 punkte nurodytas kirtimo apimtis ieškovas nepateikė (1 t. b.l. 78). Teismas daro išvadą, jog labiau tikėtina nei netikėtina, kad baigus kirtimo darbus toks pranešimas buvo bandomas įteikti ieškovui, tačiau jį buvo atsisakyta priimti, kadangi akivaizdu iš paties ieškovo paaiškinimų, surinktų byloje įrodymų, kad jo su atsakovu santykiai buvo konfliktiški. Be to kaip matyti iš ieškovo, liudytojų L. Č., A. B., V. R., D. Š. paaiškinimų, jie nurodė, kad miško kirtimo metu buvo vaikštoma po kirtavietę, rašomi skundai (1 t.b.l. 98-105), t.y. iš dalies buvo trukdoma darbus atlikti. Taigi vadovaujantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis darytina išvada, kad reikalavimas priteisti 10 000 Lt baudą pagal ginčo sutarties 5.2 punktą nėra pagrindo, todėl šis reikalavimas atmestinas kaip neįrodytas (CPK 177, 178 str.). Be to jei prievolė ir nebūtų įvykdyta laiku, teismas laiko, kad akivaizdu iš šalių paaiškinimų, byloje surinktų įrodymų, kad ieškovas laikydamas, kad sutartį atsakovas vykdė netinkamai, jam tai daryti trukdė, rašė dėl to skundus, su trečiaisiais asmenimis vaikščiojo po kirtavietę darbų atlikimo metu (CK 6.259 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad tarp šalių ir toliau vyko ir vyksta ginčai dėl tinkamai ar netinkamai atliktų darbų bei jų terminų, tačiau dėl to vyksta kiti teisminiai procesai, yra skundžiamos nuobaudos, kreiptasi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, tačiau tai jau apima kitą, vėlesnį nei sutartyje nurodyta kirtimo pabaigos laikotarpį, todėl teismas dėl šių aplinkybių, kurios vyko po 2010-11-05 nepasisako, kadangi reikalavimas priteisti baudą saistomas su laikotarpiu iki 2010-11-05, nes tai nėra šios bylos dalykas. Be to teismas taip pat nepasisako dėl to ar miškas buvo kirstas laikantis visų teisės aktų reikalavimų, kas buvo akcentuojama šioje byloje, dėl medienos neteisėto išvežimo bei žalos padarymo ieškovui šiais veiksmais, kadangi tai taip pat nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

13Dėl atsiskaitymo terminų pažeidimo. Pagal sutarties 4.2 p. pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal kiekvieną tarpinį medienos perdavimo priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po medienos perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos grynais arba perveda pinigines lėšas į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Su ieškiniu pateikti priėmimo perdavimo aktai yra ieškovo nepasirašyti (1 t. b.l. 53-56), todėl teismas taip pat laiko, kad ieškovui jų nepasirašius negali būti taikomas sutarties 5.1 punkte numatyti delspinigiai bei vadovaujamasi 1 t. b.l. 58 pateikta skaičiuote. Be to kaip matyti atsakovas net ieškovui ir nepasirašius minėtų aktų dalinai pinigus pervedinėjo (1 t. b.l. 57). Esant nustatytoms šioms aplinkybėms atmestinas ieškovo reikalavimas priteisti 18181,56 Lt delspinigių už nesavalaikį atsiskaitymą pagal sutartį, bei 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi tam nėra sutartyje nustatytų sąlygų – aktų pasirašymo, todėl toks ieškovo reikalavimas pagal pateiktas skaičiuotes nepagrįstas bei neįrodytas (CPK 177, 178 str).

14Atmetus ieškinį priteistina atsakovui UAB „Drūtas medis“ į/k 302419391 iš ieškovo S. Š. a/k ( - ) patirtas bylinėjimosi išlaidas 2000 Lt (2 t. bl. 137) (CPK 98 str.).

15Priteistina valstybei iš ieškovo S. Š. a/k ( - ), 58,73 Lt pašto išlaidų (CPK 96 str.).

16Vadovaujantis CPK 268, 270, 265 str.

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti atsakovui UAB „Drūtas medis“ į/k 302419391 iš ieškovo S. Š. a/k ( - ) patirtas bylinėjimosi išlaidas 2000 Lt.

19Priteisti valstybei iš ieškovo S. Š. a/k ( - ), 58,73 Lt pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai