Byla 2-1530-734/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, teismas, priimdamas sprendimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,

3dalyvaujant ieškovo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybins priežiūros skyriaus atstovei Rasai Šimkūnaitei,

4trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovei Jolitai Rudgalvytei,

5Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui sodininkų bendrijai “Karačiūnai“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, teismas, priimdamas sprendimą

Nustatė

6ieškovo atstovė palaikė ieškinį (b.l. 1-3), kuriuo prašė įpareigoti atsakovą savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti metalinės vielos, ažūrinę, be cokolio, metalinių stulpelių 1,50 m aukščio, 175,70 m ilgio tvorą, esančią valstybinėje žemėje, šalia sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos pietinėje dalyje Vilniuje bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, leisti ieškovui nugriauti metalinės vielos, ažūrinę, be cokolio, metalinių stulpelių 1,50 m aukščio, 175,70 m ilgio tvorą, esančią valstybinėje žemėje, šalia sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos pietinėje dalyje Vilniuje bei sutvarkyti statybvietę, o reikiamas išlaidas išieškoti iš atsakovo.

7Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas, neturėdamas supaprastinto statinio projekto, suderinto atitinkama teisės aktų nustatyta tvarka, valstybinėje žemėje, šalia sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos pietinėje pusėje, Vilniuje, pastatė metalinės vielos, ažūrinę, be cokolio, metalinių stulpelių 1,50 m aukščio, 175,70 m ilgio tvorą. Ieškovas nurodo, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas atsakovui dėl savavališkos statybos darbų surašė 2012-02-27 savavališkos statybos aktą Nr. ( - ), kuriuo konstatavo, jog atsakovas savavališkai valstybinėje žemėje pastatė tvorą ir pareikalavo atsakovui nevykdyti jokių statinio (jo dalies) statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. Atsakovui 2012-02-28 buvo surašytas reikalavimas Nr. ( - ) pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuo buvo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2012-08-28 savo lėšomis nugriauti ginčo statinį ir sutvarkyti statybvietę šalia sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos, Vilniuje. Ieškovas nurodo, kad inspekcijos 2012-09-03 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas Nr. ( - ) įrodo, kad atsakovas 2012-02-28 reikalavimo Nr. ( - ) neįvykdė.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad tvora atsirado užimant sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ valdybos pirmininkės pareigas J. L., kuri iki šiol nėra perdavusi sodininkų bendrijos dokumentų naujai 2011-10-08 išrinktai valdybai, dėl to kyla abejonių dėl tvoros pastatymo teisėtumo. Atsakovas neprieštaravo ir sutiko savo lėšomis pašalinti metalinės vielos, ažūrinę, be cokolio, metalinių stulpelių 1,50 m aukščio, 175,70 m ilgio tvorą, esančią valstybinėje žemėje, šalia sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos pietinėje dalyje Vilniuje bei sutvarkyti statybvietę, tačiau atsižvelgiant į gamtines sąlygas (galimai įšalusią žemę) teismo prašė prailginti terminą darbams atlikti iki 5 mėnesių po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (b.l. 31).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nesutiko, kad būtų prailgintas terminas savavališkos statybos padariniams pašalinti iki 5 mėnesių po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

10Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė su ieškiniu sutiko.

11Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį atsakovui buvo pranešta tinkamai (b.l. 33), todėl byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

12Ieškinys tenkintinas visiškai surašant sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5 d.).

13Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-02-27 surašė savavališkos statybos darbų aktą Nr. ( - ), kuriame nustatė, kad tvora valstybinėje žemėje – tvora šalia sodų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos pietinėje dalyje, tvora – metalinė vielos, ažūrinė, be cokolio, stulpeliai – metaliniai, tvoros aukštis – 1,50 m, adresu Vilniaus m. sav. Vilnius šalia sodų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos pastatyta savavališkai. Minėtame akte pareikalauta nevykdyti jokių statinio (jo dalies) statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką (b.l. 4-5). 2012-02-28 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ), kuriuo buvo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2012-08-28 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2012-02-27 surašytas savavališkos statybos aktas reg. Nr. ( - ), padarinius: nugriauti ginčo statinį ir sutvarkyti statybvietę šalia sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos, Vilniuje (b.l. 6-7). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-09-03 surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. ( - ), kuriame nustatė, jog nėra įvykdytas 2012-02-28 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ), tai yra tvora nenugriauta (b.l. 8).

14Vadovaujantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostata, supaprastintas statybos projektas rengiamas naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais. Aplinkos ministerijos nustatyti atvejai reglamentuojami statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 6 priede „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“, kurio 3.3. papunktyje nurodyta, kad rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui privalomi statant statinį valstybinėje žemėje. Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad kitais, negu šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais, atvejais – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas). Apibendrinant aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, atsakovas sodininkų bendrija “Karačiūnai“ privalėjo turėti parengtą supaprastintą statybos projektą tvorai, dėl kurios, 2012-02-27 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ), bei rašytinį pritarimą supaprastintam statybos projektui, kuris, sutinkamai su Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktu, laikomas statybą leidžiančiu dokumentu.

15LR CPK 273 str. 2 d. nuostatomis teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose. Savavališkos statybos padarinių šalinimą šiuo metu reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, kurio 7 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutiko su ieškiniu, jis įpareigotinas savo lėšomis per tris mėnesiu po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti metalinės vielos, ažūrinę, be cokolio, metalinių stulpelių 1,50 m aukščio. 175,70 m ilgio tvorą, esančią valstybinėje žemėje, šalia sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos pietinėje dalyje Vilniuje bei sutvarkyti statybvietę. Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį ieškovo lėšomis, reikiamas lėšas išieškant iš atsakovo (Statybos įstatymo 28 str. 9 d., CK 4.103 str.).

16Atmestinas atsakovo prašymas prailginti terminą darbams atlikti iki penkių mėnesių po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nes atsakovui žinoma, kad tvora neteisėtai pastatyta seniai, jeigu dėl gamtinių sąlygų atsakovas negalės įvykdyti sprendimą, jis turi teisę prašyti atidėti sprendimo vykdymą vykdymo procese.

17Vadovaujantis 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 5 p., 83 str. 1 d. 10 p., 92 str., iš atsakovo priteistina 144 Lt žyminio mokesčio Valstybei.

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,

Nutarė

19ieškinį patenkinti visiškai.

20Įpareigoti atsakovą sodininkų bendriją “Karačiūnai“ savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti metalinės vielos, ažūrinę, be cokolio, metalinių stulpelių 1,50 m aukščio, 175,70 m ilgio tvorą, esančią valstybinėje žemėje, šalia sodininkų bendrijos „Karačiūnai“ masyvo ribos pietinėje dalyje Vilniuje bei sutvarkyti statybvietę.

21Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimo atsakovas neįvykdys, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį ieškovo lėšomis, reikiamas lėšas išieškant iš atsakovo.

22Priteisti iš atsakovo sodininkų bendrijos “Karačiūnai“ 144 Lt bylinėjimosi išlaidų Valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Šiškienei,... 3. dalyvaujant ieškovo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 4. trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 5. Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės... 6. ieškovo atstovė palaikė ieškinį (b.l. 1-3), kuriuo prašė įpareigoti... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas, neturėdamas supaprastinto... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad tvora... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nesutiko, kad būtų prailgintas... 10. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė su ieškiniu sutiko.... 11. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį atsakovui buvo... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai surašant sutrumpintus motyvus (CPK 268 str. 5... 13. Vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalimi savavališka statyba... 14. Vadovaujantis Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostata,... 15. LR CPK 273 str. 2 d. nuostatomis teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius... 16. Atmestinas atsakovo prašymas prailginti terminą darbams atlikti iki penkių... 17. Vadovaujantis 96 str. 1 d., 80 str. 1 d. 5 p., 83 str. 1 d. 10 p., 92 str., iš... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270-271 str.,... 19. ieškinį patenkinti visiškai.... 20. Įpareigoti atsakovą sodininkų bendriją “Karačiūnai“ savo lėšomis... 21. Jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimo atsakovas neįvykdys,... 22. Priteisti iš atsakovo sodininkų bendrijos “Karačiūnai“ 144 Lt... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...