Byla eI-158-554/2019
Dėl sprendimo panaikinimo dalyje

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės, Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjams: Ž.J., V.M., A.U., A.K., D.B., G.B., pareiškėjų Ž.K., A.K. atstovui – advokatui D.V., atsakovo – Kauno miesto savivaldybės tarybos atstovams: K.K., advokatui M.N., advokato padėjėjai A.K., nedalyvaujant pareiškėjams: V.P., E.K., N.K., D.Ž., T.A., R.T., G.B., E.T., D.Z., P.Š., V.M., R.R., R.T., I.S., N.V., J.V., B.K., D.N., D.B., R.E., I.U., M.M., J.V., J.M., M.P., L.Z., M.S., D.S., N.N., D.L., V.M., V.K., L.I. L.Ž., J.M., Ž.Š., A.Š., pareiškėjo V.P. atstovei – advokatei R.V., trečiųjų suinteresuotų asmenų: Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos įgaliotiems atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Ž.J., V.M., A.U., A.K., D.B., G.B., V.P., E.K., N.K., D.Ž., T.A., R.T., G.B., E.T., D.Z., P.Š., V.M., R.R., R.T., I.S., N.V., J.V., B.K., D.N., D.B., R.E., I.U., M.M., J.V., J.M., M.P., L.Z., M.S., D.S., N.N., D.L., V.M., V.K., L.I. L.Ž., J.M., Ž.Š., A.Š., skundus atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo dalyje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjai 2018 m. birželio 1 d. ir 2018 m. liepos 5 d. skundais kreipėsi į apygardos administracinį teismą prašydami:

5Panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-240 "Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos" dalį, kuria nuspręsta:

61.

7reorganizuoti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą (kodas 191829531), prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos (kodas 190135970) (Sprendimo 1 punktas);

82.

9patvirtinti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą (Sprendimo 2 punktas).

103.

11patvirtinti Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuostatus (Sprendimo 3 punktas).

124.

13įpareigoti Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoją, laikinai einančią direktoriaus pareigas, T.K. pasirašyti Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuostatus ir iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. pateikti šį tarybos sprendimą ir Progimnazijos nuostatus Juridinių asmenų registrui (Sprendimo 4 punktas);

145.

15sudaryti šią komisiją Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo įgyvendinimui kontroliuoti (Sprendimo 5 punktas):

16komisijos pirmininkė – J.B., Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorė;

17komisijos pirmininkės pavaduotoja – D.T., Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriaus vyriausioji specialistė;

18I.A., Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

19A.J., biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos grupės vadovė;

20J.J., Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

21D.K., Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus Negyvenamųjų statinių valdymo poskyrio vyriausioji specialistė;

22T.K., Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja;

23G.N., Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyrio vyriausioji specialistė.

246.

25perduoti Kauno Žaliakalnio progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomą turtą (Sprendimo 9 punktas).

267.

27įpareigoti Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorių pasirašyti susitarimą su Kauno Žaliakalnio progimnazija dėl naudojimosi patalpomis, plane pažymėtomis 1-48, P-20, nuo P-9 iki P-14 ir bendrojo naudojimosi patalpomis P-5, P-6, P-23, 1-52, 1-49, 1-47 ( ( - ) , Kaune (Sprendimo 12 punktas).

288.

29pakeisti darbo sutarties su J.B. sąlygas ir nustatyti, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. ji eina Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus pareigas (Sprendimo 17 punktas).

309.

31pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei A.P. teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą iš Juridinių asmenų registro (Sprendimo 18.3 punktas).

32Pareiškėjai skunduose nurodė, taip pat atstovas (advokatas) ir pareiškėjai paaiškino teismo posėdžio metu, kad Švietimo įstatymo preambulėje įtvirtinta, jog švietimas yra prioritetiškai valstybės remiama visuomenės raidos sritis. Švietimas organizuojamas ir vykdomas dėl vaikų ir dėl bendruomenių. Dėl to viešojo administravimo institucijos bei teismai pirmiausia turi vertinti ar tam tikra veikla, susijusi su švietimo organizavimu, įgyvendina savo paskirtį ir pagrindinį tikslą. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 6 punktai imperatyvai nustato, jog tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai, valstybės, vietos savivaldos ir visuomeninės institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis šių nuostatų bei principų: 1) visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus; 2) aktai, ribojantys ar kitaip varžantys įstatymų nustatytas vaiko asmenines, turtines, kitas teises bei laisves, pripažįstami negaliojančiais.

33Nurodė, kad atsakovas 2018 m. gegužės 29 d. priėmė sprendimą Nr. T-240, kuriame išsprendė įvairius su Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos (toliau - Mokykla) ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos (toliau - Progimnazija) veikla susijusius klausimus. Sprendimas pavadintas "Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos", tačiau jame sprendžiami ir kiti, su reorganizavimu tiesiogiai nesusiję klausimai (pavyzdžiui, dėl Progimnazijos direktoriaus atleidimo, Mokyklos direktorės darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir jos paskyrimo eiti Progimnazijos direktorės pareigas). Sprendimu taip pat patvirtintos reorganizavimo sąlygos bei Progimnazijos nuostatai, kurie galios ir Mokyklos bendruomenei, nes ji turėtų tapti Progimnazijos bendruomenės dalimi. Sprendimas priimtas nepasitarus su Mokyklos bei Progimnazijos bendruomenėmis ir jų neišklausius (tuo pažeistas Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 9 p. ir Viešojo administravimo įstatymo 7 str.). Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punkte įtvirtintas gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus principas, kuris aiškinamas taip: “savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas. Savivaldybės institucijos diegia savivaldos principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remia asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymu”. Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnyje yra įtvirtinta viešojo administravimo subjektų pareiga konsultuotis su visuomenės interesams atstovaujančiomis organizacijomis. Minėto įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje yra išvardijami konsultavimosi būdai. Priimant ginčijamą sprendimą, nei vienu iš jų nebuvo pasinaudota. Atsakovas savo tinklapyje neskelbė apie konsultavimosi būdą, jo dalyvius ir rezultatus, tuo pažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatas. Sprendimo projektas buvo tik formaliai svarstomas trijuose Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetuose, tačiau į komitetų posėdžius nebuvo kviesti Mokyklos ir Progimnazijos bendruomenių atstovai, o Sprendimo projekto pristatymui ir balsavimui dėl pritarimo jam buvo skiriamos tik kelios minutės. Atsakovui buvo žinoma, kad Mokyklos ir Progimnazijos bendruomenės prieštarauja Mokyklos prijungimui prie Progimnazijos tokiu būdu, koks yra numatytas Sprendime, taip pat, jog bendruomenės nesutinka, kad J.B. eitų Mokyklos ar Progimnazijos direktorės (skiriant ją be konkurso) pareigas. Kauno miesto savivaldybės ar Žaliakalnio teritorijos gyventojai nėra išreiškę intereso, kad Mokykla būtų reorganizuota, likviduota, kad jos bendruomenė būtų išsklaidyta, ar kad Mokyklos veikla būtų perkelta į kitą vietą.

34Sprendimus, susijusius su Mokyklos reorganizavimu, atsakovas motyvuoja tuo, kad Mokyklos pastatas, esantis Savanorių pr. 91, nėra tinkamas ugdymo veiklai vykdyti, jog Mokyklos higienos paso galiojimas yra sustabdytas. Tačiau Mokyklos bendruomenei daugybę kartų išreiškus interesą, kad pastatas būtų sutvarkytas užtikrinant higienos normų reikalavimus, Kauno miesto savivaldybės administracija nesiėmė jokių veiksmų. Atsakovas iki šiol nėra pateikęs jokio įrodymo, kad seniausios Kauno mokyklos pastato tvarkymas prieštarautų atskirų asmenų ar jų grupės interesams. Be to, Mokyklos bendruomenė savo lėšomis užsakė ir Kauno miesto savivaldybės administracijai pateikė architekto Š. Kiaunės biuro paruoštą mokyklos priestato, kuriame būtų įrengtos papildomos patalpos, vizualizaciją. Įgyvendinus tokį projektą Mokyklos higienos paso galiojimo sustabdymo priežastis išnyktų. Tačiau atsakovas visais įmanomais būdais siekia išvengti Mokyklos higienos paso galiojimo atnaujinimo. Finansavimo galimybė realiai atsirado Kauno regiono plėtros tarybos 2017 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. 51/2S-69 patvirtinus Kauno miesto savivaldybės administracijos siūlomą projektą “Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą”, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Šiuo sprendimu skirtos lėšos mokyklų tinklo efektyvumui didinti ir numatyta, kad Kauno Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimui didinant paslaugų efektyvumą yra skiriama 886 813,24 Eur. Atsakovas nei Mokyklos, nei Progimnazijos bendruomenei nėra pateikęs informacijos apie 886 813,24 Eur panaudojimą Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimui, nėra pateikęs logiško paaiškinimo, kodėl dalis šių pinigų nepasiekė nei vienos iš šių Žaliakalnio ugdymo įstaigų. Abiejose įstaigose ugdymo sąlygos neatitinka higienos reikalavimų dėl neatliktų įstaigų pastatų modernizavimo darbų.

35Europos vietos savivaldos chartijoje numatyta, jog vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos gyventojų interesais. Sprendimas priimtas taip pat pažeidžiant ir visuomenės atstovų teisę dalyvauti sprendimų priėmime bei pažeidžiant Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, kuriame yra numatytos sprendimų priėmimo taisyklės, kurios, iš vienos pusės, įtvirtina savivaldybės tarybos narių teises, o iš kitos pusės, užtikrina demokratišką svarbiausios savivaldos institucijos sprendimo priėmimo procedūrą, įskaitant ir visuomenės atstovų teisę dalyvauti sprendimų svarstyme ir priėmime (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 9 p.). Mokyklos ir Progimnazijos mokinių tėvams ir Mokyklos tarybos atstovei nebuvo leista išreikšti savo nuomonę dėl Sprendimo projekto. Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas V. M. per mažiau nei vieną minutę pristatė keliolika punktų turintį Sprendimo projektą, net nepaminėdamas tokių esminių dalykų kaip Mokyklos ir Progimnazijos vadovų skyrimo/atleidimo, reorganizavimo sąlygų aprašo tvirtinimo, reorganizavimo klausimus kontroliuojančios komisijos sudarymo, Progimnazijos naujų nuostatų tvirtinimo ir kt. Tarybos nariams tik buvo nurodyta, kad Sprendimu yra galutinai išsprendžiamas Mokyklos reorganizavimo klausimas, o Sprendimo projektas svarstytas trijuose komitetuose. Tarybos nariai balsuodami pritarė tam, kad teisę dalyvauti vietos savivaldos sprendimų svarstyme galėtų įgyvendinti tik 3 iš 16 užsirašiusių visuomenės atstovų, t. y. leido pasisakyti tik 3 posėdyje dalyvaujantiems asmenims. Dėl Sprendimo projekto pasisakė tik tie Mokyklos ir Progimnazijos atstovai, kurie buvo arčiau mikrofonų. Sprendimo priėmimo eiga pažeidžia tarybos veiklos reglamento 99 - 101 punktuose išdėstytus tarybos sprendimų priėmimo principus bei Vietos savivaldos įstatyme numatytą visuomenės teisę dalyvauti sprendimų priėmime.

36Pareiškėjai ir atstovas taip pat nurodė, kad ginčijamo Sprendimo dalis dėl reorganizavimo pagrįsta tikrovei neatitinkančiomis faktinėmis aplinkybėmis ir tuo pažeistas Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas objektyvumo principas. Ginčijamo Sprendimo aiškinamajame rašte yra nurodyta: “Taip pat pažymėtina, kad Nacionalinis sveikatos centras nėra priėmęs sprendimo sustabdyti Kauno Žaliakalnio progimnazijos leidimą - higienos pasą”. Šis atsakovės teiginys neatitinka tikrovės. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. (2-11 14.2.1.E)2- pagal 2018 m. gegužės 24 d. Patikrinimo aktą buvo sustabdytas Progimnazijos 2012 m. spalio 15 d. išduoto Leidimo - higienos paso galiojimas. Pažeidimai, dėl kurių paso galiojimas buvo sustabdytas, nebuvo pašalinti per daugiau kaip 2 metus. Atsakovui apie tai buvo žinoma Sprendimo priėmimo metu. Tai patvirtina tarybos posėdžio metu tarybos nario R. S. užduotas klausimas apie Progimnazijos Leidimo - higienos paso sustabdymą.

37Sprendimas dėl reorganizavimo priimtas pažeidžiant Švietimo įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus, vietos savivaldos veiklos teisėtumo principą. Sprendimo aiškinamajame rašte atsakovas nurodo, kad institucijų, vykdančių bendrojo ugdymo programų proceso organizavimą, pareiga užtikrinti higienos normų laikymąsi bei sudaryti saugias ugdymo sąlygas yra numatyta Lietuvos higienos normos HN 21:2011 2, 3, 6 punktuose. Tačiau savo sprendimu atsakovas sukūrė priešingą situaciją - į higienos normų jau neatitinkančią ugdymo įstaigą (Progimnaziją) po reorganizavimo ateina mokytis dar apie 100 Mokyklos mokinių. Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalis įpareigoja Kauno miesto savivaldybę užtikrinti, kad mokymosi aplinka mokykloje, mokinių mokymosi krūvis atitiktų higienos normas. Atsakovas aiškinamajame rašte taip pat nurodė, kad 2016 m. kovo 15 d. taryba, priimdama savo sprendimą Nr. T-116 sutikti, kad būtų pradėtos Mokyklos reorganizavimo procedūros, negalėjo žinoti apie 2016 m. vasario 30 d. nustatytus Progimnazijos higienos sąlygų pažeidimus. Tačiau apie šiuos pažeidimus atsakovas žinojo ginčijamo Sprendimo priėmimo metu. Dėl to minėtas aiškinamojo rašto argumentas niekaip nepašalina Sprendimo neteisėtumo. Sprendimo priėmimo metu nebuvo jokių konkrečių duomenų apie Progimnazijos pastato remonto ar rekonstrukcijos darbus, kurių rezultate galėtų būti pašalinti Leidimo - higienos paso sustabdymą įtakoję pažeidimai.

38Nurodė, kad Sprendimas taip pat pažeidžia proporcingumo principą (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 3 p.). Pagal Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių 58 punkto reglamentavimą draudžiama vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kuriai buvo sustabdytas leidimo-higienos paso galiojimas. Leidimus-higienos pasus išduodančiai institucijai priėmus sprendimą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, leidimo-higienos paso turėtojas privalo nutraukti ūkinę komercinę veiklą kitą dieną po pranešimo apie leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo gavimo (įteikimo pagal pašto žymas) dienos. Taigi, jau po 2017 m. gegužės 25 d. Progimnazija negali vykdyti jokios veiklos. Atsakovas pažeidė proporcingumo principą, nes Sprendimu sukurtas rezultatas (Mokyklos prijungimas prie ugdymo įstaigos, kurios leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas) teisės prasme bei faktine prasme yra daug pavojingesnis negu reorganizavimo klausimo sprendimo sustabdymas iki kol bus galutinai išsiaiškinta abiejų ugdymo įstaigų naudojamų pastatų būklė ir realios leidimų-higienos pasų atnaujinimo perspektyvos. Be to, 2018 m. gegužės 22 d. Progimnazijos bendruomenės susirinkime buvo nepritarta nei reorganizavimui, nei Progimnazijos direktoriaus paskyrimui be konkurso, nei reorganizavimo sąlygų aprašui. Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyrius apie tai buvo informuotas 2018 m. gegužės 25 d. raštu.

39Sprendimas priimtas pažeidžiant ir veiklos skaidrumo principą, numatytą Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte, kuriame numatyta, kad savivaldybės institucijų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi. Mokyklos bendruomenė, siekdama suprasti atsakovo veiksmų motyvus bei tikslus, ne kartą kreipėsi su įvairiais raštais prašydama informacijos, kvietė savivaldybės administracijos atstovus į bendruomenės susirinkimus, tačiau iš miesto savivaldybės pusės nebuvo rodomas noras kartu spręsti susidariusią situaciją.

40Sprendimo dalis dėl ugdymo proceso vykdymo patalpose, esančiose A. S. gatvėje, pažeidžia sutartis, kurias mokinių tėvai sudarė su Mokykla ir su Progimnazija (pažeistas teisėtumo principas) bei jų teisėto lūkesčio principą. Sprendimo dalis (sudarymas sąlygų iškelti ugdymo procesą į kitą Kauno mikrorajoną) pažeidžia pareiškėjų ir Mokyklos bei Progimnazijos sudarytas sutartis. Pareiškėjai, sudarydami sutartis su Žaliakalnyje esančia ugdymo įstaiga, turėjo pagrįstą lūkestį, jog ugdymo procesas ir bus organizuojamas tuo adresu, kuris nurodytas sutartyse. Sutartyse nurodoma, kad pareiškėjų vaikai yra priimami mokytis į Mokyklą, esančią Savanorių pr. 91, arba į Progimnaziją, esančią Širvintų g. 15. Sutartys galioja iki vaikas baigs atitinkamą ugdymo programą. Nei įstatymas, nei sutartis nenustato Progimnazijos teisės organizuoti ugdymo procesą kitu nei sutartyse su mokinių tėvais nurodytu adresu. Tuo tarpu atsakovo Sprendime, ignoruojant Progimnazijos prievoles pagal sutartis įskaitant ir Mokyklos sutartis, kuriose numatytos teisės ir pareigos po reorganizavimo pereitų Progimnazijai), ir net prieš sutarties šalių (Mokyklos bei Progimnazijos mokinių tėvų) valią yra keičiama esminė sutarties sąlyga - ugdymo proceso organizavimo vieta. Tiek atsakovas, tiek jo įsteigtos ugdymo įstaigos ( biudžetinės įstaigos) yra viešieji subjektai, kuriems taikomas viešosios teisės principas “leidžiama tik tai, kas numatyta įstatyme”. Todėl atsakovas turi nurodyti įstatymo normą, leidžiančią vienašališkai keisti ugdymo proceso organizavimo vietą. Tačiau nei Sprendime, nei jo aiškinamajame rašte tokia norma nėra nurodyta.

41Švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtinta mokinių tėvų teisė reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas. Ugdymo kokybės sąvoka šiuo atveju apima ir patalpų, kuriose vykdoma ugdymo veikla, būklę bei pasiekiamumą. Jeigu pareiškėjai sudarė sutartį su Žaliakalnio rajone esančia ugdymo įstaiga, tai jie turi teisę reikalauti, jog ugdymas toje zonoje ir būtų organizuojamas. Mokinių atvežimo į ugdymo įstaigą ir pasiėmimo iš jos patogumas, vaikų savarankiško keliavimo į mokyklą ir iš jos galimybės ir kiti su logistika susiję dalykai yra svarbūs elementai, kuriuos apima su ugdymo įstaiga sudarytų sutarčių vykdymas. Ugdymo proceso vykdymo vieta yra vienas iš esminių dalykų, įtakojančių ne tik vaiko mokymąsi, jo psichologinį komfortą, bet ir visos šeimos gyvenimo ritmą, nes vaiko nuvedimas/nuvežimas į mokyklą, esančią netoli namų arba tėvų darbovietės ir vaiko nuvedimas/nuvežimas į nutolusią nuo vaiko namų ar tėvų darbovietės mokyklą nulemia vaiko rytinio atsikėlimo laiką, galimybės pusryčiauti namie su šeima turėjimą ar neturėjimą, saugumą savarankiškai einant į mokyklą ar grįžtant iš jos namo. Ugdymo įstaigos buvimo vieta nulemia tėvų laiko planavimą siekiant suderinti vaikų nuvežimo/paėmimo laiką su tėvų darbo laiku. Ugdymo įstaigos prieinamumas yra vienas iš esminių faktorių, nulemiančių mieste gyvenančių šeimų socialinį komfortą bei vaiko socialinę gerovę.

42Sprendimo dalis dėl reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo prieštarauja teisinio tikrumo, Švietimo įstatymo normoms, bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, reagavimo į gyventojų nuomonę principams. Mokyklos ir Progimnazijos reorganizavimas vykdomas supaprastinta tvarka (CK 2.103 str.), o tai reiškia, kad reorganizavime dalyvaujantys juridiniai asmenys neruoš rašytinių ataskaitų, kuriose bus paaiškintos reorganizavimo sąlygos. Ginčijamas reorganizavimo sąlygų aprašas yra vienintelis dokumentas, kuriame turi būti išspręsti visi su Mokyklos ir Progimnazijos reorganizavimu susiję klausimai. Todėl reorganizavimo sąlygų aprašas turėjo būti paruoštas ne tik formaliai įgyvendinant teisės aktų reikalavimus dėl sąlygų turinio, o iš tiesų jame turėjo būti detaliai aptarti visi su reorganizavimu susiję teisiniai ir praktiniai klausimai. Ginčijamu sprendimu patvirtintos reorganizavimo sąlygos yra absoliučiai nieko nesakančios, nenustatančios nei reorganizavimo proceso eigos, nei mokinių bei jų tėvų teisių užtikrinimo šio proceso metu, neatskleidžiančios dėl reorganizavimo įvyksiančių ugdymo sąlygų pasikeitimo. Atsižvelgdama į reorganizavimo sąlygų svarbumą ir įtaką tolesniam mokinių ugdymui, Mokyklos taryba pateikė prašymą Mokyklos direktorei ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl papildomų sąlygų įtraukimo į reorganizavimo sąlygų aprašą. Rengiant ginčijamo Sprendimo projektą šie Mokyklos ir Progimnazijos bendruomenių reikalavimai nebuvo įvertinti.

43Atsakovas sprendimas taip pat pažeidžia ir Švietimo įstatymo 43, 44 straipsnių normas, o taip pat ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintas Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles ( toliau - Taisyklės), kuriose numatyta, kad mokyklų tinklas yra darniai veikianti ir atsakomybe už švietimo kokybę besidalijančių mokyklų sistema. Šiuo atveju reorganizavimo sąlygomis neužtikrinamas darnus Mokyklos prijungimo prie Progimnazijos procesas ir nei viena iš dviejų ugdymo įstaigų nesiima atsakomybės už Mokyklos mokinių ir jos tėvų bendruomenės sklandų įsiliejimą į Progimnazijos mokinių ir tėvų bendruomenę, už sklandų ugdymo proceso vykdymą nustatytus reikalavimus atitinkančiose sąlygose ir už tai, kad dėl reorganizavimo nenukentėtų nei Mokyklos, nei Progimnazijos mokinių interesai.

44Sprendimo dalis dėl reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pažeidžia bendrąsias vaiko teisių apsaugos nuostatas. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. Reorganizavimo sąlygose nėra užtikrinama Mokykloje bei Progimnazijoje besimokančių vaikų socialinė teisė į mokslą, įtvirtinta Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 14 straipsnyje. Pirmokai, antrokai ir trečiokai bus perkeliami į Progimnaziją, kurioje mokosi 1 - 8 klasių mokiniai, t. y. iš esmės keičiasi Mokyklos mokinių socialinė aplinka, įtakojanti jų saugumo jausmą. Ugdymo įstaigos reorganizavimo sąlygose privalėjo numatyti priemones, kiek įmanoma sušvelninančias galimą neigiamą poveikį šių Mokyklos mokinių psichologiniam saugumui. Reorganizavimo sąlygose visiškai nepasisakyta apie Mokyklos mokytojų perkėlimą arba neperkėlimą į Progimnaziją. Klasės vadovo (mokytojo) paskyrimas yra vienas iš esminių sklandų ugdymo procesą užtikrinančių elementų, kuris reorganizavimo sąlygose yra ignoruojamas. Sąlygų 14 punkte nurodyta, kad jeigu Mokyklos darbuotojai nesutinka dirbti Progimnazijoje, jų darbo sutartys bus nutrauktos. Tačiau sąlygose nedetalizuojama kaip dėl reorganizacijos keistųsi Mokyklos mokytojų darbo sąlygos, todėl klasių mokytojams nėra jokios galimybės net pradėti svarstyti apie sutikimą ar nesutikimą dirbti Progimnazijoje. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme yra nustatyta, kad aktai, ribojantys ar kitaip varžantys įstatymų nustatytas vaiko asmenines, turtines, kitas teises bei laisves, pripažįstami negaliojančiais. Sprendimo dalis dėl Reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pažeidžia ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116. Reorganizavimo sąlygų aprašo 6 punkte yra numatyta, kad prijungus Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, Kauno Žaliakalnio progimnazijos buveinė - Širvintų g. 15, Kaunas, mokyklos veikla galima ir kitose tam tinkamose patalpose. Ši sąlyga yra neaiški. Galima suprasti, kad joje nustatyta, jog po reorganizavimo nesikeičia Progimnazijos buveinė. Tačiau tuo pačiu galima suprasti, kad Mokykla veiks nebūtinai Progimnazijos buveinės patalpose, nors nenurodyta kur konkrečiai tos patalpos yra ar galėtų būti. Tokia neaiški sąlyga ne tik pažeidžia teisinio apibrėžtumo principą, vaiko teisių apsaugos bendrąsias nuostatas, sutartis, bet ir Kauno miesto savivaldybės 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116, kuriuo yra nuspręsta dėl reorganizavimo - nutarta Mokyklą prijungti prie Progimnazijos, veikiančios adresu Širvintų g. 15, Kaune. Reorganizavimo sąlygų aprašo 5 punkte yra nurodytas reorganizavimo tikslas - racionalesnis ir efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas, tačiau iki šiol niekur neatskleista kaip reorganizavimo metu jis bus pasiektas ir kokios priemonės užtikrina to tikslo pasiekimą. Toks reorganizavimo sąlygų formalus ir deklaratyvus pobūdis pažeidžia pareiškėjų interesus, nes neatskleidžia nei reorganizavimo eigos, nei Mokyklos ir Progimnazijos ugdymo proceso pokyčių, mokinių ir jų tėvų teisių užtikrinimo priemonių, nei siekiamo galutinio visos šios procedūros rezultato.

45Nurodė, kad Sprendimo dalis dėl J.B. paskyrimo eiti Progimnazijos direktorės pareigas bei Komisijos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimui kontroliuoti pirmininkės pareigas prieštarauja bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo, reagavimo į gyventojų nuomonę principus, o taip pat pažeidžia Švietimo įstatyme numatytas mokyklos bendruomenės teises. Mokyklos bendruomenė 2018 m. kovo 15 d. pareiškė nepasitikėjimą J.B. kaip vadove. Pareiškimą dėl nepasitikėjimo pasirašė absoliuti dauguma bendruomenės narių (iš viso 120). Nepasitikėjimas pareikštas dėl J.B. destruktyvios veiklos mokyklos atžvilgiu, nepagarbos Mokyklos bendruomenei, melavimo bendruomenės susirinkime. 2018 m. kovo 19 d. prašymu Mokyklos bendruomenė Mokyklos steigėjo pareikalavo, kad J.B. būtų atleista iš pareigų, konstatuojant, kad ji neteikė savo veiklos planų Mokyklos tarybai, taip pat itin jautriu Mokyklai, mokytojams, mokiniams bei jų tėvams metu nedalyvavo Mokyklos tarybos posėdžiuose. Tėvų pasirašytame reikalavime taip pat nurodoma, kad per J.B. vadovavimo Mokyklai laikotarpį jos mokinių skaičius sumažėjo nuo 208 iki 150. Itin didelį Mokyklos bendruomenės nepasitikėjimą direktore iššaukė jos veiksmai, kurie prieštaravo bendruomenės interesams ir buvo atliekami slapta. 2018 m. vasario 27 d. J.B. parašė prašymą Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl patalpų Mokyklai suteikimo Vilijampolėje, tačiau nei prieš teikdama prašymą, nei po jo pateikimo apie tokį esminį žingsnį neinformavo Mokyklos bendruomenės, nors tam galimybę turėjo dalyvaudama bendruomenės susirinkime. Mokyklos bendruomenė apie direktorės prašymą suteikti patalpas A. Stulginskio g. sužinojo tik tuomet kai buvo paskelbti 2018 m. kovo 20 d. atsakovo posėdžiui parengti sprendimų projektai, iš kurių viename buvo nutarta patenkinti J.B. 2018 vasario 27 d. prašymą.

46Pareiškėjai ir atstovas taip pat nurodė, kad atsakovo 2018 m. gegužės 29 d. Sprendimu Nr. T-240 atliktas Mokyklos prijungimas prie Progimnazijos pažeidžia ir Progimnazijos bendruomenės interesus bei įstatymų normas. Progimnazijos bendruomenė 2018 m. gegužės 22 d. susirinkime išreiškė nesutikimą su Mokyklos prijungimu prie Progimnazijos. Nei atsakovas, nei Progimnazijos vadovybė iki tol nepaklausė bendruomenės nuomonės, neinformavo apie reorganizavimo pasekmes. Viešai yra teigiama, jog Mokyklos pastatas, esantis Savanorių pr. 91, Kaune, neatitinka higienos sąlygų ir dėl to jos mokiniai turi būti perkelti į Progimnaziją. Tačiau negalima spręsti buitinių klausimų darant žalą mokiniams ir bloginant ugdymo proceso sąlygas. Skundžiamo sprendimo priėmimo metu atsakovui buvo žinoma, kad ir Progimnazijos pastatas neatitinka higienos sąlygų bei sustabdytas higienos paso galiojimas net ir nepadidinus mokinių skaičiaus. Atsakovo sprendimo įgyvendinimas iš esmės pablogins Progimnazijos bendruomenės padėtį, papildomai perkėlus apie 100 mokinių. Progimnazija neturi resursų, kuriuos panaudojusi galėtų sutalpinti padidėjusį pradinukų kiekį ir užtikrinti jiems higienos normas. Atsakovas, kaip Progimnazijos steigėjas, ne tik kad nesiėmė operatyviai spręsti teisės aktams prieštaraujančios situacijos, bet savo sprendimu ją dar labiau pablogino. Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies norma įpareigoja atsakovą užtikrinti, kad mokymosi aplinka bet kurioje mokykloje, mokiniu mokymosi krūvis atitiktu higienos normas. Atsakovo patvirtintas reorganizavimo sąlygų aprašas yra neinformatyvus dokumentas, jame neaptarta kaip bus organizuojamas Mokyklos mokinių perkėlimas į Progimnaziją, nenustato kaip bus organizuojamos fizinio lavinimo pamokos, atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių viešai paskelbtų planų per vasarą pastatyti tinkamo dydžio sporto salę Progimnazijos vaikams. Atsakovo sprendimu yra atvirai ignoruojami abiejų reorganizavime dalyvaujančių bendruomenių interesai.

47Atsakovas ir jo atstovai teismo prašė pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus.

48Atsakovas 2018 m. liepos 3 d. ir 2018 m. liepos 24 d. atsiliepimuose į skundus nurodė, taip pat atsakovo atstovai paaiškino teismo posėdžio metu, kad Kauno miesto savivaldybės taryba yra Kauno miesto mokyklų tinklą formuojanti institucija, o taip pat ir pastato, kuriame yra įsikūrusi Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla, savininkė. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte įtvirtinta nuostata, kad mokyklų tinklo kūrimo tikslas - sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybėms pakeliamą kainą. Šiame teisės akte įtvirtinta nuostata, kad mokyklų tinklas kuriamas kompleksiškai: analizuojami švietimo poreikiai, tam tikroje teritorijoje esančių skirtingo pavaldumo mokyklų situacija, analizuojamas bendrojo ugdymo mokyklų tipų ir paskirčių išdėstymas tam tikroje savivaldybės šalies teritorijoje, jų įvairovė. Siekiant užtikrinti mokymosi prieinamumą ir tolygesnį mokinių pasiskirstymą bendrojo ugdymo mokyklose, reguliuojami mokinių srautai, organizuojamas saugus mokinių vežiojimas, apgyvendinimas, maitinimas; sprendžiamas mokytojų įdarbinimo klausimas, sukuriama mokytojus pavaduoti galinčių mokytojų duomenų bazė, planuojama mokyklų statyba, mokyklų pastatų atnaujinimas, pritaikymas mokyklų paskirčiai ir laisvų patalpų naudojimas. Kuriant tinklą sudaromos sąlygos mokytis arčiau gyvenamosios vietos esančioje mokykloje mokiniams pagal pradinio ugdymo programą ir mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mokymosi aplinka mokykloje ir mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą.

49Kauno miesto savivaldybė nusprendė reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, siekdama užtikrinti minėto įstatymo nuostatą, atsižvelgiant į tai, kad mokyklos pastatas yra nusidėvėjęs, jis nebeatitinka galiojančiais teisės aktais keliamų reikalavimų mokyklos pastatui. Jo rekonstrukcija, siekiant pastatą pritaikyti mokymo reikmėms - kad jis atitiktų visus ugdymo įstaigos pastatams keliamus reikalavimus, pareikalautų neproporcingai didelių finansinių išlaidų. Šalia kitų paminėti motyvai buvo įvertinti priimant sprendimus dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo. Tai, kad šios mokyklos patikėjimo teise valdomas pastatas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą tik apsunkina minėto pastato rekonstrukciją. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 25.3 punkte įtvirtinta nuostata, kad mokykla turi būti aprūpinta bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti reikalinga mokymo įranga ir mokymo priemonėmis, sukurta tinkama edukacinė aplinka. Dėl aukščiau nurodytos priežasties, tokios aplinkos negalima sukurti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos patikėjimo teise valdomame pastate.

50Atsižvelgiant į Žaliakalnio seniūnijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, ir į tai, kad tik nedidelė dalis vaikų iš Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai priskirtos teritorijos (2017/2018 mokslo metais - 42) lanko šią mokyklą, atsižvelgiant į tai, kad mokyklos pastatas nusidėvėjęs ir sprendimas skirti lėšas šio pastato rekonstrukcijai, kad ji atitiktų šiuolaikinei mokyklai keliamus reikalavimus, neatitiktų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo racionalumo ir ekonomiškumo principo, buvo nuspręsta reorganizuoti juridinį asmenį, sudarant galimybę tęsti šios mokyklos mokinių ugdymą tinkamoje aplinkoje.

51Atsakovas 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 - 2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ nusprendė pakeisti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 - 2015 metų bendrąjį planą ir jame nurodė, kad pradedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo procesas. Minėto sprendimo teisėtumą šios mokyklos bendruomenės nariai skundė teismui, tačiau jų skundas buvo atmestas (Kauno rūmų administracinė byla Nr. eI-3276-406/2015). Pagal atsakovo 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau - Sprendimas T-81) patvirtintą Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrąjį planą buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T- 116 (toliau - Sprendimas T-116) nusprendė sutikti, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Šiuo sprendimu buvo nustatyta, kad reorganizavimo būdas - Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos prijungimas prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, o reorganizavimo tikslas - racionalesnis ir efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas; reorganizuojama biudžetinė įstaiga - Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla; reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga - Kauno Žaliakalnio progimnazija. Kauno rūmų administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, kurioje procesinis sprendimas įsiteisėjęs, skundą pateikę Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokinių tėvai, prašė panaikinti Sprendimą T-116. Šioje byloje Kauno visuomenės sveikatos centro skundžiami aktai taip pat buvo susiję su tuo, kad jais buvo konstatuota, kad Kauno Vinco Bacevičiaus mokyklos pastatas neatitinka teisės aktais reglamentuotų reikalavimų, keliamų mokyklos pastatui, kuriame teikiamos bendrojo ugdymo paslaugos. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. balandžio 19 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017 skundą atmetė, o LVAT 2018 m. vasario 23 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Byloje buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės: Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. priėmė nutartį, kuria nutarė laikinai sustabdyti ginčijamo Sprendimo T-116 galiojimą, o 2016 m. balandžio 15 d. priėmė nutartį, kuria nutarė laikinai sustabdyti ginčijamo Sprendimo T-114 galiojimą. Dėl galiojusių reikalavimo užtikrinimo priemonių, Kauno miesto savivaldybė negalėjo toliau tęsti ir įgyvendinti priimtų sprendimų dėl mokyklos reorganizavimo.

52Atsakovas ir jo atstovai taip pat nurodė, kad skundžiamo Sprendimo T-240 preambulėje detaliai nurodyti teisės aktai, kuriais buvo vadovaujamasi priimant ginčijamą sprendimą. Paminėti duomenys nėra deklaratyvus normų rinkinys. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Visos ginčijamame sprendime nurodytos teisės normos tiesiogiai reglamentuoja klausimus, kuriuos ginčijamu Sprendimu T-240 taryba sprendė posėdžio metu. Pareiškėjams ir jų atstovams yra žinomos visos ginčijamo sprendimo priėmimo aplinkybės, atstovai atstovauja įvairius pareiškėjus ginčijant priimtus sprendimus tos pačios mokyklos reorganizavimo sprendimų ir raštų teisėtumo ginčijimo klausimais kitose administracinėse bylose, todėl atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką, galima konstatuoti, kad Sprendimo T-240 teisinis ir faktinis pagrindas pareiškėjams puikiai žinomas ir suprantamas, o skunde nurodyta aplinkybė, kad ginčijamo sprendimo teisinis pagrindas yra deklaratyvus, niekuo nepagrįsti samprotavimai. Pareiškėjai skunde nėra nurodę argumentų, kad tarybos sprendimas neatitiktų nors vienos sprendimo preambulėje nurodytos teisės normos.

53Pareiškėjai nepagrįstai nurodo, kad priimant Sprendimą T-240 nebuvo tartasi su Kauno Žaliakalnio progimnazijos ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos bendruomenėmis ir šią aplinkybę įvardijo kaip Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punkto, Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio pažeidimus. Galiojantys teisės aktai numato, kad su mokyklų bendruomenėmis būtų konsultuojamasi priimant mokyklų tinklo pertvarkymo planavimo sprendimus. Tai ir buvo padaryta. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba niekada nesutiko su planuojama reorganizacija, skundė Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, raštus dėl šios mokyklos reorganizavimo teismams. Tai patvirtina visos eilės administracinių bylų sprendimų duomenys. Be to, Kauno miesto savivaldybės taryba, tik įvertinusi Švietimo ir mokslo ministerijos išvadas ir pasiūlymus, tvirtina savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus. Tas buvo padaryta 2016 metais, kai Švietimo ir mokslo ministerija pritarė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimui. Visi šie argumentai išsamiai išnagrinėti jau administraciniuose teismuose. Kauno Žaliakalnio progimnazijos bendruomenė sutiko su planuojama Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizacija ir prieštaravimų 2016 metais vykdant viešą mokyklų tinklo plano svarstymą su bendruomenėmis prieš priimant Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrasis planas, ir pagal kurio dalį buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., niekada nereiškė.

54Taip pat akcentavo, kad 2018 m. gegužės 29 d. priimant ginčijamą sprendimą, Kauno miesto savivaldybės posėdyje dalyvavo suinteresuoti asmenys, net 3 iš jų kalbėjo tarybos posėdyje. Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai priėmė Sprendimą T-240 tik išklausę atstovų nuomones. Lietuvos tėvų forumas nuo 2016 metų dalyvavo svarstant mokyklų tinklo pertvarkos projektą bei jo pakeitimus. Kauno miesto savivaldybės mero 2015 spalio 15 d. potvarkiu Nr. M-291 buvo sudaryta darbo grupė ir Lietuvos tėvų forumo pirmininkas A.M. buvo kviečiamas dalyvauti minėtos darbo grupės posėdžiuose, o 2018 m. sausio 19 d. ir realiai dalyvavo darbo grupės veikloje. Be to, ginčijamo sprendimo projektas buvo svarstomas trijuose komitetuose, nes tarybos sprendimai svarstomi Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau - Reglamentas), nustatyta tvarka. Teismas taip pat yra įvertinęs Kauno miesto savivaldybės argumentus apie Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo pagrįstumą, tame tarpe ir apie galimybės remontuoti pastatą Savanorių pr. 91, nebuvimą. Šios aplinkybės jau buvo nagrinėtos administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, administracinėje byloje Nr. 1-1190-402/2017 ir administracinėje byloje Nr. 1-1537-402/2018.

55Nurodė, kad Visuomenės sveikatos centras yra užfiksavęs higienos normų pažeidimus progimnazijoje, tačiau šie argumentai jau buvo įvertinti nagrinėjant administracinę bylą Nr. el-117-428/2017. Be to, Kauno Žaliakalnio progimnazija projektuoja naują sporto salę, kurios projektavimo darbai užtruko dėl kilusių ginčų su kaimyninių sklypų savininkais, o paskui ir dėl ginčų teismuose. Tačiau Kauno miesto savivaldybė skirs lėšų sporto salės statybai, kai bus sudarytos sutartys su rangovais. Nacionalinis sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno Žaliakalnio progimnazijai 2018 m. birželio 22 d. atsiuntė pranešimą, kad mokykla gali atsiimti išduotą leidimą-higienos pasą. Toks pasas išduotas 2018 m. birželio 22 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2018 m. birželio 28 sprendimu Nr. (2-11 14.2.1E)2-28114 panaikino Kauno Žaliakalnio progimnazijos 2012 m. spalio 15 d. išduoto leidimo-higienos paso Nr. 9-0739(6) galiojimo sustabdymą.

56Sprendimas T-240 priimtas nepažeidžiant Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punkto. Jis priimtas posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų dauguma. Reglamento 90 punkte įtvirtinta nuostata, kad posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje pasisakyti kviestiesiems asmenims. Kitiems užsiregistravusiems asmenims leidžiama kalbėti miesto tarybai pritarus. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė ginčo sprendimą tik išklausiusi asmenų, nepritariančių Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimui, nuomones. Kauno miesto savivaldybei buvo žinoma apie tai, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. (2-11 14.2.1.E)2 sustabdė Kauno Žaliakalnio progimnazijai 2012 m. spalio 15 d. išduotą leidimą-higienos pasą, tačiau 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. (2-11 14.2.1E)2-28114 panaikino Kauno Žaliakalnio progimnazijos 2012 m. spalio 15 d. išduoto leidimo-higienos paso Nr. 9-0739(6) galiojimo sustabdymą. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas dar 2015 metais, o nuo 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 2-11 14.2.2E)2-27843 ir panaikintas.

57Ginčijamas tarybos sprendimas dalyse dėl nekilnojamojo turto, esančio A. Stulginskio g. 61, Kaune grąžinimo savivaldybei, jo perdavimo Kauno Žaliakalnio progimnazijai ir susitarimo tarp Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos pasirašymo, kuriuo šios bendrojo ugdymo mokyklos susitarė dėl naudojimosi sporto sale ir persirengimo kambariais tvarkos, yra pilnai įgyvendinti.

58Sprendimas T-240 priimtas nepažeidžiant Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi atsakovas visada siekė, kad Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokiniams būtų sudarytos galimybės mokytis geresnėmis ugdymo sąlygomis, tačiau pareiškėjai, teikdami nepagrįstus skundus teismams, trukdo tai įgyvendinti. Ginčo sprendimu atsakovas suteikė papildomas patalpas Kauno Žaliakalnio progimnazijai, tame tarpe ir sudarė galimybę šios ugdymo įstaigos vaikams sportuoti visas higienos normas atitinkančioje sporto salėje, o taip pat naudotis įrengtais persirengimo kambariais, dėl šios priežasties ir Nacionalinis sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2018 m. birželio 22 d. išdavė Leidimą-higienos pasą. Taip pat pareiškėjams puikiai žinoma, kad sporto salės statyba yra projektavimo stadijoje.

59Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ 3 punkte įtvirtinta nuostata, kad kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai - jų skyriams, filialams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato priėmimo laiką, kiekvienos klasės klasių skaičių ir mokinių skaičių jose, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Taigi, minėtame teisės akte imperatyviai reglamentuota, kad savivaldybės taryba tokį sprendimą privalo priimti iki kovo 31 d. Taip ir yra nurodyta Sprendimo T-69 1 punkte. Priimdama šį sprendimą, Kauno miesto savivaldybės taryba išreiškė savo valią, kad priimti sprendimai dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos bus vykdomi toliau, t. y. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizacija turėtų būti baigta iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., kadangi nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. visi Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektai pridedami prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos klasių komplektų. Sprendimu T-240 Kauno Žaliakalnio progimnazijai buvo dar suteikta papildomai patalpų ugdymui organizuoti. Galiojantys teisės aktai numato, kad su bendruomenėmis yra svarstomi mokyklų tinklo pertvarkos planai. 2016 metais, viešai svarstant mokyklų tinklo planą, prieš priimant Sprendimą T-81, pagal kurio dalį buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. buvo gautas šios V. Bacevičiaus pradinės mokyklos bendruomenės nesutikimas su planuojama reorganizacija. Kauno Žaliakalnio progimnazijos bendruomenė sutiko su planuojama Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizacija ir prieštaravimų 2016 metais vykdant viešą mokyklų tinklo plano svarstymą su bendruomenėmis prieš priimant Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrasis planas, ir pagal kurio dalį buvo numatyta, kad Kauno Žaliakalnio progimnazija dalyvaus reorganizavime, nereiškė.

60Pabrėžė, kad priimant Sprendimą T-240 nebuvo pažeista Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 punkte įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės institucijų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi. Kauno miesto savivaldybės taryba dar 2015 metais, priimdama sprendimus numatė, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos pastatas nebus remontuojamas tiek, kad atitiktų keliamus reikalavimus bendrojo ugdymo mokyklos pastatams, o juridinis asmuo bus reorganizuojamas, sudarant galimybę mokiniams tęsti mokslus, o darbuotojams - dirbti Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. Tokios pozicijos savivaldybė nuosekliai laikėsi ir toks savivaldybės siekis suprantamas visiems besidomintiems asmenims, nepriklausomai nuo to, kad akivaizdu, yra ir nesutinkančių su tokiu sprendimu.

61Visuomenės sveikatos centras ginčijamo sprendimo priėmimo išvakarėse priėmė sprendimą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą Kauno Žaliakalnio progimnazijai, tačiau tai nereiškia, kad atsakovas iš viso nebegali nieko daryti, nebegali priimti sprendimų, kad pagerintų ugdymo aplinką šioje progimnazijoje. Kauno Žaliakalnio progimnazijos sporto salė bus pastatyta, o nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokyklos mokiniai galės sportuoti sporto salėje kitame pastate, kuris atitinka higienos normų reikalavimus.

62Nurodė, kad nesutinka su argumentais, kad priimtas sprendimas pažeidžia sudarytas mokymosi sutartis su pareiškėjais. Didžioji dauguma pareiškėjų nėra pateikę jokių sudarytų sutarčių, todėl negalima konstatuoti, kad jos buvo pažeistos. Pareiškėjai, išskyrus Ž.K. ir V.P., nėra pateikė tinkamų įrodymų, kad yra minėtų mokyklų mokinių tėvai. Pareiškėja Ž.K. yra pateikusi 2015 m. rugsėjo 1 d. vaikų iki 14 metų mokymo sutartį, sudarytą su Kauno Žaliakalnio progimnazija Nr. 353, kurioje nėra jokių nuostatų, kad mokinys gali būti ugdomas tik pastate Širvintų g. 15. Taip pat 2017 m. birželio 9 d. sudarytą Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 967 su Kauno Vinco Bacevičiaus pradine mokykla yra pateikęs pareiškėjas V.P.. Tačiau minėtoje sutartyje taip pat tėra nurodyta juridinio asmens, kuris sudaro sutartį adresas -Savanorių pr. 91. Sutartyje neaptarta ir negalėtų būti aptarta ugdymo vieta. Šie adresai sutartyse nurodyti kaip juridinio asmens - švietimo paslaugų teikėjo - adresas, bet ne kaip vienintelė galima švietimo paslaugų teikimo vieta. Pažymėtina, kad reorganizuojant pradinę mokyklą, visus mokymosi sutartimis prisiimtus įsipareigojus perims ir vykdys po reorganizavimo veiksiantis juridinis asmuo - Kauno Žaliakalnio progimnazija, todėl negalima sutikti su pareiškėjų nurodytais motyvais, kad vykdomas reorganizavimas pažeidžia arba pažeis sudarytas mokymo sutartis. Švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mokykla privalo užtikrinti ugdymo programų vykdymą, mokymo sutarties sudarymą ir sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, o šio įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad mokyklos vadovas apie savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininko (dalyvių susirinkimo) (kitų mokyklų) sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo arba mokyklos grupės ar tipo pakeitimo privalo raštu pranešti kiekvienam mokiniui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Mokykla privalo vykdyti mokymo sutartyje numatytus mokyklos įsipareigojimus mokiniams. Minėtų teisės aktų nuostatos nebuvo pažeistos reorganizuojant mokyklą, kadangi visus įsipareigojimus pagal sudarytas ne tik mokymo, bet ir kitas sutartis vykdo po reorganizavimo veiksiantis juridinis asmuo - Kauno Žaliakalnio progimnazija. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad prijungimas - tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Sudarydami mokymo sutartį V.P. tėvai negalėjo nežinoti, kad Kauno miesto savivaldybės taryba jau yra priėmusi sprendimus, kuriais pradėtas mokyklos reorganizavimo procesas ir kad mokyklos bendruomenė skundžia Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus teismams. 2017 m. birželio 9 d. Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis Nr. 967 dėl V.P. mokymo pagal pradinio ugdymo programą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje galėjo būti sudaryta tik dėl to, kad vykstančiose bylose teismai taikė reikalavimo užtikrinimo priemones ir reorganizavimo procesas buvo sustabdytas. Galiojantys teisės aktai nenumato pareigos gauti tėvų, sudariusių mokymo sutartis, sutikimus vykdyti reorganizaciją, kaip remdamiesi teisės analogija aiškina pareiškėjai.

63Visi skunde nurodyti argumentai apie tai, kad patvirtintas aprašas yra neinformatyvus, nieko nesakantis ir pan. yra nereikšmingi teisiniu požiūriu. Nepriklausomai nuo to, kokius reorganizavimo sąlygų aprašus būtų parengę pareiškėjai, jeigu jiems tokia teisės būtų buvusi suteikta, Kauno miesto savivaldybės taryba ginčo sprendimu patvirtino Kauno Žaliakalnio progimnazijos ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorių parengtą aprašą, kuriame yra visi duomenys, kurie turi jame būti vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnyje nurodytu reglamentavimu.

64Pabrėžė, kad Reorganizavimo sąlygų aprašas nepažeidžia Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatų. Galiojantys teisės aktai nenumato galimybės pradines mokyklas jungti tik prie pradinės mokyklos tipo mokyklų. Pažymėtina, kad vykdant reorganizavimą mokyklos turi būti jungiamos prie kitų atitinkamas ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų. Progimnazija vykdo ir pradinio ugdymo programą, kaip ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla. Pareiškėjai, nurodo, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokiniams bus nesaugu mokytis mokykloje, kurioje mokosi ir vyresni mokiniai. Tokie samprotavimai laikytini nepagrįstais.

65Sprendime T-240 nėra konkrečiai nurodyta, kaip vyks Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokinių perkėlimas į progimnaziją, tačiau klasių komplektavimas, klasių sujungimas, atskirų mokinių perkėlimas iš vienos klasės į kitą yra išimtinai mokyklos vadovo diskrecija. Šiais klausimais atsakovas net negalėtų priimti sprendimo, nes taip buvo nustačiusi Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše, patvirtintame Sprendimu T-33. Tvarką, kad mokyklos vadovas turi teisę priimti sprendimus dėl konkrečių klasių komplektavimo, patvirtina ir Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos. Pažymėtina, mokyklose, kuriose nevykdomas joks reorganizavimas, mokinių skirstymas į klases, klasių sujungimas, vaikų perkėlimas iš vienos klasės į kitą bei ugdymo vietos perkėlimas yra neišvengiami procesai, kuriuos sąlygoja įvairios objektyvios aplinkybės, tokios kaip tėvų pageidavimai, vaikų skaičiaus sumažėjimas, naujų mokinių atvykimas ir pan. Be to, mokinių tėvai gali pasirinkti bet kurią kitą Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklą, jeigu mano, kad ugdymo sąlygos Kauno Žaliakalnio progimnazijoje yra netinkamos.

66Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. birželio 4 d. rašte Nr. (33-200)R-1680 yra išsamiai atsakyta apie tai, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos neliks išregistravus šią mokyklą iš juridinių asmenų registro, tačiau vadovaujantis naujai patvirtintais Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuostatais, bus organizuojami nauji tarybos rinkimai ir dėl jos sudėties, atstovų galės spręsti po reorganizavimo veiksiančios mokyklos bendruomenė. Mokyklos taryba yra savivaldos organas ir yra visiškai logiška manyti, kad nelikus juridinio asmens, nelieka ir to juridinio asmens savivaldos organo.

67Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis reorganizavimas nėra teisėtas pagrindas nutraukti darbo sutartis, ir darbuotojams sutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jie gali toliau tęsti darbą Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. Ginčo sprendimu patvirtintame reorganizavimo sąlygų apraše tokia nuostata ir yra įtvirtinta, tuo tarpu pareiškėjų skunde nurodytas argumentas apie tai, kad Sprendimas T-240 yra neteisėtas dėl to, kad nėra pasisakyta apie tai, kas bus klasės auklėtojai yra visiškai neargumentuotas. Galiojančiuose teisės aktuose nėra numatyta galimybė paslaugų gavėjams privalomai nurodyti mokymo paslaugų teikėjams kokius darbuotojus pastarasis turėtų įdarbinti, o juo labiau, tokių teisės aktų negalėtų priimti ir atsakovas.

68J.B. paskyrimas į progimnazijos direktoriaus pareigas bei komisijos Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimui kontroliuoti pirmininkės pareigas neprieštarauja bendruomenės ir atskirų gyventojų interesų derinimo, reagavimo į gyventojų nuomonę principams, o taip pat nepažeidžia Švietimo įstatyme numatytų mokyklos bendruomenės teisių. Administraciniai teismai nagrinėja bylas dėl tarnybinių ginčų, kuomet viena šalis yra valstybės tarnautojas ar pareigūnas. Mokyklos direktoriaus pareigybė nepriskiriama nei vienai iš šių kategorijų. Vykdant reorganizavimą vyksta ir mokyklų direktorių pareigybių skaičiaus optimizavimas. Tai reglamentuojama Darbo kodekso nuostatomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų nagrinėjimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktu ginčai dėl darbo sutarties pakeitimo negali būti nagrinėjami administraciniuose teismuose. Dalyvaujančios reorganizavime mokyklos direktoriui pasiūlius nutraukti darbo santykius šalių susitarimu, atsakovas privalėjo siūlyti pakeisti darbo sutarties sąlygas Kauno V. Bacevičiaus pradinės mokyklos direktorei, kadangi reorganizavimas nėra teisėta priežastis nutraukti darbo sutartis. J.B. sutikus eiti po reorganizavimo tęsiančios veiklą mokyklos direktoriaus pareigas, darbo sutartis privalėjo būti pakeista vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis. Švietimo įstatyme ir Darbo kodekse yra pateiktas baigtinis sąrašas pagrindų, kuomet mokyklos vadovas gali būti atleidžiamas iš pareigų. Mokyklos bendruomenės nesutikimas ar priekaištai mokyklos vadovui kaip atleidimo pagrindas nėra nurodytas nei viename iš šių teisės aktų.

69Atsakovas ir jo atstovai taip pat nurodė, kad pareiškėjai skunde nurodė, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijos bendruomenė tik 2018 m. gegužės 22 d. išreiškė nesutikimą su mokyklos prijungimu prie progimnazijos. Galiojantys teisės aktai numato, kad su mokyklų bendruomenėmis turi būti konsultuojamasi priimant mokyklų tinklo pertvarkymo planavimo sprendimus. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 35.4 papunktyje nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su Mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai tobulinami atsižvelgiant į Mokyklų bendruomenių nutarimus, jeigu šie neprieštarauja Taisyklėms. Kai savivaldybės pavienės bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės sprendimas prieštarauja Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūriniu pertvarkymu plano projekte numatytam mokyklos reorganizavimui, likvidavimui ar pertvarkymui, siūlymus pateikia Švietimo ir mokslo ministerija. Savivaldybės taryba, įvertinusi Švietimo ir mokslo ministerijos išvadas ir pasiūlymus, tvirtina savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus. Tas buvo padaryta 2016 metais, kai Švietimo ir mokslo ministerija pritarė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimui ir šie argumentai jau išsamiai išnagrinėti administraciniuose teismuose. kad Kauno Žaliakalnio progimnazijos bendruomenė sutiko su planuojama Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizacija ir prieštaravimų 2016 metais vykdant viešą mokyklų tinklo plano svarstymą su bendruomenėmis prieš priimant Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas, ir pagal kurio dalį buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., nereiškė.

70Pareiškėjų skundai atmestini kaip nepagrįsti, administracinė byla dalyje nutrauktina.

71Teismui pateiktų įrodymų visetas patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad pareiškėjai E.K., N.K., T.A., R.T., B.K. iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios pateikė teismui atsisakymus nuo 2018 m. birželio 1 d. skundo. Pareiškėjų atsisakymai nuo skundo neprieštarauja įstatymui ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir kitų asmenų teisių ir įstatymu saugomų interesų, todėl atsisakymai nuo skundo priimtini ir administracinė byla šių pareiškėjų atžvilgiu nutrauktina (ABTĮ 103 str. 4 p.). Administracinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (ABTĮ 12 str., 104 str. 3 d.).

72Ginčas administracinėje byloje kilo dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo teisėtumo, prijungiant šią mokyklą prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Reorganizacijos išdavoje Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla 2018 m. rugpjūčio 30 d. buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro – juridiniam asmeniui pasibaigus po reorganizavimo. Išregistravimo pagrindai: Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos 2018 m. rugpjūčio 23 d. prašymas ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. Sprendimas Nr. T-240 (ginčo dėl šios faktinės aplinkybės nėra).

73Šios administracinės bylos duomenys (taip pat ir TIS Liteko esančių betarpiškai susijusių administracinių bylų procesinių sprendimų duomenys) patvirtina aplinkybes, kad atsakovas 2016 m. kovo 15 d. priėmė sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”. 2016 m. kovo 15 d. Sprendimas Nr. T-116 buvo priimtas įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ nuostatas. Mokyklų tinklo pertvarkos plano 1 priedo lentelės 62 punktu buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. Mokyklų tinklo pertvarkos planas buvo grindžiamas miesto ugdymo įstaigų esamos būklės analize. Pertvarkos plane nurodytas mokyklų tinklo esamos būklės vertinimas buvo atliktas įvairiais kriterijais, tame tarpe ir analizuojant mokyklų pastatų būklę, atitiktį mokymosi tipui. Vienas iš savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos prioritetų buvo nurodytas Mokyklų tinklo pertvarkos plane – tai mokymosi aplinkos ugdymo įstaigose pagerinimas, užtikrinimas sanitarinių ir higienos normų (16.3 p.). Mokyklų tinklo pertvarkos plano 2016 m. vasario 8 d. Aiškinamajame rašte Nr. 35-12-19 buvo konstatuota, kad bendrojo ugdymo mokyklų pertvarka būtina ir dėl to, jog švietimo pastatų būklė neužtikrina saugios švietimo standartais numatytos ugdymo aplinkos. Aiškinamajame rašte taip pat pabrėžiama, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje nėra sukurta tinkama edukacinė aplinka, reikalingas kapitalinis pastato remontas. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje Higienos normų (Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pažeidimai fiksuojami nuo pat mokyklos įsteigimo. Ši aplinkybė buvo grindžiama Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. birželio 30 rašto Nr. 2-2566-7 (15.24) duomenimis, kad mokykloje kūno kultūros pamokoms vesti įrengta patalpa, kurioje pamokos metu vienam mokiniui skirtas plotas yra mažesnis kaip 8,5 kv. m (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 43 p.), nėra įrengta atskirų mergaitėms ir berniukams persirengimo kambarių (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 41 p. reikalavimų), nepakankamas sanitarinių įrenginių skaičius (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 49.1 p., 49.2 p. reikalavimų), antro aukšto koridoriuje, skirtame mokinių poilsiui tarp pamokų, nėra natūralaus apšvietimo (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 54 p. reikalavimų), daugumoje klasių nelygios sienos, lubos, grindys, tualetuose sienos ir grindys nepadengtos lygia, drėgmei ir dezinfekcinėmis medžiagomis atsparia danga (neatitinka Lietuvos higienos normos HN 21:2011 43 p. reikalavimų). Mokyklos pastatas, esantis Savanorių pr. 91, Kaune, yra kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36074). Aiškinamajame rašte taip pat buvo teigiama, kad mokyklos pastato remonto darbai neišvengiamai susiję su pastato saugotinų elementų išsaugojimu, sudėtingų restauracinių metodų taikymu, kapitalinio remonto darbų kaina (iki 0,64 mln. Eurų) yra neproporcingai didelė tik apie 208 mokinių talpinančiai mokyklai. Aiškinamajame rašte taip pat buvo akcentuota, kad Kauno Vinco Bacevičiaus mokyklos mokiniams bus sudarytos geresnės ugdymosi sąlygos naujai renovuotos Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpose.

74Pateikti duomenys taip pat patvirtina, kad 2016 m. balandžio 7 d. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba, K.M., A.P., J.G., I.P., I.G., G.L. – G., J.S., L.A., J.Č., J.Ž. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė skundą (administracinė byla Nr. eI-117-428/2017), kuriame prašė: panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo”, panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016-2017 mokslo metais” dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1 - 4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi paminėtoje byloje buvo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdytas ginčijamo Sprendimo Nr. T-116 galiojimas, o 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi taip pat buvo sustabdytas ir Sprendimo Nr. T-114 galiojimas (TIS Liteko – administracinės bylos Nr. eI-117-428/2017 duomenys). 2017 m. balandžio 19 d. teismo sprendime, priimtame administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, apygardos administracinis teismas konstatavo, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimą Nr. T-116 dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo priėmė pagrįstai ir teisėtai, tinkamai įgyvendindama jai suteiktą švietimo tinklo kūrimo ir reorganizacijos teisę. Teismas akcentavo, kad pagrįstai 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendė, jog Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla turi būti reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos. 2017 m. balandžio 19 d. teismo sprendimo analizė patvirtina išvadą, kad teismas pagrįstais laikė atsakovo argumentus, jog prijungimu siekiama racionalesnio ir efektyvesnio turimų išteklių panaudojimo, kad po reorganizacijos Kauno Žaliakalnio progimnazija organizuos darbą pagal su įstaigos savininku suderintas ugdymo programas, nustatyta tvarka suderintą ugdymo planą, formuos ugdymo turinį, siekdama užtikrinti ugdymo plano įgyvendinimą, atliks kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos ir Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriai teisės aktų nustatyta tvarka parengs Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą ir t.t. Paminėtame 2017 m. balandžio 19 d. teismo sprendime taip pat buvo akcentuota, kad savivaldybės taryba, priimdama ginčijama sprendimą, tinkamai įgyvendino Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 21 punkte įvirtintą išimtinę tarybos kompetenciją steigti, reorganizuoti, likviduoti, biudžetines ir viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, jas prižiūrėti, skirti į pareigas ir atleisti iš jų teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės mokymo ir auklėjimo įstaigų vadovus, dalyvauti steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis, tvirtinti seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatus. Teismas sprendime pabrėžė, kad Taryba turėjo teisę, kaip biudžetinės įstaigos steigėja, įvertinusi didelį lėšų poreikį investicijoms į mokyklos remontą ir į mokyklų tinklo pertvarkos veiksmingumą, švietimo kokybės teikimo kriterijus, pasirinkti veiksmingiausią šios situacijos sprendimo būdą reorganizuoti mokyklą. Taryba, pasirinkdama veikimo būdą – reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos, pagrįstai ir teisėtai siekė užtikrinti tinkamą mokyklos mokinių ugdymą kitoje, t. y. Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpose ir tai neprieštaravo jokiems imperatyviems teisės aktų reikalavimams, nes Taryba, įgyvendindama teisės aktuose priskirtą funkciją mokyklų tinklo pertvarkos kūrime, neviršijo savo įgaliojimų, teisėtai ir pagrįstai, įvertinusi galimybes užtikrinti tinkamą mokinių ugdymą, nusprendė reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą sprendime numatytu būdu (ABTĮ 57 str. 2 d.).

75Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjų apeliacinį skundą paminėtoje administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017, 2018 m. vasario 23 d. nutartyje, kuria kaip nepagrįstas buvo visiškai atmestas pareiškėjų apeliacinis skundas, konstatavo (TIS Liteko – LVAT administracinės bylos Nr. eA-1930-624/2018 duomenys), kad su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu susijusios veiklos, iš jų ir ikimokyklinio ugdymo, vaikų neformaliojo švietimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, yra savivaldybės savarankiškosios funkcijos, numatytos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 ir 8 punktuose. Ši teisės norma suponuoja savivaldybių teisę teisės aktų nustatyta tvarka steigti, reorganizuoti bei likviduoti tokias paslaugas teikiančiais įstaigas, kurių savininkėmis jos yra. LVAT kolegija taip pat akcentavo, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais” dalis, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose buvo nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje ir klasių komplektų skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, priimta vadovaujantis 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116, kuriuo nuspręsta Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą prijungti prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, yra teisėta bei pagrįsta, todėl nėra pagrindo naikinti ir skundžiamo 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pabrėžė, kad pareiškėjų skunde nurodytos aplinkybės, jog Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos bloga pastato būklė įtakota paties atsakovo neveikimo (lėšų neskyrimo), taip pat visi argumentai, susiję su byloje ginčijamų Kauno visuomenės sveikatos centro sprendimų nepagrįstumu, nėra reikšmingi, kadangi teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) ekonominio tikslingumo požiūriu.

76Teismas taip pat pabrėžia, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi LVAT teisėjų kolegija atsisakė atnaujinti procesą paminėtoje administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018 (TIS Liteko – LVAT administracinės bylos Nr. eP-38-629/2018 duomenys). Teisėjų kolegija 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartyje pabrėžė, kad pareiškėjai, prašydami atnaujinti bylos procesą ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, nurodė, jog naujai paaiškėjo netinkamų higienos sąlygų Kauno Žaliakalnio progimnazijoje aplinkybės, taip pat pateikė Centro grįžtamosios kontrolės 2018 m. gegužės 24 d. Patikrinimo aktą Nr. (4-12 15.3.3)PA-3122, Centro 2018 m. gegužės 25 d. raštą Nr. (2-11 14.2.1.E)2-22844 ir Centro 2018 m. gegužės 3 d. raštą Nr. (1.1.36-41)10-3509, kurie, pareiškėjų teigimu, patvirtina netinkamas higienos sąlygas Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. LVAT pabrėžė, kad pareiškėjai teiginius dėl netinkamų higienos sąlygų Kauno Žaliakalnio progimnazijoje jau buvo reiškę tiek skunde, teiktame pirmosios instancijos teismui, tiek ir apeliaciniame skunde, tačiau šiuos teiginius teismai, nagrinėdami administracinę bylą, įvertino ir dėl jų jau pasisakė. LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog aplinkybės, susijusios su Kauno Žaliakalnio progimnazijos atitiktimi higienos normoms, nebuvo žinomos nagrinėjant bylą apygardos administraciniame teisme, todėl šios aplinkybės nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis. Pabrėžė, kad proceso atnaujinimas yra išimtinė procedūra, todėl ji negali būti naudojama kaip priemonė pratęsti bylinėjimąsi.

77Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 2, 3 dalys, 148 straipsnio 1 dalis nustato, kad tiek apskųsti apygardos administracinio teismo, tiek ir LVAT procesiniai įsiteisėja apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo paskelbimo dieną. Kaip jau buvo paminėta, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi buvo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdytas Sprendimo Nr. T-116 galiojimas, o 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi taip pat buvo sustabdytas ir Sprendimo Nr. T-114 galiojimas (administracinės bylos Nr. eI-117-428/2017 duomenys). LVAT 2018 m. vasario 23 d. priėmus nutartį, kuria buvo atmestas pareiškėjų skundas apygardos administracinio teismo byloje Nr. eI-117-428/2017, įsiteisėjo apygardos administracinio teismo sprendimas ir, tuo pačiu, neteko juridinės galios paminėtos nutartys dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Iš to seka išvada, kad po 2018 vasario 23 d. atsakovas turėjo teisėtą pagrindą tęsti 2016 m. kovo 15 d. Sprendimo Nr. T-116 įgyvendinimą.

782016 m. kovo 15 d. Sprendimo Nr. T-116, 2016 m. kovo 15 d. Sprendimo Nr. T-114 (administracinės bylos Nr. eI-117-428/2017 duomenys), taip pat šioje administracinėje byloje ginčijamo 2018 m. gegužės 29 d. Sprendimo Nr. T-240 (ir jo priedų) turinio analizė duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad 2018 m. gegužės 29 d. Sprendimu Nr. T-240 buvo tik detalizuotas ir, tuo pačiu, pilnai įgyvendintas 2016 m. kovo 15 d. Sprendimas Nr. T-116. Teismas taip pat pabrėžia, kad tik 2018 m. vasario 23 d. neteko galios reikalavimo užtikrinimo priemonės ir tik po to atsakovas teisėtai galėjo tęsti 2016 m. kovo 15 d. Sprendimo Nr. T-116 įgyvendinimą. Ginčo kontekste svarbu paminėti ir tai, kad 2018 m. birželio 22 d. Nacionalinio sveikatos centro sprendimu Nr. (2-11 14.2.1)LHP-1857 buvo išduotas Leidimas – higienos pasas ugdymo veiklai Kauno Žaliakalnio progimnazijai (bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla). Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos Leidimo - higienos paso galiojimas buvo sustabdytas dar 2015 metais, o 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 2-11 14.2.2E)2-27843 buvo panaikintas. Teismas taip pat vertina ir aplinkybę, kad Visuomenės sveikatos centras prieš priimant Sprendimą Nr. T-240 buvo sustabdęs Leidimo - higienos paso galiojimą Kauno Žaliakalnio progimnazijai, tačiau tai nereiškia, kad atsakovas turėjo nutraukti arba sustabdyti reorganizacijos procesą. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad 2018 m. birželio 22 d. Nacionalinio sveikatos centro sprendimu Nr. (2-11 14.2.1)LHP-1857 buvo išduotas Leidimas – higienos pasas. Kaip jau buvo paminėta, 2018 m. rugsėjo 1 d. reorganizacijos procesas buvo visiškai pabaigtas, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla išregistruota iš juridinių asmenų registro, o šios mokyklos mokiniams užtikrintos sąlygos tęsti mokymo programą Kauno Žaliakalnio progimnazijoje. Be to, ir LVAT nutartyse, priimtose administracinėse bylose Nr. eA-1930-624/2018, Nr. eP-38-629/2018, pabrėžė, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje užfiksuoti neatitikimai Higienos normų reikalavimams, nebuvo kliūtimi Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizacijai (jos prijungimui prie progimnazijos).

79Švietimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. liepos 5 d.), nustatančio Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje, 58 straipsnio 1 dalies 1 – 3 punktai numato, kad: savivaldybės atstovaujamoji institucija (taryba) įgyvendina valstybinę švietimo politiką savivaldybėje, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti; steigia, reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės administracijos švietimo padalinius; formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti. Inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų poreikius atitinkantis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, savarankiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą. Švietimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 1 – 3 punktai numato, jog švietimo teikėjų tinklas formuojamas plėtojant švietimo programų ir švietimo įvairovę; koordinuojant teikiamas švietimo programas; steigiant, reorganizuojant, likviduojant, pertvarkant mokyklas ir atliekant jų struktūros pertvarką. Mokyklos struktūros pertvarka vykdoma valstybinės ir savivaldybės mokyklos – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu. Švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinkle; Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis ir mokyklų bendruomenių nutarimais, jeigu šie neprieštarauja nurodytoms taisyklėms. Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, tvirtina ir įgyvendina mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus. Tai įtvirtinta Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje. Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokyklas (biudžetines įstaigas) reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis. Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalis įpareigoja savivaldybės tarybą užtikrinti, kad mokymosi aplinka mokykloje, mokinių mokymosi krūvis atitiktų higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduotų švietimo programų vykdymą.

80Atsakovo įgaliojimai bendrojo ugdymo srityje yra apibrėžti taip pat ir Vietos savivaldos įstatymo (nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 1 d. galiojusi redakcija) 7 straipsnio 7 punkte, kuris numato, kad valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos yra priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymas. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 21 punkte įvirtinta išimtinė tarybos kompetencija – biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis; seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatų tvirtinimas.

81Kaip jau buvo paminėta, Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalis taip pat atsakovą įpareigoja vadovautis ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (toliau - Taisyklės)(redakcija, galiojusi nuo 2016 m. balandžio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.).

82Taisyklių 34 punktas numatyta, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo. Taisyklėse mokyklų tinklų kūrimas ir įgyvendinimas yra apibrėžiamas kaip tęstinis procesas, susidedantis iš įvardintų stadijų, kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų tinklo kūrimo veiksmai. Inicijavimo stadijoje, rengiamas mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas: pagrindžiama planuojama mokyklų tinklo pertvarka, nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai ir numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas, mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis (Taisyklių 35 p.). Taisyklių 35.4 papunktyje nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su Mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai tobulinami atsižvelgiant į Mokyklų bendruomenių nutarimus, jeigu šie neprieštarauja Taisyklėms. Kai savivaldybės pavienės bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės sprendimas prieštarauja Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūriniu pertvarkymu plano projekte numatytam mokyklos reorganizavimui, likvidavimui ar pertvarkymui, siūlymus pateikia Švietimo ir mokslo ministerija. Savivaldybės taryba, įvertinusi Švietimo ir mokslo ministerijos išvadas ir pasiūlymus, tvirtina savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus. Administracinės bylos Nr. eI-117-428/2017 procesinių sprendimų duomenys patvirtina, kad šią Taisyklių nuostatą atsakovas tinkamai įgyvendino dar 2016 metais, kai Švietimo ir mokslo ministerija 2016 m. vasario 9 d. raštu Nr. SR-508 pritarė Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimui (prijungimui prie progimnazijos). Be to, ir Taisyklių 36 punktas numato, jog įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų planą, mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą ir mokinių vežiojimo užtikrinimo planus.

83Teismas vertina, kad atsakovas turėjo teisę, kaip biudžetinės įstaigos steigėjas, įvertinęs didelį lėšų poreikį investicijoms į V. Bacevičiaus pradinės mokyklos remontą ir į mokyklų tinklo pertvarkos veiksmingumą, švietimo kokybės teikimo kriterijus, pasirinkti veiksmingiausią šios situacijos sprendimo būdą – t. y. reorganizuoti V. Bacevičiaus mokyklą. Teismas nenustatė, kad atsakovas šiame procese būtų padaręs kokius nors imperatyvių teisės normų, reglamentuojančių paminėtą procesą, pažeidimus. Atsakovas, pasirinkdamas ginčijamame 2018 m. gegužės 29 d. Sprendime Nr. T-240 (iš esmės įgyvendindamas 2016 m. kovo 15 d. Sprendimą T-116) veikimo būdą – reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Kauno Žaliakalnio progimnazijos, veikdamas savo kompetencijos ribose tinkamai siekė aukščiau paminėtuose teisės aktuose įtvirtintų tikslų - užtikrinti tinkamą mokyklos mokinių ugdymą kitoje vietoje, t. y. Kauno Žaliakalnio progimnazijos patalpose ir tai neprieštaravo teisės aktų reikalavimams. Atsakovas pagrįstai vadovavosi Vietos savivaldos įstatymo normose įtvirtinta savarankiška savivaldybės tarybos teise priimti sprendimus savo nuožiūra, siekiant užtikrinti efektyvų jai priskirtų funkcijų ir tikslų įgyvendinimą, taip pat ir savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimą.

84Išanalizavus teismui pateiktus duomenis (taip pat ir paminėtų administracinių bylų procesinius sprendimus), matyti, kad 2018 m. gegužės 29 d. Sprendimas Nr. T-240 visiškai pagrįstas ne tik faktinėmis aplinkybėmis, nurodytomis Aiškinamajame rašte, tačiau ir teisės aktais, nurodytais ginčijamo 2018 m. gegužės 29 d. Sprendimo preambulėje. Atkreiptinas dėmesys, kad 2018 m. kovo 15 d. Sprendimas Nr. T-142, duodantis tiesioginę nuorodą į 2016 m. kovo 15 d. Sprendimą Nr. T-116, teisme nuginčytas nebuvo (TIS Liteko – LVAT 2018 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-396-492/2018). Jokių ginčijamo Sprendimo Nr. T-240 ir jo priedų neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo normoms teismas nenustatė. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Ginčijamame Sprendime Nr. T-240 visos nurodytos teisės normos tiesiogiai reglamentuoja klausimus, kuriuos atsakovas sprendė 2018 m. gegužės 28 d. posėdžio metu, kuriame dalyvavo bei pasisakė dalis pareiškėjų ir jų atstovas (tai patvirtina 2018 m. gegužės 29 d. tarybos posėdžio protokolo Nr. TP-5 duomenys). Be to, pareiškėjams objektyviai yra žinomos visos ginčijamo sprendimo priėmimo aplinkybės, nes dalis pareiškėjų ir atstovas dalyvavo administracinėse bylose, kuriose buvo ginčijami sprendimai, betarpiškai susiję su V. Bacevičiaus mokyklos reorganizacija (TIS Liteko duomenys, taip pat šiame sprendime paminėtos administracinės bylos). Jokių esminių Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pažeidimų, kurie būtų pakankamas pagrindas panaikinti ginčijamą Sprendimą, teismas nenustatė (ABTĮ 56 str.).

85Teismas taip pat laiko nepagrįstais pareiškėjų ir jų atstovų argumentus dėl neaiškios (nekonkrečios) mokinių ugdymo vietos, taip pat argumentai, jog atsakovas nesitarė ir nesikonsultavo su mokyklos bendruomene, neįvertino mokyklos bendruomenės siūlymų, jų tinkamai nesvarstė.

86LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. liepos 9 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015 pateikė teisės aiškinimą, nurodydama, jog Viešojo administravimo subjektai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, privalo konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), o įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis. Pagal Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalį, kuriant valstybinių ir savivaldybių mokyklų tinklą teisės aktų nustatyta tvarka, turi būti konsultuojamasi su gyventojais ar jų grupėmis, kad būtų apgintas viešasis interesas. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių VII skyriuje numatyta, kad savivaldybės turi pareigą konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose savivaldybės privalo informuoti visuomenę apie vykstančius procesus. Paminėtoje nutartyje pabrėžta, kad mokyklos reorganizavimo pagal bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos planą įgyvendinimo stadijoje teisės aktuose nėra viešojo administravimo subjektui numatytos pareigos tartis ir konsultuotis su mokyklos bendruomene. Tai duoda pagrindą išvadai, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo Bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos plano įgyvendinimo stadijoje, neturėjo imperatyvios pareigos tartis ir konsultuotis su mokyklos bendruomene. Nežiūrint to, kaip jau buvo paminėta, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybai nesutikus su planuojama šios mokyklos reorganizacija, mokyklos reorganizavimo klausimas buvo svarstomas Švietimo ir mokslo ministerijoje, kuri išanalizavusi pateiktus Kauno miesto savivaldybės pateiktus dokumentus, Kauno Vinco Bacevičiaus mokyklos tarybos pasiūlymus, 2016 m. vasario 9 d. rašte Nr. SR-508 padarė išvadą, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimas yra pagrįstas. Pareikti duomenys (taip pat ir administracinės bylos Nr. eI-117-428/2017 procesinių sprendimų duomenys) leidžia konstatuoti aplinkybes, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijos bendruomenė sutiko su planuojama Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizacija ir 2016 metais, vykdant viešą mokyklų tinklo plano svarstymą su bendruomenėmis prieš priimant Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-81 ir 2016 m. kovo 15 d. Sprendimą Nr. T-116, nereiškė. Prieštaravimai buvo pareikšti tik 2018 metais, prieš priimant ginčijamą Sprendimą Nr. T-240, kuris iš esmės tik užbaigė reorganizacijos procesą. Be to, kaip jau buvo paminėta, LVAT suformavo praktiką, kad tokie prieštaravimai negali būti kliūtis reorganizacijai, nes savivaldybės tarybai teisės aktai numato pareigą tik informuoti.

87Teismas atmeta pareiškėjų argumentus, kad ginčijame Sprendime Nr. T-240 nėra konkrečiai nurodyta, kaip vyks Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos mokinių perkėlimas į progimnaziją, kaip nepagrįstus. Įvertinęs ginčo situacijos teisinį reglamentavimą, teismas pabrėžia, kad klasių komplektavimas, klasių sujungimas, atskirų mokinių perkėlimas iš vienos klasės į kitą ir pan. yra išimtinai konkrečios mokyklos vadovo diskrecija. Tai įtvirtinta Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos Sprendimu Nr. T-33, Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1106, normose. Akivaizdu, kad pareiškėjų paminėti konkretūs procedūriniai klausimai ir neturėjo būti aptarti ginčijame Sprendime Nr. T-240 bei jo prieduose.

88Teismas laiko nepagrįstais skundų argumentus, kad ginčijamu Sprendimu pažeidžiamos Mokymo sutartys. Po reorganizacijos visus mokymosi sutartimis prisiimtus įsipareigojus perėmė ir vykdo juridinis asmuo - Kauno Žaliakalnio progimnazija. Švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalyje įtvirtinta nuostata, kad mokykla privalo užtikrinti ugdymo programų vykdymą, mokymo sutarties sudarymą ir sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, o šio įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad mokyklos vadovas apie savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininko (dalyvių susirinkimo) (kitų mokyklų) sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo arba mokyklos grupės ar tipo pakeitimo privalo raštu tik pranešti kiekvienam mokiniui ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.

89Pareiškėjai ir jų atstovai teigė, kad mokiniams būtų daug patogiau mokytis (tęsti mokslą) V. Bacevičiaus pradinėje mokykloje, negu keltis į naują mokymo įstaigą. Teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.

90LVAT, formuodamas administracinių teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, yra konstatavęs, jog teisės aktų nuostatomis nėra garantuojama absoliuti asmens teisė reikalauti, jog jo pageidaujama mokymo įstaiga nebūtų reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar pertvarkoma jos vidaus struktūra, jeigu toks mokymo įstaigos pertvarkymas nepažeidžia įstatymo garantuotų asmens teisių švietimo srityje (LVAT 2009 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1818/2009, 2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-1482/2007). Be to, ir Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 – 3 dalyse įtvirtintos taisyklės, kad asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą tvarką nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais. Į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise privalo būti priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jeigu joje yra laisvų vietų.

91Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjų argumentus dėl atitinkančios higienos normų reikalavimus sporto salės nebuvimo Žaliakalnio progimnazijoje. Teismui pateikti duomenys patvirtina, kad pareiškėjų ginčijamu sprendimu atsakovas būtent ir suteikė papildomas patalpas Kauno Žaliakalnio progimnazijai. Atsakovas laikinai sudarė realią galimybę šios ugdymo įstaigos vaikams sportuoti visas higienos normas atitinkančioje sporto salėje, naudotis įrengtais persirengimo kambariais. Šis sprendimas turėjo tiesioginę įtaką aplinkybei, kad Nacionalinis sveikatos centras 2018 m. birželio 22 d. išdavė Žaliakalnio progimnazijai Leidimą-higienos pasą. Teismui pateikti duomenys taip pat patvirtina, kad šiuo metu jau pagrinde pabaigti naujos sporto salės projektavimo darbai ir pradėti statybos darbai. Laikinai naudotis suteiktos sporto salės adresas, kuris nesutampa su Žaliakalnio progimnazijos adresu, Sprendimo teisėtumui reikšmės neturi – tai negali būti pagrindu Sprendimo (ar jo dalies) panaikinimui.

92Teismas tuo pačiu pabrėžia, kad pareiškėjai atsakovui buvo pateikę V. Bacevičiaus pradinės mokyklos naujos sporto salės tik pastato vizualizaciją, o ne teisės aktų nustatyta tvarka parengtą statinio techninį projektą tokioje apimtyje, kuri būtina statybą leidžiančio dokumento išdavimui. Dėl to jų argumentai apie galimą statybų kainą niekuo nepagrįsti.

93Kaip jau buvo paminėta, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 21 punkte įvirtinta išimtinė tarybos (atsakovo) kompetencija – biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis, seniūnijų – biudžetinių įstaigų – nuostatų tvirtinimas. Dėl to kaip nepagrįsti atmestini visi pareiškėjų argumentai dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorės paskyrimo į pareigas. Pagal patvirtintą teisinį reglamentavimą, taip pat ir Darbo kodekso nuostatas atsakovui priklauso išimtinė teisė teisės aktų nustatyta tvarka paskirti savivaldybės įstaigos vadovą. Pareiškėjai jokių esminių teisės aktų pažeidimų, padarytų skiriant progimnazijos direktorę, nenurodė, o savo nesutikimą grindė subjektyviu požiūriu – paminėtas asmuo jiems nepatinka dėl jo elgesio savybių. Teismas taip pat pabrėžia, kad pareiškėjai (mokyklos ir progimnazijos mokinių tėvai) neturi reikalavimo teisės ginčyti sprendimus, kurie Vietos savivaldos įstatymu priskirti išimtinei atsakovo kompetencijai (ABTĮ 56 str.).

94Pareiškėjai skunduose taip pat nurodė, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą Sprendimą, pažeidė visos eilės teisės aktų normas - Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, Europos vietos savivaldos chartijos, Vietos savivaldos įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir kt. Konkretūs pareiškėjų argumentai dėl jų teigimu atsakovo padarytų teisės normų pažeidimų buvo aptartimi šiame sprendime ir atmesti kaip nepagrįsti, o likusius pareiškėjų teiginius dėl paminėtų įstatymų pažeidimų teismas laiko deklaratyviais, tiesiogiai nesusijusiais su skundų pagrindu bei dalyku, neturinčiais juridinės reikšmės ginčo išsprendimui bei administracinio akto teisėtumui (neteisėtumui).

95Dėl išdėstytų argumentų pareiškėjų skundai atmestini kaip nepagrįsti (ABTĮ 88 str. 1 p.).

96Teismas pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas yra suformavę teismų praktiką, kad pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste (EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90 V. de H. v Netherlands, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 20772/92 H. v Finland, 1999 m. sausio 21 d. sprendimas byloje Nr. 30544/96 G. R. v Spain ir kt.). LVAT jurisprudencijoje, aiškinant ABTĮ normas (ABTĮ 15 str. 1 d., 21 str.), taip pat ne kartą buvo imperatyviai pažymėta, kad įstatymo reikalavimas motyvuoti teismo sprendimą nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvio argumentą (LVAT 2008 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444 -196/2008, 2009 m. liepos 24 nutartis administracinėje byloje Nr. P756-151/2009, 200 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525 -194/2009, 2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-216/2013 ir kt.).

97Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 103 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

98Priimti pareiškėjų E.K., N.K., T.A., R.T., B.K. atsisakymus nuo 2018 m. birželio 1 d. skundo ir administracinę bylą šių pareiškėjų atžvilgiu nutraukti.

99Kitų pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus.

100Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjai 2018 m. birželio 1 d. ir 2018 m. liepos 5 d. skundais kreipėsi... 5. Panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo... 6. 1.... 7. reorganizuoti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę... 8. 2.... 9. patvirtinti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų... 10. 3.... 11. patvirtinti Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuostatus (Sprendimo 3 punktas).... 12. 4.... 13. įpareigoti Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoją,... 14. 5.... 15. sudaryti šią komisiją Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos... 16. komisijos pirmininkė – J.B., Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos... 17. komisijos pirmininkės pavaduotoja – D.T., Kauno miesto savivaldybės... 18. I.A., Kauno miesto savivaldybės administracijos Aprūpinimo skyriaus... 19. A.J., biudžetinės įstaigos „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė... 20. J.J., Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio... 21. D.K., Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyriaus... 22. T.K., Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja;... 23. G.N., Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio apskaitos skyriaus... 24. 6.... 25. perduoti Kauno Žaliakalnio progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti... 26. 7.... 27. įpareigoti Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorių pasirašyti... 28. 8.... 29. pakeisti darbo sutarties su J.B. sąlygas ir nustatyti, kad nuo 2018 m.... 30. 9.... 31. pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus... 32. Pareiškėjai skunduose nurodė, taip pat atstovas (advokatas) ir pareiškėjai... 33. Nurodė, kad atsakovas 2018 m. gegužės 29 d. priėmė sprendimą Nr. T-240,... 34. Sprendimus, susijusius su Mokyklos reorganizavimu, atsakovas motyvuoja tuo, kad... 35. Europos vietos savivaldos chartijoje numatyta, jog vietos savivalda reiškia,... 36. Pareiškėjai ir atstovas taip pat nurodė, kad ginčijamo Sprendimo dalis dėl... 37. Sprendimas dėl reorganizavimo priimtas pažeidžiant Švietimo įstatymą ir... 38. Nurodė, kad Sprendimas taip pat pažeidžia proporcingumo principą (Viešojo... 39. Sprendimas priimtas pažeidžiant ir veiklos skaidrumo principą, numatytą... 40. Sprendimo dalis dėl ugdymo proceso vykdymo patalpose, esančiose A. S.... 41. Švietimo įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 8 punkte įtvirtinta mokinių tėvų... 42. Sprendimo dalis dėl reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo prieštarauja... 43. Atsakovas sprendimas taip pat pažeidžia ir Švietimo įstatymo 43, 44... 44. Sprendimo dalis dėl reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo pažeidžia... 45. Nurodė, kad Sprendimo dalis dėl J.B. paskyrimo eiti Progimnazijos direktorės... 46. Pareiškėjai ir atstovas taip pat nurodė, kad atsakovo 2018 m. gegužės 29... 47. Atsakovas ir jo atstovai teismo prašė pareiškėjų skundus atmesti kaip... 48. Atsakovas 2018 m. liepos 3 d. ir 2018 m. liepos 24 d. atsiliepimuose į skundus... 49. Kauno miesto savivaldybė nusprendė reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus... 50. Atsižvelgiant į Žaliakalnio seniūnijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų... 51. Atsakovas 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl Kauno miesto... 52. Atsakovas ir jo atstovai taip pat nurodė, kad skundžiamo Sprendimo T-240... 53. Pareiškėjai nepagrįstai nurodo, kad priimant Sprendimą T-240 nebuvo tartasi... 54. Taip pat akcentavo, kad 2018 m. gegužės 29 d. priimant ginčijamą... 55. Nurodė, kad Visuomenės sveikatos centras yra užfiksavęs higienos normų... 56. Sprendimas T-240 priimtas nepažeidžiant Vietos savivaldos įstatymo 4... 57. Ginčijamas tarybos sprendimas dalyse dėl nekilnojamojo turto, esančio A.... 58. Sprendimas T-240 priimtas nepažeidžiant Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1... 59. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio... 60. Pabrėžė, kad priimant Sprendimą T-240 nebuvo pažeista Lietuvos Respublikos... 61. Visuomenės sveikatos centras ginčijamo sprendimo priėmimo išvakarėse... 62. Nurodė, kad nesutinka su argumentais, kad priimtas sprendimas pažeidžia... 63. Visi skunde nurodyti argumentai apie tai, kad patvirtintas aprašas yra... 64. Pabrėžė, kad Reorganizavimo sąlygų aprašas nepažeidžia Vaiko teisių... 65. Sprendime T-240 nėra konkrečiai nurodyta, kaip vyks Kauno Vinco Bacevičiaus... 66. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. birželio 4 d. rašte Nr.... 67. Vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis reorganizavimas nėra teisėtas... 68. J.B. paskyrimas į progimnazijos direktoriaus pareigas bei komisijos Kauno... 69. Atsakovas ir jo atstovai taip pat nurodė, kad pareiškėjai skunde nurodė,... 70. Pareiškėjų skundai atmestini kaip nepagrįsti, administracinė byla dalyje... 71. Teismui pateiktų įrodymų visetas patvirtina teisiškai reikšmingas... 72. Ginčas administracinėje byloje kilo dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės... 73. Šios administracinės bylos duomenys (taip pat ir TIS Liteko esančių... 74. Pateikti duomenys taip pat patvirtina, kad 2016 m. balandžio 7 d. Kauno Vinco... 75. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjų... 76. Teismas taip pat pabrėžia, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi LVAT... 77. Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 2, 3 dalys, 148... 78. 2016 m. kovo 15 d. Sprendimo Nr. T-116, 2016 m. kovo 15 d. Sprendimo Nr. T-114... 79. Švietimo įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m.... 80. Atsakovo įgaliojimai bendrojo ugdymo srityje yra apibrėžti taip pat ir... 81. Kaip jau buvo paminėta, Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalis taip pat... 82. Taisyklių 34 punktas numatyta, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir... 83. Teismas vertina, kad atsakovas turėjo teisę, kaip biudžetinės įstaigos... 84. Išanalizavus teismui pateiktus duomenis (taip pat ir paminėtų... 85. Teismas taip pat laiko nepagrįstais pareiškėjų ir jų atstovų argumentus... 86. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. liepos 9 d. nutartyje, priimtoje... 87. Teismas atmeta pareiškėjų argumentus, kad ginčijame Sprendime Nr. T-240... 88. Teismas laiko nepagrįstais skundų argumentus, kad ginčijamu Sprendimu... 89. Pareiškėjai ir jų atstovai teigė, kad mokiniams būtų daug patogiau... 90. LVAT, formuodamas administracinių teismų praktiką panašaus pobūdžio... 91. Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjų argumentus dėl... 92. Teismas tuo pačiu pabrėžia, kad pareiškėjai atsakovui buvo pateikę V.... 93. Kaip jau buvo paminėta, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje 21... 94. Pareiškėjai skunduose taip pat nurodė, kad atsakovas, priimdamas ginčijamą... 95. Dėl išdėstytų argumentų pareiškėjų skundai atmestini kaip nepagrįsti... 96. Teismas pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir... 97. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 - 87 straipsniais,... 98. Priimti pareiškėjų E.K., N.K., T.A., R.T., B.K. atsisakymus nuo 2018 m.... 99. Kitų pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus.... 100. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...