Byla 2-515-615/2011
Dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu ir kitų reikalavimų

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant ieškovo Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro atstovei Vestai Muckienei, atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B“ atstovams advokato padėjėjui Tomui Ryzgeliui ir R. S., dalyvaujant trečiojo asmens Neringos miesto savivaldybės administracijos atstovui advokatui Arūnui Ivančiui, dalyvaujant tretiesiems asmenims R. S., U. M. G., nedalyvaujant tretiesiems asmenims G. M. Z., V. G., notarei R. P., nedalyvaujant trečiųjų asmenų Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Ievos kalnas“, VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, VĮ Valstybės turto fondas atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Kauno miesto apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro ginant viešąjį interesą pareikštą ieškinį atsakovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai „Juodkrantė 10B“, dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu ir kitų reikalavimų,

Nustatė

2Ieškovas Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras gindamas viešąjį interesą pareiškė ieškinį atsakovui, kuriuo prašo:

  1. Pripažinti juridinį asmenį - daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B", įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.
  2. Priimti sprendimą likviduoti daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B", įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ).
  3. Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B", įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondą, įmonės kodas 110073154, Vilniaus g. 16, Vilnius.

3Ieškinyje, dublike ir ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad 1999-06-14 Neringos miesto savivaldybes valdybos sprendimu Nr. 159 įregistruota daugiabučio namo savininkų bendrija "Ievos kalnas", esanti ievos ( - ). Registracijos numeris- DNSB-2, kodas ( - ). Bendrija įregistruota valdyti namo, esančio ( - ), savininkams bendrosios nuosavybės teise priklausantį turtą. 2006-03-29 juridinių asmenų registrui pateiktas prašymas registruoti juridinį asmenį- daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B", adresu ( - ). Prašymą įregistruoti juridinį asmenį - daugiabučio namo savininkų bendriją pateikė R. S.. 2006-05-04 tvirtinamuoju įrašu patvirtinta, kad juridinių asmenų registrui pateikti dokumentai neprieštarauja įstatymų reikalavimams, bendriją registruoti galima, bendrijai suteiktas kodas ( - ). Bendrijos įregistravimo data- 2006 m. balandžio 05 d. Juridinio asmens- daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B" dokumentų (nuostatų) atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad šį juridinį asmenį daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B" registruoti galima 2006 m. kovo 29 d. patvirtino Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarė R. P.. Nors daugiabučio namo savininkų bendrija įsteigta adresu ( - ), tačiau ji įsteigta įgyvendinus daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), korpuso 2k2p patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Daugiabučio namo ( - ) korpuse 2k2p, nuosavybės teise esančios patalpos bendrijos steigiamojo susirinkimo metu priklausė 4 savininkams: R. S., U. M. G., M. G. Z. ir R. Č. firmai „RAVA“, kuri 2006-02-06 pirkimo - pardavimo sutartimi jai priklausančias negyvenamąsias patalpas- poilsio patalpas, adresu ( - ), perleido V. G.. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2010 m. kovo 09 d. rašto Nr. (4.4.23.)S-391 matyti, kad adresu ( - ), yra pastatas- poilsio pastatas. Pastate kaip atskiri nekilnojamieji daiktai suformuoti 37 nekilnojamojo turto objektai- poilsio patalpos. Pagrindinė tikslinė pastato naudojimo paskirtis - poilsio. Poilsio paskirties pastatai yra negyvenamieji pastatai. Gyvenamosios paskirties patalpų pastate, esančiame adresu ( - ), nėra. Daugiabučio namo savininkų bendrija „Juodkrantė 10B" vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu negalėjo būti įsteigta, nes nėra, o pagal šį įstatymą ir negali būti laikoma daugiabučiu namu, kadangi pastate lK2p bei jo priestatuose lk2p, 2k2p nėra gyvenamųjų patalpų (butų). Pastatas 1K2p, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), turi du priestatus lk2p ir 2k2p. Pastatas 1K2p kartu su priestatais, plane pažymėtais lk2p, 2k2p, yra vienas nekilnojamojo turto objektas ir kaip vienas nekilnojamojo turto objektas „Pastatas- poilsio pastatas". Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 2 d. daugiabučiame name arba keliuose namuose, jei neįmanoma šių namų atskirai naudoti, steigiama tik viena bendrija. Daugiabučio namo savininkų bendrija „Juodkrantė 10B" įsteigta įgyvendinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) korpuso 2k2p, patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Duomenų, kad pastato priestatai įstatymų nustatyta tvarka būtų suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, nėra. R. S. 2002-10-15 buvo pateikęs prašymą Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui įregistruoti priestatą pažymėtą indeksu 2k2p, kaip atskirą nekilnojamo turto objektą, tačiau prašymas buvo atmestas. Nesant galimybės sublokuoto daugiabučio namo korpusą ar sekciją naudoti atskirai, dar viena bendrija tame pačiame daugiabučiame name negali būti įsteigta, o jos įsteigimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai. Be to, Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B" 2005-10-15 steigiamojo susirinkimo protokole nenurodyta, kad steigimo iniciatorė informavo savivaldybės administracijos direktorių bei už namo priežiūrą atsakingą įmonę, įstaigą, organizaciją, pateikė jai darbotvarkę ir bendrijos įstatų projektą. Steigiant daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B" buvo būtina apie steigiamąjį susirinkimą informuoti ir daugiabučio namo savininkų bendriją „Ievos kalnas", išsiunčiant darbotvarkę ir bendrijos įstatų projektą. R. S. atvykęs į Kauno miesto apylinkės prokuratūrą nurodė, kad apie bendrijos steigimą buvo pranešta tik korpuso patalpų savininkams. Surinkti duomenys patvirtina, kad steigiant ir įregistruojant daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B" buvo pažeistos įstatymo nustatytos imperatyvios juridinio asmens steigimo taisyklės, todėl daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B" įsteigimas yra neteisėtas. Tokiu atveju, kai steigiant pažeidžiamos imperatyvios juridinio asmens steigimo taisyklės yra pagrindas juridinį asmenį pripažinti neteisėtai įsteigtu. Teismui pripažinus daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B" neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu, bendrija likviduotina LR CK 2.108 str., ir 2.114 str. 2 d., nustatyta tvarka. Ieškovas dublike nurodė, jog atsakovas atsiliepimu į ieškinį nepaneigė ieškinio dalyko ir pagrindo, nenurodė jokių naujų faktų, kurie būtų nežinomi ieškovui teikiant teismui ieškinį dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, todėl prokuroras, gindamas viešąjį interesą, ieškinio reikalavimų nekeičia ir juos palaiko.

4Atsakovas Daugiabučio namo savininkų bendrijos Juodkrantė 10B patikslintame atsiliepime į ieškinį, triplike ir atsakovo atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat nurodė, kad ieškovo nuomone, daugiabučio namo savininkų bendrija „Juodkrantė 10B", vadovaujantis LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, negalėjo būti įsteigta, nes nėra laikoma daugiabučiu namu. Toks ieškovo požiūris yra paviršutiniškas ir neatitinkantis faktinės padėties. Iš tiesų, priestate 2k2p esančios patalpos yra gyvenamos. Priestate yra atskiras vandens įvadas, nuotekų išvadas, atskira elektros skydinė. Ieškovas patalpas pritaikytas gyventi siekia aiškinti siaurąja prasme, kategoriškai teigdamas, jog poilsiui skirtos patalpos nėra gyvenamosios patalpos. Nors patalpų paskirtis įvardijama kaip poilsio, tačiau akivaizdu, patalpos yra gyventi pritaikytos patalpos. Pažymėtina, kad 1999 m. birželio 14 d. Neringos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 159 Dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos „Ievos kalno" įstatų įregistravimo buvo nuspręsta pakeisti pastato, esančio ( - ), statusą iš poilsio namų į daugiabučio gyvenamojo namo. Taigi, tai tik patvirtina, kad pastatas bei jo priestatas, esantys ( - ), iš tiesų atitinka gyvenamajam pastatui keliamus reikalavimus. Tuo pačiu, kyla klausimas, kodėl prokuroras reiškia ieškinį dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B" pripažinimo neteisėtai įsteigtu, tačiau nekvestionuoja daugiabučio namo savininkų bendrijos „Ievos kalnas" įsteigimo teisėtumo. Ieškovas taip pat formaliai vertina tą aplinkybę, kad pastato lK2p dalis 2k2p yra vadinama priestatu, todėl net nebando vertinti, ar minėtą pastato dalį galima naudoti atskirai. Toks ieškovo formalus elgesys prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Nors minėtas pastatas yra vadinamas priestatu, jis atitinka tiek daugiabučiam namui keliamą reikalavimą, kad jame būtų trys ar daugiau butų, tiek atskiru namu laikomam korpusui ar sekcijai keliamą reikalavimą turėti galimybę atskirai jį naudoti nuo daugiabučio namo. Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B" nariai sudarinėdami atskiras sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais, veikė kaip atskiras subjektas bei sudarė galimybę priestatą 2k2p atskirai naudoti nuo pastato lK2p. Ši daugiabučio namo savininkų bendrija iš esmės įsteigta įgyvendinti daugiabučio namo, esančio ( - ), priestato 2k2p, patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui paskirtos žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu.

5Tretysis asmuo U. M. G. atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu prašė prokuroro ieškinio, dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, netenkinti ir DNSB „Juodkrantė 10B" nelikviduoti, suteikti bendrijai galimybę, ją sukuriant, padarytus įstatymų pažeidimus pašalinti vadovaujantis Civilinis kodekso 2.114 straipsnio 3 dalimi. Teismo posėdyje paaiškino, kad DNSB tikslas– palengvinti naudojimąsi pastatais. Bendrija „Ievos kalnas“ patalpas įsigijo 1999 m. Kitą korpusą nusipirko 2 savininkai kaip nebaigtą statybą. Trečiojo savininko Z. buvo baseinas ir pirtis. Ketvirto savininko buvo palėpė. „Ievos kalno“ bendrija įsteigta be šių savininkų valios. „Ievos kalnas“ remontavo savo patalpas. Kito korpuso savininkai buvo nežinioje, todėl irgi nutarė steigti bendriją. Neaišku, kokį viešą interesą prokuroras gina. Nesąžiningai elgiasi DNSB „Ievos kalno“ pirmininkas, su juo pastoviai kyla konfliktai.

6Tretysis asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog 2005-02-24 LR Vyriausybė nutarimu Nr. 215 „Dėl įgaliojimų suteikimo" įgaliojo VĮ Valstybės turto fondą LR CK 2.108 str. 5 d. numatytais atvejais atlikti juridinio asmens likvidatoriaus pareigas. Neprieštarauja ieškovo prašymui skirti VĮ Valstybės turto fondą daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B" likvidatoriumi, jeigu šis juridinis asmuo bus pripažintas neteisėtai įsteigtu. Atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai. Prašo bylą nagrinėti trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

7Tretysis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į ieškinį prašė nagrinėti bylą nedalyvaujant jų atstovui, sprendimą priimti teismo nuožiūra. Atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai.

8Tretysis asmuo Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į ieškinį nurodė, jog reikalavimus, išdėstytus ieškinyje, palaiko ir prašo civilinę bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai, prašymų iki teismo posėdžio pradžios negauta.

9Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius neprieštarauja, kad bendrija „Juodkrantė 10B" būtų pripažinta neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu ir likviduota. Prašo civilinę bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai, prašymų iki teismo posėdžio pradžios negauta.

10Tretysis asmuo notarė R. P. atsiliepime į ieškinį nurodė, jog DNSB „Juodkrantė 10B" įkurta teisėtai, t.y. atitinka LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kad namo korpusą ar sekciją galima naudoti atskirai. Prašo Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį atmesti. Tretysis asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai, prašymų iki teismo posėdžio pradžios negauta.

11Trečiojo asmens Neringos miesto savivaldybės administracijos atstovas advokatas Arūnas Ivančius nurodė, jog ieškinį palaiko. Prašo ieškinį tenkinti.

12Tretieji asmenys G. M. Z., V. G. ir DNSB Ievos kalnas atsiliepimų į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuota tinkamai.

13Ieškinys tenkintinas.

14Civilinės bylos medžiaga (I t. 40- 166 b.l., II t. 3-55 b.l.) yra nustatyta, kad 1999 m. birželio 14 d. Neringos miesto savivaldybes valdybos sprendimu Nr. 159 įregistruota Daugiabučio namo savininkų bendrija "Ievos kalnas", esanti ( - ). Registracijos numeris- DNSB-2, kodas ( - ). Bendrija įregistruota valdyti namo, esančio ( - ), savininkams bendrosios nuosavybės teise priklausantį turtą. 2006 m. kovo 29 d. juridinių asmenų registrui pateiktas prašymas registruoti juridinį asmenį- Daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B", adresu ( - ). Prašymą įregistruoti juridinį asmenį - daugiabučio namo savininkų bendriją pateikė R. S.. 2006 m. gegužės 04 d. tvirtinamuoju įrašu patvirtinta, kad juridinių asmenų registrui pateikti dokumentai neprieštarauja įstatymų reikalavimams, bendriją registruoti galima, bendrijai suteiktas kodas ( - ). Bendrijos įregistravimo data- 2006 m. balandžio 05 d. Juridinio asmens- daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B" dokumentų (nuostatų) atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad šį juridinį asmenį daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B" registruoti galima 2006 m. kovo 29 d. patvirtino Kauno miesto 5-ojo notarų biuro notarė R. P.. Nors daugiabučio namo savininkų bendrija įsteigta adresu ( - ), tačiau ji įsteigta įgyvendinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) korpuso 2k2p, patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Daugiabučio namo ( - ) korpuse 2k2p, nuosavybės teise esančios patalpos bendrijos steigiamojo susirinkimo metu priklausė 4 savininkams: R. S., U. M. G., M. G. Z. ir R. Č. firmai „RAVA", kuri 2006-02-06 pirkimo- pardavimo sutartimi jai priklausančias negyvenamąsias patalpas- poilsio patalpas, adresu ( - ), perleido V. G.. Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.

15Pagal Civilinio kodekso 4.262 straipsnį, įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2010 m. kovo 09 d. rašto Nr. (4.4.23.)S-391 (I t. 166 b.l.) yra matyti, kad adresu ( - ), yra pastatas- poilsio pastatas. Pastate kaip atskiri nekilnojamieji daiktai suformuoti 37 nekilnojamojo turto objektai- poilsio patalpos. Pagrindinė tikslinė pastato naudojimo paskirtis- poilsio. Poilsio paskirties pastatai yra negyvenamieji pastatai. Gyvenamosios paskirties patalpų pastate, esančiame adresu ( - ), nėra. Pastate lK2p bei jo priestatuose lk2p, 2k2p nėra gyvenamųjų patalpų (butų). Pastatas 1K2p, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), turi du priestatus lk2p ir 2k2p. Pastatas 1K2p kartu su priestatais, plane pažymėtais lk2p, 2k2p, yra vienas nekilnojamojo turto objektas ir kaip vienas nekilnojamojo turto objektas „Pastatas- poilsio pastatas". Nagrinėdamas civilinę bylą teismas negali išeiti už ieškinyje ir priešieškinyje (jeigu toks byloje pareiškiamas) suformuluotų reikalavimų ribų (CPK 265 straipsnio 2 dalis). Priešieškinio atsakovas civilinėje byloje nepareiškė. Kadangi įrašyti į viešą registrą duomenys nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, šie duomenys laikytini teisingais (Civilinio kodekso 4.262 straipsnis).

16Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį gyvenamasis namas yra gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalį daugiabutis namas yra trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį butas yra daugiabučio namo dalis iš vieno ar kelių gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų, atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų. Todėl pagal sprendime aukščiau nurodytus, teisės aktų nustatyta tvarka į Nekilnojamojo turto registrą įrašytus ir įstatymų nustatyta tvarka nenuginčytus duomenis, daugiabučio namo savininkų bendrija „Juodkrantė 10B" negalėjo būti įsteigta, nes pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą statiniai, kuriems priklausančių patalpų savininkų teisėms, pareigoms ir interesams įgyvendinti bendrija buvo steigiama, nėra ir negali būti laikomi daugiabučiu gyvenamuoju namu.

17Atsakovo argumentai, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo sąvokas būtų galima aiškinti plečiamai, yra nepagrįsti. Daugiabučio gyvenamojo namo sąvokos Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 1-3 dalyse yra apibrėžtos aiškiai ir tiksliai. Atsakovo argumentai, kad Daugiabučio namo savininkų bendrija "Ievos kalnas" atsakovo nuomone taip pat buvo įsteigta pažeidžiant įstatymo reikalavimus, yra nesusiję su nagrinėjamoje civilinėje byloje pareikšto ieškinio dalyku. Kaip jau yra nurodyta sprendime aukščiau, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą negali išeiti už ieškinyje ir priešieškinyje (jeigu toks byloje pareiškiamas) suformuluotų reikalavimų ribų (CPK 265 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad daugiabučių namų savininkų bendrijos "Ievos kalnas" ir „Juodkrantė 10B“ buvo steigiamos ne tuo pačiu metu (atitinkamai 1999 m. ir 2006 m.), o jų steigimo metu daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimą reglamentuojantys teisės aktai skyrėsi. Trečiojo asmens U. M. G. argumentai, kad šiuo atveju teismas vadovaudamasis Civilinis kodekso 2.114 straipsnio 3 dalimi galėtų suteikti bendrijai galimybę padarytus įstatymų pažeidimus pašalinti, taip pat yra nepagrįsti. Statiniai, kuriems priklausančių patalpų savininkų teisėms, pareigoms ir interesams įgyvendinti bendrija buvo steigiama, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 1-3 dalių reikalavimų neatitiko ne tik steigimo metu, tačiau neatitinka ir šiuo metu. Kadangi Daugiabučio namo savininkų bendrija „Juodkrantė 10B“ buvo įsteigta pažeidžiant aukščiau nurodytus Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo reikalavimus ir yra visuotinai žinoma, kad ex iniuria ius non oritur (iš neteisėtumo teisė neatsiranda), ieškovo reikalavimai laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 7 punktas, 2.108 straipsnis, 2.114 straipsnis).

18Be to, pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalį daugiabučiame name arba keliuose namuose, jei neįmanoma šių namų atskirai naudoti, steigiama tik viena bendrija. Daugiabučio namo savininkų bendrija „Juodkrantė 10B" įsteigta įgyvendinti daugiabučio namo, esančio adresu ( - ) korpuso 2k2p, patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Duomenų, kad pastato priestatai įstatymų nustatyta tvarka būtų suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, nėra. Kaip jau yra nurodyta sprendime aukščiau, įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (Civilinio kodekso 4.262 straipsnis). Todėl tai, kad daugiabučio namo savininkų bendrija „Juodkrantė 10B“ buvo įsteigta pažeidžiant Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus, taip pat yra atskiru ir savarankišku pagrindu ieškinį tenkinti (Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 7 punktas, 2.108 straipsnis, 2.114 straipsnis).

19Be to, Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B" 2005-10-15 steigiamojo susirinkimo protokole (I t. 116- 117 b.l.) nėra nurodyta, kad steigimo iniciatorė informavo savivaldybės administracijos direktorių bei už namo priežiūrą atsakingą įmonę, įstaigą, organizaciją, pateikė jai darbotvarkę ir bendrijos įstatų projektą. Steigiant Daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B" buvo būtina apie steigiamąjį susirinkimą informuoti ir daugiabučio namo savininkų bendriją „Ievos kalnas", išsiunčiant darbotvarkę ir bendrijos įstatų projektą. Atsakovas civilinėje byloje nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad steigiant Daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B" buvo laikomasi visų Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio 2-3 dalių reikalavimų. Todėl nurodytos aplinkybės taip pat yra dar vienu atskiru ir savarankišku pagrindu ieškinį tenkinti (Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 7 punktas, 2.108 straipsnis, 2.114 straipsnis).

20Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis (CPK 93 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis) bei teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 - 271 straipsniais,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Pripažinti juridinį asmenį- Daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B", įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), neteisėtai įsteigtu juridiniu asmeniu nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre.

24Likviduoti daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B", įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ).

25Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B", įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), likvidatoriumi skirti Valstybės įmonę Valstybės turto fondas, įmonės kodas 110073154, Vilniaus g. 16, Vilnius.

26Priteisti iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B", įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), 130,00 Lt žyminio mokesčio, 317,07 Lt teismo turėtų išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso 447, 07 Lt (keturis šimtus keturiasdešimt septynis litus 07 ct) valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, į. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Kauno miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras... 3. Ieškinyje, dublike ir ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad... 4. Atsakovas Daugiabučio namo savininkų bendrijos... 5. Tretysis asmuo U. M. G. atsiliepime į... 6. Tretysis asmuo VĮ Valstybės turto fondas atsiliepime į ieškinį nurodė,... 7. Tretysis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į ieškinį prašė... 8. Tretysis asmuo Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime... 9. Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 10. Tretysis asmuo notarė R. P. atsiliepime į ieškinį... 11. Trečiojo asmens Neringos miesto savivaldybės administracijos atstovas... 12. Tretieji asmenys G. M. Z., 13. Ieškinys tenkintinas.... 14. Civilinės bylos medžiaga (I t. 40- 166 b.l., II t. 3-55 b.l.) yra nustatyta,... 15. Pagal Civilinio kodekso 4.262 straipsnį, įrašyti į viešą registrą... 16. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį... 17. Atsakovo argumentai, kad Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo... 18. Be to, pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų... 19. Be to, Daugiabučio namo savininkų bendrijos... 20. Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268 - 271 straipsniais,... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Pripažinti juridinį asmenį- Daugiabučio namo... 24. Likviduoti daugiabučio namo savininkų bendriją „Juodkrantė 10B", įmonės... 25. Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Juodkrantė 10B", įmonės kodas ( -... 26. Priteisti iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...