Byla 2-19377-285/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi kreditoriaus AB SEB banko, atstovaujamo advokato padėjėjos Rūtos Matusevičiūtės , 2012-11-09 pakartotinį pareiškimą Nr.01.10.03-3321 dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka,

Nustatė

22012-06-21 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr. 2-11857-285/2012 nutarta : areštuoti S. G. asmeninės nuosavybės teise priklausantį 0,1080 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.4400-0776-3914, esantį ( - ), įkeistą 2007-05-03 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070006595; areštuoti S. G. ir V. G. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį pastatą-gyvenamąjį namą, nebaigtą statyti, baigtumas 62proc., pažymėjimas plane 1A1p, bendras plotas 162,70 kv.m., unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2008-01-04 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 021200080000178, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui, įk.112021238.Įspėti skolininkus ir įkeisto turto savininkus S. G. ir V. G., kad, negrąžinus skolos pagal 2007-04-12 kredito sutartį Nr. 0360718091598-26 per vieną mėnesį nuo šios nutarties įteikimo dienos , įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Uždrausti įkeisto turto savininkams S. G. ir V. G. perleisti šį turtą kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti ar kitokiomis teisėmis apsunkinti, parduoti ar naikinti daiktus, kurie yra šio turto priklausiniai, reikalauti padalyti šį turtą ar atskirti priklausinius nuo šio turto.

3Minėta nutartis skolininkei ir įkeisto turto savininkei V. G. įteikta 2012-06-30, skolininkui ir įkeisto turto savininkui S. G. įteikta 2012-09-20.

42012-11-12 gautas kreditoriaus AB SEB banko pakartotinis pareiškimas, kuriame nurodoma, kad skolininkai S. G. ir V. G. skolos pagal 2007-04-12 kredito sutartį Nr. 036071809 1598-26 kreditoriui negrąžino 134,911,28 EUR kredito, nesumokėjo 9.889,88EUR palūkanų ir 3.904,85EUR delspinigių. Prašoma ne ginčo tvarka išieškoti kreditoriaus AB SEB banko naudai iš skolininkų S. G. ir V. G. negrąžintą 148.706.01 EUR skolą, 5 procentų dydžio metines įstatymines palūkanas nuo negrąžintos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo ir 142,00 Lt žyminį mokestį.

5Prašymas tenkintinas.

6Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) pakeitimams, kuriais iš esmės keičiama išieškojimo iš hipoteka (įkeitimu) įkeisto turto tvarka, taip pat pakeista didžioji dalis materialinių teisės normų, reglamentuojančių hipotekos (įkeitimo) teisės atsiradimą, pakeitimą ir pasibaigimą, sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1843 34 str. 3 d., iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo.

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad skolininkai S. G. ir V. G. neįvykdė prievolės pagal 2007-04-12 kredito sutartį Nr. 360718091598-26 kreditoriui AB SEB bankui. Iš minėtos kredito sutarties kylantys šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, be to, skolininkai turėjo galimybę apsispręsti, ar tokia sutartis jiems priimtina ir jie pajėgūs ją vykdyti, o jei sutarties sąlygos jų netenkino, tai jie turėjo galimybę sudaryti sutartį su kitu kreditoriumi, kurio sąlygos jiems priimtinesnės (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str.).

8Skolininkai V. G. ir S. G. nuo 2010 m. rugpjūčio 13 d. tinkamai bei laiku nevykdo prievolės pagal 2007-04-12 kredito sutartį Nr. 0360718091598-26. Skolininkai sutartyje nustatytu grafiku nemoka įmokų , nors įsipareigojo mokėjimo dieną banko sąskaitoje, kuri yra nurodyta specialiosios dalies 10 punkte, sukaupti lėšų sumą, reikalingą kreditui grąžinti ir palūkanoms sumokėti pagal grafiką ( kredito sutarties bendrosios dalies 4.6 punktas ). Skolininkams nevykdant įsipareigojimų, kreditorius 2011-11-08 raštu Nr. 01.10.03-2351, 2012-03-16 raštu Nr. 01.10.03-2587 informavo skolininkus apie įsiskolinimą, nustatė terminą įsiskolinimui sumokėti, ir nurodė, kad neįvykdžius šio reikalavimo, kredito sutartis bus nutraukta. Minėtos kredito sutarties bendrosios dalies 5.2 punkte numatyta, kad kreditorius turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, prieš 15 kalendorinių dienų raštu įspėjęs skolininkus, jeigu kredito laikotarpiu skolininkai padaro esminių sutarties pažeidimų. Esminiais sutarties pažeidimais laikomi kredito sutarties bendrosios dalies 4.1-4.8 punktuose nustatytų skolininkų įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Skolininkai prisiimtų skolinių įsipareigojimų nevykdė, todėl kreditorius nuo 2012 m. gegužės 17d. nutraukė kredito sutartį Nr. 0360718091598-26 prieš terminą. Teismas laiko, kad AB SEB bankas kredito sutartį prieš terminą nutraukė pagrįstai, laikantis sutarties sąlygų nutraukimo terminų ir tvarkos, nes skolininkai sutarties tinkamai nevykdė, nemokėjo kredito dalių ir palūkanų, per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, ir tuo padarė esminį sutarties pažeidimą. Toks sutarties nutraukimo pagrindas numatytas LR CK 6.217 str. 5d.

9Praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,1 % dydžio netesybų už kiekvieną dieną nuo laiku nesumokėtos sutartyje numatytų mokėjimų sumų, o tai reiškia, kad sutarties šalys susitarė dėl netesybų ne tik už pagrindinės skolos sumos sumokėjimo termino praleidimą, bet ir už palūkanų mokėjimo termino praleidimą (kredito sutarties bendrosios dalies 4.5, 4.6 punktai), o kadangi terminas grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai kreditoriaus reikalavimas dėl netesybų už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, sutartimi sutartas netesybų dydis nelaikytinas dideliu , atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros. Palūkanų dydį šalys taip pat numatė sutartyje (kredito sutarties specialiosios dalies 6.3.1-6.3.3 punktai).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 str. 2 d.).

12Atsižvelgiant į hipotekos bylų ypatumus, tiek įstatyminių, tiek sutartinių palūkanų skaičiavimo laikotarpis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. nustatytas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, hipotekos procedūros atveju reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotinio pareiškimo gavimo iki teismo nutarties išieškoti skolą įvykdymo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, c.b. Nr. 3K-7-751/2003). Todėl kreditoriaus naudai iš skolininkų išieškotinos 5 procentų palūkanos už išieškotiną 148706,01 EUR sumą, skaičiuojamos nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos, t. y. nuo 2012-11-12 iki visiško skolos išieškojimo dienos (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 2 d.).

13Skolininkai S. G. ir V. G. nustatytu terminu prievolės neįvykdė, todėl kreditoriaus AB SEB banko prašymu įkeistas turtas parduotinas iš varžytynių ir iš skolininkų S. G. ir V. G. išieškotina 148.706,01EUR suma, iš jų 134 911,28 Eur negrąžinta dalis kredito, nesumokėtų 9 889,88 Eur palūkanų bei 3 904,85 Eur delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metinės įstatyminės palūkanos už išieškotiną 148.706,01 EUR sumą, skaičiuojamos nuo 2012-11-12 iki teismo nutarties visiško įvykdymo, 142,00Lt žyminį mokestį.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str., 4.192str.,6.210str., 6.873str.1d., 6.874str.2d., LR Civilinio proceso kodekso atskirų straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1843 34 straipsnio 3 dalimi, CPK 290-292str., 544str., teismas,

Nutarė

15. Patenkinti kreditoriaus AB SEB banko reikalavimus ir priverstinai išieškoti iš skolininkų S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir V. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), kreditoriaus AB SEB banko naudai negrąžintą 148.706,01 EUR ( vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus šešis eurus 01 ct.) sumą, 5 (penkių) procentų dydžio metines įstatymines palūkanas už išieškotiną 148.706,01 EUR sumą, skaičiuojamos nuo 2012-11-12 iki teismo nutarties visiško įvykdymo, 142,00Lt (vieną šimtą keturiasdešimt du litus )žyminio mokesčio.

16Priverstinai parduoti iš varžytynių S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantį 0,1080 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr.4400-0776-3914, esantį ( - ), įkeistą 2007-05-03 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120070006595, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui, įk.112021238.

17Priverstinai parduoti iš varžytynių S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir V. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį pastatą-gyvenamąjį namą, nebaigtą statyti, baigtumas 62proc., pažymėjimas plane 1A1p, bendras plotas 162,70 kv.m., unikalus Nr. 4400-1302-9666, esantį ( - ), įkeistą 2008-01-04 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 021200080000178, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą AB SEB bankui, įk.112021238.

18Nutartį pavesti vykdyti Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkės teismų veiklos teritorijos antstoliui kreditoriaus pasirinkimu. Pardavus įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotas lėšas skirsto išieškojimą vykdęs antstolis savo patvarkymu.

19Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditoriui AB SEB bankui, skolininkams ir įkeisto turto savininkams S. G. ir V. G..

20Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio... 2. 2012-06-21 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr.... 3. Minėta nutartis skolininkei ir įkeisto turto savininkei V. G. įteikta... 4. 2012-11-12 gautas kreditoriaus AB SEB banko pakartotinis pareiškimas, kuriame... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 7. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad skolininkai S. G. ir V. G.... 8. Skolininkai V. G. ir S. G. nuo 2010 m. rugpjūčio 13 d. tinkamai bei laiku... 9. Praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog... 12. Atsižvelgiant į hipotekos bylų ypatumus, tiek įstatyminių, tiek... 13. Skolininkai S. G. ir V. G. nustatytu terminu prievolės neįvykdė, todėl... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str.,... 15. . Patenkinti kreditoriaus AB SEB banko reikalavimus ir priverstinai išieškoti... 16. Priverstinai parduoti iš varžytynių S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės... 17. Priverstinai parduoti iš varžytynių S. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir V. G.,... 18. Nutartį pavesti vykdyti Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkės teismų... 19. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro... 20. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...