Byla II-78-655/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, sekretoriaujant Alinai Bataitienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui V. M., Vilniaus miesto savivaldybės atstovei Neringai Aleksonytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi N. J. skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-03-09 nutarimo Nr. A11-7738-(1.1.53 – UK1),

Nustatė

22011-05-11 Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme buvo gautas N. J. skundas dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2011-03-09 nutarimo Nr. A11-7738-(1.1.53-UK1), kuriuo pareiškėjas nubaustas pagal ATPK 189³ str. 1 d 1 000 Lt bauda. Skunde pareiškėjas nurodė, kad jis yra nubaustas nepagrįstai. N. J. pažymi, kad minėto nutarimo priėmimo metu visiškai nebuvo atsižvelgta į jo paaiškinime nurodytas aplinkybes, t. y. į tai kokių veiksmų jis ėmėsi dėl perdangos bei dėl ko, nepasibaigus šildymo sezonui, nebuvo jokių galimybių ją suremontuoti ar rekonstruoti. Taip pat pareiškėjas atkreipia teismo dėmesį į tai, jog 2009-08-14 akte Nr. A27-108(2.9.2.11-UK1) buvo pateiktos tik rekomendacijos, o ne privalomi vykdyti įpareigojimai, nurodant, kad už statinio techninę priežiūrą atsakinga asmuo yra UAB „Naujamiesčio būstas“. Be to, nagrinėjant N. J. administracinio teisės pažeidimo bylą, buvo padaryta daug procesinės teisės pažeidimų: neteisingai nurodytas protokolas, pagal kurį priimtas skundžiamas nutarimas, nutarimą priėmęs pareigūnas nepateikė jokių, savo įgaliojimų patvirtinančių dokumentų ir pan.

3Pareiškėjo atstovas advokatas V. M. teismo posėdžio metu palaikė N. J. skunde išdėstytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad skirti administracinę nuobaudą nebuvo jokio pagrindo, todėl nutarimas naikintinas. Skirdama nuobaudą, savivaldybės administracija turėjo geriau įsigilinti į medžiagą bei patikrinti N. J. paaiškinime nurodytas aplinkybes, tačiau to nepadarė.

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovė Neringa Aleksonytė teismo posėdžio metu nurodė, kad administracinė nuobauda N. J. buvo paskirta pagrįstai, kadangi praėjus beveik 2 metams po 2009-08-14 avarijos tyrimo akto surašymo pažeidėjas neįvykdė jam duotų įpareigojimų - perdangos avarinis stovis taip ir nebuvo likviduotas. Skiriant nuobaudą, buvo atsižvelgta į N. J. pateiktus paaiškinimus, tačiau nuobaudos skyrimą nulėmė tai, jog nelikviduoti avarijos padariniai sąlygojo pavojų kitų žmonių gyvybei ir sveikatai. N. J. nesiėmė visų būtinų priemonių avarijos padariniams likviduoti, todėl jam ir buvo paskirta nuobauda.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Tiek 2011-03-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nutarime Nr. A11-7738-(1.1.53-UK1), tiek 2011-02-23 administracinio teisės pažeidimo protokole, apibūdinant pažeidimo esmę, nurodoma, kad nevykdomi akto 2009-08-14 Nr. A27-108(2.9.2.11-UK1) įpareigojimai, įrengtos dubliuojančios perdangos avarinis stovis nelikviduotas, perdanga gali įgriūti. N. J. nevykdė statinio techninės priežiūros – nesuremontavo, nerekonstravo perdangos, nesiėmė būtiniausių priemonių statinio techninei būklei pagerinti, pavojingoms statinio deformacijoms likviduoti, tuo tolesnis statinio naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.

7Aukščiau nurodyti N. J. veiksmai buvo kvalifikuojami tik pagal ATPK 189³ str. 1 d., kaip statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymas, tačiau atsakomybė už statinio naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą yra numatyta kitame, ATPK 1894 straipsnyje. Pažymėtina, kad teismo posėdžio metu Vilniaus miesto savivaldybės atstovė, kalbėdama apie N. J. paskirtos nuobaudos pagrįstumą, visą laiką akcentavo jam paskirtų įpareigojimų nevykdymo faktą.

8Taigi, yra visiškai neaišku už ką konkrečiai buvo nubaustas pažeidėjas – ar už jam paskirtų įpareigojimų nevykdymą, ar už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą ar už abu šiuos neteisėtus veiksmus. Pažymėtina, kad kaltinimas asmeniui turi būti suformuluotas aiškiai nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, nes tik tokiu būdu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gali tinkamai realizuoti savo teisę gintis nuo pareikšto kaltinimo.

9Administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, surašomas dėl administracinio teisės pažeidimo, jame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir fiksuojami nustatyti įrodymai, taip pat ir šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokolu apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos: byla nagrinėjama tik dėl to pažeidimo, kuris buvo nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole (ATPK 259, 260 str. str.).

10Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad administracinio teisės pažeidimo protokole tinkamai neatskleidus administracinio teisės pažeidimo esmės, nenurodžius tikslaus ATPK straipsnio ar jo dalies, pažeista asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, teisė į gynybą, padarytas esminis administracinių bylų teisenos pažeidimas. Toks pažeidimas sudaro pagrindą teismui grąžinti bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

11Kartu teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2009-08-14 avarijos tyrimo akte Nr. A27-108(2.9.2.11-UK1) buvo pateiktos tik avarijos padarinių likvidavimo rekomendacijos, nenurodant konkrečių jų įvykdymo terminų. Tuo tarpu teisiniai draudimai ar įpareigojimai, kuriuos pažeidus gali būti taikoma griežta administracinė atsakomybė, prilygstanti baudžiamajai atsakomybei už baudžiamuosius nusižengimus, turi būti aiškiai suformuluoti, kad asmeniui nekiltų jokių abejonių dėl tam tikrų santykių teisinio reglamentavimo bei galimų savo elgesio pasekmių.

12Vadovaudamasis ATPK 302 str. 1 d. 4 p., teismas

Nutarė

13Skundą patenkinti iš dalies.

14Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011-03-09 nutarimą Nr. A11-7738-(1.1.53 – UK1) ir grąžinti N. J. administracinio teisės pažeidimo bylą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Energetikos ir statinių skyriui.

15Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai