Byla e2-2003-614/2018
Dėl projektavimo darbų sutarties nutraukimo, darbų perdavimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovo vadovui V. K. Viktorui Kichtenkai ir atstovui advokatui G. A.Gintarui Aleknavičiui, atsakovui nesant, viešame žodiniame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Barocenas“ ieškinio pareiškimą atsakovui BUAB „Ekoprojektas“ dėl projektavimo darbų sutarties nutraukimo, darbų perdavimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Barocenas“ pateiktu pareiškimu prašė:

4ir dubliku prašė 1) nutraukti 2012-05-16 tarp UAB „Barocenas“ ir UAB „Ekoprojektas“ sudarytą projektavimo darbų sutartį Nr. 12-19; (komplekso Nr. E-1521); 2) įpareigoti UAB „Ekoprojektas“ bankroto administratorių perduoti Užsakovui UAB „Barocenas“ pagal atliktų darbų aktą nuosavybės teise visus iki sutarties nutraukimo parengtus sutartinio darbo dokumentus - techninį projektą, o taip pat ir visus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus (popierinę ataskaitą bei CD, Sutarties 4.1.4.); 3) patvirtinti 8.516,00 Eur dydžio UAB „Barocenas“ kreditorinį reikalavimą į UAB „Ekoprojektas“ (e.b.l. 1-4).

5Ieškovas nurodė, Kreditorius atsitiktinai iš viešosios informacijos sužinojo, kad UAB „Ekoprojektas“ kreditoriai nusprendė pradėti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Ieškovas ir pateikė bankroto administratoriui prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą bei reikalavimą perduoti dokumentus,. Ttačiau į pateiktą prašymą nereaguojama ir jis nenagrinėjamas. Pareiškimo pateikimo dieną pareiškėjas telefonu buvo informuotas, kad 2017-05-30 vyko kreditorių susirinkimas, tačiau jo metu pateiktas pareiškimas nebuvo nagrinėjamas. Nustačius, jog kKreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, todėl teismoas tam tikrais išskirtiniais atvejais galiprašoma įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą. Įvertinęs faktines aplinkybes, kreditorių, turinčių balsų daugumą, veiksmus (neveikimą), jų priimamų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto proceso užbaigimui, atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, teismas gali net nustatyti turto pardavimo tvarką ir pradinę parduodamo turto kainą. Bankroto administratorius neįvykdė pareigos pranešti pareiškėjui apie bankrutuojančios bendrovės ketinimą vykdyti/nevykdyti sutartinių įsipareigojimų.Kadangi p Pateikto prašymo dėl dokumentų perdavimo ir kreditorinių reikalavimų patvirtinimo atsakovo kreditoriai nesprendė., sTodėl kreditorius siekdamas apginti savo pažeistas teises, ieškovas teikia šį ieškinį tiesiogiai teismui, nes ne teismo tvarka vykdomo bankroto metu kreditorių susirinkimas nesprendžia jo kompetencijai priskirto klausimo ir tokiais veiksmais pažeidžiamos pareiškėjo teises, vilkinamas bankroto procedūrų vykdymas.

62012-05-16 tarp UAB „Barocenas“ (toliau - Užsakovas) ir UAB „Ekoprojektas“ buvo sudaryta projektavimo darbų sutartis Nr. 12-19 (komplekso Nr. E-1521) (toliau – Sutartis), kurios pagrindu UAB „Ekoprojektas“ (toliau – Projektuojas) įsipareigojo per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo parengti pavojingų atliekų saugojimo aikštelės Klaipėdos r. Dumpių km.( - ) Techninį projektą. (toliau – Darbai arba Techninis projektas) (Sutarties 1.1 ir 2.3 p.). Užsakovas teikė pProjektuotojui visą prašomą ir reikalingą pateikti medžiagą (Sutarties 5.1. p.) ir nuolat, bendradarbiavo su Projektuotoju padėdamas gauti reikiamus dokumentus, tačiau nepaisant to pProjektuotojas vis tiek ženkliai vėlavo atlikti darbus sutartyje nustatytais terminais (vien tik techninė užduotis baigta rengti tik 2014-01-28) ir iki šiol yra atlikęs tik dalį Ddarbų (Sutarties 3.5, 9.2 p.), už kuriuos Uužsakovas sumokėjo Projektuotojui jau 22.299,29 Eur, t.y. daugiau nei 70 Pproc. Ddarbų kainos, o statybos leidimui gauti, dėl vėlavimo atlikti dDarbus, iškilo naujos kliūtys. 2016-09-16 susitikimo metu buvo išsakytos pretenzijos Pprojektuotojui dėl vėlavimo atlikti darbus ir Projektuotojui prašant buvo pateikta pretenzija, kurioje Užsakovas nurodė, jog Užsakovas dėl vėlavimo atlikti praranda suinteresuotumą tolimesniu Sutarties vykdymu, o Sutarties įvykdymo termino praleidimą vertintina esminiu sutarties pažeidimu. Pretenzijoje nurodyta, kad užsakovas atsižvelgdamas į susitikimo metu išsakytą Projektuotojo poziciją, mano, jog pProjektuotojas gali nebeįvykdyti dDarbų pilna apimtimi (Sutarties 9.2 p.), todėl vadovaudamasisiesi LR CK 6.220 str. Uužsakovas paprašė ne vėliau kaip per 14 dienų nuo rašto gavimo dienos patvirtinti, ar Projektuotojas įvykdys tinkamai Sutartį ir nurodyti terminą, per kurį galėtų tai atlikti. Taip pat buvo pranešta, kad iki nurodyto termino pabaigos Uužsakovas sustabdome prievolių atsiskaityti pagal pateiktas sąskaitas vykdymą (skolos likutis už IV etapo darbus -– 2.932,40 Eur). 2016-10-04 raštu Projektuotojas išsakė poziciją dėl kilusių nesklandumų ir prašė pratęsti prievolės sumokėti 2.932,40 Eur vykdymą, tačiau Pprojektuotojas nepatvirtino, kad sutartį gali įvykdyti ir įvykdys bei nenurodėte, nei termino, kada tai bus padaryta, nei priežasčių, dėl kurių negalite galutinai įvykdyti sutarties artimiausiu metu. 2016-10-07 raštu Uužsakovas informavo Projektuotoja, kad prievolės sumokėti 2.932,40 Eur už darbus vykdymas nebus pratęstas, kol nebus gautas prašomas patvirtinimas ir uUžsakovas pakartotinai prašė patvirtinti, kad pProjektuotojas sutartį įvykdysi tinkamai bei nurodyti terminus per kuriuos tai bus atlikta. 2016-10-17 raštu Projektuotojas nurodė, kad atliko visus darbus pagal 2013-07-15 techninėę užduotį, pašalino kliūtis statybos leidimo gavimui ir nurodė, kad gali pakartotinai projektinę dokumentaciją įkelti „Infostatybą“ bei paprašė galutinai atsiskaityti su pProjektuotoju sumokant 2932,40 Eur, o taip pat ir pagal naujai teikiamą atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, kadangi susidūrė su finansiniais sunkumais, kurie trukdo tinkamai ir laiku baigti darbus. Be to, p Projektuotojas nurodė, jog uUžsakovas turi teisę reikalauti delspinigių už uždelsimo laiką, tačiau negali dėl vėlavimo atlikti darbus stabdyti prievolės atsiskaityti vykdymo. 2016-10-20 raštu Uužsakovas nurodė Pprojektuotojui, kad Pprojektuotojas ir vėl nepatvirtino ar tinkamai įvykdys sutartį. Užsakovas paaiškino, kad prievolės sumokėti 2.932,40 Eur vykdymo sustabdymas buvo atliktas LR CK 6.220 str. pagrindu ir nebuvo siejamas su pProjektuotojo pareiga mokėti netesybas, kadangi uUžsakovas dar nėra pareiškęs reikalavimo dėl netesybų mokėjimo. Taip pat uUžsakovas atsisakė priimti pateiktą atliktų darbų aktą, dėl jo trūkumų ir dėl to, kad V etapo darbai nebuvo atlikti. Užsakovas taip pat nurodė, jog remiantis LR CK 6.220 str., 6.46 str. bei 6.58 str., skola už atliktus ir priimtus darbus – 2.932,40 Eur, bus apmokėta ir uUžsakovas nutrauks prievolės vykdymo sustabdymą nedelsiant po to, kai bus gautas pProjektuotojo rašytinis patvirtinimas, jog įsipareigojimai pagal Sutartį bus tinkamai įvykdyti bei eilinį kartą pasiūlė savo pagalbą. 2016-10-21 Uužsakovui buvo atsiųsta architektui adresuoto 2016-10-21 rašto kopija. Šiame rašte pProjektuotojas nurodė, kad būtent jo pasamdytas asmuo (subrangovas) yra atsakingas už techninio projekto koregavimą (2016-10-21 dar nebuvo įvykdytos visos derinančių institucijų pastabos) bei pateikimą į „infostatyba“ statybos leidimo gavimui. Projektuotojas reikalavo, kad subrangovas iki 2016-10-28 įvykdytų savo įsipareigojimus. Tuo Projektuotojas pripažino, kad jo pasamdytas subrangovas yra atsakingas už sutarties neįvykdymą. 2016-11-07 uUžsakovui buvo atsiųsta architektui adresuoto 2016-11-07 rašto kopija, kuriame. Šiame rašte pProjektuotojas nurodė subrangovui, kad vis dar nėra pašalinti visi techninio projekto trūkumai nurodyti institucijų pastabose. Projektuotojas pareikalavo nedelsiant pataisyti techninio projekto sudėtį pagal 2016-04-29 ir 2016-06-09 tikrinančiųjų institucijų pastabas. Tuo Pprojektuotojas pripažino, kad techninis projektas nėra tinkamai parengtas. Pažymėtina, kad pProjektuotojas po paskutinio uUžsakovo pareikalavimo (2016-10-20 Užsakovo raštas) uUžsakovui taip ir nepatvirtino, kad tinkami įvykdys sutartį., nors to buvo reikalaujama nuo pat 2016-09-16, o savo 2016-10-21 bei 2016-11-07 raštais subrangovui Projektuotojas pripažino ir patvirtino, kad techninis projektas yra su trūkumais, dėl kurių negali būti išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kad už jų egzistavimą atsakingas yra būtent Projektuotojas (jo samdytas subrangovas). Užsakovas teikė Projektuotojui visą prašomą ir reikalingą pateikti medžiagą (Sutarties 5.1. p.) ir nuolat bendradarbiavo su Projektuotoju padėdamas gauti reikiamus dokumentus, tačiau nepaisant to Projektuotojas vis tiek ženkliai vėlavo atlikti darbus sutartyje nustatytais terminais ir iki šiol yra atlikęs tik dalį Darbų (Sutarties 3.5, 9.2 p.), už kuriuos Užsakovas sumokėjo Projektuotojui. Šiuo metu Sutartis jau daugiau kaip septynis mėnesius yra visiškai nevykdoma dėl Projektuotojo kaltės, kadangi už subrangovo darbų atlikimą atsakingas yra išimtinai tik pProjektuotojas (CK 6.650 str.). Dėl šių priežasčių Užsakovas prarado suinteresuotumą tolimesniu Sutarties vykdymu. Sutarties įvykdymo termino praleidimas yra esminis sutarties pažeidimas, nes darbus vėluojama atlikti ilgiau kaip keturis su puse metų. Projektuotojo elgesys leidžia teigti, kad sutartis ir toliau nebus vykdoma, o u. Užsakovas negavo iš esmės to, ką tikėjosi gauti pagal sutartį (techninio projekto ir statybą leidžiančio dokumento). Projektuotojas ir per papildomai suteiktą laiką darbų nebeatlieka. Pareikalavus aptvirtinimo apie tai, kad Projektuotojas įvykdys sutartį, tokio patvirtinimo nepateikė iki pat tol, kol jam buvo inicijuotas (akivaizdu, kad inicijavo pats) bankroto procesas ne teismo tvarka. Net bankroto administratorius nepateikė informacijos ar bus toliau vykdoma sutartis. Todėl vadovaujantis Sutarties 11.2.1 p., 11.2.3 p., LR CK 6.217 - 6.218 str. bei 6.219-6.221 str. ieškovas prašo nutraukti Sutartį ir remdamiesi LR CK 6.658 str. 2 ir 3 d., 6.671 str. nuostatomis prašome įpareigoti administratorių perduoti uUžsakovui visus iki sutarties nutraukimo parengtus sutartinio darbo dokumentus – techninį projektą, bei visus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus (popierinę ataskaitą bei CD, Sutarties 4.1.4.). Taip pat remdamiesi LR CK 6.258 str., 6.261 str. 6.210 str. prašo patvirtinti 8.516,00 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro palūkanos už termino įvykdyti prievolę praleidimą – minimalius nuostolius. Juos sudaro 6 proc. metinės palūkanas už keturis su puse metų nuo sutarties kainos (108900 * 0,06 * 4,5 / 3,4528).

7Atsakovas BUAB „Ekoprojektas“ atsiliepimu ir tripliku su ieškiniu nesutiko, prašė reikalavimus atmesti (e.b.l. 55-57). Nurodė, kad ieškovas klaidina.gai nurodo aplinkybes. IeškovoPareiškėjo kreditorinis reikalavimas buvo pateiktas pavėluotai (gautas tik 2017-05-24), bankroto administratorius jau buvo išsiuntęs pranešimus kreditoriams su siūloma susirinkimo 2017-05-30 dienos kreditorių susirinkimo darbotvarke, reikalavimas nebuvo tvirtinamas 2017-05-30 dienos susirinkime, apie tai ieškovas buvo informuotas, jam nurodyta, kad pareiškimas kreditorinis reikalavimas bus tvirtinamas sekančiame kreditorių susirinkime liepos mėnesį. Be to, ieškovo reikalavimas dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo buvo gautas praleidus terminą, terminas kreditorių reikalavimams pateikti buvo nustatytas iki 2017-04-20, jokių svarbių termino praleidimo priežasčių nebuvo nurodyta. Akivaizdu, kad iIeškovo – kreditoriaus reikalavimas yra nepagrįstas. Projektavimo darbų sutartyje šalys buvo susitarę dėl tarpusavio teisių ir pareigų ir dėl delspinigių taikymo šalims nevykdant savo pareigų. Pareiškėjas (ieškovas) buvo įpareigotas suderinti kaimyninių individualių sklypų savininkų sutikimus, kurie būtini siekiant įgyvendinti projektą (Sutarties 5.3. p.). Sutartis nebuvo įvykdyta tinkamai ir laiku būtent dėl to, kad UAB „Barocenas“ iškilo problemų su individualių sklypų savininkais, todėl jis pats kaltas dėl sutarties nevykdymo tinkamai ir laiku. Visus atsakovo sprendimus priima kreditorių susirinkimas, be kreditotiųkreditorių susirinkimo sprendimo atsakovas negali grąžinti ieškovo prašomų dokumentų. Pagal atsakovo buhalterinę apskaitą, ieškovas skolingas atsakovui 2.932,40 Eur. Remiantis projektavimo darbų sutarties 3.5 p., bendra sutarties kaina buvo 108.900,00 Lt arba 31.539,62 Eur. Paskutinis sutarties etapas, kurio vertė buvo 21.780,00 Lt arba 6.307,92 Eur, nebuvo įvykdytas, todėl 31.539,62 – 6.307,92 = 25.231,70 Eur. Iš projektuotojo raštų ir kitų dokumentų matyti, kad ieškovas projektuotojui sumokėjo 22.299,30 Eur, todėl 25.231,70 – 22.299,30 = 2.932,40 Eur likutis sutampa su BUAB „Ekoprojektas“ buhalterinėje apskaitoje esančiu skolos likučiu. Ieškovas yra skolingas atsakovui, todėl kol ieškovas neįvykdys pareigos atsakovui, tol atsakovo kreditoriai nepriims sprendimo dėl dokumentų perdavimo ieškovui. Be to, pareiškėjo reikalavimas dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo buvo gautas tik 2017-05-24, nors terminas kreditorių reikalavimams pateikti buvo nustatytas iki 2017-04-20, nebuvo nurodyta jokių svarbių termino praleidimo priežasčių. Ieškovas UAB „Barocenas“ pateikė dubliką (e.b.l. 68-70), kuriuo nesutiko su atsakovo atsiliepime išdėstytais argumentais. Atsakovo kreditoriai žinodami, kad bankrutuojanti bendrovė turi galiojančią ir vykdytiną sutartį, kurios nevykdymas sukelia neigiamas turtines pasekmes – sukuria reikalavimo teisę kontrahentui), jog bendrovė nevykdo sutarties, nors yra gavusi didžiąja apmokėjimo dalį, nepraneša kreditoriui UAB „Barocenas“ apie ketinimą inicijuoti bankroto procesą ne teismo tvarka, nepraneša kreditoriui UAB „Barocenas“ apie priimtą sprendimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarką, o gavę pareiškimą, teisinasi termino kreditoriniams reikalavimams pateikti praleidimu. Bankroto administratorius kartu su bendrovės kreditoriais neįvykdo pareigos pranešti kreditoriui UAB „Barocenas“ apie ketinimą tęsti vykdyti ar nevykdyti sutartinius įsipareigojimus (ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p., 11 str. 5 d. 13 p.). Tokia pareiga yra numatyta imperatyviai. Šiuo metu susiklostė situacija, kuomet kreditoriui UAB „Barocenas“ nėra pranešta apie tai, ar sutarties vykdymas bus tęsiamas, į reikalavimą pateikti patvirtinimą, jog sutartis bus vykdoma, bendrovė nereaguoja, todėl kreditorius yra priverstas ginti savo pažeistas teises. Bankroto administratorius buvo informuotas apie kreditoriaus UAB „Barocenas“ pretenzijas dar iki pareiškimo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo pateikimo, tačiau visiškai nieko dėlto nepadarė (šiuo metu jam dėl tokio veikimo pretenzijos dar nėra reiškiamos). Kreditoriaus teisių pažeidimas pasireiškia ne tik tuo, kad bendrovė per daugiau nei ketverius metus nesugebėjo įvykdyti sutartinio įsipareigojimo, kuris turėjo būti įvykdytas per 6 mėnesius, bet labiausiai tuo, kad bendrovė akivaizdžiai pripažino savo kaltę dėl sutarties neįvykdymo ir aiškiai leido suprasti, kad savo įsipareigojimų vykdymo ji netęs, kadangi taip ir nepateikė patvirtinimo apie tinkamą prievolių įvykdymą (CK6.219-6.220 str.). Pažymi, kad tai savarankiškas sutarties vienašalio nutraukimo pagrindas, kuris nėra siejamas su jokiais kitai sutarties pažeidimais, kaip tik su reikalauto patvirtinimo nepateikimu. Reikalautas patvirtinimas nepateiktas, o kreditorius UAB „Barocenas“ nebuvo informuotas apie ketinimą nebevykdyti sutartinių įsipareigojimų po to, kai bendrovės kreditoriai nusprendė inicijuoti bankroto procesą ne teismo tvarka. Vadinasi teisiškai visiškai nebesvarbu, ar dėl to, kad UAB „Ekoprojektas“ daugiau nei keturis metus neįvykdo sutartinių įsipareigojimu yra nors kiek ir kreditoriaus UAB „Barocenas“ kaltės. Nepaisant to, kad bankroto administratorius klaidingai teigia, jog Sutarties 5.3 p. numato, kad pareigą gauti kaimyninių sklypų savininkų sutikimus numato bendrovei UAB „Barocenas“, todėl būtent UAB „Barocenas“ yra atsakinga už sutarties neįvykdymą. Vis tik sutartis yra neįvykdyta, visai dėl kitų priežasčių. Gretimų sklypų savininkai sutinka su inžinerinių tinklų tiesimu jiems nuosavybės teise priklausančiose sklypuose. Sutarties neįvykdymo priežastis pats UAB „Ekoprojektas“ yra aiškiai įvardinęs savo raštuose ir tai nėra susiję su inžinerinių tinklų tiesimu. Dėl užsitęsusio sutarties vykdymo pasibaigė Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) galiojimas bei atsirado daug naujų kliūčių ko pasėkoje UAB „Ekoprojektas“ net su subrangovu architektų T. Ž. T. Žibu nebesutarė dėl tarpusavio teisių pasidalinimo ir t. t. Poreikis registruoti registruose gretimų sklypų SAZ atsirado tik 2016 m. pabaigoje, o kodėl sutartis iki tol nebuvo įvykdyta atsiliepime nutylima. Sutartis buvo sudaryta dar 2012-05-16, jos įvykdymo terminas – 6 mėn. Gretimų sklypų savininkų sutikimų dėl SAZ registravimo UAB „Ekoprojektas“ paprašė tik 2016 m. pabaigoje, be to, šie paprašyti sutikimai neturi nieko bendro su inžineriniais tinklais, nes susiję su SAZ registravimu. Atsiliepime klaidingai teigiama, jog esant sutartyje numatytoms netesyboms kreditorius netenka teisės reikalauti kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų – minimaliu nuostolių, priteisimo. Netesybos ir minimalūs nuostoliai, tai du skirtingi kreditoriaus pažeistų teisių gynimo būdai, kuriuos pasirinkti yra išimtinė kreditoriaus diskrecijos teisė. Šiuo metu sprendžiamas sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo klausimas ir UAB „Ekoprojektas“ po sutarties nutraukimo privalo arba perduoti faktiškai atlikto darbo rezultatą, arba grąžinti visą už darbą sumokėtą pinigų sumą – 22.290,30 Eur bei atlyginti kreditoriaus nuostolius. Tai, kad bendrovė inicijavo bankroto procesą ne teismo tvarka, bendrovės pareigų nekeičia. Teismui manant, kad yra praleistas terminas pateikti pareiškimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, ieškovas prašo atnaujinti šį terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, kadangi kreditorius nebuvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir apie patį priimtą sprendimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka, o taip pat apie nustatytą terminą pateikti reikalavimui patvirtinti kreditorinį reikalavimą Bankroto administratorius atsiliepime teisinasi, kad visos jo ir bendrovės kreditorių pareigos yra vykdomos tinkamai, tačiau pažymime, kad jau praėjo daugiau nei pusmetis nuo pareiškimo pateikimo dienos, o sprendimas dėl dokumentų perdavimo vis dar nepriimtas. Reikalavimas nutraukti sutartį siejamas su esminiu sutarties pažeidimu – sutarties įvykdymo termino praleidimu (CK 6.217-6.218 straipsniai); reikalavimas dėl įpareigojimo perduoti dokumentus tiesiogiai siejamas su projektavimo darbų sutarties nutraukimu ir užsakovo teise reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą (CK 6.671 straipsnis). Pagal CK 6.222 straipsnio 1 dalį, kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. CK 6.671 straipsnis numato, jog jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Vadinasi yra galimi du kreditoriaus pažeistų teisių gynimo būdai – darbo rezultato perdavimas arba pinigų grąžinimas. Be abejo, gali paaiškėti, jog darbo rezultatas yra visiškai bevertis, tokiu būdu paraleliai pirmajam pažeistų teisių gynimo būdui dar būtų taikomas ir nuostolių atlyginimo institutas, nes kreditorius sumokėjo didžiąją dalį kainos už bevertį darbą. Taip pat nėra žinoma ar apskritai egzistuoja darbo rezultatas ir ar jį įmanoma perduoti. Todėl siekiant tinkamai ir koncentruotai apginti pažeistas kreditoriaus teises, ieškovas prašo teismo taikyti alternatyvų kreditoriaus pažeistų teisių gynimo būdą - patvirtinti dar ir 22.290,30 Eur kreditorinį reikalavimą, jei bylos nagrinėjimo metu būtų nustatyta, kad reikalavimo perduoti dokumentus neįmanomą įvykdyti.

8Atsakovas BUAB „Ekoprojektas“ pateikė tripliką (e.b.l. 77-80) ir nurodė, kad 2017-03-06 kreditorių susirinkimo nutarimu UAB “Ekoprojektas” iškelta bankroto byla ne teismo tvarka, bankroto administratoriumi paskirta UAB “UBC”, įgaliotu asmeniu A. G.Aušra Gudaitienė. 2017-07-27 Atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto. Atsakovas neneigė buvus sudarytai sutarčiai, nurodė, jog šalys sutartyje sulygo, kad užsakovui (ieškovui) paliekama teisė vienašališkai nutraukti sutartį tuo atveju, kai projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija (11.2.1 p.). Tokiu būdu, ieškovo pareikštas reikalavimas nutraukti tarp šalių sudarytą sutartį teismo tvarka yra perteklinis, kadangi, remiantis CK 6.217 str. 5 d., vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais, o pats ieškovo ieškininio reikalavimo pateikimas rodo, kad ieškovas jau išreiškė savo valią vienašališkai nutraukti Sutartį ir teismo sprendimas tam nėra būtinas. Be to, nepagrįstas ieškovo teiginys, kad jis, kaip atsakovo kreditorius, privalėjo būti informuotas apie ketinimą iškelti atsakovo bankroto bylą ne teismo tvarka (ĮBĮ 12 str. 2 d.). Savo finansinį reikalavimą į atsakovą ieškovas kildina iš palūkanų už pavėluotai atliktus darbus pagal sutartį, tačiau apskaičiuoti palūkanas arba delspinigius skolininkui už netinkamą sutarties vykdymą arba termino praleidimą yra kreditoriaus teisė, o ne pareiga. Tokiu būdu, kompensuojamosios palūkanos arba delspinigiai skaičiuojami tik paties kreditoriaus prašymu (dispozityvumo principas), o nesant duomenų apie tai, kad ieškovas būtų pareiškęs reikalavimą atsakovui apmokėti kompensuojamąsias palūkanas arba delspinigius už laiku neįvykdytą prievolę dar iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo, nebuvo jokio pagrindo informuoti ieškovą kaip kreditorių apie ketinamą kelti bankroto bylą atsakovui. Antra, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str. 1 d.). Sutartimi šalys sulygo, kad projektuotojui (atsakovui) vėluojant atlikti darbus per sutartyje nustatytą laikotarpį, užsakovui reikalaujant, Projektuotojas privalo sumokėti užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pavėluotai atliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 6.2 p.). CK 6.210 str. įtvirtina, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, o kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.258 str. 1 d. nustato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsižvelgiant į išdėstytą reglamentavimą, o taip pat ir teismų praktiką, tiek pelno (mokėjimo), tiek kompensuojamosios palūkanos mokamos tik esant piniginei prievolei, t. y. tokiai prievolei, kurios dalyką sudaro skolininko pareiga perduoti kreditoriui atitinkamą pinigų sumą ir atitinkamai kreditoriaus teisė reikalauti iš skolininko ją sumokėti (CK 6.37 str.). Tuo palūkanos skiriasi nuo netesybų, kuriomis gali būti užtikrinamas bet kurios prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas. Darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą, kildinamą iš palūkanų už pavėluotai įvykdytą nepiniginę prievolę priskaičiavimo, laikytinas nepagrįstu. Ieškovas nurodo, kad pavėluotai atliktų darbų vertė sudaro 108.900,00 Lt arba 31.539,62 Eur, t.y. visa sutartimi sulygtų darbų vertė. Su tokia ieškovo pozicija atsakovas nesutinka. Į bylą yra pateiktas šalių pasirašytas 2014-09-10 Tarpinis sutartinio darbo įvykdymo aktas Nr. 4, kuriuo Ieškovui buvo perduoti pagal Sutartį numatyto IV etapo darbai („parengtas techninis projektas, gautos teigiamos ekspertizės išvados“). Aplinkybės, kad minėtu aktu ieškovui buvo perduoti būtent IV etapo darbai, ieškovas ieškinyje neginčija, kadangi nurodo, kad atsakovui neapmokėtas skolos likutis už IV etapo darbus pagal atsakovo 2014-09-10 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą serija EKO Nr. 001898 sudaro 2.932,40 Eur. Bankroto administratorius, elektroniniu paštu susisiekęs su tuo metu įmonei vadovavusiu direktoriumi E. Š. Edmundu Šironu gavo paaiškinimą, kad „užsakovo pateiktame savivaldybės sklypo detaliajame plane numatytos užstatymo ribos (pastatų) neatitiko užsakovo poreikių, dėl ko techninio projekto metu teko keisti detaliojo plano sprendinį, pakoreguoti užstatymo zoną <...>“, iš ko darytina išvada, kad IV etapo darbai pagal Sutartį buvo atlikti tik 2014-09-10 ne dėl atsakovo kaltės, dėl ko, atsižvelgiant į CK 6.258 str. 1 d. netesybas turi sumokėti kaltoji šalis. Buvusio vadovo E. Š. Edmundo Širono nurodomą aplinkybę, kad ieškovui 2014-09-10 buvo perduoti techninio projekto darbai (t.y. techninis projektas užbaigtas 2014-09-10) patvirtina ieškovo pridėtas atsakovo 2016-11-07, iš kurio matyti, kad paruoštas techninis projektas į „INFOSTATYBA“ buvo įkeltas 2014-09-29. Nei ieškovas, nei atsakovas neginčija, kad pagal Sutartį numatytas V darbų etapas, kurio vertė pagal Sutartį sudarė 21.780 Lt arba 6.307,92 Eur, taip ir liko neįvykdytas. Iš ieškovo pridedamų paties atsakovo 2016-10-21 ir 2016-11-07 raštų matyti, kad V darbų etapas („Techninis projektas suderintas su atitinkamomis valstybės (savivaldybės) institucijomis, gautas statybos leidimas“) liko neįgyvendintas ne dėl techninio projekto derinimo procedūrų neatlikimo, o dėl SAZ zonos plano pagal užsakovo anksčiau parengto ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010-05-21 sprendimu Nr. T11-415 patvirtinto detaliojo plano ir jo įgyvendinimo sprendinių, kurių pagrindu SAZ zona daugelyje privačių žemės sklypų anksčiau užsakovo jau buvo įregistruota. Atsakovo 2016-11-07 raštas Nr. 288 adresuotas architektui T. Ž. Tadui Žibui ir užsakovui, liečia ne pačios SAZ zonos derinimo procedūros atlikimą, o tik SAZ zonos schemos plano įdėjimą į Techninį projektą ir į „Infostatybos“ sistemą, kurios procedūrą privalo atlikti pats užsakovas arba, šioje konkrečioje situacijoje, pagal užsakovo įgaliojimą architektas T. Ž.Tadas Žibas. Taigi, būtent šiam tikslui atsakovas 2016-10-17 raštu Nr. 277 perdavė užsakovui techninio projekto CD laikmeną. Iš išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad ir V etapo pagal Sutartį darbai nebuvo baigti laiku ne dėl atsakovo kaltės. Dėl ieškovo prašymo įpareigoti bankroto administratorių perduoti ieškovui atsakovo (projektuotojo) atlikto darbo rezultatus (dokumentus) – techninį projektą, o taip pat ir visus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus (popierinę ataskaitą bei CD laikmeną), pasakytina, kad kaip matyti iš atsakovo 2016-10-17 rašto, CD laikmena su techniniu projektu ieškovui buvo išsiųsta dar 2016-10-17. Be to, techninis projektas ir visa su tuo susijusi medžiaga architekto T. Ž. Tomo Žibo buvo persiųsta bankroto administratoriui (.rar formate), o popierinėmis ataskaitomis bankroto administratorius nedisponuoja, dėl ko bankroto administratorius ieškovui gali perduoti turimą techninį projektą su parašais bei jį lydinčią medžiagą tik pdf formate (suspaustas .rar). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, laikytina, kad ieškovo pareikšti reikalavimai yra nepagrįsti – ieškovo reikalavimas nutraukti sutartį teismo tvarka yra perteklinis, o prašymas priteisti (patvirtinti kaip kreditorinį reikalavimą) 6 proc. dydžio metines palūkanas atmestinas kaip neatitinkantis materialinės teisės normų. Teismui nusprendus tenkinti ieškinį, atsakovas prašo taikyti senatį galimiems delspinigiams (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

9Ieškovo vadovas ir atstovais teismo posėdžio metu prašė tenkinti ieškinį jame nurodytais motyvais.

10Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pratiekė prašymą nagrinėti byla jam nesant.

11taikyti ieškinio senatį, ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad CK 1.125 str. 8 d. numatyta, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Bankroto byla UAB „Karališkas būstas“ buvo iškelta 2010 m. lapkričio 4 d., įsiteisėjo 2010 m. lapkričio 4 d. Tuo tarpu Ieškovas ieškinį dėl žalos atlyginimo teismui pateikė tik 2015 m. lapkričio 25 d., t. y. praėjus daugiau kaip penkeriems metams. Ieškinio termino pradžia skaičiuotina nuo atsakovo įmonės dokumentų perdavimo bankroto administratorei Jūratei Gaučienei. Taigi ieškovas akivaizdžiai yra praleidęs sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl tariamai padarytos žalos atlyginimo pareikšti. Atsakovas atsakingai pareiškia, kad kaip akcininkas ir buvęs vadovas atsakovas pirmą kartą apie BUAB „Karališkas būstas“ bankroto administratorių UAB „Lexuna“ sužinojo tik gavęs šį ieškinį, ieškovas niekada nesikreipė į atsakovą, nesiėmė priemonių aiškintis aplinkybes, neprašė galimai trūkstamų dokumentų, todėl laikytina, kad tokiu būdu nėra ir nei vienos aplinkybės, galinčios įrodyti, kad ieškinio pateikimo terminas nėra praleistas. Ieškinyje Ieškovas nurodė, kad nuo 2014 m. birželio 26 d. bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lexuna”, tačiau remiantis CK 1.128 str., prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos, jeigu įstatymai nenustato ko kita, todėl tai, kad UAB „Lexuna” buvo paskirta BUAB „Karališkas būstas“ bankroto administratoriumi tik 2014 m. birželio 26 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi, nekeičia ieškinio senaties termino skaičiavimo taisyklių. Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys). Atsakovas prašo taikyti CK 1.125 str. 8 d. numatytą trejų metų ieškinio senaties terminą. Atsakovas pažymi, kad ieškovas ieškinyje nurodo melagingas aplinkybes, kad jokių dokumentų, grąžinančių atsakovui vadovo teises ir įgaliojimus, perimtuose bendrovės dokumentuose nebuvo, kadangi atsakovas tarp kitų įmonės dokumentų ieškovo bankroto administratoriui yra perdavęs 2009 m. vasario 5 d. Marto Jasevičiaus akcininko sprendimą, kuriuo būdamas vienintelis akcininkas, nusprendė UAB „Karališkas būstas“ vadovę Zinaidą Būdienę atleisti iš direktoriaus pareigų nuo 2009-02-05, pakeičiant jos pareigas į įmonės finansų direktores pareigas nuo 2009-02-06. Vadovaujantis 2009 m. vasario 5 d. Marto Jasevičiaus akcininko sprendimo 2 punktu, UAB „Karališkas būstas“ laikinai einančiu direktoriaus pareigas buvo paskirtas atsakovas. Ieškovo bankroto administratoriaus UAB „Lexuna”, siekdamas ieškinio patenkinimo, sąmoningai slepia nuo teismo 2009 m. vasario 5 d. Marto Jasevičiaus akcininko sprendimą, jo nepateikdamas kartu su ieškiniu, ir nurodo melagingas aplinkybes. Zinaida Markevičienė (Būdienė) nuo 2008 m. lapkričio 4 d. realiai ėjo BUAB „Karališkas būstas“ direktorės, o nuo 2009 m. vasario 6 d. - finansų direktores pareigas, ji nuo 2008 m. lapkričio 4 d. iki 2009 m. vasario 5 d. buvo reali BUAB „Karališkas būstas“ direktorė, todėl už laikotarpį nuo 2008 m. lapkričio 4 d. iki 2009 m. vasario 5 d. yra atsakinga Zinaida Markevičienė, o ne atsakovas, 2009 m. vasario 5 d. Marto Jasevičiaus akcininko sprendimu apie bendrovės vadovo atleidimą informuoti VMI ir Juridinių asmenų registrą buvo įgaliota Zinaida Markevičienė. Nors Atsakovas pripažįsta, kad apie BUAB „Karališkas būstas“ direktoriaus pasikeitimą iš Zinaidos Markevičienės į atsakovą nuo 2009 m. vasario 6 d. VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registrui pranešta nebuvo, tačiau vis tik šiuo atveju bylą nagrinėjantis teismas privalo aiškintis tikruosius šalių veiksmus, o ne vertinti išimtinai tik pranešimą/nepranešimą VĮ „Registrų centras“. Dėl pareigos teikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo BUAB „Karališkas būstas“ atsiradimo momento ieškinyje teigiama, kad iš BUAB „Karališkas būstas“ balanso už 2007 metus, sudaryto 2008 m. vasario 4 d., matyti, kad jau 2007 metais ieškovas tapo nemokia bendrove. Ieškovas ieškinyje taip pat atkreipia dėmesį, jog balanse nurodoma ieškovo turto iš viso suma yra 240.765,17 Eur (831.314 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – net 219.980,88 Eur (759.550 Lt), t. y. tik 20.784,29 Eur mažesni už viso ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto sumą. Ieškovas nurodo, kad tokio turto bei mokėtinų sumų ir įsipareigojimų santykio, koks nurodomas aptariamame bendrovės balanse, visiškai pakaktų, kad įmonė galėtų būti pripažinti nemokia ir jai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka būtų galima inicijuoti bankroto procesą. Atsakovas su tokia Ieškovo pozicija nesutinka, kadangi remiantis ĮBĮ) 2 str. 8 d. įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šiuo atveju iš BUAB „Karališkas būstas“ balanso už 2007 metus, sudaryto 2008 m. vasario 4 d., nėra galimybės nustatyti, kokie bendrovės įsipareigojimai yra pradelsti. Tokią išvadą patvirtina ir kasacinio teismo praktika: bendrovės nemokumui konstatuoti būtina nustatyti įstatyme reikalaujamą kriterijų – pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Aplinkybė, kada įmonės būsena pasiekė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatytą nemokumo kriterijų, turėtų būti įrodinėjama ne vien įmonės finansinės atskaitomybės dokumentais, bet ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis, pavyzdžiui, pirminiais apskaitos dokumentais, patvirtinančiais ūkines operacijas, įmonės sudarytomis sutartimis ir duomenimis apie jų vykdymą, bei kt. Šiuo atveju iš pateiktų dokumentų nustatyti, kada ieškovo pradelstų (bet ne mokėtinų per vienerius metus) įsipareigojimų suma viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės, negalima. Be to, pažymėtina, kad BUAB „Karališkas būstas“ tik 2007 m. kovo 20 d. buvo įregistruota VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, todėl normalu, kad naujai įsteigta įmonė 2007 m. gruodžio 31 d. dar negalėjo veikti pelningai, juk tai buvo vos pirmieji veiklos metai. Dėl civilinės atsakomybės taikymo sąlygų atsakovo veiksmuose ieškovas įrodinėja atsakovo, kaip ieškovo buvusio vadovo, civilinės atsakomybės taikymo sąlygas. Bendrovės valdymo organo nario (direktoriaus) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 str.). Iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė. Remiantis CK 6.246 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Ieškinyje teigiama, kad po ieškovo balanso už 2007 m. patvirtinimo, t. y. 2008 m. balandžio 2 d., atsakovui kilo ĮBĮ 8 str. 1 dalyje imperatyviai įtvirtinta įmonės vadovo ir/arba savininko pareiga pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas mano, kad būtent dėl šios pareigos nevykdymo, t. y. atsakovo neteisėto neveikimo, nebuvo užkirstas kelias iki tol nepatenkintų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų didėjimui, o toliau plėtojant ūkinė komercinę veiklą atsirado daugybė naujų bendrovės kreditorių. Atsakovas kategoriškai nesutinka, kad jis nevykdė ĮBĮ 8 str. 1 d. įtvirtintos pareigos teikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos Ieškovui iškėlimo, kadangi 2007 m. gruodžio 31 d. UAB „Karališkas būstas“ dar nebuvo nemoki įmonė. Atsakovas, kaip atskaitingas asmuo, net iš savo asmeninių lėšų atsiskaitinėjo su ieškovo kreditoriais 2007-2009 m. Remiantis UAB „Karališkas būstas“ atskaitingo asmens Marto Jasevičiaus kortele BUAB „Karališkas būstas“ atsakovui, kaip atskaitingam asmeniui, yra skolinga 117.840,07 Eur (406.878,19 Lt) ir šioje sumoje atsakovas net nėra teikęs kreditorinio reikalavimo. Taigi Atsakovas kategoriškai nesutinka, kad jis atliko neteisėtus veiksmus, kuriais ieškovui padarė žalą. Atsakovo veiksmuose nėra civilinės atsakomybės taikymo sąlygų (e.b.l. 54-50, 104-109, 131-133, 1 t.; b.l. 88-96, 2 t.).

12Trečiasis asmuo Zinaida Markevičienė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

13Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra. Nurodė, kad Zinaida Markevičienė bendrovės direktore dirbo labai trumpą laiką – apie tris mėnesius. Ji nesudarė įmonės vardu naujų sutarčių, tik perrašė darbuotojų darbo sutartis, derino skolų apmokėjimo grafikus su įmonės kreditoriais, buvo paskolinusi įmonei savo lėšų. Zinaida Markevičienė jokios žalos įmonei ar jos kreditoriams nepadarė, realiai įmonei ji nevadovavo.

14Teismo posėdžio metu atsakovas Martas Jasevičius prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad įmonė buvo įsteigta 2007 m. kovo mėnesį, natūralu, jog iš pradžių įmonė dar neturėjo pelno, tuo labiau, kad veikla buvo plečiama, per metus buvo įsteigtos 22 parduotuvės, apyvarta buvo didelė, skolos tiekėjams nesiekė pusės įmonės turto. Tačiau 2008 m. antroje pusėje įmonės apyvarta sumažėjo 80 procentų, įmonės atsiskaitymai pradėjo strigti, 2009 m. vasario mėnesį, o balandžio mėnesį darbuotojams buvo pranešta, kad įmonė stabdo veiklą. 2008 m. balansas parodė blogą įmonės padėtį. Atsakovas nurodė, kad įmonę bandė gelbėti, įkeitė savo asmeninį turtą bankui, paėmė paskolą, įnešė į įmonę apie 90.000,00 Lt pavedimu, bet tai nepadėjo, nebuvo užsakymų. Kai kuriems tiekėjams skolas pavyko sumažinti, tačiau įmonės veikla sustojo labai staiga – 2009 m. vasarį ar kovą. Dėl kreditorių spaudimo Zinaida Markevičienė pasiprašė atleidžiama iš direktorės pareigų, atsakovas ėjo laikinai direktoriaus pareigas, bandė dar gauti kreditą, tačiau nesėkmingai. Dar vienas bandymas išjudėti iš sąstingio buvo bandymas užsakyti reklamą televizijoje, tačiau tai negelbėjo, taip susidarė skola Radijui ir televizijai, kurios įmonė 2009 m. sumokėti nepajėgė. Tačiau dar 2009 m. nuo sausio iki balandžio su didžiąja dalimi kreditorių buvo atsiskaitoma. Didelės skolos Omnitel atsirado dėl turėtų sutartinių įsipareigojimų, kurie nutraukus veiklą tapo skolomis. Atsakovas nurodė, jog kai įmonei buvo iškelta bankroto byla, jis bankroto administratorei Gaučienei perdavė tvarkingus dokumentus, buhalterinę programą.

15Atsakovo atstovė advokato padėjėja Rasa Vaičekauskytė prašė taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti. Nurodė, kad bankroto byla iškelta 2010 m., ieškinys pateiktas 2015 m. lapkričio 25 d., prieš tai bankroto administratore buvo J. Gaučienė, atsakovas pasirūpino, kad dokumentai būtų suruošti, sugrupuoti net pasitelkus įmonę juo sutvarkė ir perdavė bankroto administratorei pagal aktus. Ji dokumentus priėmė, nereiškė jokių pretenzijų atsakovui ir, nežinia dėl kokių aplinkybių pakeitus bankroto administratorę nauju administratoriumi, pradėjus 2011-08-24 – kada visa įmonės apskaita buvo perduota J. Gaučienei, jis teikia ieškinį nepaisydamas ieškinio senaties terminų, kurį įstatymas nustato 3 m. Prieš tai ieškovo atstovas nesusisekė su atsakovu – jei jam kokių tai dokumentų trūko, nesusisiekė su buvusia bankroto administratore, tiesiog pateikė nesąžiningą ieškinį. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad senatis skaičiuotina nuo jo perėmimo bankroto administratoriaus pareigų, praktika suformuota dar 2012 m. Lietuvos aukščiausiojo Teismo byloje Nr. 3K-3-393/2012. Pagaliau ieškinys pareikštas tik vienam atsakovui, nors per įmonės valdymo laikotarpį direktoriai buvo du, jokių fiktyvių vadovavimų čia nebuvo. Bankroto administratorius, girdėdamas tai, žinodamas, kad kiekvienas vadovas atsako už savo vadovavimo laikotarpį, kažkodėl ieškinį teikti buvusiai vadovei atsisakė, todėl dabar yra padėtis, kad negalima nustatyti kokia dalimi turi atsakyti vienas vadovas, o kokia - kitas. Bankroto administratorius teigė, kad UAB „Karališkas būstas“ nemoki nuo 2007-12-31 ir apie tai direktoriui tapo žinoma kitų metų sausio – balandžio mėn ir privalėjo nedelsiant kelti bankroto bylą. Tačiau tai neįrodyta. Būtent ieškovas turi nurodyti konkretų mėnesį pasitelkdamas apskaitą, auditorius – kada įmonė tapo nemoki, bet ieškovas to nedarė, todėl tapo neatsakyta į klausimą – kata įmonė tapo nemoki. Net jei teismas manytų – kad atsakovas turėjo kelti bankroto bylą, vis tik pažymėtina, kad balandžio mėnesį tvirtindamas balansą jis nematė tokios padėties, kad įmonei reikėtų kelti bankroto bylą. Jei teismas manytų kitaip – turėtų būti atskirta kokia žala kilo vadovaujant vienam vadovui, ir kokia – kitam.

16Ieškinys tenkintinas iš daliesatmestinas.

17.

18Iš rašytinių bylos dokumentų, proceso dalyvių rašytinių paaiškinimų ir ieškovo atstovo paaiškinimo teismo posėdžio metu, nustatyta, kad UAB „Karališkas būstas“ buvo įsteigta ir juridinių asmenų registre įregistruota 2007-03-20 (e.b.l. 14-17, 1 t.). Juridinių asmenų registro duomenimis bendrovės vadovu nuo įmonės įsteigimo iki 2008-11-04 buvo atsakovas Martas Jasevičius, nuo 2008-11-04 iki 2011-05-20 direktore buvo Zinaida Markevičienė. Vienintelis bendroves akcininkas taip pat buvo Martas Jasevičius. Kaip maityti iš pateiktų darbo sutarčių bei šalių paaiškinimų, Zinaida Markevičienė (Būdienė) iš direktorės pareigų buvo atleista 2009-02-03 ir perkelta į finansų direktorės pareigas (e.b.l. 26, 1 t.). Į bylą pateiktas UAB „Karališkas būstas“ vienintelio akcininko 2009-02-05 sprendimas, kuriuo Zinaida Būdienė atleista iš direktoriaus pareigų nuo 2009-02-06 ir nuo šios dienos iki naujo direktoriaus paskyrimo laikinai eiti UAB „Karališkas būstas“ direktoriaus pareigas skiriamas Martas Jasevičius. Nors šis sprendimas Juridinių asmenų registre užregistruotas nebuvo, kitas direktorius iki bankroto bylos iškėlimo paskirtas nebuvo.

192010-03-19 teismui pateikto VSDFV Trakų skyriaus pareiškimo pagrindu Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-1400-392/2018 iškėlė UAB „Karališkas būstas“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė Praną Kerševičių. 2012 m. gegužės 16 dienos Projektavimo darbų sutarties Nr. 12-149 pagrindu šalis sieja projektavimo rangos teisiniai santykiai. Ieškovas UAB „Barocenas“ (užsakovas) užsakė, o atsakovas UAB „Ekoprojektas“ (projektuotojas) sutartimi įsipareigojo per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti sutartinį darbą: “Pavojingų atliekų saugojimo aikštelę ( - ) Klaipėdos r., Dumpių km. Techninis projektas.“ Darbai turėjo būti pradėti gavus sutarties 5.1.1. – 5.1.8 p.p. nurodytą medžiagą. Sutarties kaina – 108.900,00 Lt / 32.553,29 Eur (su PVM), kurios mokėjimas buvo išdėstytas 5 etapais (sutarties 3 p.).

20Taigi, projektuotojas sutartimi be kita ko įsipareigojo parengti projektą, laikydamasis sutartyje teisės aktuose numatytų reikalavimų ir sąlygų (4.1.1. p.), suderinti projektinę dokumentaciją su užsakovu reikiamomis institucijomis (4.1.2. p.), sutartyje nurodytais terminais perduoti atlikto darbo rezultatus (4 popierines ataskaitos kopijas lietuvių kalba ir 1 CD, visi brėžiniai pateikiami pdf formate) užsakovui. Projektuotojas taip pat įsipareigojo perduoti užsakovui nuosavybės teise visus parengtus sutarties 1.1. p. nurodyto sutartinio darbo dokumentus.

21Sutartyje numatyta, kad nuosavybės teisė į atsiradusius vykdant šią sutartį dokumentus užsakovui pereina pasirašius atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą ir atlikus apmokėjimą, nustatytą sutarties 3 p.

22Šalių sutarties 9.2. p. susitarta, jog darbas laikomas pilnai atliktu, kai yra gautas statybos leidimas ir abi šalys pasirašo užbaigto sutartinio darbo perdavimo ir priėmimo aktą, dėl kurio pasirašymo į užsakovą turi kreiptis projektuotojas, įvykdęs visus arba dalį (dėl tarpinio sutartinio darbo įvykdymo) įsipareigojimų (9.2, 9.3. p.p.).

23Užsakovas įsipareigojo perduoti projektuotojui visus iš užsakovo gautus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, gauti Žemės tarnybos leidimą tiesti inžinerinius tinklus valstybinėje žemėje, spręsti visus klausimus, susijusius su individualių sklypų savininkais (gauti jų sutikimus tiesti inžinerinius tinklus per jiems nuosavybės teise priklausančią žemę) (5.3. p.), nurodyti ekspertizę atliksiančią įmonę bei apmokėti techninio projekto ekspertizės išlaidas (5.4 p.), o taip pat priimti šalių sutartu laiku kokybiškai atliktus darbus ir už juos sumokėti (5.5. p.).

24Kaip matyti iš bylos dokumentų, užsakovo užsakytiems darbams atlikti projektuotojas (rangovas) sudarė subrangos sutartį su architektu T. Ž.Tadu Žibu.

25Šalys neginčija, kad sutartis atsakovo pilnai nebuvo įvykdyta joje nustatytu terminu. Dėl kokių priežasčių sutartis nebuvo įvykdyta per šešis mėnesius (nuo užsakovo dokumentų perdavimo) šalys neatskleidžia. Akivaizdu tik tai, jog nepaisant vėlavimo sutartinius santykius šalys kurį laiką tęsė toliau.

26Kaip matyti iš pateiktų šalių rašytinių įrodymų, atsakovo UAB „Ekoprojektas“ 2017-03-06 kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta vykdyti UAB “Ekoprojektas” bankroto procedūrą ne teismo tvarka; bankroto administratoriumi paskirta UAB “UBC”, bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu paskirta A. G.Aušra Gudaitienė. (e.b.l. 81-84). BUAB „Ekoprojektas“ kreditorių 2017-07-27 susirinkimo sprendimu atsakovas BUAB „Ekoprojektas“ pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

27Į bylą yra pateiktas ieškovo UAB „Barocenas“ direktoriaus pasirašytas tarpinis darbų atlikimo aktas Nr.4, kuriuo ieškovas patvirtino, jog rangovas (projektuotojas) yra atlikęs 4 etapo darbus - t. y. yra atlikęs darbų nuo sutarties pradžios iš viso už 87.120,00 Lt sumą (e.b.l. 42). Atsakovas nurodo, kad 4 etapai buvo įvykdyti. Techninis projektas buvo paruoštas ir 2014-09-29 įkeltas į „INFOSTATYBA“, šios aplinkybės ieškovas neginčija.

28Šalys taip pat vieningai nurodo, jog ieškovas pagal sutartį yra sumokėjęs ieškovui 76.994,98 Lt ( 22.299,29 Eur). Minėta, kad užsakovo atsiskaitymas sutarties 3 punkte buvo susietas su atskirais darbų atlikimo etapais. Pagal sutarties 3 p. darytina išvada, jog ieškovas yra pilnai apmokėjęs avansą ir tris darbų etapus pagal sutarties 3 p. nurodomus, o taip pat už ketvirtojo dalį (kadangi visų 4 etapų suma yra 87.120,00 Lt).

29CK 6.644 str. nustato, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Pagal CK 6.700 str., projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 662 str. 1 d.). Pagal CK 6.650 str. 3 d., generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

30CK 6.658 str. 3 d. nustato, jog jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti sutarties ir arba reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui darbą pataisyti rangovo sąskaita. Minimo Kodekso straipsnio 4 d. nustato, jei yra svarbių priežasčių, užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti sutarties kartu sumokėdamas rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuotolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo, įskaitant į nuostolius tai, ką rangovas sutaupo dėl sutarties nutraukimo.

31Abi ginčo šalys nurodo, jog sutartis nebuvo vykdoma iki galo. Atsakovą ištiko bankrotas.

32Kadangi rangovas darbus atliko nepilnai, ieškovas pagal sutarties 11.4 p. pareiškė jam pretenziją dėl darbų atlikimo bei pareikalavo patvirtinti jog atsakovas darbus atliks, tačiau tokio patvirtinimo negavo. Bylos dokumentais nustatyta, kad 2017-05-19 d. raštu ieškovas UAB „Barocenas“ pareiškė atsakovui, jog vienašališkai nutraukia sutartį.

33Sutarties nutraukimas reglamentuotas jos 11 p., pagal 11.2.1. užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą, kai projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą <...> (11.2.1. p.), kai projektuotojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (11.2.3. p.). Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 14 dienų raštu praneša kitai šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 5 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina sutarties pažeidimų, sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

34Teismas pažymi, jog pagal CK 6.217 str. 1 d. ir 3 d. šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį ne teismo tvarka. Kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą. Ieškovas teigė, jog per papildomą terminą atsakovas sutarties neįvykdė ir nepranešė (nepatvirtino) jog vykdys. Taigi, ieškovas sutartį nutraukė vienašališkai ne teismo tvarka, o atsakovas sutarties nutraukimo teisėtumo neginčija. Todėl teismas sutinka su atsakovo argumentu, jog ieškovo reikalavimas teismui sutartį dar kartą nutraukti yra perteklinis.

35Sutarčiai esant nutrauktai byloje turi būti sprendžiamas restitucijos klausimas. Nors sutarties 11 p.p. yra numatyta, kad nutraukiant sutartį, užsakovas, dalyvaujant projektuotojui ar jo atstovams, inventorizuoja atliktus darbus, pateiktus dokumentus ir parengia jų aprašą, šie veiksmai šalių nebuvo atlikti. Šalys taip pat nevykdė sutartinės pareigos nutraukiant sutartį parengti ataskaitą apie sutarties nutraukimo dieną esančią projektuotojo skolą užsakovui ir užsakovo skolą projektuotojui. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovui pasirinkus teisių gynimo būdą dėl iš dalies atliktų atsakovo darbų perėmimo nuosavybėn, teismas šį ieškovo reikalavimą tenkina remdamasis CK 6.71 str. ir 6.222 str. Tuo atveju, kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. Tačiau kai grąžinimas natūra neįmanomas ar šalims nepriimtinas dėl sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Tuo tarpu jeigu sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, tai galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties nutraukimo. Jeigu įstatymo ar sutarties pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato perdavimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, p rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 str.). Teismas sprendžia, jog ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas nuosavybės teise perimti rangovo sukurtą rangos rezultatą, kai už jį yra iš esmės apmokėta, atitinka sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus. Kadangi atsakovas byloje nereiškė priešinio ieškinio ir jokios pinigų sumos priteisti nereikalavo, buvo pasyvus, neteikė tiesioginių rašytinių įrodymų dėl ko projektas nebuvo suderintas valstybinėse institucijose, neprašė skirti ekspertizės dalinai atliktų darbų įvertinimui, teismas šioje byloje tokio klausimo nesprendžia ir ginčą užbaigia taikydamas sutarties nutraukimo pasekmes (dalinę restituciją) – perduodant darbų rezultatą užsakovui. Jei atsakovo vertinimu tokia padėtis neatitinka proporcingumo, ši byla neužkerta kelio atsakovui reikšti savarankišką reikalavimą pagal CPK taisykles dėl atitinkamų sumų priteisimo Teismas dėl tų pačių priežasčių šioje byloje taip pat nepasisako dėl šalių kaltės klausimo.

36Atsakovas nurodė, kad CD laikmena su techniniu projektu ieškovui buvo išsiųsta 2016-10-17, ieškovas šios aplinkybės neginčija, todėl pakartotinau perduoti dokumentus ir CD teismas neįpareigoja. Atsakovas taip pat nurodė, jog bankroto administratorius turi architekto T. Ž. T. Žibo persiųstą techninį projektą ir su tuo susijusią medžiagą .rar formate, todėl atsakovas įpareigotinas ją ieškovui pateikti nuosavybėn pagal aktą. Minėta, kad generalinis rangovas atsako su subrangovo (šiuo atveju - T. Ž.T. Žibo) veiką. Esant patenkintam pirmajam reikalavimui, teismas atmesta alternatyvų ieškovo reikalavimą dėl 22.290,30 Eur (visko, kad įmokėta pagal sutartį) priteisimo.

37Ieškovo reikalavimas dėl 8.516,00 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo bankroto procese netenkintinas.

38Šalys sutarties 6 p. taip patį susitarė dėl tarpusavio atsakomybės pažeidus sutartį: neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, projektuotojui reikalaujant užsakovas privalo sumokėti projektuotojui 0,02 proc. delspinigių nuo pavėluotai sumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (6.1. p.), o jei projektuotojas vėluoja atlikti darbus per sutartyje nustatytą laikotarpį, užsakovui reikalaujant projektuotojas privalo sumokėti užsakovui 0,02 proc. delspinigių nuo pavėluotai atliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Kaip nustatyta byloje, iki bankroto procedūros pradėjimo ieškovas sutartinių netesybų mokėti nepareikalavo. Delspinigių priteisti pagal sutartį ieškovas nereikalauja ir dabar. Ieškovas, remdamasis CK 6.261 str. ir 6.210 str. pareikalavo bankroto byloje patvirtinti 8.516,00 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro palūkanos už termino įvykdyti prievolę praleidimą (6 proc. metinės palūkanos už keturis su puse metų nuo sutarties kainos). CK 6.210 str. ir 6.261 str. nustato, jog praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Kadangi ieškovas pasirinko dalinį prievolės įvykdymą natūra, o atsakovas nepažeidė piniginės prievolės, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalavimas dėl palūkanų šiuo pagrindu nepagrįstas, todėl netenkintinas.

39Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi teismas leido bankroto administratoriui Pranui Kerševičiui atsistatydinti iš BUAB „Karališkas būstas“ administratoriaus pareigų, bei BUAB „Karališkas būstas“ naujuoju administratoriumi paskyrė Jūratę Gaučienę, nustatė 10 d. terminą nuo šios nutarties gavimo dienos, per kurį Pranas Kerševičius privalo perduoti naujai paskirtai administratorei – Jūratei Gaučienei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

40Iš atsakovo pateiktų dokumentų priėmimo – perdavimo aktų matyti, kad atsakovas Martas Jasevičius 2011-08-24 perdavė bankroto administratorei Jūratei Gaučienei įmonės dokumentus, antspaudą, registracijos pažymėjimą (e.b.l. 156-160, 1 t.). Nepaisant to, 2012-02-24 bankroto administratorė kreipėsi į teismą dėl baudos Martui Jasevičiui paskyrimo, kadangi jis pilnai neįvykdė pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankrotą įsiteisėjimo perdavęs tik dalį dokumentų, nėra perduotas įmonės turtas, įmonės balansas bei kiti Vilniaus apygardos teismo 2010-11-04 nutartyje nurodyti dokumentai. Vilniaus apygardos teismas 2012-03-14 d. nutartimi paskyrė atsakovui Martui Jasevičiui 10.000,00 Lt baudą už nevykdymą teismo nustatytos pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir įmonės dokumentus. 2012-05-15 atsakovas administratorei pagal aktą perdavė dar aštuonis segtuvus (papkutes) likusių dokumentų (e.b.l. 161, 1 t.), atsakovas taip pat nurodė, jog administratorei buvo perduota ir buhalterinė programa.

41Kadangi 2014-06-03 Jūratė Gaučienė buvo išbraukta iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo, Vilniaus apygardos teismo 2014-06-26 nutartimi bankroto byloje administratorė Jūratė Gaučienė buvo atstatydinta iš UAB „Karališkas būstas“ bankroto administratorės pareigų, bankrutuojančios UAB „Karališkas būstas“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lexuna“. Teismas nustatė Jūratei Gaučienei terminą per 14 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui UAB „Lexuna“ bankrutuojančios UAB „Karališkas būstas“ turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus bankrutuojančios UAB „Karališkas būstas“ dokumentus. Ieškovo atstovas UAB „Lexuna“ nenurodė, kad teismo nutartis nebūtų vykdoma. Byloje taip pat nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog naujasis bankroto administratorius UAB „Lexuna“ būtų kreipęsis į atsakovą Martą Jasevičių dėl kokių nors dokumentų ar duomenų trūkumo.

42Kaip matyti iš šalių pateiktų rašytinių dokumentų, Vilniaus apygardos teismo 2011-10-12 nutartimi bankroto civilinėje byloje patvirtintas BUAB „Karališkas būstas“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2011-11-29, 2012-01-02, 2012-03-29, 2012-05-22, 2014-03-13, 2015-04-10, 2015-11-18, 2015-12-02, 2016-02-24 ir 20017-06-08 nutartimis buvo patikslintas (LITEKO duomenys civilinėje byloje Nr.B2-1400-392/2018, viso 221.612,01 Eur.

43Minėta, kad bendrovė UAB „Karališkas būstas“ veiklą pradėjo 2007-03-20. Įvertinus rašytinius įrodymus matyti, kad laikotarpiais nuo 2007-03-20 iki 2008-11-27 ir nuo 2008-10-27 iki 2009-02-03 iki įmonei buvo iškelta bankroto byla įmonės vadovu buvo atsakovas Martas Jasevičius. Per visą įmonės darbo laiką Martas Jasevičius taip pat buvo vienintelis įmonės akcininkas.

44Iš 2007 metų UAB „Karališkas būstas“ balanso, sudaryto 2007-12-31 (e.b.l. 36, 1 t) matyti, kad šiuo laikotarpiu per devynis įmonės veiklos mėnesius bendrovei priklausančio turto suma sudarė 240.765,17 Eur (831.314 Lt), mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis sudarė 219.980,88 Eur (759.550,00 Lt), tačiau teismas sutinka su atsakovo argumentais, jog vien balansas nėra pakankamas duomuo spręsti ar įmonė jau tada tapo nemoki. Nors 2009 metų įmonės balansas nebuvo sudarytas ir pateiktas, iš ieškovo pateiktų bendrovės kreditorių pareiškimų dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo ir jų priedų, iš buhalterinių dokumentų (e.b.l. e.b.l. 3-77, 2 t.) ir iš atsakovo Marto Jasevičiaus kortelės sąskaitos (e.b.l. 62-91, 1 t.; 100-102, 2 t.), jo paaiškinimo teismo posėdžio metu bei iš VSDFV paaiškinimo apie skolos susidarymą ir pateikimą išieškoti (e.b.l. 82, 2t.), matyti kad 2007 – 2008 metais įmonė vykdė veiklą, sudarinėjo sutartis, priiminėjo užsakymus, vykdė įsipareigojimus tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Įmonės skolos žymiai pradėjo didėti apie 2008 m. spalio mėnesį. Įmonės pridėtinės vertės mokesčio skola VMI 2008 m. vasarį sudarė dar tik 2.721,85 Eur, vėliau skola didėjo, priskaičiuoti delspinigiai. Iš VSDFV pateiktų duomenų matyti, kad pirmas sprendimas dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų išieškojimo buvo priimtas 2008-01-18, tačiau bendrovė skolas iki spalio mėnesio mažino. Iš atsakovo kortelės 2008-01-21 VMI pervesta 8.009,79 Lt suma, daug mokėjimų atlikta tiekėjams, atlikta mokėjimų kreditoriams už suteiktas paslaugas. 2008 m. pabaigoje bendrovė pradėjo neapmokėti sąskaitų, pradėjo neatsiskaityti su darbuotojais – susidarė darbo užmokesčio skolos už 2008 m. ketvirtą ketvirtį (e.b.l. 66-77, 2 t.), o 2009 m. balandžio – gegužės mėnesį pradėjo nevykdyti užsakymų (e.b.l. 22-24, 2 t.), o 2009 m. bendrovei pradėtos kelti civilinės bylos, taikomi areštai įmonės turtui, prasidėjo masinis skolų išieškojimas per antstolius. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog 2009 m. balandžio mėnesį darbuotojams pranešė, jog įmonė stabdo veiklą. Nors vadovas bandė gauti paskolą ir asmeninėmis lėšomis atgaivinti įmonės veiklą, 2008 m. antroje pusėje ėmėsi papildomos priemonės – reklamos (vaizdo klipo transliavimo LTV kanale), 2008 lapkričio mėnesį kreipėsi dėl šios skolos mokėjimo išdėstymo, įmonės veiklos atgaivinti nepavyko, buvo atleidžiami darbuotojai, didėjo skolos VSDFV skyriui.

45Iš 2011 metų balanso, sudaryto įmonei iškėlus teisme bankroto bylą, matyti, kad 2010 metų duomenimis bendrovei priklausančio turto suma sudarė 10.826,57 Eur (37.382,00 Lt), mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis sudarė 500.656,28 Eur (1.728.666,00 Lt), o 2011 metų duomenimis bendrovei priklausančio turto suma sudarė 10.627,32 Eur (36.694,00 Lt), mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis sudarė 514.096,10 Eur (1.775.071,00 Lt) (e.b.l. 30, 1 t.).

46Ginčo santykiams aktualioje Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 8 str. (2002-11-19 įstatymo Nr. IX-1200 redakcija) 1 d. nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, o 4 dalyje (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija, įsigaliojusi 2008 m. liepos 1 d.) nurodyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). ĮBĮ 8 str. 1 d. nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga sisteminio Įmonių bankroto įstatymo nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia Įmonių bankroto įstatymo prasme. Aktualioje ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje (2008 m. gegužės 22 d. įstatymo Nr. X-1557 redakcija, įsigaliojusi 2008 m. liepos 1 d.) įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

47Ieškovo teigimu atsakovui Martui Jasevičiui pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo atsirado 2008 m. pradžioje, paaiškėjusi metiniams 2007 m. ūkinės veiklos rezultatams. Iš analizuotų 2007 m. balanso duomenų, kaip jau minėta, matyti, kad bendrovės per vienerius metus mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. Tačiau byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kokie tuo metu buvo konkretūs pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) tam, kad būtų galima nustatyti įmonės nemokumą ieškovo nurodytu laikotarpiu. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir jau aptartus rašytinius bylos įrodymus, darytina išvada, jog įmonės veiklai pradėjus strigti nuo 2008 m. spalio mėnesio, akivaizdus įmonės nemokumas susidarė 2009 m. kovo – balandžio mėnesiais.

48Nustačius šias aplinkybes yra pagrindas konstatuoti, jog atsakovas pažeidė ĮBĮ numatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės skola kreditoriams, laikotarpiu nuo nustatyto įmonės nemokumo 2009 m. balandžio mėnesį, kai atsakovas įmonės darbuotojams pranešė, jog įmonė savo įsipareigojimų nevykdys, iki bankroto bylos iškėlimo didėjo, įmonės turtas per šį laikotarpį sumažėjo. Nustatytas įmonės turto sumažėjimas ir skolos padidėjimas iš dalies yra susijęs su tuo, kad atsakovas metus laiko nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau ieškovas neįrodė, kad visa ieškinio 221.612,01 Eur suma – kuri atitinka bendrovės bankroto byloje patvirtintą bendrą įmonės kreditorių finansinių įsipareigojimų sumą, kilo būtent dėl to, jog atsakovas laiku nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

49Sprendžiant dėl žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, kasacinio teismo išaiškinta, jog atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, jog skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi. Žala kreditoriams atsiranda, nes dėl išaugusių įmonės skolų sumažėja jų galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo, t. y. jų patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012). Svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti bendros išaugusios įmonės skolų sumos, kuri liks nepadengta, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinį ryšį.

50Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai iš dalies patvirtina, jog dėl nesavalaikio bankroto bylos iškėlimo, t. y. dėl nepateisinamo atsakovo neveikimo bendrovei atsirado žala, tačiau ieškinyje nurodyto žalos dydžio teismo vertinimu ieškovo atstovas nepagrindė, kadangi neįrodė jo atsiradimo momento ir atitinkamai nesusiejo priežastiniu ryšiu su atsakovo neveikimu. Nors bankroto administratoriui perduota visa įmonės dokumentacija (bankroto administratorius byloje neteigė, kad kokių nors dokumentų trūko), ieškovas nepagrindė kokia būtent įsiskolinimo dalis atsirado pradedant 2009 m. ir iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo, nepateikė pirminių buhalterinių dokumentų, sutarčių. Atsakovas taip pat nepateikė argumentų dėl atsakovo ABĮ pažeidimo ir žalos atsiradimo priežastinio ryšio

51Teismo vertinimu, žala bylos dokumentų pagrindu gali būti pripažinti pirmosios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai 7.842,87 Eur sumoje, antros eilės kreditorių - VMI 2.624,54 Eur pridėtinės vertės mokesčio (nekilnojamojo turto mokestis susidarė per 2008 metus, todėl neįeina), VSDFV pažyma patvirtina, jog 22.253,24 Eur įsiskolinimas susidarė pagal 2009 m. sausio - balandžio sprendimus, todėl pripažintina žala, tačiau Turto fondo perimtas reikalavimas į garantinio fondo išmokas 1.532,34 Eur žala nelaikytinas, nes išmokos darbuotojams anksčiau ar vėliau iškėlus bankroto bylą bet kuriuo atveju būtų buvusios išmokėtos. Žala taip pat laikytinos 539,56 Eur antstolio vykdymo išlaidos. Dėl kitų patvirtintų finansinių reikalavimo atsiradimo momento ieškovas CPK leistinų įrodymų nepateikė, o atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį.

52Pagal CK 1.124 str., ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Kaip nustato CK 1.125 straipsnis, bendras ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, tačiau šis kodeksas bei kiti įstatymai atskirų rūšių reikalavimams nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus. Minimo Kodekso straipsnio 8 dalis nustato sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl padarytos žalos atlyginimo.

53CK 1.127 str. reglamentuoja ieškinio senaties termino pradžią ir nustato, jog ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (šios taisyklės išimtis nustato šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai). Bendrovei iškėlus bankroto bylą, bankroto administratorius turi pareigą imtis priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų. Bankroto administratorius apie sandorius ir įmonės būklę faktiškai sužino nuo dokumentų gavimo dienos. Taigi ieškinio senaties terminas nustatytas CK 1.125 str. 8 d. turi būti pradėtas skaičiuoti vėliausiai nuo 2012 m. balandžio 24 d. ir baigėsi atitinkamai po trejų metų, t. y. 2015 m. balandžio 25 d. Toks teisės normų aiškinimas atitinka ir ieškinio senaties termino skaičiavimo taisykles, pagal kurias jis prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.).

54CK 1.128 str. įtvirtinta, kad prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos, jeigu įstatymai nenustato ko kita, todėl tai, kad UAB „Lexuna“ buvo paskirta BUAB „Karališkas būstas“ bankroto administratoriumi tik Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nutartimi, nekeičia ieškinio senaties termino skaičiavimo taisyklių įtvirtintų įstatyme bankroto bylos iškėlimo metu. Ieškovo atstovas nepateikė jokių ieškinio senaties termino atnaujinimui svarbių aplinkybių, nuo jo paskyrimo bankroto administratoriumi iki ieškinio teisme 2015 m. lapkričio 25 d. pradėjo beveik pusantrų metų (o nuo bankroto bylos iškėlimo praėjo net penki metai). Nėra duomenų ir apie tai, kad senaties terminas kokių nors aplinkybių būtų buvęs sustabdytas ar nutrauktas. CK 1.131 str. 1 d. nustato, jog ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti.

55Nustatytų aplinkybių visumos pagrindu teismas ieškinį atmesta.

56Dėl bylinėjimosi išlaidų:

57Iieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį atleistas pagal įstatymą. Duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nei ieškovas, nei atsakovas nepateikė. Trečiasis asmuo pateikė duomenis, jog byloje patyrė 1.262,16,00 Eur atstovavimo išlaidų (e.bl. priedo b.l. 179-183, 14 t., 142-150, 2 t.). Ieškinį atmetus, trečiojo asmens naudai bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo bankroto administravimui skirtų lėšų.

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi ir 285-286 straipsniais,

Nutarė

59BUAB „Karališkas būstasBarocenas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

60Taikyti šalių 2012 m. gegužės 16 d. sudarytos Projektavimo darbų sutarties Nr.12-19 (Komplekso Nr. E-1521) nutraukimo pasekmes: įpareigoti atsakovą BUAB „Ekoprojektas“ perduoti ieškovui UAB „Barocenas“ nuosavybėn pagal atliktų darbų aktą sutarties darbų rezultatą - visus iki sutarties nutraukimo parengtus sutartinio darbo dokumentus - techninį projektą ir visus brėžinius .rar formate, taip pat ataskaitas bei visus sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus pagal Sutarties 4.1.4. punktą .

61Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

62Priteisti iš ieškovo BUAB „Karališkas būstas“ administravimui skirtų lėšų 1.262,16 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt du eurai 16 cnt) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens Zinaidos Markevičienės naudai.

63Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per sprendimą priėmusį Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Barocenas“ pateiktu pareiškimu prašė:... 4. ir dubliku prašė 1) nutraukti 2012-05-16 tarp UAB „Barocenas“ ir UAB... 5. Ieškovas nurodė, Kreditorius atsitiktinai iš viešosios informacijos... 6. 2012-05-16 tarp UAB „Barocenas“ (toliau - Užsakovas) ir UAB... 7. Atsakovas BUAB „Ekoprojektas“ atsiliepimu ir tripliku su ieškiniu... 8. Atsakovas BUAB „Ekoprojektas“ pateikė tripliką (e.b.l. 77-80) ir nurodė,... 9. Ieškovo vadovas ir atstovais teismo posėdžio metu prašė tenkinti ieškinį... 10. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pratiekė prašymą nagrinėti... 11. taikyti ieškinio senatį, ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad CK 1.125... 12. Trečiasis asmuo Zinaida Markevičienė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 13. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė priimti sprendimą teismo... 14. Teismo posėdžio metu atsakovas Martas Jasevičius prašė ieškinį atmesti,... 15. Atsakovo atstovė advokato padėjėja Rasa Vaičekauskytė prašė taikyti... 16. Ieškinys tenkintinas iš daliesatmestinas.... 17. .... 18. Iš rašytinių bylos dokumentų, proceso dalyvių rašytinių paaiškinimų ir... 19. 2010-03-19 teismui pateikto VSDFV Trakų skyriaus pareiškimo pagrindu Vilniaus... 20. Taigi, projektuotojas sutartimi be kita ko įsipareigojo parengti projektą,... 21. Sutartyje numatyta, kad nuosavybės teisė į atsiradusius vykdant šią... 22. Šalių sutarties 9.2. p. susitarta, jog darbas laikomas pilnai atliktu, kai... 23. Užsakovas įsipareigojo perduoti projektuotojui visus iš užsakovo gautus... 24. Kaip matyti iš bylos dokumentų, užsakovo užsakytiems darbams atlikti... 25. Šalys neginčija, kad sutartis atsakovo pilnai nebuvo įvykdyta joje nustatytu... 26. Kaip matyti iš pateiktų šalių rašytinių įrodymų, atsakovo UAB... 27. Į bylą yra pateiktas ieškovo UAB „Barocenas“ direktoriaus pasirašytas... 28. Šalys taip pat vieningai nurodo, jog ieškovas pagal sutartį yra sumokėjęs... 29. CK 6.644 str. nustato, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 30. CK 6.658 str. 3 d. nustato, jog jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad... 31. Abi ginčo šalys nurodo, jog sutartis nebuvo vykdoma iki galo. Atsakovą... 32. Kadangi rangovas darbus atliko nepilnai, ieškovas pagal sutarties 11.4 p.... 33. Sutarties nutraukimas reglamentuotas jos 11 p., pagal 11.2.1. užsakovas turi... 34. Teismas pažymi, jog pagal CK 6.217 str. 1 d. ir 3 d. šalis gali... 35. Sutarčiai esant nutrauktai byloje turi būti sprendžiamas restitucijos... 36. Atsakovas nurodė, kad CD laikmena su techniniu projektu ieškovui buvo... 37. Ieškovo reikalavimas dėl 8.516,00 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo... 38. Šalys sutarties 6 p. taip patį susitarė dėl tarpusavio atsakomybės... 39. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 9 d. nutartimi teismas leido... 40. Iš atsakovo pateiktų dokumentų priėmimo – perdavimo aktų matyti, kad... 41. Kadangi 2014-06-03 Jūratė Gaučienė buvo išbraukta iš asmenų,... 42. Kaip matyti iš šalių pateiktų rašytinių dokumentų, Vilniaus apygardos... 43. Minėta, kad bendrovė UAB „Karališkas būstas“ veiklą pradėjo... 44. Iš 2007 metų UAB „Karališkas būstas“ balanso, sudaryto 2007-12-31... 45. Iš 2011 metų balanso, sudaryto įmonei iškėlus teisme bankroto bylą,... 46. Ginčo santykiams aktualioje Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 8 str.... 47. Ieškovo teigimu atsakovui Martui Jasevičiui pareiga kreiptis dėl bankroto... 48. Nustačius šias aplinkybes yra pagrindas konstatuoti, jog atsakovas pažeidė... 49. Sprendžiant dėl žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, kasacinio... 50. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai iš dalies patvirtina, jog dėl... 51. Teismo vertinimu, žala bylos dokumentų pagrindu gali būti pripažinti... 52. Pagal CK 1.124 str., ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko... 53. CK 1.127 str. reglamentuoja ieškinio senaties termino pradžią ir nustato,... 54. CK 1.128 str. įtvirtinta, kad prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia... 55. Nustatytų aplinkybių visumos pagrindu teismas ieškinį atmesta.... 56. Dėl bylinėjimosi išlaidų:... 57. Iieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, paduodant ieškinį atleistas... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 59. BUAB „Karališkas būstasBarocenas“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 60. Taikyti šalių 2012 m. gegužės 16 d. sudarytos Projektavimo darbų sutarties... 61. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 62. Priteisti iš ieškovo BUAB „Karališkas būstas“ administravimui skirtų... 63. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus...