Byla I-5269-644/2018
Dėl atsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Audriaus Grauželio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Astos Urbonienės, sekretoriaujant Sigitai Damidavičienei, dalyvaujant pareiškėjui J. D., atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui L. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. D. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, dėl atsakymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas J. D. skundu, patikslintu skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. gegužės 11 d. atsakymą (administracinį aktą Nr. 2D-6489(15.2)) panaikinti; 2) Įpareigoti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą nutrauktą skundo nagrinėjimą tęsti dėl ( - ) gatvės, kaip nesudėtingo inžinerinio statinio, pastatyto privačioje žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - )) valdoje tarp taškų Nr. ( - ) koordinačių ( - ) visu ilgiu 63,37 metrais, 0,0947 ha ploto.

5Pareiškėjas skunde (b. l. 2-5, 42-45) nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija perdavė Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) nagrinėti pareiškėjo prašymą dėl kelio (( - )) adresu ( - ), savavališkos statybos. Pareiškėjas nurodė, kad žemės sklypai, kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso jam kartu su kitais bendraturčiais, taip pat nurodė, kad per pareiškėjo priklausančio žemės sklypo dalį nutiesti inžineriniai tinklai – dvi linijos spaudiminės kanalizacijos ir vandentiekio linija, kurie įregistruoti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre, tačiau jiems nesuformuotas atskiras žemės sklypas kaip infrastruktūros teritorija, todėl, pareiškėjo manymu, žemės paskirtis, būdas ir pobūdis neatitinka savo paskirties.

6Inspekcija išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, atsakė 2017-06-08 raštu Nr. (15.2)-2D-8041 (toliau – 2017-06-08 raštas), kurį pareiškėjas apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui. Kauno apygardos administracinis teismas 2017-12-13 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2418-414/2017 pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Inspekcijos 2017-06-08 raštą. 2018 m. sausio 5 d. pareiškėjas kreipėsi į Inspekciją dėl 2017-12-13 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo. 2018-02-01 gautas Inspekcijos atsakymas, kuris turiniu toks pats kaip ir 2017-06-08 raštas.

7Pareiškėjas nesutikdamas su 2018-02-01 Inspekcijos atsakymu, jį apskundė Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui.

8Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2018-05-11 atsakymu Nr. 2D-6489-(15.2) informavo, kad nenagrinės pareiškėjo 2018-04-09 skundo ir tyrimą nutraukė.

9Pareiškėjas nesutinka su skundžiamu Inspekcijos 2018-05-11 atsakymu, teigdamas, kad jo 2018 m. balandžio 9 d. skundo nagrinėjimas nepagrįstai buvo nutrauktas, be to neparemtas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

10Pareiškėjas teigė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu ( - ), padalinta į tris dalis, vienai daliai paliktas pavadinimas ( - ), kitoms dalims suteikti nauji pavadinimai: ( - ) ir pakeista ( - ) geografinė charakteristika ir konfigūracija, t. y. prailginta gatvė nutiesiant naujos gatvės trasą.

11Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. vykdant ( - ), kaip inžinerinio statinio, naują statybą jos viena dalis 63 m. atkarpa buvo nutiesta privačiuose žemės sklypuose ir tai buvo ne ( - ) kapitalinis remontas, o kita statybos rūšis - nauja statyba. ( - ) dalies naujai statybai, statybvietė buvo pasirinkta jo valdomoje nuosavybės teise sklypuose, kur buvo savaime susiformavęs vienas iš pravažiuoto lauko (kiemo) keliuko ariamoje žemėje, kuri pagal jos naudojimo būdą ir pobūdį priklauso žemės ūkio paskirčiai. Jam nebuvo nustatyta kelio servitutas - teisė per privačią valdą pravažiuoti ar įvažiuoti į nuosavybės teritoriją.

12UAB „Parama“, vykdydama inžinerinio statinio ( - ). kapitalinį remontą pagal Druskininkų sav. įsakymą, savavališkai įvykdė naują statybą ( - ). tąsoje tarp taškų Nr. ( - ) ir taip šiurkščiai pažeidė nuosavybės neliečiamumo konstitucinę teisę, nes privačiuose sklypuose neturėjo jokios teisės į statybas be savininko sutikimo.

13Pareiškėjas manymu, nei užsakovas Druskininkų sav., nei vykdytojas UAB „Parama“ inžineriniam statiniui - ( - ) pratęsimui naujoje vietoje teisėtos statybų darbų vietos (teritorijos) su apibrėžtomis ribomis nebeturėjo privačiuose sklypuose. Neįvykdyta statytojo pareiga naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Žemės sklypai prieš savininko valią neteisėtai padalinti sumažinant žemės sklypų plotus, atitinkamai 0,063 ha ir 0,032 ha, o šalia pastatyta tvora ir biologinis valymo įrenginys patenka tarp gatvės raudonųjų linijų.

14Atsakovo sprendimas nutraukti skundo nagrinėjimą reiškia ne tik nepilnai išnagrinėtą skundą, bet užkerta kelią išspręsti administracinį ginčą pagal įstatymo viršenybę.

15Pareiškėjas vertina, kad būtina 2018-01-07 pareiškimo ir 2018-04-09 skundo pagrindu tyrimą tęsti, jog būtų apgintos pažeistos teisės ir interesai. Inspekcija šiuo atveju privalėjo taikyti aukštesnį tyrimo faktų įrodinėjimo standartą, pateikti konkrečius, tikslius, aiškius, išsamius, neprieštaringus ir patikimus įrodymus. Privalėjo taikyti grįžimo į buvusią padėtį grįžimo modelį, ištirti ir įvertinti tą faktinę situaciją, kuri buvo statybos pradžioje.

16Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime bei teismo posėdžio metu paaiškino, jog pareiškėjas skunde nenurodė nei vieno ABTĮ 91 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto administracinio akto panaikinimo pagrindo. Be to, Inspekcija, vykdydama statybos valstybinę priežiūrą, skundžiamą sprendimą priėmė patikrinusi faktines aplinkybes vietoje bei dokumentus, esančius Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (IS) „Infostatyba“, o skundžiamą sprendimą pagrindė teisės aktų normomis, nepažeisdama pagrindinių procedūrų, taip pat nurodė skundžiamo sprendimo apskundimo tvarką.

17Taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju Inspekcija veikė Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Inspekcijoje taisyklių (toliau – Taisyklių), nustatytų sąlygų ribose. Skundžiamu raštu Inspekcijos Kauno departamentas informavo pareiškėją, kad į jo keliamus klausimus Inspekcijos Kauno departamentas išsamiai atsakė 2018-02-01 rašte todėl, vadovaujantis Priežiūros įstatymo

1825 straipsnio 8 dalimi Taisyklių 46.1 papunkčiu, pareiškėjo 2018-04-06 skundo nagrinėjimas nutrauktas.

19Atsakovas mano, kad skundžiamas raštas, priimtas pagal Inspekcijos kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, atitinka individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus, jame nurodyti visi privalomi rekvizitai, teisinis pagrindas, pareiškėjui išsamiai paaiškinta, kodėl nutrauktas jo skundo nagrinėjimas, bei nurodyta jo apskundimo tvarka.

20Pareiškėjo skundas atmestinas.

21Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2017-05-11 perdavė Inspekcijai nagrinėti pareiškėjo prašymą (b. l. 59,60) dėl kelio (( - )) adresu ( - ) savavališkos statybos (toliau – 2017-05-11 prašymas). Pareiškėjas 2017-05-11 prašyme nurodė, kad žemės sklypai, kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso jam kartu su kitais bendraturčiais, taip pat nurodė, kad per pareiškėjo priklausančio žemės sklypo dalį nutiesti inžineriniai tinklai – dvi linijos spaudiminės kanalizacijos ir vandentiekio linija, kurie įregistruoti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre, tačiau jiems nesuformuotas atskiras žemės sklypas kaip infrastruktūros teritorija, todėl pareiškėjo manymu, žemės paskirtis, būdas ir pobūdis neatitinka savo paskirties.

22Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjo 2017-05-11 prašymą, pareiškėjui atsakė 2017-06-08 raštu Nr. (15.2)-2D-8041 (prijungta administracinė byla Nr. I-2418-414/2017, b. l. 12,13), kurį pareiškėjas apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui.

23Kauno apygardos administracinis teismas 2017-12-13 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2418-414/2017 pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino Inspekcijos 2017-06-08 raštą, kaip nepagrįstą objektyviais duomenimis (faktais), nemotyvuotą, neaiškų ir neatitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų reikalavimų.

24Pareiškėjas 2018-01-07 pareiškimu „Dėl 2017-12-13 Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo“ (toliau – ir 2018-01-07 pareiškimas) kreipėsi į Inspekcijos Kauno departamentą, prašydamas išsamiai ištirti faktus dėl ( - )savavališkos statybos bei pateikti teisėtą ir pagrįstą atsakymą (b. l. 13).

25Inspekcijos Kauno departamentas, pakartotinai išnagrinėjęs pareiškėjo 2017-05-11 prašymą ir atsižvelgdamas į pareiškėjo 2018-01-07 pareiškime nurodytas aplinkybes, pareiškėjui atsakė

262018-02-01 raštu Nr. (15.2)-2D-1484 „Dėl 2017 m. birželio 8 d. atsakymo Nr. (15.2)-2D-8041“ (toliau – ir 2018-02-01 raštas). 2018-02-01 rašte atsakovas nurodė, kad atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje (2018-01-12 patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-66-(15.31)), kurio metu nustatyta, jog 2015 metais atlikti ( - ) remonto darbai. Taip pat nurodė, kad patikrinus ( - ) statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumą ir nenustačius pažeidimų, 2018-01-16 buvo surašytas patikrinimo aktas Nr. SLD-20-180116-00006 (b. l. 10-12).

27Pareiškėjas 2018-04-09 skundu „Dėl departamento administracinio sprendimo“ (toliau – ir 2018-04-09 skundas) kreipėsi į Inspekcijos Kauno departamentą, kuriame nurodė, kad skundžia Inspekcijos Kauno departamento 2018-02-01 raštą dėl to, jog, pareiškėjo nuomone, šis raštas nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Skunde pareiškėjas išdėstė savo poziciją bei teisės aktus, taip pat pridėjo žemės sklypų planų kopijas, kas, jo nuomone, sudaro pagrindą, kad Inspekcija statytojui UAB „Parama“ surašytų privalomąjį nurodymą, kuriuo UAB „Parama“ būtų įpareigota iki 2018-08-31 panaikinti dalį naujai nutiestos ( - ) ir sutvarkyti užimtą teritoriją (b. l. 7,8).

28Atsakydamas į pareiškėjo 2018-04-09 skundą, Inspekcijos Kauno departamentas 2018-05-11 atsakymu Nr. 2D-6489-(15.2) (toliau – ir skundžiamas 2018-05-11 atsakymas), informavo pareiškėją, kad jo skundo nagrinėjimas nutrauktas (b. l. 9). Atsakovas, nutraukdamas skundo nagrinėjimą, pareiškėjui nurodė, kad į jo keliamus klausimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, dėl teritorijų planavimo ir ( - ) atlikto remonto, Inspekcijos Kauno departamentas išsamiai atsakė 2018-02-01 raštu, todėl, vadovaujantis Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 8 dalimi ir Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Inspekcijoje taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 46.1 punktu, pareiškėjo 2018-04-06 skundo nagrinėjimas nutrauktas.

29Byloje ginčas kilęs dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. gegužės 11 d. atsakymo Nr. 2D-6489-(15.2) teisėtumo bei pagrįstumo.

30Pareiškėjas savo nesutikimą su skundžiamu atsakymu iš esmės grindžia tuo, kad priimtas sprendimas nenagrinėti 2018 m. balandžio 9 d. skundo, nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Nenurodyti pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai ginčo esmei, nepateiktas teisinis pagrindas, kuriuo remtasi priimant administracinį patikrinimo aktą 2018-01-16 Nr. SLD-20-180116-00006. Šiurkščiai pažeista viešojo administravimo įstatymo 3 str., 8 str. 1 ir

312 dalies nuostatų reikalavimai.

32Sprendžiant šių pareiškėjo argumentų pagrįstumo klausimą pirmiausia pažymėtina, kad atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, kuris savo veikloje privalo, be kita ko, vadovautis ir bendraisiais viešosios teisės principais. Tai reiškia, jog atsakovas privalo laikytis ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų viešojo administravimo principų, inter alia įstatymo viršenybės bei objektyvumo principų.

33Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad „administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais“. Vadovaujantis objektyvumo principu, „administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs“ (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 2 p.). Atitinkamai Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje detalizuota, kad „individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos“.

34Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamą atsakymą, pripažįsta, kad iš esmės jis yra teisėtas ir pagrįstas.

35Kaip matyti iš pareiškėjo 2018-04-09 skundo turinio, J. D. kreipėsi į atsakovą ir skundė Inspekcijos Kauno departamento 2018-02-01 raštą dėl to, jog, pareiškėjo nuomone, šis raštas nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

36Skundžiamo atsakymo priėmimo metu galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – ir Priežiūros įstatymas) 25 straipsnio 10 dalis numatė, kad skundų ar pranešimų dėl pažeidimų teritorijų planavimo srityje nagrinėjimo tvarką nustato teritorijų planavimo valstybinės priežiūros institucijos. Skundų ar pranešimų dėl pažeidimų statybos srityje nagrinėjimo tvarką, atvejus, kai šie skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas, nustato Inspekcija. To paties Priežiūros įstatymo 25 straipsnio 11 dalis numatė, kad skundas dėl Inspekcijos padalinių priimtų administracinių sprendimų teikiamas teismui, o Inspekcijos viršininko nustatytais atvejais skundas gali būti teikiamas Inspekcijos viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui. Inspekcijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. 1V-5 patvirtintų Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Inspekcijoje taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 56.6 papunktis numatė, kad Inspekcijos administracijos padalinių administraciniai sprendimai, nenurodyti Taisyklių 56.4 ir 56.5 papunkčiuose, gali būti skundžiami tiesiogiai teismui teisės aktų nustatyta tvarka. Taisyklių 56.4 ir 56.5 papunkčiuose numatyti atvejai, kada skundas dėl Inspekcijos administracijos padalinių (jų darbuotojų) administracinių sprendimų gali būti teikiamas Inspekcijos viršininkui ar jo pavaduotojams. Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktas 2018-04-09 skundas dėl Inspekcijos Kauno departamento 2018-02-01 rašto teisėtumo ir pagrįstumo, nepatenka į Taisyklių 56.4 ir 56.5 papunkčiuose numatytus atvejus, todėl, teisėjų kolegija vertina, jog pareiškėjas, nesutikdamas su priimtu Inspekcijos Kauno departamento 2018-02-01 raštu, turėjo jį skųsti tiesiogiai teismui, o ne atsakovui.

37Dėl šių priežasčių teismas vertina, kad atsakovas iš esmės teisėtai ir pagrįstai skundžiamu 2018 m. gegužės 11 d. atsakymu nutraukė pareiškėjo 2018-04-09 skundo nagrinėjimą, nes Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų, kai ji jau yra priėmusi sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, ar kai skundas, ar pranešimas paduotas dėl klausimų, kuriuos teisės aktų nustatytais atvejais tiesiogiai sprendžia teismas (Taisyklių 64.1. ir 46.2. papunkčiai). Tokiu atveju skundo ir pranešimo nagrinėjimas turi būti nutraukiamas (Taisyklių 48.1. papunktis). Be to, pažymėtina, kad pareiškėjas 2018-04-09 skundu tuo pačiu klausimu kreipdamasis į atsakovą ir ginčydamas Inspekcijos Kauno departamento 2018-02-01 raštą, iš esmės nepateikė naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą.

38Teisėjų kolegija taip pat akcentuoja, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, 2018 m. birželio 19 d. teismo nutartimi J. D. buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti. Be kita ko, minėta nutartimi teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčijamu atsakovo 2018 m. gegužės 11 d. sprendimu pareiškėjo 2018 m. balandžio 9 d. skundas buvo nenagrinėtas, nes į pareiškėjo keliamus klausimus buvo atsakyta Inspekcijos Kauno departamento 2018 m. vasario 1 d. raštu Nr. 2D-1484-(15.2), pareiškėjui išaiškino teisę ginčyti jam teisines pasekmes sukeliantį Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2018 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 2D-1484-(15.2), kuriuo buvo išnagrinėtas pareiškėjo prašymas dėl ( - ) gatvės statybos, kartu pateikiant ir prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo. Pareiškėjas, tikslindamas skundą, reikalavimo ginčyti minėtą atsakovo 2018 m. vasario 1 d. raštą, nepareiškė, dėl ko teismas neturi galimybės pasisakyti dėl šio rašto teisėtumo ir pagrįstumo, nes taip būtų peržengtos pareikšto skundo reikalavimo ribos.

39Kaip minėta, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Teismų praktikoje pripažįstama, jog šiomis nuostatomis iš esmės yra siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai bei motyvai. Iš ginčijamo Inspekcijos Kauno departamento 2018-05-11 atsakymo Nr. 2D-6489-(15.2), kuriuo buvo nutrauktas pareiškėjo 2018-04-09 skundo nagrinėjimas, turinio matyti, kuo vadovaujantis priimtas pareiškėjui nepalankus sprendimas, juo išsamiai ir laiku atsakyta į pareiškėjo keltus klausimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, anksčiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ginčijamame rašte neabejotinai atsispindi faktinis ir teisinis jo priėmimo pagrindas bei motyvacija, toks aktas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, dėl ko jį naikinti ir tenkinti pareiškėjo skundą, nėra jokio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kad netenkintas minėtas pareiškėjo reikalavimas, atmestinas ir išvestinis reikalavimas – dėl atsakovo įpareigojimo tęsti nutrauktą skundo nagrinėjimą.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

41Pareiškėjo J. D. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

42Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas J. D. skundu, patikslintu skundu kreipėsi į teismą,... 5. Pareiškėjas skunde (b. l. 2-5, 42-45) nurodė ir teismo posėdyje paaiškino,... 6. Inspekcija išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, atsakė 2017-06-08 raštu... 7. Pareiškėjas nesutikdamas su 2018-02-01 Inspekcijos atsakymu, jį apskundė... 8. Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros... 9. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamu Inspekcijos 2018-05-11 atsakymu,... 10. Pareiškėjas teigė, kad Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu ( - ),... 11. Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. vykdant ( - ), kaip inžinerinio statinio,... 12. UAB „Parama“, vykdydama inžinerinio statinio ( - ). kapitalinį remontą... 13. Pareiškėjas manymu, nei užsakovas Druskininkų sav., nei vykdytojas UAB... 14. Atsakovo sprendimas nutraukti skundo nagrinėjimą reiškia ne tik nepilnai... 15. Pareiškėjas vertina, kad būtina 2018-01-07 pareiškimo ir 2018-04-09 skundo... 16. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 17. Taip pat nurodė, kad nagrinėjamu atveju Inspekcija veikė Inspekcijos... 18. 25 straipsnio 8 dalimi Taisyklių 46.1 papunkčiu, pareiškėjo 2018-04-06... 19. Atsakovas mano, kad skundžiamas raštas, priimtas pagal Inspekcijos... 20. Pareiškėjo skundas atmestinas.... 21. Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2017-05-11... 22. Inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjo 2017-05-11 prašymą, pareiškėjui... 23. Kauno apygardos administracinis teismas 2017-12-13 sprendimu administracinėje... 24. Pareiškėjas 2018-01-07 pareiškimu „Dėl 2017-12-13 Kauno apygardos... 25. Inspekcijos Kauno departamentas, pakartotinai išnagrinėjęs pareiškėjo... 26. 2018-02-01 raštu Nr. (15.2)-2D-1484 „Dėl 2017 m. birželio 8 d. atsakymo... 27. Pareiškėjas 2018-04-09 skundu „Dėl departamento administracinio... 28. Atsakydamas į pareiškėjo 2018-04-09 skundą, Inspekcijos Kauno departamentas... 29. Byloje ginčas kilęs dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 30. Pareiškėjas savo nesutikimą su skundžiamu atsakymu iš esmės grindžia... 31. 2 dalies nuostatų reikalavimai.... 32. Sprendžiant šių pareiškėjo argumentų pagrįstumo klausimą pirmiausia... 33. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintas įstatymo... 34. Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamą atsakymą, pripažįsta, kad iš... 35. Kaip matyti iš pareiškėjo 2018-04-09 skundo turinio, J. D. kreipėsi į... 36. Skundžiamo atsakymo priėmimo metu galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos... 37. Dėl šių priežasčių teismas vertina, kad atsakovas iš esmės teisėtai ir... 38. Teisėjų kolegija taip pat akcentuoja, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiant... 39. Kaip minėta, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 84-87 straipsniais, 88... 41. Pareiškėjo J. D. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 42. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...